Историјски часопис књ. 67 (2018) / Istorijski časopis vol. 67 (2018)

Часопис у .pdf формату / Complete issue in .pdf

наслов/title језик/language удк/udc дои/doi стране/pages
Александар Крстић, Невен Исаиловић, Александар Јаковљевић
Б(ИЈ)ЕЉИН(A) – ЗЕМЉА, КНЕШТВО, АРХИЂАКОНАТ, ДИСТРИКТ, НАХИЈА
срп94(497.5)„12/14“:272-726.2510.34298/IC1867013K 13-54
Ивана Коматина, Предраг Коматина
НАСТАНАК „МЛЕТАЧКЕ АЛБАНИЈЕ“ И УСПОМЕНА НА ВИЗАНТИЈСКУ ВЛАСТ У СРПСКОМ ПОМОРЈУ
срп94(497.5)(497.1):327(450.341)„12/14“10.34298/IC1867055K 55-82
Срђан Рудић
РАТНА ФЛОТА БАЛШИЋА
срп359:[94(497.16)„14“:929.52Балшићи10.34298/IC1867083R 83-100
Татјана Катић
OСМАНИЗОВАЊЕ СРЕДЊОВЕКОВНОГ ГРАДА: УРБАНИ И ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ ПРИЗРЕНА ОД ПОЛОВИНЕ XV ДО КРАЈА XVI ВЕКА
срп316.347:911.375(497.11 Призрен)„14/15“10.34298/IC1867101K101-140
Јелена Илић Мандић
О ПОЧЕЦИМА ТРАНСПОРТА И ТРГОВИНЕ ЖИТОМ НА САВИ И КУПИ: ТРАСА ЗЕМУН–СИСАК–КАРЛОВАЦ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 18. ВЕКА
срп339.168.6:633.1](436-89)“17“10.34298/IC1867141I141-176
Bojana Miljković Katić, Ljubodrag P. Ristić
‘DOMESTIC FOREIGNERS’: THE PROCESSES OF ACCULTURATION AND ENCULTURATION IN SERBIA IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY
енгл316.334.54:342.71(497.11)„18“10.34298/IC1867177M177-206
Урош Татић
ПОЛИТИКА ФРАНЦУСКЕ ПРЕМА КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ У ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ПРЕОБРАЖЕНСКЕ СКУПШТИНЕ 1861. ГОДИНЕ
срп94(497.11):327(44:497.11)„1861“10.34298/IC1867207T207-222
Милан Ранђеловић
СПРОВОЂЕЊЕ ТАНЗИМАТА У НИШУ ЗА ВРЕМЕ МИДХАТ-ПАШЕ 1861–1864. ГОДИНЕ
срп316.42:94](497.11)„1861/1864“:92910.34298/IC1867223R223-246
Јелена Н. Радосављевић
МИТРОПОЛИТ ЕВСТАТИЈЕ И УСПОСТАВЉАЊЕ СРПСКЕ ЦРКВЕНЕ УПРАВЕ У НИШАВСКОЈ МИТРОПОЛИЈИ 1878.
срп271.222(497.2)-726.1:929
271.222(497.11)-772-9„12/14“
10.34298/IC1867247R247-270
Урош Шешум
ПЛАНИРАЊЕ СРПСКЕ ЧЕТНИЧКЕ АКЦИЈЕ У СТАРОЈ СРБИЈИ И МАКЕДОНИЈИ 1897. ГОДИНЕ
срп94(497.11-89):355(=163.41)„1897“10.34298/IC1867271S271-286
Андрей Л. Шемякин
СЕРБСКИЕ СОЧИНЕНИЯ П. А. РОВИНСКОГО (ПЕРВИЧНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)
рус930.85(497.11):929 Ровински, П.10.34298/IC1867287S287-308
Ана Столић
ИЗМЕЂУ НАЦИОНАЛИЗМА И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА
Српкиње на конгресима организација Међународног женског покрета до Првог светског рата
срп316.662-055.2(=163.41): 061.2„1906/1914“10.34298/IC1867309S309-338
Биљана Вучетић
„SESTRAS AMERICANA” – АМЕРИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У СРБИЈИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
срп355.415.6-055.2(73:497.11)„1914/1918“10.34298/IC1867339V339-356
Божица Б. Младеновић, Милић Ј. Милићевић
ДНЕВНИК ТОШКА ВЛАХОВИЋА КАО ИСТОРИЈСКИ ИЗВОР
срп94(497.11)„1917“(093.3)10.34298/IC1867357M357-370
Прикази, Научни Живот, Библиографије, In Memoriamсрп413-487
Showing entries (filtered from total entries)

Drag & Drop Website Builder