Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Срђан Рудић

РАТНА ФЛОТА БАЛШИЋА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867083R

УДК: 359:[94(497.16)„14“:929.52Балшићи

стр. 83-100

језик: српски


Апстраткт:

У раду се на основу објављених извора и литературе говори о покушајима породице Балшић да током нешто више од шест деценија, колико је постојала њихова династичка власт, осим копнене постану и регионална поморска сила. Услов за то било је поседовање наоружаних бродова и ратне флоте. Историјски извори о овоме пружају само спорадичне податке из којих се не може стећи потпуни увид у овај вид њиховог деловања.

Кључне речи: 

Балшићи, Венеција, Јадранско море, брод, Котор, Скадар, Скадарско језеро, Бојана.

Srđan Rudić

BALŠIĆS’ WAR FLEET 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867083R

UDC: 359:[94(497.16)„14“:929.52Балшићи

pp. 83-100

language: serbian


Abstract:

Relying on published sources and literature, the paper examines the attempts of the Balšić family to become – during somewhat more than six decades of their dynastic rule – a regional maritime force, in addition to being a land force. The condition for this was the possession of armed ships and war fleet. The relevant historical sources contain only sporadic data which do not provide a complete insight into this form of their activity.

Keywords:

Balšićs, Venice, Adriatic Sea, ship, Cattaro, Scutari, Scutari lake, Bojana river.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Извори – Primary Sources

Gelcich J., Thallóczy L., Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára, Budapest 1887. 

Ljubić Š., Listine o odnošajih izmedju južnoga Slavenstva i Mletačke republike, IV–VIII, Zagreb 1874, 1875, 1878, 1882, 1886. 

Monumenta Ragusina, III, Zagrabiae 1895.

Orbini M., Il Regno de gli Slavi, Pesaro 1601.

Sarpi P., Dominio del Mare Adriatico della Serenissima Repubblica di Venezia, Opere di F. Paolo Sarpi servita Teologo e Consultore della Serenissima Repubblica si Venezia. Tomo quarto, Helmstat 1763, 345–374. 

Statvta civitatis Cathari – fototipsko izdanje originala iz 1616. godine, knjiga I, Kotor 2009.

Thallóczy L., Jireček C., Sufflay E., Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia,  II, Vindobonae 1918. 

Тадић Ј., Писма и упутства Дубровачке републике, Београд 1935. [Tadić J., Pisma i uputstva Dubrovačke republike, Beograd 1935] 


Литература – Secondary Works

Butorac P., Kotor za samovlade (1355.–1420.), Perast 1999.

Butorac P., Kulturna povijest grada Perasta, Perast 1999.

Cessi R., La Republica di Veneziae il problema Adriatico, Napoli 1953.

Foretić V., Otok Korčula u srednjem vijeku do g. 1420., Zagreb 1940.

Gelcich G., La Zedda e la dinastia dei Balšidi, Spalato 1899.

Kurtović E., Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača, Sarajevo 2009.

Schmitt O. J., Das venezianische Albanien (1392–1479), München 2001.

Šekularac B., Crna Gora u doba Balšića, Cetinje 2011.

Šunjić M., Bosna i Venecija (odnosi u XIV. I XV. st.), Sarajevo 1996.

Tadić J., Promet putnika u starom Dubrovniku, Dubrovnik 1939.

Антоновић М., Област Валоне и Канине под српском влашћу (1343–1417), Зборник ФФ.  Београд 18 (1994) 149–177. [Antonović M., Oblast Valone i Kanine pod srpskom vlašću (1343–1417), Zbornik FF. Beograd 18 (1994) 149–177] 

Божић И., Dominus rex Constantinus, Зборник ФФ. Београд 12–1 (1974) 433–441. [Božić, I.,  Dominus rex Constantinus, Zbornik FF. Beograd 12–1 (1974) 433–441] 

Божић И., Млечани на реци Бојани, Немирно поморје XV века, Београд 1979, 218–240.  [Božić, I., Mlečani na reci Bojani, Nemirno pomorje XV veka, Beograd 1979, 218–240] 

Гецић М., Зета под Балшићима, необјављени рукопис докторске дисертације, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” Београд, сигнатура РД 1053. [Gecić M., Zeta pod Balšićima, neobjavljeni rukopis doktorske disertacije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ Beograd, signatura RD 1053] 

Динић М., О Николи Алтомановићу, Београд 1932. [Dinić M., O Nikoli Altomanoviću,  Beograd 1932] 

Динић М., Област Бранковића, Српске земље у средњем веку, Београд 1978, 148–177.  [Dinić M., Oblast Brankovića, Srpske zemlje u srednjem veku, Beograd 1978, 148–177] 

Историја српског народа, I–II, Београд 1981. [Istorija srpskog naroda, I–II, Beograd 1981]

Историја Црне Горе, 2–2, Титоград 1970. [Istorija Crne Gore, 2–2, Titograd 1970]

Јиречек К., Српски цар Урош, краљ Вукашин и Дубровчани, Зборник Константина Јиречека  I, Београд 1959, 339–385. [Jireček K., Srpski car Uroš, kralj Vukašin i Dubrovčani, Zbornik Konstantina Jirečeka I, Beograd 1959, 339–385] 

Медини М., Дубровник Гучетића, Београд 1953. [Medini M., Dubrovnik Gučetića, Beograd  1953] 

Мијатовић Ч., Балшићи, скице за историју Зете, Гласник СУД 49 (1881) 125–264.

[Mijatović Č., Balšići, skice za istoriju Zete, Glasnik SUD 49 (1881) 125–264]

Мијатовић Ч., Балшићи, генеалошка студија, Гласник СУД 66 (1886) 149–227. [Mijatović  Č., Balšići, genealoška studija, Glasnik SUD 66 (1886) 149–227] 

Митровић К., Млечани и српске земље у време кнегиње Милице и кнеза Стефана, Кнегиња  Милица – монахиња Јефимија и њено доба, Трстеник 2014, 59–81. [Mitrović K., Mlečani i srpske zemlje u vreme kneginje Milice i kneza Stefana, Kneginja Milica – monahinja Jefimija i njeno doba, Trstenik 2014, 59–81] 

Михаљчић Р., Крај Српског царства, Сабрана дела I, Београд 2001. [Mihaljčić R., Kraj  Srpskog carstva, Sabrana dela I, Beograd 2001] 

Премовић М., Јелена, кћер кнегиње Милице – спона Лазаревића и Балшића, Кнегиња  Милица – монахиња Јефимија и њено доба, Трстеник 2014, 209–222. [Premović M., Jelena, kćer kneginje Milice – spona Lazarevića i Balšića, Kneginja Milica – monahinja Jefimija i njeno doba, Trstenik 2014, 209–222] 

Спремић М., Србија и Венеција (VI–XVI век), Београд 2014. [Spremić M., Srbija i Venecija  (VI–XVI vek), Beograd 2014] 

Стратимировић Ђ., О Балшићима, Годишњица НЧ 15 (1895) 173–205. [Stratimirović Đ., O  Balšićima, Godišnjica NČ 15 (1895) 173–205] 

Шуица М., Вук Бранковић – славни и велможни господин, Београд 2014. [Šuica M., Vuk Branković – slavni i velmožni gospodin, Beograd 2014]

HTML Maker