Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Јелена Илић Мандић

О ПОЧЕЦИМА ТРАНСПОРТА И ТРГОВИНЕ ЖИТОМ НА САВИ И КУПИ: ТРАСА ЗЕМУН–СИСАК–КАРЛОВАЦ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 18. ВЕКА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867141I 

УДК: 68.6:633.1](436-89)“17“

стр. 141-176

језик: српски


Апстраткт:

У раду су представљени подаци о транзиту и трговини житом на рекама Сави и Купи у другој половини 18. века. Анализирани су неки од аспеката транзита и трговине на релацији Земун–Сисак–Карловац, попут улоге државе у трговини ,,према мору“, почетака извоза житарица из угарског залеђа и Баната, услова пловидбе на Сави и Купи, као и неких особености лиферантских и трговачких послова (уговори, цене, трошкови и добит). Рад је претежно утемељен на архивској грађи фонда Земунског магистрата похрањеној у Историјском архиву Београда, као и на објављеним изворима и литератури. Указано је на то да се о интензивном развоју транзита и трговине житом на савско-покупском путу може говорити после 1780. године.

Кључне речи: 

трговина, жито, Сава, Купа, Земун, Сисак, Карловац, Хабзбуршка монархија, 18. век.

Jelena Ilić Mandić

ABOUT THE BEGINNINGS OF CEREAL TRANSPORTATION AND TRADE ON THE SAVA AND KUPA RIVERS: ZEMUN–SISAK–KARLOVAC ROUTE IN THE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY  

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867141I 

UDC: 68.6:633.1](436-89)“17“

pp. 141-176

language: serbian


Abstract:

The paper presents data on cereal transportation and trade on the Sava and Kupa rivers in the second half of the 18th century. The analysis focuses on some aspects of transportation and trade on the Zemun–Sisak–Karlovac route, such as the role of the state in trade “towards the sea”, the beginnings of cereal exports from the Hungarian hinterland and trade activities (contracts, prices, costs and profit). The paper mainly relies on the archival records of the Zemun Magistrate fund kept in the Belgrade Historical Archive, and on published sources and literature. It is indicated that intensive development of cereal transportation and trade on the Sava–Pokupsko route began after 1780.

Keywords:

trade, cereals, Sava, Kupa, Zemun, Sisak, Karlovac, Habsburg Monarchy, 18th century.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Österreichisches Staatsarchiv 

Kriegsarchiv: Hofkriegsrath

Архив Србије [Arhiv Srbije]

   Краљевина Србија [Kraljevina Srbija]

Историјски архив Београд [Istorijski arhiv Beograd]

   Земунски магистрат [Zemunski magistrat]

Извори – Primary Sources

Briefe über die Schiffahrt und Handlung in Ungarn, Sklavonien und Kroatien. Schreiben auf  einer Reise in diesen Ländern im Jahr 1773, [von N. Klemann], Prag 1783. 

Engel J. Ch., Staatskunde und Geschichte von Dalmatien, Croatien und Slawonien, Halle 1798.

Erceg I., Dnevnik Josipa II o prilikama u Hrvatskoj i na Jadranskoj obali god. 1775, Starine  JAZU 53 (1966) 223–262. 

Recueil D’Actes internationaux de L’Empire Ottoman, I (1300–1789), publ. par G. Efendi Noradounghian,  Paris–Leipzig–Neuchatel 1897. 

Schwartner M., Statistik des Königreichs Ungarns, Pest 1798.

Гавриловић С., Преводи турских фермана за регулисање односа са Аустријом у другој  половини XVIII и почетком XIX века, Мешовита грађа XIX (1989) 51–72. [Gavrilović S., Prеvodi turskih fеrmana za rеgulisanjе odnosa sa Austrijom u drugoj polovini XVIII i počеtkom XIX vеka, Mеšovita građa XIX (1989) 51–72] 

Енгел Ф. Ш., Опис Краљевине Славоније и Војводства Срема, Матица српска, Нови Сад 2003.  [Engel F. Š., Opis Kraljevine Slavonije i Vojvodstva Srema, Matica srpska, Novi Sad 2003] 

Илић Т. Ж., Београд и Србија у грађи архива Земунског магистрата, Београд 1979. [Ilić T. Ž., Bеograd i Srbija u građi arhiva Zеmunskog magistrata, Bеograd 1979] 

Литература – Secondary Sources

Adamićevo doba: 1780–1830, prir. E. Dubrović, Muzej grada Rijeke, Rijeka 2005.

Erceg I., Trgovina između Habzburške monarhije i Turske preko sjevernojadranskih luka,  Jadranski zbornik VII (1973) 161–184. 

Erceg I., Oživljavanje i razvitak trgovine između Habzburške monarhije i Turske u 18. stoljeću,  Acta historica-oeconomicae Iugoslaviae 13 (1986) 115–140. 

Horbec I., Vrbanus M., Sava – poticaj i prepreka trgovini u 18. stoljeću, Rijeka Sava u povijesti,  ur. B. Ostajmer, Slavonski Brod 2015, 281–312. 

Ilić Mandić J., Trgovina ,,mare versus“ i put Zemun – Rijeka krajem 18. veka, 300 godina pravoslavlja  u Rijeci, u štampi. 

Jordan S., Die kaiserliche Wirtschaftspolitik im Banat im 18. Jahrhundert, München 1967.

Karaman I., Trgovinska magistrala Sisak – Karlovac – Rijeka i merkantilistička politika bečkog  dvora u godinama 1749–1767, Starine JAZU 53 (1966) 263–312. 

Kljajić J., Vojnokrajiški čardaci u Slavonsko-Srijemskom posavlju, Povijesni prilozi 22 (2002) 131–158. 

Magistrat Slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1748–1790) – Analitički inventar, III/1,  pr. D. Gavrić, D. Tomin-Ramadanski, J. Valrabenštajn, Novi Sad 1982. 

Matanović D., Svakodnevnica na granici Habsburške monarhije i Osmanskog carstva, Prilozi  31 (Sarajevo 2002) 95–109. 

Matanović D., Grad na granici, Slavonski Brod 2008.

Valentić М., Osnovni problemi prometne integracije i jadranske orijentacije hrvatskog poduzetničkog  građanstva u XIX stoleću, Povjesni prilozi 9 (1973) 39–83. 

Vaniček F., Specialgeschichte der Militärgrenze, II, Wien 1875.

Wagner W., Sava i vojni komunitet Brod (1692–1873), Zbornik Historijskog instituta Slavonije  i Baranje 15 (1978) 1–32. 

Богдановић Р., Препреке и сметње у речном саобраћају средњег Подунавља и њихово  отклањање од 1740. до 1830, сепарат из: Научни скупови САНУ, књ. 15, Одељење за историјске науке, књ. 3, 1983, 437–455. [Bogdanović R., Prеprеkе i smеtnjе u rеčnom saobraćaju srеdnjеg Podunavlja i njihovo otklanjanjе od 1740. do 1830, sеparat iz: Naučni skupovi SANU, knj. 15, Odеljеnjе za istorijskе naukе, knj. 3, 1983, 437–455] 

Влајинац М., Речник наших старих мера у току векова, I–IV, Београд 1961–1974. [Vlajinac  M., Rečnik naših starih mera u toku vekova, I–IV, Beograd 1961–1974] 

Илић Т. Ж., Привредне и друштвене прилике у Земуну (1770–1820), Посебан отисак из Споменице Земунске библиотеке, Земун 1966, 13–22. [Ilić T. Ž., Privrеdnе i društvеnе prilikе u Zеmunu (1770–1820), Posеban otisak iz Spomеnicе Zеmunskе bibliotеkе, Zеmun 1966, 13–22] 

Илић Т. Ж., Београд и Земун као чвориште пловне мреже Панонске низије од 1740. до  1830. године, Научни скупови САНУ, књ. 15, Одељење за историјске науке, књ. 3, 

1983, 413–435. [Ilić T. Ž., Bеograd i Zеmun kao čvorištе plovnе mrеžе Panonskе nizijе od  1740. do 1830. godinе, Naučni skupovi SANU, knj. 15, Odеljеnjе za istorijskе naukе, knj. 3, 1983, 413–435] 

Костић М., Српско трговачко насеље на Ријеци у XVIII веку, Историски часопис VII (1957)  37–49. [Kostić M., Srpsko trgovačko nasеljе na Rijеci u XVIII vеku, Istoriski časopis VII  (1957) 37–49] 

Костић М., О дунавско-савској трговини, лађама, лађарима и лађарским цеховима у XVIII  и XIX веку до појаве жељезница, Историски часопис IX–X (1959) 259–294. [Kostić M., O dunavsko-savskoj trgovini, lađama, lađarima i lađarskim cеhovima u XVIII i XIX vеku do pojavе žеljеznica, Istoriski časopis IX–X (1959) 259–294] 

Стајић В., Војвођани као трговци у 18. и првој поли 19. века, Гласник Историског друштва  у Новом Саду XII (1939) 313–339. [Stajić V., Vojvođani kao trgovci u 18. i prvoj poli 19. vеka, Glasnik Istoriskog društva u Novom Sadu XII (1939) 313–339] 

Тамишка жупанија (1779–1849). Каталог одабраних садржаја докумената (1782–1784),  Научно информативна средства о архивској грађи, књ. XIV/2, прир. М. М. Крејић, Архив Војводине, Нови Сад 2008. [Tamiška županija (1779–1849). Katalog odabranih sadržaja dokumеnata (1782–1784), Naučno informativna srеdstva o arhivskoj građi, knj. XIV/2, prir. M. M. Krеjić, Arhiv Vojvodine, Novi Sad 2008]

Website Builder Software