Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Бојана Миљковић Катић , Љубодраг П. Ристић 

„ДОМАЋИ СТРАНЦИ“. ПРОЦЕСИ АКУЛТУРАЦИЈЕ И ЕНКУЛТУРАЦИЈЕ У СРБИЈИ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 19. ВЕКА 

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867177М  

УДК: 316.334.54:342.71(497.11)„18“

стр. 177-206

језик: енглески


Апстраткт:

У раду се разматрају процеси акултурације и енкултурације у Кнежевини Србији кроз призму појаве тзв. домаћих странаца – појединаца и група који су у правном смислу морали бити посматрани као домаће становништво, али су третирани као странци у локалним заједницама. Иако су припадали истој држави (Јевреји, муслимани и хришћани, досељеници из Османске царевине, расељени Срби и припадници других нација у Хабзбуршкој монархији који су узели држављанство Кнежевине Србије), велики делови популације нису били прихваћени као део заједнице и третирани су као странци. Разлог су могли бити њихови различити обрасци живота и рада, религијске разлике или њихова припадност еснафима. Само они који су савладали трговачки занат или су припадали локалном еснафу били су у потпуности интегрисани и сматрани су домаћима, без обзира на њихову националност. Поједини дошљаци нису били спремни да усвоје културне обрасце нове средине, нарочито муслимани/Турци, Јевреји и Цигани, као и добро образовани српски дошљаци и они рођени у Србији а образовани на западу. Интензитет процеса енкултурације међу Србима и другим хришћанима опао је у другој половини 19. века због интегрисања друштва с појавом националног концепта.

Кључне речи:

Кнежевина Србија, досељеници, „домаћи странци“, држављанство, акултурација, енкултурација.

Bojana Miljković Katić, Ljubodrag P. Ristić

 ‘DOMESTIC FOREIGNERS’: THE PROCESSES OF ACCULTURATION AND ENCULTURATION IN SERBIA IN THE FIRST HALF OF THE 19th CENTURY

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867177М  

UDC: 316.334.54:342.71(497.11)„18“

pp. 177-206

language: english


Abstract:

The paper analyzes the processes of acculturation and enculturation in the Principality of Serbia through the prism of the appearance of so-called domestic foreigners – individuals and groups that in legal terms should have been seen as the domestic population but were treated as foreigners in local communities. Although they were native to the same state (Jews, Muslims and Christians, settlers from the Ottoman Empire, resettled Serbs and members of other nations in the Habsburg Empire who had taken the citizenship of the Principality of Serbia), large parts of the local population were not accepted as parts of the community and were instead treated as foreigners. The reason could be their different patterns of life and work; religious differences; or their membership in a guild. Only those who had learned their trade or were members of the local guild were fully integrated and considered domicile, regardless of their nationality. Some newcomers were not willing to adopt the cultural patterns of the new milieu, particularly Muslims/Turks, Jews and Gypsies, as well as well-educated Serbian newcomers and natives educated in the West. The intensity of enculturаtion processes among Serbs and other Christians dropped in the second half of the 19th century, due to the integration of the society through the rise of the national concept.

Key words: 

Principality of Serbia, settlers/newcomers/émigrés, ‘domestic foreigners’, citizenship, acculturation, enculturation

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Извори – Primary Sources

Гавриловић Јован, Речник географијско–статистични Србије, ed. Милорад Радевић,  Београд 1994. [Gavrilović J., Rečnik geografijsko–statistični Srbije, ed. M. Radević, Beograd 1994] 

Ђорђевић Тихомир Р., Архивска грађа за насеља у Србији у време прве владе кнеза Милоша  (1815–1839), Српски етнографски зборник, vol. XXXVII, прво одељење, Насеља и порекло становништва, vol. 22, Београд–Земун 1926. [Đorđević T. R., Arhivska građa za naselja u Srbiji u vreme prve vlade kneza Miloša (1815–1839), Srpski etnografski zbornik, vol. XXXVII, prvo odeljenje, Naselja i poreklo stanovništva, vol. 22, Beograd–Zemun 1926] 

Ђорђевић Т. Р., Архивска грађа за занате и еснафе у Србији од Другог устанка до  Еснафске уредбе 1847. године, Српски етнографски зборник, vol. XXXIII, друго одељење, Живот и обичајни народни, vol. 15, Београд 1925. [Đorđević T. R., Arhivska građa za zanate i esnafe u Srbiji od Drugog ustanka do Esnafske uredbe 1847. godine, 

Srpski etnografski zbornik, vol. XXXIII, drugo odeljenje, Život i običajni narodni, vol.  15, Beograd 1925] 

Живети у Београду 1837–1841, документа Управе града Београда, vol. 1, ed. Мирослав  Јовановић et al, Београд 2003. [Živeti u Beogradu 1837–1841, dokumenta Uprave grada Beograda, vol. 1, ed. M. Jovanović et al, Beograd 2003] 

Живети у Београду 1842–1850, документа Управе града Београда, vol. 2, ed. Мирослав  Јовановић et. al, Београд 2004 [Živeti u Beogradu 1842–1850, dokumenta Uprave grada Beograda, vol. 2, ed. M. Jovanović et al, Beograd 2004] 

Законик грађански за Књажество Србско обнародован на Благовести 25. марта 1844,  Београд s. a. [1844] [Zakonik građanski za Knjažestvo Srbsko obnarodovan na Blagovesti 25. marta 1844, Beograd s. a. /1844/] 

Књажеска канцеларија. Јагодинска нахија, vol. II, 1823–1830, ed. З. Марковић, Љ.  Поповић, Јагодина 2008. [Knjažeska kancelarija. Jagodinska nahija, vol. II, 1823–1830, ed. Z. Marković, Lj. Popović, Jagodina 2008] 

Књажеска канцеларија, vol. II, Крагујевачка нахија 1815–1839, book I, 1815–1827, ed. Р.  Марковић, Државна архива НР Србије, Грађа, vol. V, book 1, Београд 1954. [Knjažeska kancelarija, vol. II, Kragujevačka nahija 1815–1839, book I, 1815–1827, ed. R. Marković, Državna arhiva NR Srbije, Građa, vol. V, book 1, Beograd 1954] 

Перуничић Бранко, Београдски суд 1819–1839, Београд 1964. [Peruničić B., Beogradski sud  1819–1839, Beograd 1964] 

Перуничић Б., Насеље и град Смедерево, Смедерево s. a. [1976] [Peruničić B., Naselje i grad  Smederevo, Smederevo s. a. /1976/] 

Перуничић Б., Управа вароши Београда 1812–1912, Београд 1970. [Peruničić B., Uprava  varoši Beograda 1812–1912, Beograd 1970] 

Протокол кнеза Милоша Обреновића 1824–1825, ed. В. Крестић, Н. Петровић, Српска  академија наука и уметности, Архив Србије, посебна издања, vol. CDLX, Одељење историјских наука, vol. 1, Београд 1973. [Protokol kneza Miloša Obrenovića 1824–1825, 201 

‘Domestic Foreigners’: The Processes of Acculturation and Enculturation in Serbia in the first half of the 19th century  ed. V. Krestić, N. Petrović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Arhiv Srbije, posebna izdanja, vol. CDLX, Odeljenje istorijskih nauka, vol. 1, Beograd 1973] 

Сборник закона и уредба и уредбени указа издани у Књажеству Србии (=Зборник закона),  I (Београд 1840); IV (1849); VI (1853); VIII (1856); XIV (1862); XVII (1865); 30 (1877) 

[Sbornik zakona i uredba i uredbeni ukaza izdani u Knjažestvu Srbii (=Zbornik zakona), I  (Београд 1840); IV (1849); VI (1853); VIII (1856); XIV (1862); XVII (1865); 30 (1877)] 

Христић Коста Н., Записи старог Београђанина, s. a. and s. l. [Београд 1923] [Hristić K. N., Zapisi starog Beograđanina, s. a. and s. l. /Beograd 1923/] 

Христић Никола, Мемоари 1840–1862, Београд 2006. [Hristić N., Memoari 1840–1862, Beograd  2006]. 

Шурмин Ђуро, Документи о Србији од 1842–1848, Споменик Српске краљевске академије  LXIX, други разред, 54 (1929) 16–61. [Šurmin Đuro, Dokumenti o Srbiji od 1842–1848, 

Spomenik Srpske kraljevske akademije LXIX, drugi razred, 54 (1929) 16–61]

Литература – Secondary Works

Bilig Majkl, Banalni nacionalizam, tr. V. Kostić, Biblioteka XX vek, book 175, Beograd 2009.

Božić Jadranka, Ostvarenje Jastva/Sopstva i nesvodljivosti Drugog: etički bezdan susreta s  Drugim, Etnološko-antropološke sveske 15 (2010) 79–92. 

Burke Petеr, The historical anthropology of early modern Italy, Essays on perception and communication,  New York 1987. 

Vasiljević Jelena, Ideje građanstva i politike državljanstva – izazovi antropološkoj imaginaciji,  Etnološko-antropološke sveske 20 (2012) 105–115. 

Dajč Haris, Vasiljević Maja, Status Jevreja u osmanskom i habzburškom Beogradu (XVII–XVIII  vek): stranci, manjine ili saradnici? Limes plus 10/2 (2013) 85–104. 

Đorđević Živorad, Čukur–česma 1862. Studija o odlasku Turaka iz Srbije, Beograd 1983.

Jovanović Vladimir, ‘Good’ Turks and ‘Evil’ Ones: Multiple Perspectives on the Turkish Community  Reflected in Serbian Sources of the Early Nineteenth Century, El Prezente. Studies in Sephardic Culture, vol. 7, MENORAH, collection of Papers, vol. 3, Common Culture and Particular Identities: Christians, Jews and Muslims in the Ottoman Balkans, editors Eliezer Papo, Nenad Makuljević, Belgrade 2013, 77–94. 

Krestić Petar V., Political and Social Rivalries in Nineteenth-century Serbia: Švabe or  Nemačkari, Balcanica XLI (2010) 73–92. 

Lebl Ženi, Do „konačnog rešenja“. Jevreji u Beogradu 1521–1942, Beograd 2001.

Pavlović Vojislav, Influence culturelle de la France en Serbie à lʼépoque des „Ustavobranitelji”,  in: Југословенско-француски односи. Поводом 150 година од отварања првог француског конзулата у Србији, Историјски институт, зборник радова, vol. 10, Београд 1990, 103–111 [Pavlović, V., Influence culturelle de la France en Serbie à lʼépoque des „Ustavobranitelji”, in: Jugoslovensko-francuski odnosi. Povodom 150 godina od otvaranja prvog francuskog konzulata u Srbiji, Istorijski institut, zbornik radova, vol. 10, Beograd  1990, 103–111] 

Prošić-Dvornić M., Odevanje u Beogradu u XIX i početkom XX veka, Beograd 2006.

Ristić Ljubodrag P., Miljković Katić Bojana, Ottoman-Serbian Cuisine and West-European Influences  – An Ambience of Contacts and Disaccords – First Half of the Nineteenth Century, in: Debata o kuhinji – Kitchen Debate, Ed. by: Oskar Habjanič, Katarina Šrimpf Vendramin, Valentina Bevc Varl, Collection Museoeurope 4, Maribor 2017, 168–177 (available at: http://www.museoeurope.si). 

Stojanović Trajan, Pogledi na Nas/Vas i na Drugoga, Beograd 1999.  

Todorova Marija, Imaginarni Balkan, tr. D. Starčević, A. Bajazetov-Vučen, Biblioteka XX vek,  book 103, Beograd 1999. 

Ubicini Abdolonyme, Constitution de la Principauté de Serbie. Annotée et expliquée par A.  Ubicini, Paris 1871. 

Ubicini A., Les Serbes de Turquie. Études historiques, statistiques et politiques sur la Principauté  de Serbie, le Montenegro et les pays Serbes adjacent, Paris 1865. 

Батаковић Душан Т., Француски утицаји у Србији 1835–1914. Четири генерације  „паризлија“, Зборник Матице српске за историју 56 (1997) 73–95. [Bataković D. T., Francuski uticaji u Srbiji 1835–1914. Četiri generacije „parizlija“, Zbornik Matice srpske za istoriju 56 (1997) 73–95] 

Вучо Никола, Београдски еснафи у деветнаестом веку, Годишњак Музеја града Београда  III (1956) 135–164. [Vučo N., Beogradski esnafi u devetnaestom veku, Godišnjak Muzeja grada Beograda III (1956) 135–164] 

Деретић Јован, Пут српске књижевности. Идентитет, границе, тежње, Београд 1996.  [Deretić J., Put srpske književnosti. Identitet, granice, težnje, Beograd 1996] 

Дурковић-Јакшић Љубомир, Аустрија и питање јурисдикције над римокатолицима у  Кнежевини Србији, 1851–1860, Историски гласник 2 (1956) 44–56. [Durković-Jakšić Lj., Austrija i pitanje jurisdikcije nad rimokatolicima u Kneževini Srbiji, 1851–1860, Istoriski glasnik 2 (1956) 44–56] 

Гавриловић Михаило, Милош Обреновић, књ. II, (1821–1826), Београд 1909. [Gavrilović  M., Miloš Obrenović, vol. II, (1821–1826), Beograd 1909]. 

Ђорђевић Димитрије, Србија и Београд у време оснивања Народног позоришта, in: Један  век Народног позоришта у Београду, Београд 1968, 29–39. [Đorđević D. Srbija i Beograd u vreme osnivanja Narodnog pozorišta, in: Jedan vek Narodnog pozorišta u Beogradu, Beograd 1968, 29–39] 

Ђорђевић Тихомир, Из Србије кнеза Милоша – културне прилике од 1815. до 1839. године,

Београд 1922. [Đorđević T., Iz Srbije kneza Miloša – kulturne prilike od 1815. do 1839.  godine, Beograd 1922] 

Ђорђевић Т., Из Србије кнеза Милоша – становништво – насеља, Београд 1924. [Đorđević  T., Iz Srbije kneza Miloša – stanovništvo – naselja, Beograd 1924] 

Ђорђевић Т. Р., Србија пре сто година, Културна историја, vol. II, Београд 1946. [Đorđević  T. R., Srbija pre sto godina, Kulturna istorija, vol. II, Beograd 1946] 

Екмечић Милорад, Србија између Средње Европе и Европе, Београд 1992. [Ekmečić M.,  Srbija između Srednje Evrope i Evrope, Beograd 1992] 

Јовановић Слободан, Уставобранитељи и њихова влада, in: Сабрана дела Слободана  Јовановића, T. 3, ed. Р. Самарџић, Ж. Стојковић, Београд 1990. [Jovanović S., Ustavobranitelji i njihova vlada, in: Sabrana dela Slobodana Jovanovića, ed. R. Samardžić, Ž. Stojković, Beograd 1990] 

Јовановић Никола С., О јеврејском питању у Србији (Прештампано из „Заставе“), Београд 1879. [Jovanović Nikola S., O jevrejskom pitanju u Srbiji (Preštampano iz „Zastave“) Beograd 1879] 

Караџић Вук Стефановић, Срби сви и свуда, Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба  сва три закона I, Беч 1849 [Karadžić V. Stefanović, Srbi svi i svuda, Kovčežić za istoriju, jezik i običaje Srba sva tri zakona I, Beč 1849] 

Крестић Петар, „Швабе“ или „немачкари“ у Сербским Народним новинама Теодора Павловића, Зборник Матице српске за историју 49 (1994) 31–43. [Krestić P., „Švabe“ ili „nemačkari“ u Serbskim Narodnim novinama Teodora Pavlovića, Zbornik Matice srpske za istoriju 49 (1994) 31–43] 203 

‘Domestic Foreigners’: The Processes of Acculturation and Enculturation in Serbia in the first half of the 19th century

Куниберт Бартоломео, Српски устанак и права владавина Милоша Обреновића 1804–1850,  Издање Илије М. Колараца, vol. 96, tr. М. Р. Веснић, Београд 1901. [Kunibert B., Srpski ustanak i prava vladavina Miloša Obrenovića 1804–1850, Izdanje Ilije M. Kolaraca, vol. 96, tr. M. R. Vesnić, Beograd 1901] 

Лопичић Ђорђе Н., Конзуларни односи Србије (1804–1918), Београд 2007. [Lopičić Đ. N.,  Konzularni odnosi Srbije (1804–1918), Beograd 2007] 

Љубинковић Ненад, Студија Душана Ј. Поповића О Цинцарима – пре седамдесетак  година и данас, in: Д. Ј. Поповић, О Цинцарима. Прилози питању постанка нашег грађанског друштва, Треће издање са 30 слика и једном картом, Београд 2008, 521–560. [Ljubinković N., Studija Dušana J. Popovića o Cincarima – pre sedamdesetak godina i danas, in: D. J. Popović, O Cincarima. Prilozi pitanju postanka našeg građanskog društva. Treće izdanje sa 30 slika i jednom kartom, Beograd 2008, 521–560] 

Љушић Радош, Димитрије Давидовић – секретар кнеза Милоша Обреновића, Зборник  Матице српске за историју 32 (1985) 51–69. [Ljušić R., Dimitrije Davidović – sekretar kneza Miloša Obrenovića, Zbornik Matice srpske za istoriju 32 (1985) 51–69] 

Љушић Р., Историја српске државности, vol. II, Србија и Црна Гора – нововековне српске  државе, Нови Сад s. a. [2001] [Ljušić R., Istorija srpske državnosti, vol. II, Srbija i Crna Gora – novovekovne srpske države, Novi Sad s. a. /2001/] 

Љушић Р., Кнежевина Србија (1830–1839), САНУ, посебна издања, vol. DLXX, Одељење историјских наука, vol. 12, Београд 1986. [Ljušić R., Kneževina Srbija (1830–1839), SANU, posebna izdanja, vol. DLXX, Odeljenje istorijskih nauka, vol. 12, Beograd 1986] 

Љушић Р., Турско наслеђе у Кнежевини и Краљевини Србији, in: Ислам, Балкан и Велике силе (XIV–XX век), Историјски институт Српске академије наука и уметности, зборник радова, vol. 145, Београд 1997, 279–292. [Ljušić R., Tursko nasleđe u Kneževini i Kraljevini Srbiji, in: Islam, Balkan i Velike sile (XIV–XX vek), Istorijski institut SANU, zbornik radova, vol. 145, Beograd 1997, 279–292] 

Макуљевић Ненад, Визуелна култура и приватни идентитет православних хришћана у 18.  веку, in: Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба, ed. Александар Фотић, s. l. [Београд] 2005, 72–111. [Makuljević N., Vizuelna kultura i privatni identitet pravoslavnih hrišćana u 18. veku, in: Privatni život u srpskim zemljama u osvit modernog doba, ed. A. Fotić, s. l. [Beograd] 2005, 72–111] 

Макуљевић Н., Османско-српски Београд: визуелност и креирање градског идентитета  (1815–1878), Београд 2014. [Makuljević N., Osmansko-srpski Beograd: vizuelnost i kreiranje gradskog identiteta (1815–1878), Beograd 2014] 

Мидлих Ханс-Михаел, Патријархални менталитет као сметња државне и друштвене  модернизације у Србији XIX века, Историјски часопис XXXVIII (1991) 111–129. [Miedlih Hans-Michael, Patrijarhalni mentalitet kao smetnja državne i društvene modernizacije u Srbiji XIX veka, Istorijski časopis XXXVIII (1991) 111–129] 

Милићевић Јован, Народне скупштине у Србији 1839–1843. године, Зборник Филозофског  факултета IV–1 (Београд 1956) 157–195. [Milićević J., Narodne skupštine u Srbiji 1839–1843. godine, Zbornik Filozofskog fakulteta IV–1 (Beograd 1956) 157–195] 

Миљковић Бранислав, Београд прве половине XIX века у делима књижевника, Годишњак  Музеја града Београда III (1956) 205–220. [Miljković B., Beograd prve polovine XIX veka u delima književnika, Godišnjak Muzeja grada Beograda III (1956) 205–220] 

Миљковић Катић Бојана, Структура градског становништва Србије средином XIX века,  Историјски институт, посебна издања, vol. 36, Београд 2002. [Miljković Katić B., Struktura gradskog stanovništva Srbije sredinom XIX veka, Istorijski institut, posebna izdanja, vol. 36, Beograd 2002] 

Мишковић Наташа, Базари и булевари. Свет живота у Београду 19. века, Музеј града Београда, посебна издања, vol. 7, Београд s. a. [Mišković N., Bazari i bulevari. Svet života u Beogradu 19. veka, Muzej grada Beograda, posebna izdanja, vol. 7, Beograd s. a.] 

Пејтон Ендру Арчибалд, Србија, најмлађи члан европске породице или Боравак у Београду  и путовања по планинама и шумама унутрашњости 1843. и 1844. године, tr. Б. Момчиловић, Нови Сад 1996. [Pejton E. A., Srbija, najmlađi član evropske porodice ili Boravak u Beogradu i putovanja po planinama i šumama unutrašnjosti 1843. i 1844. godine, tr. B. Momčilović, Novi Sad 1996] 

Пирх Ото Дубислав, Путовање по Србији у години 1829, Просвета, Библиотека Баштина,  vol. 1, Београд 1983. [Pirh O. D., Putovanje po Srbiji u godini 1829, Prosveta, Biblioteka Baština, vol. 1, Beograd 1983] 

Поповић Душан Ј., О Цинцарима. Прилози питању постанка нашег грађанског друштва,  Треће издање са 30 слика и једном картом, Београд 2008. [Popović D. J., O Cincarima. Prilozi pitanju postanka našeg građanskog društva. Treće izdanje sa 30 slika i jednom kartom, Beograd 2008] 

Прошић-Дворнић Мирјана, Вечерње забаве (балови) у Београду крајем XIX и почетком  XX века, Етнолошка свеска V (Београд 1984) 23–32. [Prošić-Dvornić M., Večernje zabave (balovi) u Beogradu krajem XIX i početkom XX veka, Etnološka sveska V (Beograd 1984) 23–32] 

Радосављевић Недељко, Ужице, град и нахија – окружје у времену страха (1788–1862),

Ужице 2013. [Radosavljević N., Užice, grad i nahija – okružje u vremenu straha (1788– 1862), Užice 2013] 

Ристић Љубодраг П., Велика Британија и Србија (1856–1862), Српска академија наука и  уметности, Балканолошки институт, посебна издања, vol. 102, Београд 2008. [Ristić Lj. P., Velika Britanija i Srbija (1856–1862), Srpska akademija nauka i umetnosti, Balkanološki institut, posebna izdanja, vol. 102, Beograd 2008] 

Скерлић Јован, Симо Матавуљ: „Београдске приче“, in: Писци и књиге, vol. I, Прикази и  чланци, ed. Ј. Пејчић, Београд 2000. [Skerlić J., Simo Matavulj: „Beogradske priče“, in: Pisci i knjige, vol. I, Prikazi i članci, ed. J. Pejčić, Beograd 2000] 

Слијепчевић Ђоко, Историја Српске православне цркве, vol. II, Од почетка XIX века до  краја Другог светског рата, Београд 1991. [Slijepčević Đ., Istorija Srpske pravoslavne crkve, vol. II, Od početka XIX veka do kraja Drugog svetskog rata, Beograd 1991] 

Стојанчевић Видосава, Етнички састав становништва 1815–1830. године, in: Историја  Београда, vol. II, ed. Васа Чубриловић, Београд 1974, 513–524. [Stojančević V., Etnički sastav stanovništva 1815–1830. godine, in: Istorija Beograda, vol. II, ed. Vasa Čubrilović, Beograd 1974, 513–524] 

Трговчевић Љубинка, Планирана елита. О студентима из Србије на европским  универзитетима у 19. веку, Историјски институт, посебна издања, vol. 43, Београд 2003. [Trgovčević Lj., Planirana elita. O studentima iz Srbije na evropskim univerzitetima u 19. veku, Istorijski institut, posebna izdanja, vol. 43, Beograd 2003] 

Ћелап Лазар, Поступак са аустријским поданицима у Србији у време кнеза Милоша и  Уставобранитеља, Годишњак града Београда XIV (1967) 351–370. [Ćelap L., Postupak sa austrijskim podanicima u Srbiji u vreme kneza Miloša i Ustavobranitelja, Godišnjak grada Beograda XIV (1967) 351–370] 

Храбак Богумил, Јевреји у Београду до стицања равноправности (1878), Етнолошка  библиотека, посебна издања, vol. 4, Београд 2009 [Hrabak, B., Jevreji u Beogradu do sticanja ravnopravnosti (1878), Etnološka biblioteka, posebna izdanja, vol. 4, Beograd 2009] 

Чубриловић Васа, Београд – национално и културно средиште Србије у XIX веку, in:  Ослобођење градова у Србији од Турака 1862–1867. год. Зборник радова приказаних на научном скупу Српске академија наука и уметности, одржаном од 22. до 24. маја 1967. год. у Београду поводом прославе 100-годишњице ослобођења градова, Београд 1970, 217–242. [Čubrilović V., Beograd – nacionalno i kulturno središte Srbije u XIX veku, in: Oslobođenje gradova u Srbiji od Turaka 1862–1867. god. Zbornik radova prikazanih na naučnom skupu Srpske akademija nauka i umetnosti, održanom od 22. do 24. maja 1967. god. u Beogradu povodom proslave 100-godišnjice oslobođenja gradova, Beograd 1970, 217–242] 

Шешум Урош, Арбанаси у Поморављу 1815–1834, in: Алексинац и околина у прошлости,  500 година од првог писаног помена, 1516–2016, зборник радова са Међународног научног скупа одржаног 3. септембра 2016. године у Алексинцу, Алексинац 2016, 125–154. [Šešum U., Arbanasi u Pomoravlju 1815–1834, in: Aleksinac i okolina u prošlosti, 500 godina od prvog pisanog pomena, 1516–2016, zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa održanog 3. septembra 2016. godine u Aleksincu, Aleksinac 2016, 125–154] 

Шешум У., Насељавање Србије у Првом српском устанку, in: Српски народ на Балканском  полуострву од 6. до 20. века, ed. С. Недељковић, Ниш 2014, 211–225. [Šešum U., Naseljavanje Srbije u Prvom srpskom ustanku, in: Srpski narod na Balkanskom poluostrvu od 6. do 20. veka, ed. S. Nedeljković, Niš 2014, 211–225] 

Шешум У. С., Србија и Стара Србија (1804–1839), Београд 2017. [Šešum U. S., Srbija i  Stara Srbija (1804–1839), Beograd 2017] 

Шланг Игњат, Јевреји у Београду, Београд 1926. [Šlang I., Jevreji u Beogradu, Beograd 1926]

AI Website Maker