Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Урош Татић

ПОЛИТИКА ФРАНЦУСКЕ ПРЕМА КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ У ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ПРЕОБРАЖЕНСКЕ СКУПШТИНЕ 1861. ГОДИНЕ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867207T

УДК: 94(497.11):327(44:497.11)„1861“

стр. 207-222

језик: српски


Апстраткт:

Савети руског министра спољних послова Александра Михаиловича Горчакова и француског министра спољних послова Едуара Тувнела (Antoine Edouard Thouvenel) дати специјалном изасланику српске владе Јовану Мариновићу за време мисије у Петрограду децембра 1860, и у Паризу фебруара 1861, и неуспех у директним преговорима с Портом 1860–1861. године одлучујуће су утицали на Правитељство да убрзано приступи промени унутрашњег уређења земље доношењем специјалних закона. Слични Тувнеловим били су и предлози које је 1861. француски амбасадор у Цариграду маркиз Шарл Лавалет (Lavalette, Charles Jean-Marie Félix, marquis de) дао специјалном изасланику у преговорима с Портом Илији Гарашанину. Охрабрен ставовима Париза и Петрограда, кнез Михаило Обреновић ће, не мењајући га формално, стварно изменити Устав Кнежевине Србије из 1838. године.

Кључне речи: 

Преображенска скупштина, кнез Михаило, Тувнел, Тасти, Француска, Србија, Турска, Порта.

Uroš Tatić

FRENCH ATTITUDE TOWARDS THE RESOLUTIONS OF THE GREAT NATIONAL ASSEMBLY OF PREOBRAŽENJE IN 1861 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867207T

UDC: 94(497.11):327(44:497.11)„1861“

pp. 207-222

language: serbian


Abstract:

The advice of Russian Minister of Foreign Affairs Alexander Mikhailovich Gorchakov and French Minister of Foreign Affairs Édouard Antoine de Thouvenel to special envoy of the Serbian Government Jovan Marinović during the mission to St Petersburg in December 1860 and Paris in February 1861, and the unsuccessful direct negotiations with the Porte in 1860–1861 had a decisive influence on the Government to begin to rapidly change the internal organisation of the country through the adoption of special laws. Similar to Thouvenel’s proposals were those that French Ambassador to Constantinople marquis Charles de La Valette presented in 1861 to Ilija Garašanin, the special envoy in negotiations with the Porte. Encouraged by the attitudes of Paris and St Petersburg, Prince Mihailo Obrenović truly changed, though not formally, the Constitution of the Principality of Serbia of 1838.

Keywords:

Assembly of Preobraženje, Prince Mihailo, Thouvenel, Teste, France, Serbia, Turkey, Porte.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви ‒ Archives 

Archives du Ministère des Affaires Etrangères (AMAE), Paris ‒ La Courneuve. Les fonds :  Correspondance politique (origines ‒ 1896) : le sous-fond Turquie; Correspondance politique des consuls (1826‒1896) : le sous-fond Turquie-Belgrade. 

Архив Српске академије наука и уметности (АСАНУ), Историјска збирка ‒ Исписи Гргура Јакшића из Архива француског министарства спољних послова. [Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti (ASANU), Istorijska zbirka ‒ Ispisi Grgura Jakšića iz Arhiva francuskog ministarstva spoljnih poslova] 

Извори ‒ Primary Sources

Ристић J., Спољашњи одношаји Србије новијега времена, књ. I–III, Београд 1887–1901.  [Ristić J., Spoljašnji odnošaji Srbije novijega vremena, knj. I–III, Beograd 1887–1901] 

Литература ‒ Secondary Works

Dictionnaire du Second Empire, sous la direction de Jean Tulard, Paris 1995.

Đorđević Ž., Čukur-česma 1862. Studija o odlasku Turaka iz Srbije, Beograd 1983.

Алексић Љ., Став Француске према Србији за време друге владе кнеза Милоша и Михаила  (1858‒1868), Београд 1957. [Aleksić Lj., Stav Francuske prema Srbiji za vreme druge vlade kneza Miloša i Mihaila (1858‒1868), Beograd 1957] 

Ђорђевић Ж., Српска народна војска. Студија о уређењу народне војске Србије 1861‒1864,  Београд 1984. [Đorđević Ž., Srpska narodna vojska. Studija o uređenju narodne vojske Srbije 1861‒1864, Beograd 1984] 

Јакшић Г., Вучковић В., Спољна политика Србије за владе кнеза Михаила. Први балкански  савез, Београд 1963. [Jakšić G., Vučković V., Spoljna politika Srbije za vlade kneza Mihaila. Prvi balkanski savez, Beograd 1963] 

Леовац Д., Србија и Русија за време друге владе кнеза Михаила (1860–1868), Београд 2015.

[Leovac D., Srbija i Rusija za vreme druge vlade kneza Mihaila (1860–1868), Beograd 2015]

Љушић Р., Србија 19. века. Изабрани радови, Београд 1994. [Ljušić R., Srbija 19. veka.  Izabrani radovi, Beograd 1994] 

Љушић Р., Историја српске државности. Србија и Црна Гора ‒ нововековне српске  државе, књ. II, Нови Сад 2001. [Ljušić R., Istorija srpske državnost. Srbija i Crna Gora ‒ novovekovne srpske države, knj. II, Novi Sad 2001] 

Поповић Б., Дипломатска историја Србије, Београд 2010. [Popović B., Diplomatska istorija  Srbije, Beograd 2010] 

Поповић В., Политика Француске и Аустрије на Балкану у време Наполеона III, Земун‒ Београд 1925. [Popović, V., Politika Francuske i Austrije na Balkanu u vreme Napoleona III, Zemun‒Beograd 1925] 

Ранке Л., Србија и Турска у XIX веку, Београд 1879. [Ranke L., Srbija i Turska u XIX veku,  Beograd 1879] 

Ристић Љ. П., Велика Британија и Србија (1856‒1862), Београд 2008. [Ristić Lj. P., Velika  Britanija i Srbija (1856‒1862), Beograd 2008]

Website Software