Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Милан Ранђеловић

СПРОВОЂЕЊЕ ТАНЗИМАТА У НИШУ ЗА ВРЕМЕ МИДХАТ-ПАШЕ 1861–1864. ГОДИНЕ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867223R  

УДК: 316.42:94](497.11)„1861/1864“:929

стр. 223-246

језик: српски


Апстраткт:

Рад обрађује тему од великог значаја за истраживање јужног дела централне Србије у последњим деценијама османске власти над њим. Реч је о османском реформатору и политичару Ахмеду Мидхат-паши, који је за време управничког мандата у Нишу са успехом остварио низ пројеката преузетих из Западне Европе, користећи овај град као своју неформалну огледну средину. С тим у вези, у овом раду анализиран је допринос Мидхат-паше у решавању проблема социјалне, верске, инфраструктурне и комуналне природе, који су почетком шездесетих година XIX века ометали функционисање Ниша и отежавали суживот његовог хетерогеног становништва.

Кључне речи: 

Ахмед Мидхат-паша, Ниш, Османско царство, Танзимат, модернизација.

Milan Ranđelović

IMPLEMENTATION OF TANZIMAT IN NIŠ DURING THE MANDATE OF MIDHAT-PASHA IN 1861–1864 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867223R  

UDC: 316.42:94](497.11)„1861/1864“:929

pp. 223-246

language: serbian


Abstract:

The paper explores a topic highly important for research into the southern part of central Serbia in the last decades of Ottoman rule. It focuses on the Ottoman reformer and politician Ahmed Midhat-Pasha, who during his rule of Niš used this town as his informal testing milieu by successfully implementing a number of projects taken over from western Europe. We analyse Midhat-Pasha’s contribution to resolving social, religious, infrastructural and communal problems, which in the early 1860s hampered the functioning of Niš and the co-habitation of its heterogeneous population.

Keywords:

Ahmed Midhat-pasha, Niš, Ottoman Empire, Tanzimat, modernisation.


ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви ‒ Archives 

Историјски архив Ниш, Старе и ретке књиге, Мидхат-пашини мемоари (превод Оријенталног института, документ без сигнатуре), Сарајево 1953. [Istorijski arhiv Niš, Stare i retke knjige, Midhat-pašini memoari (prevod Orijentalnog instituta, dokument bez signature), Sarajevo 1953] 

Народни музеј Ниш, библиотека, рукопис 834. Рашић M., Из прошлости Ниша, 1958.  [Narodni muzej Niš, biblioteka, rukopis 834. Rašić M., Iz prošlosti Niša, 1958] 

Извори – Primary Sources

Ђорђевић В., Успомене, прир. С. Слапшек, Београд 1988. [Đorđević V., Uspomene, prir. S.  Slapšek, Beograd 1988] 

Живановић Ж., Ниш и нишке знаменитости, прир. Г. Максимовић, М. Ракоција, Ниш  2004. [Živanović Ž., Niš i niške znamenitosti, prir. G. Maksimović, M. Rakocija, Niš 2004] 

Литература – Secondary Works

Baser V., Turkish cultural memory in Balkans. Ironic accounts of the migrations to Anatolia,  Bucharest 2006. 

Davison R. H., Reform in the Ottoman Еmpire 1856–1876, Princeton 1963.

Davison R. H., Midhat-pasha, Encyclopaedia of Islam, VI, Leiden 1991, 1031–1035.

Dursun S., Population policies of the Ottoman state in Tanzimat era: 1840–1870, Istanbul 2001.

Inalcik H., Quartaert D., An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 2, Cambridge  1994. 

Midhat А. H., The life of Midhat Pasha; a record of his services, political reforms, banishment,  and judicial murder, London 1903. 

Somel S. A., The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire, 1839–1908: Islamization,  autocracy, and discipline, Leiden 2001. 

Wink А., Al-hindi: The Making of the Indo-islamic World, 1, Leiden 1996.

Андрејевић Б., Арабаџијска компанија, Енциклопедија Ниша – историја, Ниш 1995, 10.  [Andrejević B., Arabadžijska kompanija, Enciklopedija Niša – istorija, Niš 1995, 10] 

Андрејевић Б., Зграда затвора-хапсане у Тврђави, Енциклопедија Ниша – историја, Ниш  1995, 84–85. [Andrejević B., Zgrada zatvora-hapsane u Tvrđavi, Enciklopedija Niša – istorija, Niš 1995, 84–85] 

Андрејевић Б., Мидхат паша, Енциклопедија Ниша – историја, Ниш 1995, 155. [Andrejević  B., Midhat paša, Enciklopedija Niša – istorija, Niš 1995, 155] 

Андрејевић Б., Стари записи о Нишу (од V до XIX века), Ниш 1997. [Andrejević B., Stari  zapisi o Nišu (od V do XIX veka), Niš 1997] 

Андрејевић Б., Споменици Ниша, Ниш 2001. [Andrejević B., Spomenici Niša, Niš 2001]

Андрејевић C., Аграрни односи и производња у околини Ниша пред ослобођење од Турака, Нишки зборник 9 (1980) 31–40. [Andrejević S., Agrarni odnosi i proizvodnja u okolini Niša pred oslobođenje od Turaka, Niški zbornik 9 (1980) 31–40] 

Бакръджиева Т., На крачка пред времето. Държавникът реформатор Мидхат паша  (1822–1884), Русе 2009. [Bakrdžijeva T., Na kračka pred vremeto. Državnik’t reformator Midhat paša (1822–1884), Ruse 2009] 

Екмечић М., Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у Новом веку (1492–1992), Београд 2007. [Ekmečić M., Dugo kretanje između klanja i oranja. Istorija Srba u Novom veku (1492–1992), Beograd 2007] 

Жупањевац М., Черкеска махала, Енциклопедија Ниша – историја, Ниш 1995, 325. [Županjevac  M., Čerkeska mahala, Enciklopedija Niša – istorija, Niš 1995] 

Историја Ниша, 1, Ниш 1983. [Istorija Niša, 1, Niš 1983]

Јовановић Т., Прве седнице скупштине кнежевине Србије у ослобођеном Нишу 1878.

године, Зборник историјских музеја Србије 27 (1993) 27–44. [Jovanović T., Prve sednice  skupštine kneževine Srbije u oslobođenom Nišu 1878. godine, Zbornik istorijskih muzeja Srbije 27 (1993) 27–44] 

Каниц Ф. Ф., Срби и становништво, II, Београд 2007. [Kanic F. F., Srbi i stanovništvo, II,  Beograd 2007] 

Ловрић Б., Историја града Ниша, Ниш 1927. [Lovrić B., Istorija grada Niša, Niš 1927]

Мантран Р., Историја Османског царства, Београд 2002. [Mantran R., Istorija Osmanskog  carstva, Beograd 2002] 

Милићеви М. Ђ., Краљевина Србија, Београд 2006. [Milićević M. Đ., Kraljevina Srbija,  Beograd 2006] 

Новаковић С., Свети Симеон у Нишу, Српске новине (23. фебруар 1878) 174–177. [Novaković  S., Sveti Simeon u Nišu, Srpske novine (23. februar 1878) 174–177] 

Ортајли И., Најдужи век империје, прир. и прев. М. Маринковић, Београд 2004. [Ortajli I.,  Najduži vek imperije, prir. i prev. M. Marinković, Beograd 2004] 

Петковић Р. М., Учитељска школа у Нишу, Нишки зборник 2 (1976), 51–60. [Petković R.  M., Učiteljska škola u Nišu, Niški zbornik 2 (1976) 51–60] 

Ристић М., Историја града Ниша, 2, Београд 1934. [Ristić M., Istorija grada Niša, 2, Beograd  1934] 

Соколовић Љ., Паре из Менафи-сандука за нишку гимназију и водовод, Нишки весник  19 (2002) 2. [Sokolović Lj., Pare iz Menafi-sanduka za nišku gimnaziju i vodovod, Niški vesnik 19 (2002) 2] 

Споменица нишке Саборне цркве, Ниш 1894. [Spomenica niške Saborne crkve, Niš 1894]

Станојевић В., Историја српског војног санитета, Београд 1992. [Stanojević V., Istorija  srpskog vojnog saniteta, Beograd 1992] 

Стојановић Р., Утемељивач нишке просвете и препород српске школе, Нишки весник 2  (2000) 2. [Stojanović R., Utemeljivač niške prosvete i preporod srpske škole, Niški vesnik 2 (2000) 2] 

Ћирић Ј., Јаркови, претече канализације и водоводног система, Нишки весник 1 (1999)  17. [Ćirić J., Jarkovi, preteče kanalizacije i vodovodnog sistema, Niški vesnik 1 (1999) 17] 

Ћирић Ј., Ислахана, Нишки весник 5 (2000) 14. [Ćirić J., Islahana, Niški vesnik 5 (2000) 14]

Царски распояжденiя, Цареградскй вѣстникъ (18. фебруарiй 1861) 32. [Carski raspojaždenija,  Caregradski vestnik (18. februariј 1861) 32] 

Чубриловић В., Одабрани историјски радови, Београд 1983. [Čubrilović V., Odabrani istorijski  radovi, Beograd 1983]

Website Builder Software