Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Урош Шешум

ПЛАНИРАЊЕ СРПСКЕ ЧЕТНИЧКЕ АКЦИЈЕ У СТАРОЈ СРБИЈИ И МАКЕДОНИЈИ 1897. ГОДИНЕ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867271S

УДК: 94(497.11-89):355(=163.41)„1897“

стр. 271-286

језик: српски


Апстраткт:

Током 1895. и 1896. године Етники хетерија и врховистички комитет су убацивали чете из Грчке и Бугарске на територију Османског царства, у намери да изазову устанак хришћана и револуционарним путем остваре територијално проширење Грчке и Бугарске на рачун Турске. Током заоштравања критске кризе 1897, у месецима који су претходили грчко-турском рату, у кругу око председника српске владе Ђорђа Симића, јавила се бојазан да ће Грчка преко својих комитета подићи устанак у јужној Македонији, а да ће, уколико се то догоди, Бугарска искористити комитет да учинити исто у турским областима настањеним Словенима егзархистима. Како би у случају евентуалног устанка Србија остварила утицај на побуњени народ, у Београду се од фебруара 1897. године радило на формирању чета за слање у Турску. Неколико чета је формирано и оне су издржаване до јуна 1897, када су распуштене, пошто је постало јасно да до устанка у Турској неће доћи. Једна расформирна чета покушала је почетком августа 1897. да се на своју руку пребаци преко границе у Турску, али су је грешком уништили српски граничари. Рад је написан на основу објављене и необјављене српске архивске грађе и у мањој мери литературе.

Кључне речи: 

Источно питање, Македонија, Стара Србија, Ђорђе Симић, грчко-турски рат, Османско царство, ВМОК, Етники хетерија.

Uroš Šešum

PLANNING OF THE SERBIAN CHETNIK ACTION IN OLD SERBIA AND MACEDONIA IN 1897 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867271S

UDC: 94(497.11-89):355(=163.41)„1897“

pp. 271-286

language: serbian


Abstract:

During 1895 and 1896, Ethniki Etaireia and the Supreme Macedonian-Adrianople Committee sent troops from Greece and Bulgaria to the territory of the Ottoman Empire, with the intention to incite an uprising of the Christians and expand the territories of Greece and Bulgaria by revolutionary means at the expense of Turkey. At the time of escalation of the crisis in Crete in 1897, in the months preceding the Greco-Turkish War, concerns emerged in the circle surrounding President of the Serbian Government Đorđe Simić that Greece would instigate an uprising in southern Macedonia through its committees and that, in such case, Bulgaria would use the committee to do the same in the Turkish areas inhabited by the Slavs Exarchists. As Serbia could, in the event of an uprising, exert influence on the rebellious population, as of February 1897 efforts were invested in Belgrade to form troops to be sent to Turkey. Several troops were formed and maintained until June 1897, when they were disbanded as it became clear that there would be no uprising in Turkey. In early August 1897, one disbanded troop tried on their own to cross the border and enter Turkey, but were accidently killed by Serbian frontiersmen. The paper relies on published and unpublished Serbian archival records and, to a lesser extent, literature.

Keywords:

Eastern Question, Macedonia, Old Serbia, Đorđe Simić, Greco-Turkish War, Ottoman Empire, SMAC, Ethniki Etaireia.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви ‒ Archives 

Архив Србије, Министарство иностраних дела, фонд Благајничког одељења, 1897. – АС, 

МИД, БО. [Arhiv Srbije, Ministarstvo inostranih dela, fond Blagajničkog odeljenja, 1897  – AS, MID, BO] 

Архив Србије, Министарство иностраних дела, фонд Просветно-политичког одељења,  1897. – АС, МИД, ППО. [Arhiv Srbije, Ministarstvo inostranih dela, fond Prosvetno-političkog odeljenja, 1897. – AS, MID, PPO] 

Архив Србије, Лични фонд Ђорђа Симића [Arhiv Srbije, Lični fond Đorđa Simića]  

Извори – Primary Sources 

Генерални конзулат Краљевине Србије у Солуну, Т. 1, (1887–1902), прир. А. Тимофејев,  Београд 2016. [Generalni konzulat Kraljevine Srbije u Solunu, T. 1, (1887–1902), prir. A.  Timofejev, Beograd 2016] 

Степановић М., Срби и Бугари у прошлости и садашњости, Београд 1913. [Stepanović M.,  Srbi i Bugari u prošlosti i sadašnjosti, Beograd 1913] 

Литература – Secondary Works

Dakin D., The Greek Struggle in Macedonia 1897–1913, Thessaloniki 1966.

Војводић М., Србија у међународним односима крајем 19. и почетком 20. века, Београд  1988. [Vojvodić M., Srbija u međunarodnim odnosima krajem 19. i početkom 20. veka, Beograd 1988] 

Јагодић М., Српске чете у Македонији 1897–1901. године, Устанци и побуне Срба у Турској  у 19. веку, Ниш 2012, 111–130. [Jagodić M., Srpske čete u Makedoniji 1897–1901. godine, 

Ustanci i pobune Srba u Turskoj u 19. veku, Niš 2012, 111–130]

Рајић С., Александар Обреновић, владар на прелазу векова, сукобљени светови, Београд  2014. [Rajić S., Aleksandar Obrenović, vladar na prelazu vekova, sukobljeni svetovi, Beograd 2014] 

Силянов Х., Освободителнитѣ борби на Македония, том I, София 1983. [Siljanov H.,  Osvoboditelniti borbi na Makedonija, tom I, Sofija 1983] 

Шешум У., Друштво против Срба, методи и мере бугарске дипломатије, Егзархије и  Бугарско-македонско одринске револуционарне организације против ширења српског утицаја у Јужној Старој Србији и Македонији 1897–1902, Српске студије 4 (2013) 73–103. [Šešum U., Društvo protiv Srba, metodi i mere bugarske diplomatije, Egzarhije i Bugarsko-makedonsko odrinske revolucionarne organizacije protiv širenja srpskog uticaja u Južnoj Staroj Srbiji i Makedoniji 1897–1902, Srpske studije 4 (2013) 73–103]

Offline Website Builder