Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Ана Столић

ИЗМЕЂУ НАЦИОНАЛИЗМА И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА 

Српкиње на конгресима организација Међународног женског покрета до Првог светског рата

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867309S  

УДК: 316.662-055.2(=163.41):061.2„1906/1914“

стр. 309-338

језик: српски


Апстраткт:

У раду се анализира учешће представница Српског народног женског савеза на конгресима Међународне алијансе за право гласа жена и Међународног женског савета у деценији пред почетак Првог светског рата. Национално удружење жена у Србији, основано 1906. године, прошло је кроз вишегодишњи процес дефинисања циљева, међу којима је и истицање захтева за правом гласа за жене. На другој страни, све снажнији међународни покрет жена је моћном агитацијом наметао своја правила, циљеве и дух интернационализма. Полазећи од претпоставке да су се наступи Српкиња на сцени међународног женског покрета разликовали од дотадашњих искустава представљања која су имала обележје националне културне и политичке репрезентације (светске изложбе, изложбе и конгреси словенских жена), анализирана је садржина њихових говора и реферата, извештаји са конгреса, доступна међународна преписка. У раду се разматрају питања о контексту њиховог учешћа у коме се преламају не само феминистички, него и политички и друштвени проблеми у Србији, али и репродукују глобални односи моћи у политикама међународног женског покрета.

Кључне речи: 

феминизам, међународни женски покрет, Српкиње, национализам, интернационализам, Први светски рат.

Ana Stolić

BETWEEN NATIONALISM AND INTERNATIONALISM 

Serbian women at congresses of organisations of the international women’s movement until the First World War

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867309S  

UDC: 316.662-055.2(=163.41):061.2„1906/1914“

pp. 309-338

language: serbian


Abstract:

The paper analyses the participation of representatives of the Serbian National Women’s Union in the congresses of the International Woman Suffrage Alliance and the International Council of Women in the decade preceding the First World War. The Serbian National Women’s Union, established in 1906, went through a multi-annual process of defining its objectives, including the advocation of female suffrage. On the other hand, the increasingly stronger international women’s movement imposed its rules, objectives and the spirit of internationalism through powerful agitation. Starting from the assumption that the appearances of Serbian women on the scene of the international women’s movement differed from the hitherto experiences of presentation which had the features of national cultural and political representation (world exhibitions, exhibitions and congresses of Slavic women), the content of their speeches and presentations was analysed, as well as reports from congresses and available international correspondence. The paper examines the context of their participation, which reflects not only feministic but also political and social problems in Serbia, and reproduces global power relations in policies of the international women’s movement.

 Keywords:

feminism, international women’s movement, Serbian women, nationalism, internationalism.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Литература – Secondary Works 

Aberdeen I, President’s Memorandum, Berlin 1914.

Adams J., Balch G. E.,Hamilton A., Women at Hague, New York 1915.

Božinović N., Žensko pitanje u Srbiji u 19. i 20. veku, Beograd 1996.

David К., Czech Feminists and Nationalism in the Late Habsburch Monarchy: The First in  Austria, Journal of Women’s History, Volume 3, Number 2 (Fall 1991) 26–45. http://muse.jhu.edu/journals/jowh/summary/v003/3.2.david.html 

Davis N. Y., Gender and Nation, London 1997.

Feminism and the Periodical Press, 1909–1918, Eds. Delap L., DeCenzo M., Ryan L, Vol. 1,  Routledge 2006. 

International Congress of Women, The Hague April 27th to May 1st 1915, Report, Amsterdam  1915. 

International Council of Women, Quinquennial Meeting, Rome 1914.

International Women Suffrage News, Jus Suffragii Centenary Edition 1904–2004. http://womenalliance. org/old/pdf/IAWCentenaryEdition19042004webversion.pdf 

Oldfield S., Mary Sheepshanks edits an internationalist suffrage monthly in wartime:  Jus Suffragii 1914–19, Women’s History Review 12:1 (2003) 119–134.http://dx.doi.org/10.1080/13664530300200350 

Perković M., Feminizam i pacifizam, Neko je rekao feminizam, ur. A. Zaharijević, Beograd  2012, 308–310. 

Politics and Friendship. Letters from the International Women Suffrage Alliance 1902–1942,  Ed. M. Bosch, Ohio State University Press, 1990. 

Report of the 5th Conference IAWS, London 1909, Box 1, Folder 7, p. 145. Sophia Smith Collection,  Smith College Special Collection, Northampton MA 

Report of the 6th Conference IAWS, Stockholm 1911, Box 1, Folder 8, Sophia Smith Collection,  Smith College Special Collection, Northampton MA 

Rupp L., Constructing Internationalism: The Case of Transnational Women’s Organizations  1888–1945, American Historical Review, Vol. 99, No. 5 (December 1994) 1571–1600. 

Rupp L., Taylor V., Forging Feminist Identity in an International Movement: A Collective  Identity Approach to Twentieth-Century Feminism, Signs (Winter 1999) 363–386 .http://signsjournal.org/ 

Schirmacher dr K., The Modern Woman’s Rights Movement, New York 1912.

Snowden E., The Feminist Movement, London and Glasgow 1913.

Stanton E. C., The History of Women Suffrage 1900–1920, Vol. VI, New York 1922.

Stojaković G., Women’s World: Serbian Women’s Laboratory as an Entrance into the Public Sphere, Serbian Studies, Vol. 25, No. 1 (2011), Special Issue: Serbian Women and the Public Sphere 1850–1950, 21–58. 

Zimmern A., Women’s Suffrage in Many Lands, London 1909.

Women in Changing World. The Dynamic story of the International Council of Women since 1888, Routledge&Kegan Paul 1966. 

Women Suffrage in Practice, Ed. K. Macmillan, London 1913.

Даскалова K., Назърска Ж., Женское движение и феминизми б Българиа (средата на 19-средата на 20. век), Софиа 2006. [Daskalova K., Nazrska Ž, Women’s Movement and Feminisms in Bulgaria (1850s–1950s), Sofia 2006] 

Иванић Д., Предавање др Кети Ширмахерове и наше женске прилике, Домаћица, бр. 12  (1906) 359–366. [Ivanić D., Predavanje dr Keti Širmaherove i naše ženske prilike, Domaćica, br. 12 (1906) 359–366] 

Иванић Д., О српском народном женском савезу и његовим задацима, Домаћица, бр. 1  (1912) 246–259. [Ivanić D., O srpskom narodnom ženskom savezu i njegovim zadacima, Domaćica, br. 1 (1912) 246–259] 

Иванић Д., Говор на Конгресу словенских жена у Прагу, Домаћица, бр. 7 (1908) 12–24.  [Ivanić D., Govor na Kongresu slovenskih žena u Pragu, Domaćica, br. 7 (1908) 12–24] 

Извештај о раду СНЖС за 1909, Домаћица, бр. 3 (1910) 1–7. [Izveštaj o radu SNŽS za 1909,  Domaćica, br. 3 (1910) 1–7] 

Јанковић З., Проблем Савеза, Земун 1926. [Janković Z., Problem Saveza, Zemun 1926]

Корићанац Т. – Танеска Љ., Београдско женско друштво 1875–1941, Београд 1995. [Korićanac  T. – Taneska Lj., Beogradsko žensko društvo 1875–1941, Beograd 1995] 

Лазаревић J., Српски народни женски савез и Међународни женски савез, Домаћица, бр.  12 (1906) 357–360. [Lazarević J., Srpski narodni ženski savez i Međunarodni ženski savez, Domaćica, br. 12 (1906) 357–360] 

Лозанић Фротингхам Ј. [Lozanić Frontinham J.], http://knjizenstvo.etf.bg.ac.rs/sr/authors

Лозанић Ј., Реферат са седница Међународног женског савеза, Штокхолм 24–30. август  1911, Домаћица, бр. 12 (1911) 12–21. [Lozanić J., Referat sa sednica Međunarodnog ženskog saveza, Štokholm 24–30. avgust 1911, Domaćica, br. 12 (1911) 12–21] 

Макуљевић Н., Уметност и национална идеја у 19. веку, Београд 2006. [Makuljević N.,  Umetnost I nacionalna ideja u 19. veku, Beograd 2006] 

Милановић Ј., Делфа Иванић. Заборављене успомене, Београд 2015. [Milanović J., Delfa  Ivanić. Zaboravljene uspomene, Beograd 2015] 

Офен K., Европски феминизми 1700–1950. Политичка историја, Београд 2016. [Ofen K.,  Evropski feminizam 1700–1950, Beograd 2016] 

Предавање госпође Савке др. Ј. Суботића на 7. Конгресу светског савеза за право гласа  женскињу у Будимпешти, Идеали Српкиње, Нови Сад 1913, 12–21. [Predavanje gospođe Savke dr. J. Subotića na 7. Kongresu svetskog saveza za pravo glasa ženskinju u Budimpešti, Ideali Srpkinje, Novi Sad 1913, 12–21] 

Симић Хулктвист Д., Извештај поднесен Српском народном женском савезу са конгреса  за женско право гласа у Стокхолму, Домаћица, бр. 9 (1911) 324–328. [Simić Hulktvist D., Izveštaj podnesen Srpskom narodnom ženskom savezu sa kongresa za žensko pravo glasa u Stokholmu, Domaćica, br. 9 (1911) 34–328] 

Столић А., Сестре Српкиње. Појава покрета за еманципацију жена и феминизма у  Краљевини Србији, Београд 2015. [Stolić A., Sestre Srpkinje. Pojava pokreta za emancipaciju žena i feminizma u Kraljevini Srbiji, Beograd 2015] 

Тројановић др С., Српска жена у Прагу 1910. године, Београд 1910. [Trojanović dr S.,  Srpska žena u Pragu 1910. godine, Beograd 1910] 

Ховорка З. [Hovorka Z.], http://knjizenstvo.etf.bg.ac.rs/sr/authors

Offline Website Builder