Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Биљана Вучетић

„SESTRAS AMERICANA” – АМЕРИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У СРБИЈИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867339V

УДК: 316.662-055.2(=163.41):061.2„1906/1914“

стр. 339-356

језик: српски


Апстраткт:

Циљ рада је да осветли амерички добротворни рад током Првог светског рата на основу извештаја Американки, медицинских сестара које су радиле у Србији. Иако се делатност америчких хуманитараца у Србији за време Првог светског рата налазила у фокусу српске, и донекле америчке историографије, рад америчких медицинских сестара може бити предмет посебног истраживања. Значај хуманитарних активности Америчког Црвеног крста у Србији током Првог светског рата је већ познат. Амерички лекари и медицинске сестре имали су истакнуто место током евакуације и поновног заузимања Београда 1915. године. Извештаји, писма и дневници америчких медицинских сестара представљају јединствену грађу за истраживаче. Са застрашујућом реалношћу су представљале искуства ратне хирургије и неге болесника у ратним, скоро немогућим условима. Описи свакодневног живота, односа према рату, личне мотивације и очекивања средине, сведоче о активној улози медицинских сестара у ратним збивањима. Кроз њихове личне забелешке бледи стереотип медицинске сестре као пасивног сведока. Изронила је нова слика жене која је сопственом одлуком постала посредник, па и учесник догађаја на фронту, као и одговорни чинилац у раду са цивилним становништвом.

Кључне речи: 

Први светски рат, Сједињене Америчке Државе, Србија, медицинске сестре, Мери Гледвин, Агнес Гарднер, Матилда Кригер, Емили Симондс, Црвени крст, добровољци, хуманитарни рад.

Biljana Vučetić

 “SESTRAS AMERICANA” –  AMERICAN NURSES IN SERBIA DURING THE FIRST WORLD WAR 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867339V

UDC: 316.662-055.2(=163.41):061.2„1906/1914“

pp. 339-356

language: serbian


Abstract:

The paper aims to shed light on the American humanitarian work during WWI based on the reports of American women, medical nurses who worked in Serbia. Although the activity of American humanitarians in Serbia during WWI was in the focus of Serbian and, to an extent, American historiography, the work of American nurses can be a topic for separate research. The importance of humanitarian activities of the American Red Cross in Serbia in WWI is already known. American doctors and nurses played a prominent role in the evacuation and re-capture of Belgrade in 1915. The reports, letters and diaries of American nurses were a unique source for researchers. They presented in a terrifyingly realistic way the experiences of war surgery and care for the sick in the almost unbearable war conditions. The descriptions of everyday life, attitude towards the war, personal motivation and expectations of the environment testify to the active role of medical nurses in the war. The stereotype of a nurse as a passive witness pales when their personal notes are read. A new picture of the woman emerges – the woman who, by her own decision, became an intermediary and participant in events on the front, and a responsible factor in the work with the civilian population.

Keywords:

WWI, United States, Serbia, nurses, Mary Gladwin, Agnes Gardner, Mathilda Krueger, Emily Simmonds, volunteers, Red Cross, humanitarian work.


ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Извори – Primary Sources 

Annual Report of the American Red Cross 1913–1915, Washington 1916.

Battling with Typhus, An American Commission of Eminent Plague Experts and Sanitarians  is Struggling with South Europe’s Terrible Scourge – The Toll, The American Red Cross magazine, v. 10 (1915) 

Delano J. N., R. N, The Red Cross, European Service, The American Journal of Nursing, v. 15  (1914–1915) 

Gardner A., R. N., American Red Cross Work in Serbia, The American Journal of Nursing, v.  16 (Oct. 1915) 

Gladwin M. E., Experiences of a Red Cross Nurse in Serbia, The American Journal of Nursing,  v. 16 (Junе 1916) 

Harding P. M., A Red Cross Nurse in Belgrade, American History Illustrated, V. XVII, No.1  (1982) 

Krueger M., R. N., Personal Experiences in Servia, The American Journal of Nursing, v. 15  (1914–1915) 

Memoir Journey to Belgrade, Box 1, Folder 6, Mary E. Gladwin Papers, Archival Services,  University Libraries, The University of Akron, Akron, Ohio. 

Вуковић Ж., Из дневника Мери Гледвин, главне медицинске сестре болнице Црвеног  крста Сједињених Америчких Држава у Србији у Београду 1914–1915 године, Архив за историју здравствене културе Србије XII–XIII, св. 1–4 (1983–1984) 111–118. [Vuković Ž., Iz dnevnika Meri Gledvin, glavne medicinske sestre bolnice Crvenog krsta Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u Beogradu 1914–1915 godine, Arhiv za istoriju zdravstvene кulture Srbije XII–XIII, sv. 1–4 (1983–1984) 111–118] 

Литература – Secondary Works

Dock L. L., Pickett S. A., Noyes C. D., Clement F. F., Fox E. G., Van Meter A. R., History of  American Red Cross Nursing, New York 1922. 

Ernest P. Bicknell – Red Cross Humanitarian, Indiana University Archives, https://blogs.libraries. indiana.edu/iubarchives/2014/04/08/c520/. Posted on April 8, 2014 by Allison Haack 

Fell A. S., The Mobilization and Experience of Nurses in the First World War, у: 1914, Britain  Goes to War: How the First World War Began to Reshape the Nation, ed. Peter H. Liddle, Pen and Sword, Barnsley 2015. 

Fell, A. S., Witness or Participant? British and French First World War Nursing Memoirs, Knjiženstvo  5 (2015) http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=150. 

Irwin J. F., Making the World Safe. The American Red Cross and a Nation’s Humanitarian  Awakening, Oxford University Press, 2013. 

Johnson K. Burger, Called to serve : American nurses go to war, 1914-1918. Electronic Theses  and Dissertations. Paper 701 (1993) 25–26, https://doi.org/10.18297/etd/701. 

Milanović J., Mabel Grujić i Delfa Ivanić dobročiniteljke srpskog naroda, Istorija 20. veka 1  (2014) 

Ostojić-Fejić U., Sjedinjene Američke Države i Srbija 1914–1918, Beograd, Institut za savremenu istoriju, 1994. 

Schneider D. and Carl J., Into the breach: American women overseas in World War I, Viking,  New York 1991. 

Trgovčević Lj., Mabel Grujić – an American in Serbia, Contribution on her humanitarian work  during the World War One, у: 125 Years of Diplomatic Relations between the USA and Serbia, Belgrade, Faculty of Political Sciences, 2008, 311–325. 

Vučetić B., Warm Neutrality: Some Aspects of American Humanitarian Work in Serbia 1914– 1916, у: Al fronte. La Grande Guerra fra interventissimo, cronaca e soccorso, Ed. Andrеa Carteny, Giuseppe Motta, Alessandro Vagnini, Collana Storia d’ Europa, Sapienza Università di Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2018, 101–122. 

Антић В., Др Едвард В. Рајан: лекар спасилац Београда, у: 800 година српске медицине,  Зборник радова 15. Студеничке академије, Београд 2011. [Antić V., Edvard V. Rajan: lekar spasilac Beograda, u: 800 godina srpske medicine, Zbornik radova 15. Studeničke akademije, Beograd 2011] 

Антић, В., Вуковић, Ж., Недок, А., Поповић, Б., Стране војне и добротворне медицинске  мисије у Србији 1914–1915 године, у: Зборник Српски војни санитет 1914–1915. године, Београд 2010. [Antić V., Vuković Ž., Nedok A., Popović B., Strane vojne I dobrotvorne medicinske misije u Srbiji 1914–1915. godine, u: Zbornik Srpski vojni sanitet 1914–1915. Godine, Beograd 2010] 

Вељковић С., Живот и рад Војне болнице у Београду (1914–1918). Саопштено 20.  септембра 2012. на редовном састанку Секције за историју медицине Српског лекарског друштва, у Београду, http://www.rastko.rs/rastko/delo/14674. На Растку објављено: 11. јуна 2012. [Veljković S., Život i rad Vojne bolnice u Beogradu (1914–1918). Saopšteno 20. septembra 2012. Na redovnom sastanku Sekcije za istoriju medicine Srpskog  lekarskog društva, u Beogradu, http://www.rastko.rs/rastko/delo/14674 . Na Rastku objavljeno 11. juna 2012] 

Вуковић Ж., Савезничке медицинске мисије у Србији, 1915, Плато, Београд 2004. [Vuković  Ž., Savezničke medicinske misije u Srbiji, 1915, Plato, Beograd 2004] 

Вучетић Б., Стенли Харт Озборн, амерички лекар у Србији 1915. године, Глас САНУ CDXXVIII, Одељење историјских наука, књ. 18 (2018) 461–475. [Vučetić B., Stenli Hart Ozborn,američki lekar u Srbiji 1915. Godine, Glas SANU CDXXVIII, Odeljenje istorijskih nauka, knj. 18 (2018) 461–475] 

Остојић-Фејић У., Америчка хуманитарна делатност, Историјски часопис 39 (1992)

199–206. [Ostojić-Fejić, U., Američka humanitarna delatnost, Istorijski časopis 39 (1992)  199–206]

HTML Website Creator