Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Божица Б. Младеновић, Милић Ј. Милићевић

ДНЕВНИК ТОШКА ВЛАХОВИЋА КАО ИСТОРИЈСКИ ИЗВОР

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867357М

УДК: 94(497.11)„1917“(093.3)

стр. 357-370

језик: српски


Апстраткт:

О Топличком устанку постоји мало историјских извора. Ту празнину је у доброј мери допунила изворна грађа која се чува у Централном државном архиву у Софији. Међу њима се налази и дневник Тошка Влаховића, четничког војводе и команданта Крајинског одреда у Топличком устанку. Драгоцен запис настао из пера предратног студента филозофије Тошка Влаховића пружа податке о најважнијим догађајима од 31. јануара 1917. године, до погибије аутора 2. новембра исте године. Он је свој дневник писао у три различите „бележнице“, како по величини тако и по броју страница. Један од челних људи српске гериле писао је о стварању и активности Крајинског одреда, али и o организацији покрета отпора у окупираној Србији.

Кључне речи: 

Тошко Влаховић, дневник, Топлички устанак, герила, 1917. година.

Božica B. Mladenović , Milić J. Milićević 

DIARY OF TOŠKO VLAHOVIĆ AS A HISTORICAL SOURCE 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867357М

UDC: 94(497.11)„1917“(093.3)

pp. 357-370

language: serbian


Abstract:

There are few historical sources about the Toplica Uprising. This gap has been largely bridged by the source material kept in the Central State Archives in Sofia. Kept there is also the diary of Toško Vlahović, a četnik voivode and commander of the Krajina unit in the Toplica Uprising. The invaluable notes of the pre-war philosophy student Toško Vlahović contain data on the most important events from 31 January 1917 until his death on 2 November of the same year. He kept his diary in three “notebooks”, different by size and number of pages. One of the key people of the Serbian guerrilla wrote about the creation and activities of the Krajina unit, and about the organisation of the resistance movement in occupied Serbia.

Keywords:

Toško Vlahović, diary, Toplica Uprising, guerrilla, 1917.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Војни архив [Vojni arhiv]

Пописник 7 [Popisnik 7]

Централни државни архив у Софији (Централен държавен архив (ЦДА)) [Centralni državni  arhiv u Sofiji] 

Министарство спољних послова и вере (Министерство на външите работи и изповеданията  (МВРИ)) [Ministarstvo spoljnih poslova i vere] 

Извори [Primary Sources]

Браћа Влаховић 1917, прир. М. Влаховић, Београд 1987. [Braća Vlahović 1917, prir. M.  Vlahović, Beograd 1987] 

Дневник Косте Миловановића Пећанца од 1916. до 1918. године, прир. Б. Младеновић,  Београд 1998. [Dnevnik Koste Milovanovića Pećanca od 1916. do 1918. godine, prir. B. Mladenović, Beograd 1998] 

Литература – Secondary Works

Влаховић М., Јован Радовић (1891–1918), Београд 1992. [Vlahović M., Jovan Radović  (1892–1918), Beograd 1992] 

Митровић А., Устаничке борбе у Србији 1916–1918, Београд 20172. [Mitrović A., Ustaničke  borbe u Srbiji 1916–1918, Beograd 20172] 

Перовић М., Топлички устанак 1917, Београд 1971. [Perović M., Toplički ustanak 1917,  Beograd 1971]

Drag and Drop Website Builder