Историјски часопис књ. 68 (2019)
The Historical Review, vol. 68 (2019)

Maрко Шуица, Милош Ивановић

ИСТОРИЈСКA ПЕРЦЕПЦИЈA СУЛТАНА БАЈАЗИТА I У ДЕЛУ КОНСТАНТИНА ФИЛОЗОФА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968069S

УДК: 821.163.1.09-94:321.61:929 Бајазит I

стр. 69-98

језик: српски


Апстраткт:

У раду се анализирају и контекстуализују различите представе султана Бајазита I у хагиографији Стефана Лазаревића од Константина Филозофа. Начин на који је хагиограф деспота Стефана представио османског владара, као сизерена и зета српског владара, у великој мери представља и рефлексију политичких, војних, па и личних односа који су обележили једну епоху трајања Моравске Србије. На основу изведених закључака истраживања могуће је делимично реконструисати личност османског владара, али и перцепцију различитих историјских појава и догађаја који су забележени у делу Константина Филозофа.

Кључне речи: 

султан Бајазит I, Константин Филозоф, Османлије, деспот Стефан Лазаревић, Моравска Србија.

Marko Šuica , Miloš Ivanović 

THE HISTORICAL PERCEPTION OF SULTAN BAYEZID I IN THE HAGIOGRAPHY OF DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ BY CONSTANTINE THE PHILOSOPHER 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968069S

UDC: 821.163.1.09-94:321.61:929 Бајазит I

pp. 69-98

language: serbian


Abstract:

The paper analyses and contextualises different presentations of sultan Bayezid I in the hagiography of Stefan Lazarević by Constantine the Philosopher. The manner in which despot Stefan’s hagiographer presented the Ottoman ruler, i.e. as a suzerain and son-in-law of the Serbian ruler, is largely a reflection of the political, military and even personal relations which marked the epoch of Moravian Serbia. Based on the conclusions drawn from the research, it is possible to partly reconstruct the personality of the Ottoman ruler and the perception of different historical phenomena and events recorded in the work of Constantine the Philosopher.

Keywords:

sultan Bayezid I, Constantine the Philosopher, Ottomans, despot Stefan Lazarević, Lazarević Principality.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Извори – Primary Sources

Chalkokondyles L., The Histories, vol. 1, trans. A. Kaldellis, Harvard–Cambridge–London 2014. 

Chronicon Adae de Usk, A.D. 1377–1421, ed. Sir Edward Maunde Thompson, London 1904.

Doukas, Decline and Fall of Byzantium to The Ottoman Turks. An Annotated Trenslation of ,,Historia Turco-Byzantina”, trans. by Harry Magoulias, Detroit 1975.

Froissart, Chronicles, ed. G. Brereton, Harmondsworth 1968.

Johannes Schiltberegers Reisebuch Nach der Nürnberger Handschrift herausgegeben von dr V. Längmantel, Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart, No CLXXII, Tübingen 1885.

Manuel II Palaeologus, Funeral Oration on his Brother Theodore, ed. J. Chrysostomides, Thessalonike 1985.

Silay K., Ahmedī’s History of the Ottoman Dynasty, Journal of Turkish Studies 16 (1992) 129–200.

Архиепископ Данило и други, Животи краљева и архиепископа српских, прир. Ђ. Даничић, Загреб 1866. [Arhiepiskop Danilo i drugi, Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih, prir. Đ. Daničić, Zagreb 1866]

Византијски извори за историју народа Југославије, VI, ур. Ф. Баришић, Б. Ферјанчић, Београд 1986. [Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, VI, ur. F. Barišić, B. Ferjančić, Beograd 1986]

Деспот Стефан Лазаревић, Књижевни радови, пр. Ђ. Трифуновић, Београд 1979. [Despot Stefan Lazarević, Književni radovi, pr. Đ. Trifunović, Beograd 1979]

Константин Филозоф, Повест о словима (Сказаније о писменех: изводи); Житије деспота Стефана Лазаревића, пр. Г. Јовановић, Београд 1989. [Konstantin Filozof, Povest o slovima (Skazanije o pismeneh: izvodi); Žitije despota Stefana Lazarevića, pr. G. Jovanović, Beograd 1989]

Константин Филозоф, Живот Стефана Лазаревића деспота српског, прев. Г. Јовановић, Београд 2009. [Konstantin Filozof, Život Stefana Lazarevića despota srpskog, prev. G. Jovanović, Beograd 2009]

Константин Филозоф и његов живот Стефана Лазаревића деспота српског, пр. В. Јагић, Гласник СУД 42 (1875) 223–328. [Konstantin Filozof i njegov život Stefana Lazarevića despota srpskog, pr. V. Jagić, Glasnik SUD 42 (1875) 223–328]

Куев К., Петков Г., Събрани съчинения на Константин Костенечки. Иследване и текст, София 1986. [Kuev K., Petkov G., Săbrani săčinenija na Konstantin Kostenečki. Isledvane i tekst, Sofia 1986]

Младеновић А., Повеље и писма деспота Стефана Лазаревића: текст, коментари, снимци, Београд 2007. [Mladenović A., Povelje i pisma despota Stefana Lazarevića: tekst, komentari, snimci, Beograd 2007]

Мошин В., Ћирковић С., Синдик Д., Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника, књ. 1, 1186–1321, Београд 2011. [Mošin V., Ćirković S., Sindik D., Zbornik srednjovekovnih ćiriličkih povelja i pisama Srbije, Bosne i Dubrovnika, knj. 1, 1186–1321, Beograd 2011]

Орбин M., Краљевство Словена, Зрењанин 20062. [Orbin M., Kraljevstvo Slovena, Zrenjanin 20062]

Стојановић Љ., Стари српски записи и натписи, I, Београд 1902. [Stojanović Lj., Stari srpski zapisi i natpis, I, Beograd 1902]

Стојановић Љ., Стари српски родослови и летописи, Сремски Карловци, 1927. [Stojanović Lj., Stari srpski rodoslovi i letopisi, Sremski Karlovci, 1927]

Ћоровић В., Силуан и Данило II, српски писци XIV–XV века, Глас СКА 136 (1929) 13–103. [Ćorović V., Siluan i Danilo II, srpski pisci XIV–XV veka, Glas SKA 136 (1929) 13–103]

Фисиолог. Средњовековни медицински списи (Избор), пр. М. Лазић, Љ. Котарчић, Стара српска књижевност у 24 књиге, Београд 1989. [Fisiolog; Srednjovekovni medicinski spisi (Izbor), pr. M. Lazić, Lj. Kotarčić, Stara srpska književnost u 24 knjige, Beograd 1989]

Литература – Secondary Works

Alexandrescu-Dersca M–M., La campagne de Timur en Anatolie, Bucarest 1942. 

Allsen М., The Royal Hunt in Euroasian History, Philadelphia 2006.

Barker Ј., Manuel II Palaeologus (1391–1425): A Study in Late Byzantine Statemanship, New Jersey 1969.

Darling L., Reformulating the Gazi Narrative: When Was the Ottoman State a Gazi State?, Turcica 43 (2011) 13–53.

Encyclopedia of the Ottoman Empire, ed. G. Ágoston, B. Masters, New York 2009.

Filipović N., Princ Musa i šejh Bedreddin, Sarajevo 1971.

Fodor P., Ahmedī’s Dāsitān as a Source of Early Ottoman History, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 38–1 (1984) 41–54.

Heinz-Mohr G., Lexicon der Symbole, Bilder und Zeichen der christlichen Kunst, München 1988.

Imber C., The Ottoman Empire 1300–1481, Istanbul 1990.

Inalcik H., The Rise of Ottoman Historiography, From Empire to Republic. Essays on Ottoman and Turkish Social History, Istanbul 1995, 1–15.

Jezernik B., Imaginarni Turčin, Beograd 2010.

Kafadar C., Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State, Berkeley–Los Angeles 1995.

Kaldellis A., A New Herodotos: Laonikos Chalkokondyles on the Ottoman Empire, the fall of Byzantium, and the Emergence of the West, Washington 2014.

Kastritsis D., The Sons of Bayezid. Empire Building and Representation in the Ottoman Civil War of 1402–1413, Leiden–Boston 2007.

Leerssen J., Odjeci i slike: refleksije o stranom prostoru, Kako vidimo strane zemlje. Uvod u imagologiju, Zagreb 2009, 83–97.

Leerssen J., Retorika nacionalnog karaktera: programski pregled, Kako vidimo strane zemlje. Uvod u imagologiju, Zagreb 2009, 99–124.

Lowry H., The Nature of the Early Ottoman State, New York 2003.

Mengüç M. C., A Study of 15th-century Ottoman Historiography, Cambridge 2008, 172 (neobjavljena doktorska disertacija).

Mengüç M. C., Histories of Bayezid I, historians of Bayezid II: Rethinkig late fifteenth-century Ottoman historiography, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 76–3 (2013) 373–389.

Murphey R., Bayezid I s’ Foreign Policy Plans and Priorities: Power Relations, Statecraft, Military Conditions and Diplomatic Practice in Anatolia and the Balkans, Contac and Conflict in Frankish Greece and the Aegean, 1204–1453. Crusade, Religion and Trade between Latins, Greeks and Turks, Farnham–New Jersey 2016, 177–215.

Šuica M., Rudić S., Princess Milica as the Ottoman vassal – One Case of Multifaceted Serbian-Ottoman Realtions at The End of 14th Century, Uluslararsi Balkan Tarihi Ve Kültürü Sempozyumu, vol. 1, Çanakkale 2017, 88–102.

Pilat L., Cristea O., The Ottoman Threat and Crusading on the Eastern Border of Christednom during the 15th Century, Leiden–Boston 2018.

The Encyclopedia of Islam, vol. 1, A–B, ed. H. R. A. Gibb, J. H. Kramers, E. Lévi-Provençal, J. Schacht, B, Lewis, Ch. Pellat, Leiden 1986.

Walton Ј., Matthews V., Chavalas M., The IVP Bible Background Comentary. Old Testaement, Downers Grove 2000.

Благојевић М., Државна управа у српским средњовековним земљама, Београд 1997. [Blagojević M., Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama, Beograd 1997]

Богдановић Д., Историја старе српске књижевности, Београд 1980. [Bogdanović D., Istorija stare srpske književnosti, Beograd 1980]

Веселиновић А., Владарско и комунално у градовима Деспотовине, Социјална структура српских градских насеља (XII–XVIII век)а, ур. Ј. Калић, М. Чоловић, Смедерево–Београд 1992, 125–137. [Veselinović A., Vladarsko i komunalno u gradovima Despotovine, Socijalna struktura srpskih gradskih naselja (XII–XVIII vek), ur. J. Kalić, M. Čolović, Smederevo–Beograd 1992, 125–137]

Веселиновић А., Косовске алузије у повељама деспота Стефана Лазаревића, Зборник Филозофског факултета. Београд XVIII–A (1994) 179–196. [Veselinović A., Kosovske aluzije u poveljama despota Stefana Lazarevića, Zbornik Filozofskog fakulteta. Beograd XVIII–A (1994) 179–196]

Гиљен Н., Две српске султаније, Београд 2016. [Giljen N., Dve srpske sultanije, Beograd 2016]

Динић М., Власти за време Деспотовине, Зборник Филозoфског факултета. Београд X–1(1968) 237–244. [Dinić M., Vlasti za vreme Despotovine, Zbornik Filozofskog fakulteta. Beograd X–1 (1968) 237–244]

Динић M., За историју рударства у средњeвековној Србији и Босн, I, Београд 1955. [Dinić M., Za istoriju rudarstva u srednjevekovnoj Srbiji i Bosni, I, Beograd 1955]

Живојиновић М., Драгаши и Света Гора, ЗРВИ 43 (2006) 41–55 [Živojinović M., Dragaši i Sveta Gora, ZRVI 43 (2006) 41–55]

Ивановић М., Властела у Житију деспота Стефана Лазаревића Константина Филозофа, Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности, ур. Г. Јовановић, Деспотовац 2016, 41–56. [Ivanović M., Vlastela u Žitiju despota Stefana Lazarevića Konstantina Filozofa, Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti, ur. G. Jovanović, Despotovac 2016, 41–56]

Јаковљевић А., Савремена историографија и тумачење настанака Османске државе, ИЧ 53 (2006) 333–358. [Jakovljević A., Savremena istoriografija i tumačenje nastanaka Osmanske države, IČ 53 (2006) 333–358]

Јиречек K., Историја Срба, књ. 1, Политичка историја до 1537. године, Београд 1952. [Jireček K., Istorija Srba, knj. 1, Politička istorija do 1537. godine, Beograd 1952]

Историја српског народа, II, Београд 1982. [Istorija srpskog naroda, II, Beograd 1982]

Јовановић Г., О Константиновом „Сказанију о писменех“, Константин Филозоф, Повест о словима (Сказаније о писменех); Житије деспота Стефана Лазаревића, Београд 1989, 9–25. [Jovanović G., O Konstantinovom „Skazaniju o pismeneh“, Konstantin Filozof, Povest o slovima (Skazanije o pismeneh); Žitije despota Stefana Lazarevića, Beograd 1989, 9–25]

Калић Ј., „Страх турски“ после Косова, Свети кнез Лазар, Споменица о шестој стогодишњици Косовског боја 1389–1989, Београд 1989, 185–191. [Kalić J., „Strah turski“ posle Kosova, Sveti knez Lazar, Spomenica o šestoj stogodišnjici Kosovskog boja 1389–1989, Beograd 1989, 185–191]

Кашанин М., Српска књижевности у средњем веку, Београд 1975. [Kašanin M., Srpska književnosti u srednjem veku, Beograd 1975]

Лексикон српског средњег века, прир. С. Ћирковић, Р. Михаљчић, Београд 1999. [Leksikon srpskog srednjeg veka, prir. S. Ćirković, R. Mihaljčić, Beograd 1999]

Марјановић-Душанић С., Династија и светост у доба породице Лазаревић: стари узори и нови модели, ЗРВИ 43 (2006) 77–95. [Marjanović-Dušanić S., Dinastija i svetost u doba porodice Lazarević: stari uzori i novi modeli, ZRVI 43 (2006) 77–95]

Николић М., Византијски писци о Србији (1402–1439), Београд 2010. [Nikolić M., Vizantijski pisci o Srbiji (1402–1439), Beograd 2010]

Новаковић С., Срби и Турци XIV и XV века. Историјске студије о првим борбама с најзедом турском пре и после боја на Косову, Београд 19603. [Novaković S., Srbi i Turci XIV i XV veka. Istorijske studije o prvim borbama s najzedom turskom pre i posle boja na Kosovu, Beograd 19603]

Острогорски Г., Србија и визанијска хијерархија држава, О кнезу Лазару, ур. И. Божић, В. Ј. Ђурић, Београд 1975, 125–137. [Ostrogorski G., Srbija i vizanijska hijerarhija država, O knezu Lazaru, ur. I. Božić, V. J. Đurić, Beograd 1975, 125–137]

Пурковић М., Кнез и деспот Стефан Лазаревић, Београд 1978. [Purković M., Knez i despot Stefan Lazarević, Beograd 1978]

Радић Р., Страх у позној Византији, 1180–1453, II, Београд 2000. [Radić R., Strah u poznoj Vizantiji, 1180–1453, II, Beograd 2000]

Радић Р., Црно столеће, Време Јована V Палеолога, Београд 2013. [Radić R., Crno stoleće, Vreme Jovana V Paleologa, Beograd 2013]

Станковић В., Краљ Милутин (1282–1321), Београд 2012. [Stanković V., Kralj Milutin (1282–1321), Beograd 2012]

Стефановски M., Тема узорног поретка државе у Константиновом животопису деспота Стефана Лазаревића, Пад Српске деспотовине 1459. године, Београд 2011, 1–14. [Stefanovski M., Tema uzornog poretka države u Konstantinovom životopisu despota Stefana Lazarevića, Pad Srpske despotovine 1459. godine, Beograd 2011, 1–14]

Трифуновић Ђ., Српски средњовековни списи о кнезу Лазару и Косовском боју, Крушевац 1968. [Trifunović Đ., Srpski srednjovekovni spisi o knezu Lazaru i Kosovskom boju, Kruševac 1968]

Трпковић В., Турско-угарски сукоби до 1402, ИГ 1–2 (1959) 93–121. [Trpković V., Tursko-ugarski sukobi do 1402, IG 1–2 (1959) 93–121]

Ферјанчић Б., Византијски василевс и Турци од Косова до Ангоре (1389–1402), Глас САНУ 378 (1996) 109–129. [Ferjančić B., Vizantijski vasilevs i Turci od Kosova do Angore (1389–1402), Glas SANU 378 (1996) 109–129]

Шуица М., Битка код Никопоља у делу Константина Филозофа, ИЧ 58 (2009) 109–124. [Šuica M., Bitka kod Nikopolja u delu Konstantina Filozofa, IČ 58 (2009) 109–124]

Шуица М., Властела кнеза Стефана Лазаревића (1389–1402), Годишњак за друштвену историју 1 (2004) 7–28. [Šuica M., Vlastela kneza Stefana Lazarevića (1389–1402), Godišnjak za društvenu istoriju 1 (2004) 7–28]

Шуица М., Вук Бранковић и састанак у Серу, ЗРВИ 45 (2008) 253–266. [Šuica M., Vuk Branković i sastanak u Seru, ZRVI 45 (2008) 253–266]

Шуица М., Завера властеле против кнеза Стефана Лазаревића 1398. године, ИГ 1–2 (1997) 7–24. [Šuica M., Zavera vlastele protiv kneza Stefana Lazarevića 1398. godine, IG 1–2 (1997) 7–24]

Шуица М., О години одласка кнеза Стефана Лазаревића у Севастију, ЗРВИ 50 (2013) 803–810. [Šuica M., O godini odlaska kneza Stefana Lazarevića u Sevastiju, ZRVI 50 (2013) 803–810]

Шуица М., Однос кнеза Лазара и Вука Бранковића у светлу дубровачких исправа из 1387. године, ССА 9 (2010) 217–232. [Šuica M., Odnos kneza Lazara i Vuka Brankovića u svetlu dubrovačkih isprava iz 1387. godine, SSA 9 (2010) 217–232]

Шуица М., Приповест о српско-турским окршајима и „страх од Турака“ 1386. године, ИЧ 53 (2006) 93–122. [Šuica M., Pripovest o srpsko-turskim okršajima i „strah od Turaka“ 1386. godine, IČ 53 (2006) 93–122]

Шуица М., Српске земље између Турске и Угарске од Косовске до Ангорске битке, Београд 2006 (необјављена докторска дисертација). [Šuica M., Srpske zemlje između Turske i Ugarske od Kosovske do Angorske bitke, Beograd 2006 (neobjavljena doktorska disertacija)]

Best AI Website Creator