Историјски часопис књ. 68 (2019) / Istorijski časopis vol. 68 (2019)

Часопис у .pdf формату / Complete issue in .pdf

наслов/title језик/language удк/udc дои/doi стране/pages
Bojana Radovanović
MODES OF RELIGIOUS SELF-REPRESENTATION ON THE EXAMPLE OF GOTTSCHALK OF ORBAIS: IN THE QUEST FOR GOTTSCHALK’S MODELS
енг27-788-87“08“:27-58710.34298/IC1968013R 13-34
Бењамин Хекић
ПЕЧАТИ РАНИХ НЕМАЊИЋА – УЗОРИ И ПАРАЛЕЛЕ У ФОРМАТИВНОМ ПЕРИОДУ НЕМАЊИЋКЕ СИГИЛОГРАФСКЕ ПРАКСЕ
срп929.651:736.3](497.11)“11/12“10.34298/IC1968035H 35-68
Maрко Шуица, Милош Ивановић
ИСТОРИЈСКA ПЕРЦЕПЦИЈA СУЛТАНА БАЈАЗИТА I У ДЕЛУ КОНСТАНТИНА ФИЛОЗОФА
срп821.163.1.09-94:321.61:929 Бајазит I10.34298/IC1968069S 69-98
Радмило Б. Пекић
СТАНОВНИШТВO ДРАЧЕВИЦЕ У ДУБРОВНИКУ (XIV–XV ВИЈЕК)
срп314.7(497.16:497 Дубровник)“13/14“10.34298/IC1968099P 99-124
Срђан Рудић
ШЕСТОКРИЛОВИЋИ - историја и традиција
срп929.52 Шестокриловић“15/16“10.34298/IC1968125R125-153
Срђан Катић
МАНАСТИР МРКШИНА ЦРКВА ПОСЛЕДЊА СТАРА СРПСКА ШТАМПАРИЈА
срп655.15“15“:902.2:726.54(497.11)10.34298/IC1968155K155-173
Nedeljko V. Radosavljević
GABRIEL OF ZVORNIK
енг271.2(497.11)-726.1:929
271.222(497.11)-772“18“
10.34298/IC1968175R175-194
Урош Татић
ФРАНЦУСКА И ПОВРАТАК НА ВЛАСТ ДИНАСТИЈЕ ОБРЕНОВИЋА 1859. ГОДИНЕ
срп327(44:497.11):94(497.11)“1859“10.34298/IC1968195T195-232
Владимир Јовановић
НАСТАНАК БЕОГРАДСКОГ КАЗНЕНОГ ЗАВОДА
срп343.812(497.11)“18“10.34298/IC1968233J233-259
Gordana Garić Petrović
MAIZE CULTIVATION IN SERBIA: А HISTORICAL PERSPECTIVE
енг631.15:633.15(497.11)”15/18”10.34298/IC1968261G261-279
Мирослав Д. Пешић
СТРАНАЧКЕ БОРБЕ У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ 1882–1883. ГОДИНЕ
срп329:94](497.11)“1882/1883“10.34298/IC1968281P281-303
Влaдимир И. Гамза
ЮЖНОСЛАВЯНСКИЙ ПАНСИОН ТОДОРА МИНКОВА И ВОСПИТАНИЕ В НЕМ СЕРБСКИХ И ЧЕРНОГОРСКИХ ЮНОШЕЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
рус373.5:629.5](497.2)(=163.41)“18/19“10.34298/IC1968305G305-330
Милун Стијовић
ПРИЛОГ ОДНОСИМА СРПСКИХ КОНЗУЛА У ПРИШТИНИ СА ОСМАНСКИМ ВЛАСТИМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
срп327(497.11:560):323.1(=163.41)(497.115)”18/19”10.34298/IC1968331S331-347
Биљана Стојић
СТАНИСЛАВ КРАКОВ У РАТОВИМА ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ (1912–1918)
срп94(497.11)“1912/1918“:929 Краков С.10.34298/IC1968349349-382
Горан Васин, Ненад Нинковић
РЕКВИЗИЦИЈЕ И КОНТРОЛА АГРАРА У СРЕМУ ТОКОМ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
срп338.43:355.225:94](497.113:435.5)“1914/1918“10.34298/IC1968383V383-413
Божица Б. Младеновић
„ЉУБИЧИЦЕ, И ЈА БИХ ТЕ БРАЛА...”. „ЖЕНСКО ДРУШТВО” У ДНЕВНИКУ ТОШКА ВЛАХОВИЋА
срп94(497.11):305-055.2“1917“10.34298/IC1968415M415-429
Прикази, Научни Живот, In Memoriamсрп431-484
Showing entries (filtered from total entries)

Offline Website Creator