Историјски часопис књ. 68 (2019)
The Historical Review, vol. 68 (2019)

Недељко В. Радосављевић

ГАВРИЛО ЗВОРНИЧКИ 

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968175R

УДК: 271.2(497.11)-726.1:271.222(497.11)-772“18“

стр. 175-194

језик: енглески


Апстраткт:

У раду је представљена биографиjа митрополита зворничког Гаврила. Утврђени су место и година његовог рођења, као и чињеница да је био Бугарин по етничком пореклу. Дате су информације о могућем друштвеном слоју из ког је поникао. Истакнуте су могућности да је у стицању систематског теолошког образовања имао на располагању бугарско-хеленске школе у области свог порекла и теолошке школе Велике цркве. Утврђени су време када је дошао на чело Зворничке митрополије и период његовог управљања том митрополијом. Објашњени су разлози његовог тешког положаја у време Првог (1804–1813) и Другог српског устанка (1815), избијања Грчког устанка (1821) и устанка Хусеина Градашчевића у Босанском пашалуку (1831–1832). Такође су истакнуте његове бројне активности на обнављању црквеног живота и подстицања образовања на српском језику. Митрополит Гаврило уживао је велику репутацију међу верујућима. Његов ауторитет је био значајан будући да je предано обављао своју духовну мисију. Умро је 1837. и сахрањен је у манастиру Свете Тројице (Тавни) у Зворничкој митрополији.

Кључне речи:

митрополит Гаврило, Османско царство, Велика црква, Зворничка митрополија, управа, криза, рестаурација.

Nedeljko V. Radosavljević

GABRIEL OF ZVORNIK

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968175R

UDC: 271.2(497.11)-726.1:271.222(497.11)-772“18“

pp. 175-194

language: english


Abstract:

Тhe paper deals with the biography of the Metropolitan of Zvornik Gabriel. The place and year of his birth have been determined, as well as the fact that he was a Bulgarian by ethnicity. The information about the likely social stratum that he originated from is given. The possibilities that he had at his disposal in gaining systemic theological education – from Bulgarian-Hellenic schools in the area of his origin to the theological schools of the Great Church – have been highlighted. The time of his arrival at the head of the Zvornik Metropolitanate and the period of his administration have been established. The reasons for his difficult position at the time of the First (1804–1813) and the Second Serbian Uprising (1815), the outbreak of the Greek Uprising (1821), and the rebellion of Husein Gradaščević in the Bosnian Pashalik (1831–1832) have been explained. Also underscored is his versatile activity in restoring church life and supporting education in the Serbian language. Metropolitan Gabriel enjoyed great reputation among the faithful. His authority was significant as he devotedly performed his spiritual mission. He died in 1837 and was buried in the Holy Trinity monastery (Tavna) in the Zvornik Metropolitanate.

Keywords: 

Metropolitan Gabriel, Ottoman Empire, Great Church, Zvornik Metropolitanate, administration, crisis, restoration.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Ориентална архивна колекция, Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий, София, 7/57. [Orientalna arhivna kolekcia, Narodna biblioteka Sv. Sv. Kyril i Metody, 7/57] 

Архив Србије, КК II, Народна канцеларија, док. 336. [Аrhiv Srbije, KK II, Narodna kancelarija, dok 336]

Извори – Primary Sources

Анастасијевић Д., Кроз једну збирку новијих аката Цариградске патријаршије, Богословље VIII, 2 (1933) 109–123. [Anastasijević D., Kroz jednu zbirku novijih akata Carigradske patrijaršije, Bogoslovlje VIII, 2 (1933) 109–123] 

Кемура С. –Ћоровић В., Прилози за хисторију Православне цркве у Босни и Херцеговини у XVIII и XIX стољећу, Гласник Земаљског музеја у Босни и Херцеговини 24 (1912) 413–441. [Kemura S. – Ćorović V., Prilozi za historiju Pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini u XVIII i XIX stoljeću, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 24 (1912) 413–441]

Радосављевић Н. В., Шабачка епископија по Попису из 1836, Гласник Историјског архива Ваљево 34 (2000) 53–82. [Radosavljević N. V., Šabačka episkopija po Popisu iz 1836, Glasnik Istorijski arhiv Valjevo 34 (2000) 53–82]

Радосављевић Н. В, Књажеска канцеларија, Ужичка нахија, књига прва, (1816–1830), Ужице–Београд 2005. [Radosavljević N. V, Knjažeska kancelarija, Užička nahija, knjiga prva, (1816–1830), Užice–Beograd 2005]

Радосављевић Н. В., Kњажеска канцеларија, Ужичка нахија (1831–1839), књига друга, документи, Београд–Ужице 2006. [Radosavljević N. V., Knjažeska kancelarija, Užička nahija (1831–1839), knjiga druga, dokumenti, Beograd–Užice 2006]

Радосављевић Н. В., Маринковић М., Два прилога за историју Православне цркве у Босни, Мешовита грађа – Miscellanea 33 (2012) 279–291. [Radosavljević N. V., Marinković M., Dva priloga za istoriju Pravoslavne cvrkve u Bosni, Mešovita građa – Miscellanea 33 (2012) 279–291]

Радосављевић Н. В., Mаринковић М., Једна османска наредба о војном уништењу Србије из 1807. године, Истраживања 23 (Нови Сад 2012) 283–293. [Radosavljević N. V, Marinković M., Jedna osmanska naredba o vojnom uništenju Srbije iz 1807. godine, Istraživanja 23 (Novi Sad 2012) 283–293]

Стојановић Љ., Стари српски записи и натписи, 3, Београд 1905. [Stojanović Lj., Stari srpski zapisi i natpisi, 3, Beograd 1905]

Литература – Secondary Works:

Runceman St., The Great Church in Captivity, Cambridge 1968.  

Батаковић Д., Дечанско питање, Београд 20072. [Bataković D., Dečansko pitanje, Beograd 20072]

Влајинац М., Речник наших старих мера у току векова, књ. 3, Београд 1968. [Vlajinac M., Rečnik naših starih mera u toku vekova, knj. 3, Beograd 1968]

Вуковић С., Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд–Подгорица–Крагујевац 1996. [Vuković S., Srpski jerarsi od devetog do dvadesetog veka, Beograd–Podgorica–Kragujevac 1996]

Историја српског народа, IV/1, Београд 1986 (Гавриловић С.) [Istorija srpskog naroda, IV/1, Beograd 1986 (Gavrilović S.)]

Историја српског народа, V/1, Београд 1981. (Стојанчевић В.) [Istorija srpskog naroda, V/1, Beograd 1981. (Stojančević V.)]

Караманджуковъ Хр., Oбщъ прѣгледъ на борбите въ Моравско за освобождение : Празника на моравскитѣ апостоли, София 1918. [Karamandjukov Hr., Obsht pregled na borbite v Moravsko za osvobozhdenie : Praznika na moravskite apostoli, Sofia 1918]

Љушић Р., Кнежевина Србија 1830–1839, Београд 2004. [Ljušić R., Kneževina Srbija 1830–1839, Beograd 2004]

Микић Ђ., Буна Јована Јанчића, Српска револуција 1804–1815. и Босна и Херцеговина, Бања Лука 2004, 219–238. [Mikić Đ., Buna Jovana Jančića, Srpska revolucija 1804–1815 i Bosna i Hercegovina, Banja Luka 2004, 219–238]

Ортајли И., Најдужи век империје, Београд 2004. [Ortajli I., Najduži vek imperije, Beograd 2004]

Радосављевић Ј. Н., Богослужбена књига, даривање и откуп у српским земљама под османском влашћу (1788–1830), Српске студије 6 (2015) 163–180. [Radosavljević J. N., Bogoslužbena knjiga, darivanje i otkup u srpskim zemljama pod osmanskom vlašću (1788–1830), Srpske studije 6 (2015) 163–180]

Радосављевић Н. В., Ужичко-ваљевска митрополија 1739–1804, Ваљево 2000. [Radosavljević N. V., Užičko-valjevska mitropolija 1739–1804, Valjevo 2000]

Радосављевић Н. В., Православна црква у Београдском пашалуку 1766–1831 : управа Васељенске патријаршије, Београд 2007. [Radosavljević N. V., Pravoslavna crkva u Beogradskom pašaluku 1766–1831 : uprava Vaseljenske patrijaršije, Beograd 2007]

Радосављевић Н. В., Викарни епископи Дабробосанске митрополије, Историјски часопис 62 (2013) 161–192. [Radosavljević N. V., Vikarni episkopi Dabrobosanske mitropolije, Istorijski časopis 62 (2013), 161–192]

Радосављевић Н. В., Црквене прилике у Старој Србији од укидања Пећке патријаршије до Велике источне кризе, Историја и значај Призренске богословије, Ниш 2013, 9–29. [Radosavljević N. V., Crkvene prilike u Staroj Srbiji od ukidanja Pećke patrijaršije do Velike istočne krize, Istorija i značaj Prizrenske bogoslovije, Niš 2013, 9–29]

Радосављевић Н. В., Aутономија православне цркве у Кнежевини Србији и арондација епископија 1831–1836, Истраживања 25 (2014) 233–248. [Radosavljević N. V., Autonomija pravoslavne crkve u Kneževini Srbiji i arondacija episkopija 1831–1836, Istraživanja 25 (2014) 233–248]

Радосављевић Н. В., Венедикт Краљевић, прилози за биографију, Црквене студије 11 (Ниш 2015) 353–383. [Radosavljević N. V., Venedikt Kraljević, prilozi za biografiju, Crkvene studije 11 (Niš 2015) 353–383]

Слијепчевић Ђ., Историја Српске православне цркве, 2, Београд 1991. [Slijepčević Đ., Istorija Srpske pravoslavne crkve, 2, Beograd 1991]

Тешић Д. – Поповић Ј., Зворничка епархија и њени митрополити, Дабробосански источник за 1890, Сарајево 1890, 117–119. [Tešić D. – Popović J., Zvornička eparhija i weni mitropoliti, Dabrobosanski istočnik za 1890, Sarajevo 1890, 117–119]

Филиповић М. С., Почеци и прошлост Зворничке епархије, Богословље VIII (XXIII) (1964) 49–133. [Filipović M. S., Počeci i prošlost Zvorničke eparhije, Bogoslovlje VIII (XXIII) (1964) 49–133]

Шево Љ., Православне цркве и манастири у Босни и Херцеговини до 1878. године, Бања Лука 2002. [Ševo Lj., Pravoslavne crkve i manastiri u Bosni i Hercegovini do 1878. godine, Banja Luka 2002]


Drag and Drop Website Builder