Историјски часопис књ. 68 (2019)
The Historical Review, vol. 68 (2019)

Урош Татић

ФРАНЦУСКА И ПОВРАТАК НА ВЛАСТ ДИНАСТИЈЕ ОБРЕНОВИЋА 1859. ГОДИНЕ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968195T

УДК: 327(44:497.11):94(497.11)“1859“

стр. 195-232

језик: српски


Апстраткт:

Чланак се бави делатношћу француске дипломатије у Кнежевини Србији у време кључних догађаја који су довели до смене династија на Светоандрејској скупштини крајем 1858. године. Приликом писања, великим делом су коришћени необјављени извори француске провенијенције.

Кључне речи: 

Илија Гарашанин, Бернар Дезесар, Едуар Тувнел, кнез Александар Карађорђевић, династија Обреновића, Светоандрејска скупштина, Француска, Србија.

Uroš Tatić

FRANCE AND THE RETURN OF THE OBRENOVIĆ DYNASTY IN 1859

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968195Т

UDC: 327(44:497.11):94(497.11)“1859“

pp. 195-232

language: serbian


Abstract:

The paper deals with the activity of French diplomacy in the Principality of Serbia at the time of the key events which brought about the dynastic change at the St Andrew Assembly in late 1858. The paper largely relies on unpublished sources of French origin.

 Keywords:

Ilija Garašanin, Bernard Des Essards, Edouard Thouvenel, Prince Aleksandar Karađorđević, Obrenović Dynasty, St Andrew Assembly, France, Serbia.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Archives du Ministère des Affaires Etrangères (AMAE), Paris ‒ La Courneuve. Les fonds: Correspondance politique des consuls (1826‒1896): le sous-fond Turquie–Belgrade; Personnel-Dossiers individuels de carrière, première série, 1816-XIXe siècle. 

Архив Српске академије наука и уметности (АСАНУ), Историјска збирка ‒ Исписи Гргура Јакшића из Архива француског министарства спољних послова. [Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti (ASANU), Istorijska zbirka ‒ Ispisi Grgura Jakšića iz Arhiva francuskog ministarstva spoljnih poslova]

Архив Србије (АС), Фонд Поклони и откупи (ПО) [Arhiv Srbije (AS), Fond Pokloni i otkupi (PO)]


Извори ‒ Primary Sources

Thouvenel L., Trois années de la Question d’Orient (1856–1859) d’après les papiers inédits de M. Thouvenel, Paris 1897. 

Грујић Ј., Записи Јеврема Грујића, I–III, књ. прва, (Пред Светоандрејску скупштину), Зборник за историју, језик и књижевност српскога народа, Прво одељење, књ. 7, Београд 1922; књ. друга, (Светоандрејска скупштина), Зборник за историју, језик и књижевност српскога народа, Прво одељење, књ. 8, Београд 1923; књ. трећа, (Друга влада Обреновића и турски ратови), Зборник за историју, језик и књижевност српскога народа, Прво одељење, књ. 9, Београд 1923. [Grujić J., Zapisi Jevrema Grujića, knj. prva, (Pred Svetoandrejsku skupštinu), Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskoga naroda, Prvo odeljenje, knj. 7, Beograd 1922; knj. druga, (Svetoandrejska skupština), Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskoga naroda, Prvo odeljenje, knj. 8, Beograd 1923; knj. treća, (Druga vlada Obrenovića i turski ratovi), Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskoga naroda, Prvo odeljenje, knj. 9, Beograd 1923]

Писма Илије Гарашанина Јовану Мариновићу, I–II, (књ. прва, од 29 марта 1848 до 31 децембра 1858 године), (књ. друга, од 4 јан. 1859 до 29 марта 1874), средио Ст. Ловчевић, СКА, Зборник за историју, језик и књижевност српскога народа, Прво одељење, књ. XXII, Београд 1931. [Pisma Ilije Garašanina Jovanu Marinoviću, I–II, (knj. prva, od 29 marta 1848 do 31 decembra 1858 godine), (knj. druga, od 4 jan. 1859 do 29 marta 1874), sredio St. Lovčević, SKA, Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskoga naroda, Prvo odeljenje, knj. XXII, Beograd 1931]

Ристић J., Спољашњи одношаји Србије новијега времена, I–III, Београд 1887–1901. [Ristić J., Spoljašnji odnošaji Srbije novijega vremena, knj. I–III, Beograd 1887–1901]

Светоандрејска скупштина, прир. А. Раденић, Споменик САНУ, Одељење друштвених наука CXIII, Нова серија 15 (1964). [Svetoandrejska skupština, prir. A. Radenić, Spomenik SANU, Odeljenje društvenih nauka CXIII, Nova serija 15 (1964)]

Стратимировић Ђ., Успомене генерала Ђорђа Стратимировића: издао их са четири посебна додатка и једном хронолошком таблицом син његов Ђорђе Ђ. Стратимировић: са два лика, Беч 1913. [Stratimirović Đ., Uspomene generala Đorđa Stratimirovića: izdao ih sa četiri posebna dodatka i jednom hronološkom tablicom sin njegov Đorđe Đ. Stratimirović: sa dva lika, Beč 1913]

Литература ‒ Secondary Works

Allain J. C., P. Guillen, Soutou G. H., Theis L., Vaïsse M., Histoire de la diplomatie française, II, De 1815 à nos jours, Paris 2005. 

Charles-Roux F., Alexandre II, Gortchakoff et Napoléon III, Paris 1913.

Dictionnaire du Second Empire, sous la direction de Jean Tulard, Paris 1995.

Goriaïnow S., Les étapes de l’alliance franco-russe (1853–1861), Revue de Paris, t. 1 (1912) 1–28; 529–543, 755–776.

Алексић Љ., Став Француске према Србији за време друге владе кнеза Милоша и Михаила (1858‒1868), Београд 1957. [Aleksić Lj., Stav Francuske prema Srbiji za vreme druge vlade kneza Miloša i Mihaila (1858‒1868), Beograd 1957]

Антић Ч., Велика Британија, Србија и Кримски рат 1853–1856. Неутралност као независност, Београд 2004. [Antić Č., Velika Britanija, Srbija i Krimski rat 1853–1856. Neutralnost kao nezavisnost, Beograd 2004]

Ђорђевић Ж., Илија Гарашанин и пад уставобранитељског режима, Илија Гарашанин (1812–1874). Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 9. и 10. децембра 1987. поводом 175. годишњице рођења, Београд 1991, 181–185. [Đorđević Ž., Ilija Garašanin i pad ustavobraniteljskog režima, Ilija Garašanin (1812–1874). Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 9. i 10. decembra 1987. povodom 175. godišnjice reođenja, Beograd 1991, 181–185]

Јакшић Г., Вучковић В., Спољна политика Србије за владе кнеза Михаила. Први балкански савез, Београд 1963. [Jakšić G., Vučković V., Spoljna politika Srbije za vlade kneza Mihaila. Prvi balkanski savez, Beograd 1963]

Јовичић M., Илија Гарашанин и Светоандрејска скупштина, Илија Гарашанин (1812–1874). Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 9. и 10. децембра 1987. поводом 175. годишњице рођења, Београд 1991, 89–100. [Jovičić M., Ilija Garašanin i Svetoandrejska skupština, Ilija Garašanin (1812–1874). Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 9. i 10. decembra 1987. povodom 175. godišnjice rođenja, Beograd 1991, 89–100]

Јовановић С., Уставобранитељи и њихова влада (1838–1858), Београд 1990. [Jovanović S., Ustavobranitelji i njihova vlada (1838–1858), Beograd 1990]

Леовац Д., Србија и Русија за време друге владе кнеза Михаила (1860–1868), Београд 2015. [Leovac D., Srbija i Rusija za vreme druge vlade kneza Mihaila (1860–1868), Beograd 2015]

Љушић Р., Историја српске државности, књ. II, Србија и Црна Гора ‒ нововековне српске државе, Нови Сад 2001. [Ljušić R., Istorija srpske državnost, knj. II, Srbija i Crna Gora ‒ novovekovne srpske države, Novi Sad 2001]

Поповић Б., Дипломатска историја Србије, Београд 2010. [Popović B., Diplomatska istorija Srbije, Beograd 2010]

Поповић В., Политика Француске и Аустрије на Балкану у време Наполеона III, Београд‒Земун 1925. [Popović, V., Politika Francuske i Austrije na Balkanu u vreme Napoleona III, Beograd–Zemun 1925]

Ристић Љ. П., Велика Британија и Србија (1856‒1862), Београд 2008. [Ristić Lj. P., Velika Britanija i Srbija (1856‒1862), Beograd 2008]

Стојић Б., Француска и балкански ратови (1912–1913), Београд 2017. [Stojić B., Francuska i balkanski ratovi (1912–1913), Beograd 2017]

Страњаковић Д., Илија Гарашанин, Крагујевац 2005. [Stranjaković D., Ilija Garašanin, Kragujevac 2005]

Тарле Ј. В., Историја новог века, II, Београд 1949. [Tarle J. V., Istorija novog veka, II, Beograd 1949]


AI Website Creator