Историјски часопис књ. 68 (2019)
The Historical Review, vol. 68 (2019)

Владимир Јовановић

НАСТАНАК БЕОГРАДСКОГ КАЗНЕНОГ ЗАВОДА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968233J  

УДК: 343.812(497.11)“18“

стр. 233-259

језик: српски


Апстраткт:

Београдски казнени завод, основан 1868. на простору Београдске тврђаве, деценијама је представљао централну институцију за издржавање казне робије у Србији. Робијаши затворени на том простору, били су подвргнути систему заједничког затвора који је установљен у казаматима саме тврђаве. Током наредних година било је покренуто неколико покушаја реформе, као и увођења новог система ћелијског затвора, који би заменио већ застарели систем заједничког затвора, какав је постојао у претходном периоду. Међутим, услед знатних трошкова које би такав подухват захтевао, као и неслагања око начина спровођења саме казнене политике, та идеја упорно је одлагана све до почетка Првог светског рата. Тако су, уместо у новом казненом заводу, српски робијаши и даље остали утамничени у казаматима древне Београдске тврђаве.

Кључне речи: 

робија, Казнени законик, Топчидер, Београдска тврђава, ћелијски систем, реформа, казамати.

Vladimir Jovanović

ORIGINS OF THE BELGRADE PENITENTIARY INSTITUTION 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968233J  

UDC: 343.812(497.11)“18“

pp. 233-259

language: serbian


Abstract:

The Belgrade penitentiary institution, established in 1868 in the area of the Belgrade fortress, was the central penitentiary institution of Serbia in the course of decades. The inmates incarcerated there were subjected to the system of joint imprisonment established in the casemates of the fortress. Over the following years, several reform initiatives were launched, and attempts were made to introduce a new system of cell imprisonment to replace the obsolete system of joint imprisonment which existed in the past period. However, due to significant costs of such endeavour and the disagreements over the manner of implementing the penal policy, this idea was persistently postponed until the start of the First World War. Thus, instead of a new penitentiary institution, Serbian prisoners remained incarcerated in the casemates of the old Belgrade fortress.

Keywords:

imprisonment, Criminal Code, Topčider, Belgrade fortress, cell system, reform, casemates.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Извори – Primary Sources 

Живети у Београду, IV, Београд 2006. [Živeti u Beogradu, IV, Beograd 2006] 

Животопис Максима Евгеновића, Будимпешта 1877. [Životopis Maksima Evgenovića, Budimpešta 1877]

Записници седница Министарског савета Србије 1862–1898, прир. Г. Шкеровић, Београд 1952. [Zapisnici sednica Ministarskog saveta Srbije 1862–1898, prir. G. Škerović, Beograd 1952]

Зборник закона и уредаба у Књажеству Србији, XXX, Београд 1877. [Zbornik zakona i uredaba u Knjažestvu Srbiji, XXX, Beograd 1877]

Јовановић В., Успомене, прир. В. Крестић, Београд 1988. [Jovanović V., Uspomene, prir. V. Krestić, Beograd 1988]

Казнени законик и казнени поступак судски, Београд 1880. [Kazneni zakonik i kazneni postupak sudski, Beograd 1880]

Календар са шематизмом Књажества Србије, Београд 1869. [Kalendar sa šematizmom Knjažestva Srbije, Beograd 1869]

Календар са шематизмом Књажества Србије, Београд 1871. [Kalendar sa šematizmom Knjažestva Srbije, Beograd 1871]

Крстић Н., Дневник, Јавни живот, II, прир. М. Јагодић, Београд 2006. [Krstić N., Dnevnik, Javni život, II, prir. M. Jagodić, Beograd 2006]

Крстић Н., Дневник, Јавни живот, III, прир. М. Јагодић, Београд 2006. [Krstić N., Dnevnik, Javni život, III, prir. M. Jagodić, Beograd 2006]

Милићевић М. Ђ., Дневник, I, прир. П. Крестић, Београд 2011. [Milićević M. Đ., Dnevnik, I, prir. P. Krestić, Beograd 2011]

Милошевић Р., Тимочка буна 1883. године, Београд 1923. [Milošević R., Timočka buna 1883. godine, Beograd 1923]

Недељковић М., Станковић М., Деловодни протокол Карађорђа Петровића, Крагујевац–Топола 1988. [Nedeljković M., Stanković M., Delovodni protokol Karađorđa Petrovića, Kragujevac–Topola 1988]

Никетић Г., Казнени законик и кривични судски поступак, Београд 1924. [Niketić G., Kazneni zakonik i krivični sudski postupak, Beograd 1924]

Николић А., Биографија верно својом руком написана, Београд 2002. [Nikolić A., Biografija verno svojom rukom napisana, Beograd 2002]

Николић Д., Кривични законик Кнежевине Србије, Ниш 1991. [Nikolić D., Krivični zakonik Kneževine Srbije, Niš 1991]

Програми и статути српских политичких странака до 1918. године, прир. В. Крестић и Р. Љушић, Београд 1991. [Programi i statuti srpskih političkih stranaka do 1918. godine, prir. V. Krestić i R. Ljušić, Beograd 1991]

Тодоровић П., Крвава година, прир. Л. Перовић, Београд 1991. [Todorović P., Krvava godina, prir. L. Perović, Beograd 1991]

Трбић В., Мемоари, I, Београд 1996. [Trbić V., Memoari, I, Beograd 1996]

Христић Н., Мемоари 1840–1862, прир. В. Христић, Београд 2006. [Hristić N., Memoari 1840–1862, prir. V. Hristić, Beograd 2006]

Ценић М., Испод земље или моја тамновања, Београд 1983. [Cenić M., Ispod zemlje ili moja tamnovanja, Beograd 1983]


Литература – Secondary Works

Klein P., Prison Methods in New York State, New York 1920. 

Lewis O. F., The Development of American Prisons and Prison Customs 1776–1845, Albany 1922.

Meriwether L., Afloat and ashore on the Mediterranean, New York 1892.

Reynolds J. N., The Twin Hells, Chicago 1890.

Carpenter M., Reformatory Prison Discipline, London 1872.

Collins P., Dickens and Crime, Indiana University Press 1994.

Арсенијевић Баталака Л., Историја српског устанка, I, Београд 1898. [Arsenijević Batalaka L., Istorija srpskog ustanka, I, Beograd 1898]

Веснић М., Антрополошко-криминалистичка школа, Отаџбина XVIII (1888). [Vesnić M., Antropološko-kriminalistička škola, Otadžbina XVIII (1888)]

Владисављевић С., О почецима уређивања Топчидера у излетничку и парк шуму, Годишњак града Београда XXXVI (1989). [Vladisavljević S., O počecima uređivanja Topčidera u izletničku i park šumu, Godišnjak grada Beograda XXXVI (1989)]

Вучо Н., Топчидерска економија 1851–1828, Годишњак града Београда XXVIII (1981). [Vučo N., Topčiderska ekonomija 1851–1928, Godišnjak grada Beograda XXVIII (1981)]

Грубач М., Телесна казна у Србији 1804–1873, Београд 2004. [Grubač M., Telesna kazna u Srbiji 1804–1873, Beograd 2004]

Жујовић М., Поглед на стање наших казнених завода за 1883–1884–1885. год., Бранич, бр. 2 (1887). [Žujović M., Pogled na stanje naših kaznenih zavoda za 1883–1884–1885. god., Branič, br. 4 (1887)]

Жујовић М., Нови казнени завод у Босни, Бранич, бр. 1–2 (1888). [Žujović M., Novi kazneni zavod u Bosni, Branič, br. 1–2 (1888)]

Јанковић И., Апсеници суда Окружја београдског 1837–1841, Српске студије 6 (2015) [Janković I., Apsenici suda Okružja beogradskog 1837–1841, Srpske studije 6 (2015)]

Јовановић В., Тајна полиција Кнежевине Србије, Београд 2012. [Jovanović V., Tajna policija Kneževine Srbije, Beograd 2012]

Јовановић С., Уставобранитељи и њихова влада, Београд 1990. [Jovanović S., Ustavobranitelji i njihova vlada, Beograd 1990]

Јовановић С., Влада Милана Обреновића, I, Београд 1990. [Jovanović S., Vlada Milana Obrenovića, I, Beograd 1990]

Каниц Ф., Србија земља и становништво, I, Београд 1987. [Kanic F., Srbija zemlja i stanovništvo, I, Beograd 1987]

Караџић В., Живот и обичаји народа српскога, Беч 1867. [Karadžić V., Život i običaji naroda srpskoga, Beč 1867]

Мирковић З., Казна лишења слободе у Србији 1804–1860. године, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 1 (2013). [Mirković Z., Kazna lišenja slobode u Srbiji 1804–1860. godine, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu 1 (2013)]

Мирковић З., Смртна казна и казна трчања кроз шибе у Србији 1804–1860, Београд 2013. [Mirković Z., Smrtna kazna i kazna trčanja kroz šibe u Srbiji 1804–1860, Beograd 2013]

Никић Љ., Џамије у Београду, Годишњак града Београда, V, 1958. [Nikić Lj., Džamije u Beogradu, Godišnjak grada Beograda, V, 1958]

Никић Љ., Ко је аутор плана Београда из средине XIX века, Годишњак града Београда VII (1960). [Nikić Lj., Ko je autor plana Beograda iz sredine XIX veka, Godišnjak grada Beograda VII (1960)]

Поповић М., Београдска тврђава, Београд 2006. [Popović M., Beogradska tvrđava, Beograd 2006]

Поповић М., Београдска Видин капија, Наслеђе 14 (2013). [Popović M., Beogradska Vidin kapija, Nasleđe 14 (2013)]

Поповић М., Пројекти Николе Доксата де Мореза за реконструкцију београдских утврђења 1723–1725, Годишњак града Београда XXX (1983). [Popović M., Projekti Nikole Doksata de Moreza za rekonstrukciju beogradskih utvrđenja 1723–1725, Godišnjak grada Beograda XXX (1983)]


AI Website Software