Историјски часопис књ. 68 (2019)
The Historical Review, vol. 68 (2019)

Гордана ГАРИЋ ПЕТРОВИЋ

УЗГОЈ КУКУРУЗА У СРБИЈИ: ИСТОРИЈСКА ПЕРСПЕКТИВА 

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI:  10.34298/IC1968261G

УДК: 631.15:633.15(497.11)”15/18”

стр. 261-279

језик: енглески


Апстраткт:

У раду се разматра усвaјањe и ширење узгоја кукуруза на територији садашње Србије. Протекло је стотину година од првог помена узгоја кукуруза до тренутка када је кукуруз постао друга најважнија житарица, а у неким деловима земље најважнија. Усвајање производње кукуруза било је опсежно и дуготрајно. Довело је до промене основног режима исхране већине становништва. Крајем 19. века, поља кукуруза представљала су 31% обрадивог земљишта у Србији. Повећана производња кукуруза довела је до вишкова и извоза.

Кључне речи:

кукуруз, пољопривреда, Србија, Балкан.

Gordana Garić Petrović

MAIZE CULTIVATION IN SERBIA: А HISTORICAL PERSPECTIVE

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968261G

UDC: 631.15:633.15(497.11)”15/18”

pp. 261-279

language: english


Abstract:

The paper discusses the adoption and spread of maize cultivation in the territory of present-day Serbia. A hundred years had passed from the first mention of maize growing to the moment when maize became the second most important cereal grain, and in some parts of the country the most important. The adoption of maize production was profound and lasting. It changed the basic nutrition of the majority of the population. By the end of the 19th century, maize fields represented 31 percent of cultivated land in Serbia. Increased production of maize resulted in surpluses and export.

Keywords: 

maize, agriculture, Serbia, Balkans.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Извори – Primary Sources 

Извештај о раду пољопривредних, огледних, контролних и селекционих станица (од оснивања до краја 1932), вол. 1, Београд 1936. [Izveštaj o radu poljoprivrednih, oglednih, kontrolnih i selekcionih stanica (od osnivanja do kraja1932), vol. 1, Beograd 1936] 

Попис обрађене земље у Краљевини Србији 1893 године, Статистика краљевине Србије, књ. IX, Београд 1897. [Popis obrađene zemlje u Kraljevini Srbiji 1893 godine, Statistika Kraljevine Srbije, knj. IX. Beograd 1897]

Статистички годишњаци Краљевине Србије, књ. 1–12, Београд 1893–1913. [Statistički godišnjaci Kraljevine Srbije, knj. 1–12, Beograd, 1893–1913]

Шабановић Х., Турски извори за историју Београда: катастарски пописи Београда и околине 1476–1566, књ. 1, Београд 1964. [Šabanović H., Turski izvori za istoriju Beograda : katastarski popisi Beograda i okoline 1476–1566, knj. 1, Beograd 1964]

Литература – Secondary Works:

Amedoski D., Društveno-ekonomski odnosi u Kruševačkom sandžaku od sredine XV do kraja XVI veka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu 2013. (PhD thesis) 

Bonavia D., Maize: origin, domestication, and its role in the development of culture, Cambridge University Press 2013.

Engel P., Realm of St. Stephen: A History of Medieval Hungary (895–1526), I. B. Taurus, London–New York 2005.

Etimológiai szótár: Magyar szavak és toldalékok eredete, Budapest 2006.

Hegediš А., Čobanović K., Demografska i agrarna statistika Vojvodine 1767–1867, Novi Sad 1991.

Hrabak B., Izvoz žitarica iz Osmanskog carstva u XIV, XV i XVI stoleću, Priština 1971.

Langer J., Serbien unter der kaiserlichen Regierung 1717–1739, Mittheilungen des k. k. Kriegsarchiv, Vol. III, Wien 1889, 159–247.

Poljoprivredna enciklopedija, t. 2, Zagreb 1970.

Skok P., Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. 2, Zagreb 1972.

Zirojević O., Biljni i stočni fond u vreme turske vladavine, Naučno djelo akademika Branislava Đurđeva, Sarajevo 2010, 117–124.

Бајић М., Анализе пољопривредних производа, Београд 1911. [Bajić M., Analize poljoprivrednih proizvoda, Beograd 1911]

Благојевић М., Земљорадња у средњовековној Србији, Београд 2004. [M. Blagojević, Zemljoradnja u srednjovekovnoj Srbiji, Beograd 2004]

Два века развоја Србије: статистички преглед, Београд 2008. [Dva veka razvoja Srbije: statistički pregled, Beograd 2008]

Гарић Петрови Г., Земљорадња у Србији (1878–1912), Београд 2017. [G. Garić Petrović, Zemljoradnja u Srbiji (1878–1912), Beograd 2017]

Гарић Петровић Г., Извештај Сретена Л. Поповића из 1886. године о Ратарској школи у Краљеву, Мешовита грађа – Miscellanea 37 (2016) 85–121. [Garić Petrović G., Izveštaj Sretena L. Popovića iz 1886. godine o Ratarskoj školi u Kraljevu, Mešovita građa – Miscellanea 37 (2016) 85–121]

Грбић С., Српска народна јела и пића из Среза бољевачког, Живот и обичаји народни, књ. 14, Београд 1925, 171–336. [Grbić S., Srpska narodna jela i pića iz Sreza Boljevačkog, Život i običaji narodni, knj. 14, Beograd 1925, 171–336]

Зиројевић О., Јело и пиће, Приватни живот у српски земљама у освит модерног доба, Београд 2005. [O. Zirojević, Jelo i piće, Privatni život u srpskim zemljama u osvit modernog doba, Beograd 2005, 233–258]

Јакшић В., Статистична збирка из србских крајева, Београд 1875. [Jakšić V., Statistična zbirka iz srbskih krajeva, Beograd 1875]

Јованчић Б., Општински кошеви са резервом хране у Србији од 1830. до 1930. године, Зборник 6–7 (1991) 196–209. [Jovančić B., Opštinski koševi sa rezervom hrane u Srbiji od 1830. do 1930. godine, Zbornik 6–7 (1991) 196–209]

Мијатовић С., Српска народна јела (са прилогом о пићима) у Левчу и Темнићу, Српска народна јела и пића, књ. 1, Српски етнографски зборник, књ. 10, Београд 1925, 5–69. (S. Mijatović, Srpska narodna jela (sa prilogom o pićima) u Levču i u Temniću, Srpska narodna jela i pića, knj. 1, Srpski etnografski zbornik, knj. 10, Beograd 1925, 5–69)

Мијатовић С., Бушетић Т., Технички радови Срба сељака у Левчу и Темнићу, Живот и обичаји народни, књ. 14, Београд 1925. [Mijatović S., Bušetić T., Tehnički radovi Srba seljaka u Levču i Temniću, Život i običaji narodni, knj. 14, Beograd 1925]

Миљковић Катић Б., Пољопривреда Кнежевина Србија (1834–1867), Београд 2014. (Miljković Katić B., Poljoprivreda Kneževine Srbije (1834–1867), Beograd 2014]

Миљковић-Бојанић Е., Смедеревски санџак, Београд 2004. [E. Miljković-Bojanić, Smederevski sandžak, Beograd 2004]

Николић М., Југославија и светска производња и промет кукуруза, Београд 1931. [Nikolić M., Jugoslavija i svetska proizvodnja i promet kukuruza, Beograd 1931]

Николић М., Кукуруз: употреба, особине, врсте, сорте и гајење, Београд 1927. [Nikolić M., Kukuruz: upotreba, osobine, vrste, sorte i gajenje, Beograd 1927]

Његован З., Пољопривреда средњовековне Србије, Београд 1997. [Njegovan Z., Poljoprivreda srednjovekovne Srbije, Beograd 1997]

Радић Ђ., Вођа при газдовању србском народу, Нови Сад 1867. [Radić Đ., Vođa pri gazdovanju srbskom narodu, Novi Sad 1867]

Радић Ђ., Све о кукурузу, Београд 1872. [Radić Đ., Sve o kukuruzu, Beograd 1872]

Спасић Д., Употреба прашача и огртача при гајењу кукуруза, Београд 1890. [Spasić D., Upotreba prašača i ogrtača pri gajenju kukuruza, Beograd 1890]

Срдановић-Бараћ О., Библиографија српске пољопривредне књиге Србије и Војводине у XIX веку, Београд 1965. [Srdanović-Barać O., Bibliografija srpske poljoprivredne knjige Srbije i Vojvodine u XIX veku, Beograd 1965]

Срдановић-Бараћ О., Српска аграрна револуција и пољопривреда Србије од Кочине крајине до прве владе кнеза Милоша (1788–1839), Београд 1980. [Srdanović-Barać O., Srpska agrarna revolucija i poljoprivreda Srbije od Kočine krajine do kraja prve vlade kneza Miloša (1788–1839), Beograd 1980]

Становић С., Игњатовић-Мицић Д., Делић Н., Колчар В., Институт за кукуруз „Земун Поље“, Београд 2015. [Stanović S., Ignjatović-Micić D., Delić N., Kolčar V., Institut za kukuruz „Zemun Polje“: juče, danas, sutra, Beograd 2015]

Тројановић С., Старинска јела и пића, Српски етнографски зборник, књ. 2, Београд 1898. [Trojanović S., Starinska srpska jela i pića, Srpski etnografski zbornik, knj. 2, Beograd 1898]

Хегедиш А., Аграрни односи у Торонталској жупанији и Банату 1779–1848, Нови Сад 1987. [Hegediš А., Agrarni odnosi u Torontalskoj županiji u Banatu 1779–1848, Novi Sad 1987]

Храбак Б., Београд као житно тржиште и житарство шире београдске околине у XVI веку, Годишњак Музеја града Београда 4 (1957) 59–70. [Hrabak B., Beograd kao žitno tržište i žitarstvo šire beogradske okoline u XVI veku, Godišnjak Muzeja grada Beograda 4 (1957) 59–70]

Чајкановић В., Речник српских народних веровања о биљкама, Сабрана дела из српске религије и митологије, књ. 4, Београд 1994. [Čajkanović V., Rečnih srpskih narodnih verovanja o biljkama, Sabrana dela iz srpske religije i mitologije, knj. 4, Beograd 1994]


AI Website Maker