Историјски часопис књ. 68 (2019)
The Historical Review, vol. 68 (2019)

Мирослав Д. Пешић

СТРАНАЧКЕ БОРБЕ У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ 1882–1883. ГОДИНЕ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968281P   

УДК: 329:94](497.11)“1882/1883“ 

стр. 281-303

језик: српски


Апстраткт:

У раду је приказана страначка борба у Краљевини Србији 1882–1883. године. Формално организовање политичких странака почетком 1881. године представља почетак новог периода у политичком животу Србије. Главна карактеристика политичког живота у Србији осамдесетих година 19. века састојала се у огорченој борби између радикала и напредњака, у којој се на страни напредњака ангажовао и краљ Милан Обреновић. Он је био главна сметња што радикали, иако већ 1882/83. најбројнији у народу, нису успели ни тада, ни годинама потом да дођу на власт, него су дуго времена били прогањани. У намери да спречи радикализам у Србији, краљ Милан се све више противио увођењу либералних реформи и отворено показивао приврженост увођењу личног режима.

Кључне речи: 

Радикална странка, страначке борбе, Напредна странка, Народна скупштина, избори.

Miroslav D. Pešić

POLITICAL FIGHTS IN THE KINGDOM OF SERBIA IN 1882–1883 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968281P   

UDC: 329:94](497.11)“1882/1883“ 

pp. 281-303

language: serbian


Abstract:

The paper elaborates on the party conflicts in the Kingdom of Serbia in 1882–1883. The formal organisation of political parties in early 1881 marked the start of a new period in Serbia’s political life. The main feature of the political life in Serbia in the 1880s was the bitter struggle between members of the Radical and Progressive Party, with King Milan Obrenović siding with the Progressives. Due to the hindrance he posed, the Radicals, although the most numerous among the people already in 1882/83, did not manage to rise to power either then or in the following years, but were instead persistently persecuted. In an effort to prevent radicalism in Serbia, King Milan increasingly opposed the introduction of liberal reforms and openly demonstrated commitment to the introduction of a personal regime.

Keywords:

Radical Party, political fights, Progressive Party, National Assembly, elections.


ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Архив Србије. [Arhiv Srbije] 

- Фонд Народна Скупштина АС, НС. [Fond Narodna skupština]

- Лични фонд Милутина Гарашанина. [Lični fond Milutina Garašanina]

Архив Српске академије наука и уметности. [Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti]

- Дневник Милана Ђ. Милићевића. [Dnevnik Milana Đ. Milićevića]

- Заоставштина Драгослава Страњаковића. [Zaoštavština Dragoslava Stranjakovića]

- Записници седница Главног одбора Радикалне странке 1882. године. [Zapisnici sednica Glavnog odbora Radikalne stranke 1882. godine]

- Записници седница Главног одбора Радикалне странке 1883. године. [Zapisnici sednica Glavnog odbora Radikalne stranke 1883. godine]

Извори – Primary Sources

Записник рада Прве главне скупштине Народне радикалне странке, Београд 1882. [Zapisnik rada Prve glavne skupštine Narodne radikalne stranke, Beograd 1882] 

Илустровани радикални алманах: Грађа за педесетогодишњу историју Народне-радикалне странке и политичку историју Србије, књ. 1, Београд 1924. [Ilustrovani radikalni almanah: Građa za pedesetogodišnju istoriju Narodne-radikalne stranke i političku istoriju Srbije, knj.1, Beograd 1924]

Крстић Н., Дневник, Јавни живот, књ.3, од 2/14. јануара 1877. до 21. децембра/2.јануара 1888. године, прир. М. Јагодић, Београд 2006. [Krstić N., Dnevnik, Javni život, knj.3, od 2/14. januara 1877. do 21. decembra/2. januara 1888. godine, prir. M. Jagodić, Beograd 2006]

Миленковић Т., Дневник, књ. 1, прир. Ж. Алексић, Београд 2000. [Milenković T., Dnevnik, knj. 1, prir. Ž. Aleksić, Beograd 2000]

Милошевић Р., Тимочка буна, Успомене, Београд 1923. [Milošević R., Timočka buna, Uspomene, Beograd 1923]

Никола Пашић у Народној скупштини, књ. 1, прир, Л. Перовић, Београд 1997. [Nikola Pašić u Narodnoj skuštini, knj. 1, prir. L. Perović, Beograd 1997]

Пироћанац М., Белешке, прир. С. Рајић, Београд 2004. [Piroćanac M., Beleške, prir. S. Rajić, Beograd 2004]

Програми и статути српских политичких странака до 1918. године, прир. В. Крестић, Р. Љушић, Београд 1997. [Programi i statuti srpskih političkih stranaka do 1918. godine, prir. V. Krestić, R. Ljušić, Beograd 1997]

Скупштинске беседе краља Милана о стопедесетогодишњици рођења (1854–2004), прир. Д. Ковачевић, М. Самарџић, Нови Сад 2005. [Skupštinske besede kralja Milana o stopedesetogodišnjici rođenja (1854–2004), prir. D. Kovačević, M. Samardžić, Novi Sad 2005]

Стенографске белешке Народне скупштине 1880/81, књ.1, Београд 1881. [Stenografske beleške Narodne skupštine 1880/81, knj. 1, Beograd 1881]

Тодоровић П., Крвава година, прир. Л. Перовић, Београд 1991. [Todorović P., Krvava godina, prir. L. Perović, Beograd 1991]

Новине – Newspapers

Политика. [Politika] 

Самоуправа. [Samouprava]

Српске новине. [Srpske novine]

Литература – Secondary Works

Историја српског народа, V/1, Београд 1994. [Istorija srpskog naroda, V/1, Beograd 1994] 

Јанковић Д., Рађање парламентарне демократије. О политичким странкама у Србији XIX века, Београд 1997. [Janaković D., Rađanje parlamentarne demokratije. O političkim strankama u Srbiji XIX veka, Beograd 1997]

Јовановић С., Влада Милана Обреновића, књ. 1, Београд 1990. [Jovanović S., Vlada Milana Obrenovića, knj. 1, Beograd 1990]

Јовановић С., Влада Милана Обреновића, књ. 2, Београд 1990. [Jovanović S., Vlada Milana Obrenovića, knj. 2, Beograd 1990]

Казимировић В., Никола Пашић и његово доба 1845–1926, књ. 1, Београд 1990. [Kazimirović V., Nikola Pašić i njegovo doba 1845–1926, knj. 1, Beograd 1990]

Милосављевић P., Тимочка буна 1883. године, Тимочка буна 1883 и њен друштвено политички значај за Србију XIX века, Зборник радова, Београд 1986. [Milosavljević P., Timočka buna 1883. godine, Timočka buna 1883 i njen društveno politički značaj za Srbiju XIX veka, Zbornik radova, Beograd 1986]

Митриновић Ч., Брашић М., Југословенске Народне скупштине и Сабори, Београд 1939. [Mitrinović Č., Brašić M., Jugoslovenske Narodne skupštine i Sabori, Beograd 1939]

Нинчић В., Пера Тодоровић, Београд 1956. [Ninčić V., Pera Todorović, Beograd 1956]

Пироћанац М., Наша завршна реч (поводом дискусије о политици кнеза Михаила), Београд 1896. [Piroćanac M., Naša završna reč (povodom diskusije o politici kneza Mihaila), Beograd 1896]

Продановић J., Историја политичких странака и струја у Србији, књ.1, Београд 1947. [Prodanović J., Istorija političkih stranaka i struja u Srbiji, knj. 1, Beograd 1947]

Протић С., Одломци из уставне и народне борба у Србији, књ. 1, Београд 1911. [Protić S., Odlomci iz ustavne i narodne borbe u Srbiji, knj. 1, Beograd 1911]

Раденић A., Радикална странка и тимочка буна, књ. 1, Зајечар 1988. [Radenić A., Radikalna stranka i timočka buna, knj. 1, Zaječar 1988]

Рајић С., Милан Обреновић. краљ политичар, Зборник МС за историју 79–80 (2009) 43–58. [Rajić S., Milan Obrenović, kralj političar, Zbornik MS za istoriju 79–80 (2009) 43–58]

Тодоровић Д., Народни трибун Ранко Тајсић, Београд 1983. [Todorović D., Narodni tribun Ranko Tajsić, Beograd 1983]

Трифуновић М., Историја Радикалне странке од постанка до 1917. године, Београд 1998. [Trifunović M., Istorija Radikalne stranke od postanka do 1917. godine, Beograd 1998]

А. Шемјакин, Идеологија Николе Пашића 1868–1891, Београд 2008. [Šemjakin A., Ideologija Nikole Pašića 1868–1891, Beograd 2008]


Offline Website Builder