Историјски часопис књ. 68 (2019)
The Historical Review, vol. 68 (2019)

Милун Стијовић

ПРИЛОГ ОДНОСИМА СРПСКИХ КОНЗУЛА У ПРИШТИНИ СА ОСМАНСКИМ ВЛАСТИМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968331S 

УДК: 327(497.11:560):323.1(=163.41)(497.115)”18/19”

стр. 331-347

језик: српски


Апстраткт:

Отварање конзулата у Приштини означило је почетак званичног присуства Србије на Косову и Метохији. Примарни задатак Kонзулата био је заштита српског народа и његових интереса на територији Старе Србије и Македоније. Циљ овога рада је да представи однос српских конзула у Приштини са представницима османске власти на Косову и Метохији, у којој мери су се ти односи мењали након персоналних промена на обе стране, да ли су ти односи утицали на персоналне промене, као и колико су се међусобни односи одражавали на могућности Конзулата да заштити српски народ на Косову и Метохији. Због обимности теме радом ће бити обухваћена делатност појединих конзула, која може осликати природу тих односа.

Кључне речи: 

Конзулат у Приштини, конзул, османске власти, мутесариф, Срби, Косово и Метохија.

Мilun Stijović

A CONTRIBUTION TO THE RELATIONS BETWEEN SERBIAN CONSULS IN PRIŠTINA WITH OTTOMAN AUTHORITIES IN KOSOVO AND METOHIJA 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968331S 

UDC: 327(497.11:560):323.1(=163.41)(497.115)”18/19”

pp. 331-347

language: serbian


Abstract:

The opening of the Consulate in Priština marked the start of Serbia’s official presence in Kosovo and Metohija. The primary objective of the Consulate was to protect the Serbian people and its interests in the territory of Old Serbia and Macedonia. The paper aims to present the relations of Serbian consuls in Priština with representatives of the Ottoman authorities in Kosovo and Metohija, to outline the extent to which these relations changed after personal changes on both sides, and examine whether these relations influenced personal changes, and to what extent the mutual relations impacted the Consulate’s capacity to protect the Serbian people in Kosovo and Metohija. Due to the comprehensiveness of the topic, the paper covers the activity of some consuls, which can illustrate the nature of those relations.

Keywords:

Consulate in Priština, consul, Ottoman authorities, mutessarif, Serbs, Kosovo and Metohija.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Архив Југославије, Др Војислав Јовановић Марамбо (335). [Arhiv Jugoslavije, Dr Vojislav Jovanović Marambo (335)] 

Архив Србије, Министарство иностраних дела, Конзулат у Приштини (АС, МИД, Конзулат у Приштини). [Arhiv Srbije, Ministarstvo inostranih dela, Konzulat u Prištini (AS, MID, Konzulat u Prištini)]

Архив Србије, Министарство иностраних дела, Конзулат у Скопљу (АС, МИД, Конзулат у Скопљу). [Arhiv Srbije, Ministarstvo inostranih dela, Konzulat u Skoplju (AS, MID, Konzulat u Skoplju)]

Архив Србије, Министарство иностраних дела, Политичко одељење (АС, МИД, ПО). [Arhiv Srbije, Ministarstvo inostranih dela, Političko odeljenje (AS, MID, PO)]

Архив Србије, Министарство иностраних дела, Политичко-просветно одељење (АС, МИД, ППО). [Arhiv Srbije, Ministarstvo inostranih dela, Političko-prosvetno odeljenje (AS, MID, PPO)]

Извори – Primary Sources

Peruničić B., Svedočanstvo o Kosovu 1901–1913, Beograd 1988. 

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914 (ДСПКС), 1–1, прир. А. Раденић, Београд 1991. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914 (DSPKS), 1–1, prir. A. Radenić, Beograd 1991]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, 1–2, прир. А. Раденић, Београд 1998. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, 1–2, prir. A. Radenić, Beograd 1998]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, 1–3/1, прир. Љ. Алексић-Пејковић, Београд 2014. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, 1–3/1, prir. Lj. Aleksić-Pejković, Beograd 2014]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, 1–3/2, прир. Љ. Алексић-Пејковић, Београд 2014. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, 1–3/2, prir. Lj. Aleksić-Pejković, Beograd 2014]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, 1–4/1, прир. Љ. Алексић-Пејковић, Београд 2014. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, 1–4/1, prir. Lj. Aleksić-Pejković, Beograd 2014]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, 2-1/1, прир. Љ. Алексић-Пејковић и Ж. Анић, Београд 2006. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, 2-1/2, prir. Lj. Aleksić-Pejković i Ž. Anić, Beograd 2006]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, 2–1/2, прир. Љ. Алексић-Пејковић, Београд 2006. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, 2–1/2, prir. Lj. Aleksić-Pejković, Beograd 2006]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, 2–2/1, прир. Љ. Алексић-Пејковић и Ж. Анић, Београд 2006. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, 2–2/1, prir. Lj. Aleksić-Pejković i Ž. Anić, Beograd 2006]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, 2–2/2, прир. Љ. Алексић-Пејковић и Ж. Анић, Београд 2006. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, 2–2/2, prir. Lj. Aleksić-Pejković i Ž. Anić, Beograd 2006]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, 2–3/1, прир. Љ. Алексић-Пејковић и Ж. Анић, Београд 2004. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, 2–3/1, prir. Lj. Aleksić-Pejković i Ž. Anić, Beograd 2004]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, 2–3/2, прир. Љ. Алексић-Пејковић и Ж. Анић, Београд 2004. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, 2–3/2, prir. Lj. Aleksić-Pejković i Ž. Anić, Beograd 2004]

Задужбине Косова : Споменици и знамења српског народа, Призрен–Београд 1987. [Zadužbine Kosova : Spomenici i znamenja srpskog naroda, Prizren–Beograd 1987]

Перуничић Б., Писма српских конзула из Приштине (1890–1900), Београд 1985. [B. Peruničić, Pisma srpskih konzula iz Prištine (1890–1900), Beograd 1985]

Поповић Ј., Живот Срба на Косову 1812–-1912, Београд 1987. [J. Popović, Život Srba na Kosovu 1812–1912, Beograd 1987]

Савременици о Косову и Метохији 1852–1912, прир. Д. Батаковић, Београд 1988. [Savremenici o Kosovu i Metohiji 1852–1912, prir. D. Bataković, Beograd 1988]

Станковић Т. П., Путне белешке по Старој Србији (1871–1898), Београд 1910. [Stanković T. P., Putne beleške po Staroj Srbiji (1871–1898), Beograd 1910]

Литература – Secondary Works

Батаковић Д., Косово и Метохија у српско-арбанашким односима, Београд 2006. [Bataković D., Kosovo i Metohija u srpsko-arbanaškim odnosima, Beograd 2006] 

Бован В., Јастребов у Призрену, Приштина 1983. [Bovan V., Jastrebov u Prizrenu, Priština 1983]

Војводић М., Србија и албанско питање крајем XIX века, Србија и Албанци у XIX и почетком XX века, Београд 1990. [Vojvodić M., Srbija i albansko pitanje krajem XIX veka, Srbija i Albanci u XIX i početkom XX veka, Beograd 1990]

Војводић М., Србија и Срби на Косову и Метохији од Берлинског конгреса до Балканских ратова, Косово и Метохија : прошлост, садашњост, будућност, Београд 2007. [Vojvodić M., Srbija i Srbi na Kosovu i Metohiji od Berlinskog kongresa do Balkanskih ratova, Kosovo i Metohija : prošlost, sadašnjost, budućnost, Beograd 2007]

Јагодић М., Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878–1912), Београд 2009. [Jagodić M., Srpsko-albanski odnosi u Kosovskom vilajetu (1878–1912), Beograd 2009]

Косово и Метохија у српској историји, Београд 1989 (Д. Батаковић). [Kosovo i Metohija u srpskoj istoriji, Beograd 1989 (D. Bataković)]

Љушић Р., Хроника подгорског села Исток. Део 1, Вујкина врата, Београд 2011. [Ljušić R., Hronika podgorskog sela Istok. Deo 1, Vujkina vrata, Beograd 2011]

Недељковић С., Немирна 1905. на Косову и Метохији, Зборник МС за историју 93 (2016). [Nedeljković S., Nemirna 1905. na Kosovu i Metohiji, Zbornik MS za istoriju 93 (2016)]

Спалајковић М., Консуларна конвенција између Србије и Турске, Архив за правне и друштвене науке 1 (1906). [Spalajković M., Konsularna konvencija između Srbije i Turske, Arhiv za pravne i društvene nauke 1 (1906)]

Терзић С., Стара Србија : (XIX–XX век) : драма једне цивилизације : Рашка, Косово и Метохија, Скопско-тетовска област, Нови Сад–Београд 2012. [Terzić S., Stara Srbija : (XIX–XX vek) : drama jedne civilizacije : Raška, Kosovo i Metohija, Skopsko-tetovska oblast, Novi Sad–Beograd 2012]


HTML Creator