Историјски часопис књ. 68 (2019)
The Historical Review, vol. 68 (2019)

Биљана Стојић

СТАНИСЛАВ КРАКОВ У РАТОВИМА ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ (1912–1918)

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968349

УДК: 94(497.11)“1912/1918“:929 Краков С.

стр. 349-382

језик: српски


Апстраткт:

Ратно искуство Станислава Кракова, илустративно на много начина, пружа одличну базу за истраживање како његове историјске улоге, тако и историје балканских и Првог светског рата. Као добровољац у балканским и млад подофицир у Првом светском рату, Кракова је судбина провела кроз преломне моменте историје ослободилачких ратова 1912–1918. Краковљев животни пут се нашао испреплетен са најважнијим политичким и војним личностима тога времена, а он је као минуциозан посматрач све догађаје брижљиво забележио у дневницима и описао у каснијим романима и новелама. Његов богати литерарни дар је описима дао људску и животну црту. Циљ рада је да Краковљеву колоритну и истовремено трагичну личност сагледамо из угла историографије, али без оптрећења његовим идеолошким уверењима која је развио у периоду после Првог светског рата. Рад је заснован на рукописним заоставштинама Станислава Кракова похрањеним у Народној библиотеци Србије и Архиву Југославије, његовим објављеним радовима и литератури.

Кључне речи: 

Станислав Краков, балкански ратови, Први светски рат, Солунски фронт, Србија, Југославија, Аустроугарска.

Biljana Stojić

STANISLAV KRAKOW IN THE WARS FOR LIBERATION AND UNIFICATION (1912–1918) 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968349

UDC: 94(497.11)“1912/1918“:929 Краков С.

pp. 349-382

language: serbian


Abstract:

The war experience of Stanislav Krakow, illustrative in many ways, offers an excellent basis for the analysis of both his historical role and the history of the Balkan Wars and the First World War. As a volunteer in the Balkan Wars and a young non-commissioned officer in the First World War, Krakow witnessed the milestone moments of the liberation wars in 1912–1918. Krakow’s life path was interwoven with the most important political and military personalities of the time. Being a meticulous observer, he carefully noted all events in his diaries and described them in his later novels and novellas. His rich literary gift imbued the descriptions with a human and life element. The aim of the paper is to observe Krakow’s colourful and at the same time tragic personality from the aspect of historiography, without being burdened by his ideological convictions which he developed in the period after the First World War. The paper is based on Stanislav Krakow’s manuscript legacy kept in the National Library of Serbia and the Archive of Yugoslavia, and his published papers and literature.

Keywords:

Stanislav Krakow, Balkan Wars, First World War, Thessaloniki front, Serbia, Yugoslavia, Austria-Hungary.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Le service historique de la Défense, État-Major de l’armée de terre, fond Clemenceu, 6 N 235. 

Архив Југославије, Збирка Станислава Кракова, број фонда 102, фас. 1–4. [Arhiv Jugoslavije, Zbirka Stanislava Krakova, broj fonda 102, fas. 1–4]

Народна библиотека Србије, Рукописно одељење, Архива Станислава Кракова, Р 707/I–III. [Narodna biblioteka Srbije, Rukopisno odeljenje, Arhiva Stanislava Krakova, R 707/I–III]

НБС, Архива С. Кракова, Ратни Дневник С. Кракова 1912–1913, Р 707/I/1а–1–111. [NBS, Arhiva Stanislava Krakova, Ratni Dnevnik S. Krakova 1912–1913, R 707/I/1a–1–111]


Извори [Primary Sources]

Gouin G., L'armée D'Orient, Paris 1931. 

Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, IV фаза. Опште одступање српске војске – пребацивање из Албаније на острво Крф, књ. XIV, Београд 1928. [Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca, IV faza, Optše odstupanje srpske vojske – prebacivanje iz Albanije na ostrvo Krf, knj. XIV, Beograd 1928]

Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918. г, 1918. година, III период рововске војне. Припреме за офанзиву, књ. XXVI, Београд 1935. [Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1918. g, 1918. godina, III period rovovske vojne. Pripreme za ofanzivu, knj. XXVI, Beograd 1935]

ДʼЕпере Ф., Мемоари. Солунски фронт, Србија, Балкан, Централна Европа 1918–1919, прир. В. Павловић, Нови Сад 2018. [D’Epere F., Memoari, Solunski front, Srbija, Balkan, Centralna Evropa 1918–1919, prir. V. Pavlović, Novi Sad 2018]

Драгосављевић В. З., Идеолошки утицаји европског фашизма на југословенске интегралистичке покрете радиклане деснице у међуратном периоду (1921–1941), Београд 2017 (докторска дисертација у рукопису). [Dragosavljević, V. Z., Ideološki uticaji evropskog fašizma na jugoslovenske integralističke pokrete radikalne desnice u međurantnom periodu (1921–1941), Beograd 2017 (doktorska disertacija u rukopisu)]

Када се судбина наруга… Голгота Станислава Кракова, Држава – лист за политику, културу и економију 15 (март 1992) 28. [Kada se sudbina naruga... Golgota Stanislava Krakova, Država – list za politiku, kulturu i ekonomiju 15 (mart 1992) 28]

Краков С., Живот човека на Балкану, Београд–Лозана–Земун 2009. [Krakov S., Život čoveka na Balkanu, Beograd–Lozana–Zemun 2009]

Мондезир П., Албанска голгота. Успомене и ратне слике, превео са француског Љ. Миловановић, Београд 1936. [Mondezir P., Albanska golgota. Uspomene i ratne slike, preveo sa francuskog Lj. Milovanović, Beograd 1936]

Рововска коса на 150 метара од Бугара, Рововац (децембар 1916). [Rovovska kosa na 150 metara od Bugara, Rovovac (decembar 1916)] http://velikirat.nb.rs/items/show/4033


Новине - Newspapers

Држава – лист за политику, културу и економију (март 1992) 28. [Država – list za politiku, kulturu i ekonomiju (mart 1992) 28.]

Илустрована ратна кроника 14 (2/15. децембар 1912). [Ilustrovana ratna kronika 14 (2/15. decembar 1912)]

Рововац (децембар 1916). [Rovovac (decembar 1916)] http://velikirat.nb.rs/items/show/4033


Литература – Secondary Works

Geiger V., Barić N., Odjeci i obilježavanja 5. prosinca 1918. u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, Časopis za suvremenu povijest 3 (2002) 833–850.

Бабић Д., Путујућа трагедија: Први светски рат и новеле Станислава Кракова, Станислав Краков – авангарда, маргина, наслеђе. зборник радова о стваралаштву Станислава Кракова (1895–1968), прир. М. Демић, Крагујевац 2015, 53–68. [Babić D., Putujuća tragedija: Prvi svetski rat i novele Stanislava Krakova, Stanislav Krakov – avangarda, margina, nasleđe, zbornik radova o stvaralaštvu Stanislava Krakova (1895–1968), prir. M. Demić, Kragujevac 2015, 53–68]

Берец Н., Станислав Краков: једна биографија, Зборник МС за друштвене науке 157–158 (2016) 637–668. [Berec N., Stanislav Krakov: jedna biografija, Zbornik MS za društvene nauke 157–158 (2016) 637–668]

Берец Н., Стопама Станислава Кракова, Братство 21 (2017) 163–204. [Berec N., Stopama Stanislava Krakova, Bratstvo 21 (2017) 163–204]

Богдановић Б., Браћа по оружју, Београд 2015. [Bogdanović B., Braća po oružju, Beograd 2015]

Демић М., Прослов, Станислав Краков – авангарда, маргина, наслеђе, зборник радова о стваралаштву Станислава Кракова (1895–1968), прир. М. Демић, Крагујевац 2015, 7–8. [Demić M., Proslov, Stanislav Krakov – avangarda, margina, nasleđe, zbornik radova o stvaralaštvu Stanislava Krakova (1895–1968), prir. M. Demić, Kragujevac 2015, 7–8]

Ђурић А., Солунци говоре – овако је било, Београд 19824. [Đurić A., Solunci govore – ovako je bilo, Beograd 19824]

Илић В., Четнички одред војводе Војина Поповића Вука у Првом балканском рату, Први балкански рат 1912. године и крај Османског царства на Балкану, ур. В. Стојанчевић, Београд 2007, 175–182. [Ilić V., Četnički odred vojvode Vojina Popovića Vuka u Prvom balkanskom ratu, Prvi balkanski rat 1912. godine i kraj Osmanskog carstva na Balkanu, ur. V. Stojančević, Beograd 2007,175–182]

Живановић М., О евакуацији српске војске из Албаније, Историјски часопис XIV–XV (1963–1965) 231–307. [Živanović M., O evakuaciji srpske vojske iz Albanije, Istorijski časopis XIV–XV (1963–1965) 231–307]

Јовановић Н., Рововац (1916) рукописни лист Станислава Кракова, Књижевна историја 154 (2014) 979–1005. [Jovanović N., Rovovac (1916) rukopisni list Stanislava Krakova, Književna istorija 154 (2014) 979–1005.]

Краков С., Кроз буру, Београд 1921. [Krakov S., Kroz buru, Beograd 1921]

Краков С., Крила, Београд 1922. [Krakov S., Krila, Beograd 1922]

Краков С., Путописи II. Кроз земљу наших царева и краљева, прир. М. Демић, Београд 2018. [Krakov S., Putopisi II. Kroz zemlju naših careva i kraljeva, prir. M. Demić, Beograd 2018]

Краков С., Црвени пјеро и друге новеле, сабрао Г. Тешић, Београд 1992. [Krakov, S., Crveni pjero i druge novele, sabrao G. Tešić, Beograd 1992]

Краков С., Наше последње победе. Од Кајмакчалана до Ријеке на челу јуришног вода, Београд 2010. [Krakov S., Naše poslednje pobede. Od Kajmakčalana do Rijeke na čelu jurišnog voda, Beograd 2010]

Краков С., Путописи, прир. М. Демић, Београд 2017. [Krakov, S., Putopisi, prir. M. Demić, Boegrad 2017]

Краков С., Путописи 2. Кроз земљу наших царева и краљева, прир. М. Демић, Београд 2018. [Krakov S., Putopisi 2. Kroz zemlju naših careva i kraljeva, prir. M. Demić, Beograd 2018]

Perović I. V., Crtice iz okupiranog Sušaka. Na uspomenu desetogodišnjice smrti velikog apostola pravde i slobode Woodrowa Wilsona osloboditelja naroda i desetogodišnjice oslobođenja delte i sušačke luke prema vlastitim opažanjima, Sušak 1934]

Станислав Краков: авангарда, маргина, наслеђе, зборник радова о стваралаштву Станислава Кракова (1895–1968), прир. М. Демић, Крагујевац–Инђија 2015. [Stanislav Krakov: avangarda, margina, nasleđe, zbornik radova o stvaralaštvu Stanislava Krakova (1895–1968), prir. M. Demić, Kragujevac–Inđija 2015]

Стојић Б., Француска и балкански ратови (1912–1913), Београд 2017. [Stojić B., Francuska i balkanski ratovi (1912–1913), Beograd 2017]

Стојић Б., Генерал Пијарон де Мондезир и српска Голгота, Век српске Голготе (1915–2015), књ. I, ур. У. Шуваковић, Д. Елезовић, Косовска Митровица 2016, 405–427. [Stojić B., General Pijaron de Mondezir i srpska Golgota, Vek srpske Golgote (1915–2015), knj. I, ur. U. Šuvaković, D. Elezović, Kosovska Mitrovica 2016, 405–427]

Stojić B., French military missions in Serbia during 1915, The Great War, ed. D. Denda, Ch. Ortner, Belgrade–Wien 2016, 265–276.

Тешић Г., Ко је био Станислав Краков, С. Краков, Живот човека на Балкану 1997, 415–418. [Tešić G., Ko je bio Stanislav Krakov, S. Krakov, Život čoveka na Balkanu 1997, 415–418]

Шешум У., Четници у Првом балканском рату 1912. године, Српске студије 3 (2012) 63–82. [Šešum U., Četnici u Prvom balkanskom ratu 1912. godine, Srpske studije 3 (2012) 63–82]


Mobirise.com