Историјски часопис књ. 68 (2019)
The Historical Review, vol. 68 (2019)

Горан Васин, Ненад Нинковић

РЕКВИЗИЦИЈЕ И КОНТРОЛА АГРАРА У СРЕМУ ТОКОМ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968383V  

УДК: 338.43:355.225:94](497.113:435.5)“1914/1918“

стр. 383-413

језик: српски


Апстраткт:

Срем је од области у којима су у Аустроугарској живели Срби, са изузетком Босне и Херцеговине, током Првог светског рата највише страдао, услед борби 1914. и интернирања Срба из више од двадесет насеља. Током Великог рата у Срему су објављиване све државне наредбе прописане у циљу рационализације намирница, реквизиција свега што је потребно војсци и апровизације хране. У овој области, која је имала изразито аграрни карактер, све наредбе о максималним ценама и реквизицијама су остављале дубоке последице, јер су земљорадници, осим за личну прехрану, све вишкове морали да предају држави по прописаним ценама, а били су подстицани и на куповину обвезница ратног зајма. Слика српског земљорадника који на овај начин показује свој патриотизам била је нереална и појава великог броја дезертера и припадника зеленог кадра, током 1917. и 1918, упућује на суштинске промене које су се догодиле у ратно време, од којих је главна било схватање да срећу морају потражити у сопственој, а не аустроугарској држави. У раду се приказује економско стање Аустроугарске као и посебна ситуација у Срему, његове специфичности као микроцелине на којој су вођене ратне борбе, вршене реквизиције и апровизације.

Кључне речи: 

Први светски рат, Аустроугарска, Срби, Срем, реквизиције, максималне цене, глад.

Goran Vasin , Nenad Ninković 

REQUISITIONS AND CONTROL OF AGRICULTURE IN SREM DURING WORLD WAR I 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968383V  

UDC: 338.43:355.225:94](497.113:435.5)“1914/1918“

pp. 383-413

language: serbian


Abstract:

With the exception of Bosnia and Herzegovina, of the areas in Austria-Hungary where the Serbs lived, Srem suffered the most in World War I, due to the fights in 1914 and the internment of Serbs from more than twenty settlements. During the Great War, all state orders concerning the rationalisation of food, requisition of everything that the army needed and food provisioning were declared in Srem. In this area, which had an exceptionally agrarian character, all orders on maximum prices and requisitions had serious consequences because farmers, except for personal nutrition, had to deliver all surpluses to the state at the prescribed prices, and were also encouraged to purchase war bonds. The picture of the Serbian farmer who in this way demonstrated his patriotism was unrealistic. The appearance of a great number of deserters and the Green cadres in 1917 and 1918 indicated essential changes which took place during the war, of which the main one was the awareness that they had to look for happiness in their own, and not in the Austro-Hungarian state. The paper outlines the economic situation of Austria-Hungary and the specific situation in Srem, its specificities as a micro unit where warfare was waged and requisitions and provisioning carried out.

Keywords:

World War I, Austro-Hungary, Serbs, Srem, requisitions, the maximum price, hunger.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Feldakten, Neue Feldakten, (AT–OeStAKA, FA, NFA) 

Историјски архив Срем. [Istorijski arhiv Srem]

- Градско поглаварство Сремска Митровица, Прогласна књига (ИАС, ГПСМ, ПК) [Gradsko poglavarstvo Sremska Mitrovica, Proglasna knjiga (IAS, GPSM, PK)]

- Краљевски судбени сто, Сремска Митровица, Председништво (ИАС, КСС, СМ, П) [Kraljevski sudbeni sto, Sremska Mitrovica, Predsedništvo (IAS, KSS, SM, P)]

- Магистрат трговишта Рума (МТР) [Magistrat trgovišta Ruma (MTP)]

Архив Српске академије наука и уметности у Сремским Карловцима, Митрополијско-патријаршијски архив, Президијал (АСАНУК, МПА, П) [Arhiv Srpske akademije nauka i umetnostinu Sremskim Karlovcima, Mitropolijsko-patrijaršijski arhiv, Prezidijal (ASANUK, MPA, P)]

Извори – Primary Sources

Искруљев Т., Распеће српског народа у Срему 1914, Нови Сад–Београд 2014. [Iskruljev Т., Raspeće srpskog naroda u Sremu 1914, Novi Sad–Beograd 2014] 

Новине – Newspapers

Banovac

Литература – Secundary Sources

Die Habsburgermonarchie, Band XI, Teil 2, Die Habsburgermonarchie und der Ersteweltkrieg, Wien 2014. (Rumpler H., Schmied-Kowarzik A.) 

Die Habsburgermonarchie, Band XI/1/1, Wien 2016. (Scheer T.)

Grebler L., Winkler W., The Cost of the World War to Germany and to Austria-Hungary, New Heaven 1940.

Judson, M. P., The Habsburg Empire, A New History, Cambridge–London 2016.

Krizman B., Raspad Austro-Ugarske i stvaranje jugoslovenske države, Zagreb 1977.

Herwig Holger H., The First World War, Germany and Austria-Hungary 1914–1918, London–New Delhy–New York–Sydney 2014.

Hrabak B., Dezerterstvo, zeleni kadar i prevratna anarhija u jugoslovenskim zemljama 1914–1918, Novi Sad 1990.

Keegan J., The First World War, Canada 2000.

Kolar-Dimitrijević M., Briga za gladnu dijecu Bosne i Hercegovine te Dalmacije u hrvatskom Srijemu te mađarskoj Vojvodini tijekom Prvog svijetskog rata, Srijem u Prvom svijetskom ratu 1914–1918, Vukovar 1916, 311–364.

Leonhard J., Die Büchse der Pandora, Geschichte des Ersten Weltkrieg, München 2014.

Münkler H., Der Grosse Krieg, Die Welt 1914–1918, Berlin 2013.

Rauchensteiner M., The First World War and the End of the Habsburg Monarchy 1914–1918, Wien–Köln–Weimar 2014.

Srtachan H., The First World War, Vol. I, New York–Oxford, 2003.

Vasin G, Ninković N., Identity and loyality of the Serbs in the Austro-Hungarian army 1914–1918 and their psychological characteristics according to Jovan Cvijić, The Balkan peninsula of Jovan Cvijić: Historical background and contemporary trends in human geography, Belgrade–Loznica 2018, 167–180.

Zechlin E., Die deutsche Politik und die Juden im Ersten Weltkrieg, Götingen 1969.

Васин Г, Нинковић Н., Срем у Првом светском рату – лојалност и преки суд, Сремска Митровица 2018. [Vasin G., Ninković N., Srem u Prvom svetskom ratu – lojalnost i preki sud, Sremska Mitrovica 2018]

Васин Г., Нинкови Н., Сумрак Двоглавог орла – Аустроугарска 1914, 1718–1918, Године и годишњице јужнословенске историје, Бања Лука 2018, 122–144.

Микавица Д., Васин Г., Нинковић Н., Пречански Срби у Великом рату 1914–1918, Нови Сад 2018. [Mikavica D., Vasin G., Ninković N., Prečanski Srbi u Velikom ratu 1914–1918, Novi Sad 2018]

Митровић, А., Устаничке борбе у Србији 1916–1918, Београд 1987. [Мitrović, A., Ustaničke borbe u Srbiji 1916–1918, Beograd 1987]

Митровић, А., Продор на Балкан и Србија 1908–1918, Београд 2011. [Mitrović, A., Prodor na Balkan i Srbija 1908–1918, Beograd 2011]

Томић В., Зелени кадар у Срему 1917/1918, Зборник. Завичајни музеј Рума 1 (1997) 135–140. [Tomić V., Zeleni kadar u Sremu 1917/1918, Zbornik. Zavičajni muzej Ruma 1 (1997) 135–140]


No Code Website Builder