Историјски часопис књ. 68 (2019)
The Historical Review, vol. 68 (2019)

Божица Б. Младеновић

„ЉУБИЧИЦЕ, И ЈА БИХ ТЕ БРАЛА...”. „ЖЕНСКО ДРУШТВО” У ДНЕВНИКУ ТОШКА ВЛАХОВИЋА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968415M

УДК: 94(497.11):305-055.2“1917“

стр. 415-429

језик: српски


Апстраткт:

Драгоцене белешке, настале из пера Тошка Влаховића, студента филозофије, четничког војводе и команданта Крајинског одреда у Toпличком устанку и покрету отпора, садрже податке о најважнијим догађајима од 31. јануара 1917, до погибије аутора 2. новембра исте године. Користећи дневник као вредан историјски извор који сведочи о времену када је написан, приказаћемо „женско друштво” у окупираној Краљевини Србији за време Великог рата. Кроз обраду три сегмента: однос жена према устаницима и борцима за слободу, према окупационој бугарској власти и њеним представницима и страдање жена за време окупације у Великом рату, покушаћемо да одговоримо на насловну тему.

Кључне речи: 

„Женско друштво”, Тошко Влаховић, дневник, Топлички устанак, герила, 1917. година.

Božica B. Mladenović

“LJUBIČICE, I JA BIH TE BRALA ...“. “Women’s Society“ in the diary of Toško Vlahović 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1968415M

UDC: 94(497.11):305-055.2“1917“

pp. 415-429

language: serbian


Abstract:

The precious notes of Toško Vlahović, a student of philosophy, četnik voivode and commander of the Krajina unit in the Toplica Uprising and the resistance movement, contain data on the most important events from 31 January 1917 until his death on 2 November of the same year. Relying on his diary as a valuable historical source which testifies to the time in which it was written, we present the “Women’s Society” in the occupied Kingdom of Serbia in the Great War. By analysing three segments: the attitude of women towards rebels and fighters for freedom, the attitude towards the occupational Bulgarian authorities and their representatives, and the suffering of women during the occupation in the Great War, we shall attempt to give answers to the topic concerned.

Keywords:

“Women’s Society”, Toško Vlahović, diary, Toplica Uprising, resistance movement, 1917.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Централни државни архив у Софији (Централен държавен архив (ЦДА) [Centralni državni arhiv u Sofiji]  

- Министарство спољних послова и вере (Министерство на външите работи и изповеданията (МВРИ)) [Ministarstvo spoljnih poslova i vere]

Војни архив [Vojni arhiv]

- Пописник 7 [Popisnik 7]

Извори – Primary Sources

Ortsverzeichnis für das von den k.u.k. Truppen besetzte Gebiet Serbiens. Zusammengestellt auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 10. Juli 1916.in Gegenüberstellung zu jenen der Volkszählung vom 31. Dezember 1910, Belgrad 1917. 

Браћа Влаховић 1917, прир. М. Влаховић, Београд 1987. [Braća Vlahović 1917, prir. M. Vlahović, Beograd 1987]

Влаховић Т., Уточишта ни код кога. Дневник из 1917. године, прир. Б. Младеновић, Нови Сад 2018. [Vlahović, T., Utočišta ni kod koga. Dnevnik iz 1917. godine, prir. B. Mladenović, Novi Sad 2018]

Дневник Косте Миловановића Пећанца од 1916. до 1918. године, прир. Б. Младеновић, Београд 1998. [Dnevnik Koste Milovanovića Pećanca od 1916. do 1918.godine, prir. B. Mladenović, Beograd 1998]

Литература – Secondary Works

Влаховић М., Јован Радовић (1891–1918), Београд 1992. [Vlahović, M., Jovan Radović (1892–1918), Beograd 1992] 

Милојевић М., Повреде Хашких и Женевских конвенција у Србији, Зборник радова Историјског института Србија 1917. године, Београд 1988, 21–35. [Milojević M., Povrede Haških i Ženevskih konvencija u Srbiji, Zbornik radova Istorijskog instituta Srbija 1917. godine, Beograd 1988, 21–35]

Митровић А., Устаничке борбе у Србији 1916–1918, Београд 2017². [Mitrović A., Ustaničke borbe u Srbiji 1916–1918, Beograd 2017²] 

Младеновић Б., Град у аустроугарској окупационој зони 1916–1918, Београд 2000. [Mladenović B., Grad u austrougarskoj okupacionoj zoni 1916–1918, Beograd 2000]

Младеновић, Б., Комитски преки суд, Зборник радова Историјског института Србија 1917. године, Београд 1988, 81–94. [Mladenović, B., Komitski preki sud, Zbornik radova Istorijskog instituta Srbija 1917. godine, Beograd 1988, 81–94]

Младеновић Б., Рат и приватност: Велики рат, Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Београд 2007, 771. [Mladenović, B., Rat i privatnost: Veliki rat, Privatni život kod Srba u dvadesetom veku, Beograd 2007, 771]


Offline Website Software