Историјски часопис књ. 69 (2020)
The Historical Review, vol. 69 (2020)

Ивана Коматина

НЕКОЛИКО ЗАПАЖАЊА О БИЦИ НА МОРАВИ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069039К

УДК: 355.48:94](497.11:495.02)“1190“

стр. 39–60

језик: српски


Aпстракт:

У раду се анализирају византијски и западни извори који посредно  или непосредно говоре о бици на Морави. Како битка у изворима није датирана, пре свега анализом извора, али и представљајући досадашња мишљења и претпоставке понудили смо хронологију тог догађаја. Он се, наравно, не може одвојити од историјских догађаја који су му претходили и следили, те су и они описани и умногоме су допринели проналажењу изгледног решења.

Кључне речи:

битка на Морави, Никита Хонијат, Стефан Немања, псеудо- Ансберт, Исак ΙΙ Анђео, Бугари, Кумани

Ivana Komatina

SOME OBSERVATIONS ON THE BATTLE OF MORAVA

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069039К

UDC: 355.48:94](497.11:495.02)“1190“

pp. 39–60

language: serbian


Abstract:

The paper analyses Byzantine and Western sources which directly or  indirectly testify to the Battle of Morava. As the Battle is not dated in historical sources, we have offered the chronology of this event, primarily through the analysis of sources, but also by presenting hitherto opinions and assumptions. As, of course, this event cannot be separated from the preceding and subsequent historical events, they have also been described, significantly contributing to finding a reasonable solution. 

Keywords:

Battle of Morava, Nicetas Choniates, Stefan Nemanja, Pseudo-Ansbert,  Isaac II Angelus, Bulgarians, Cumans.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Извори – Primary Sources

Aeliani varia historia, Heraclidis Pontici et Nicolai Damasceni quae supersunt, Lipsiae 1829. 

Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae II, ed. T. Smičiklas, Zagrabiae 1904.

Darrouzès J., Georges et Démétrios Tornikès. Lettres et discours, Paris 1970.

Darrouzès J., Les discours d’Euthyme Tornikès (1200–1205), REB 26 (1968) 49–121.

Eustathii metropolitae Salonicensis Оpuscula, ed. T. L. F. Tafel, Francofurti ad Moenum 1832.

Historia de expedition Friderici imperatoris, Quellen zur Geschichte des Kreuzzuges Kaiser  Friedrih I, ed. A. Chroust, MGH SSRG N. S. 5, Berlin 1928. 

Magoulias Η. J., O City of Byzantium, Annals of Niketas Choniatēs, Detroit 1984.

Nicetae Choniatae Historia, ed. J. L. Van Dieten, Berolini–Novi Eboraci 1975.

Nicetae Choniatae Orationes et epistulae, ed. J. L. Van Dieten, Berlin–New York 1972  (CFHB 3) 

Regel V. E., Fontes rerum Byzantinarum II, Petropoli 1917.

Theiner A., Vetera monumenta Slavorum meridionalium historiam illustrantia I, Romae 1863.

Византијски извори за историју народа Југославије, IV, ур. Г. Острогорски, Ф.  Баришић, Београд 1971. [Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, IV, ur. G. Ostrogorski, F. Barišić, Beograd 1971] 

Свети Сава, Сабрана дела, изд. Т. Јовановић, Београд 1998. [Sveti Sava, Sabrana dela,  izd. T. Jovanović, Beograd 1998] 

Стефан Првовенчани, Сабрана дела, изд. Љ. Јухас-Георгиевска, Т. Јовановић, Београд  1999. [Stefan Prvovenčani, Sabrani spisi, izd. Lj. Juhas-Georgievska, T. Jovanović, Beograd 1999] 

Хиландарска оснивачка повеља Светога Симеона и Светога Саве, Ђ. Трифуновић, В. Бјелогрлић, И. Брајовић, Осам векова Студенице, ур. епископ жички Стефан, А. Јевтић, Д. Кашић, Београд 1986. [Hilandarska osnivačka povelja Svetoga Simeona i Svetoga Save, Đ. Тrifunović, V. Bjelogrlić, I. Brajović, Osam vekova Studenice, ur. episkop žički Stefan, A. Jevtić, D. Kašić, Beograd 1986] 

Литература – Secondary Works

Angold M., The Byzantine Empire (1025–1204), London–New York 1997.

Brand C., Byzantium Confronts the West 1180-1204, Cambridge, Massachusetts 1968.

Cankova-Petkova G., Au sujet de la campagne dí Isaac Ange contre la capitale bulgare  (1190), Byzantinobulgarica 7 (1981) 181–186. 

Efthymiadis S., Niketas Choniates: Тhe Writer, in: Niketas Choniates. A Historian and  Writer, 35–58. 

Grumel V., La chronologie des patriarches de Constantinople de 1111 à 1206, Études  byzantines I (1943) 250‒270. 

Jonathan H., Distortion, divine providence and genre in Nicetas Choniates account of the  collapse of Byzantium 1180–1204, Journal of Medieval History 26 (2000) 19–31. 

Komatina I., On the attack of the Hunarian king Bela III on Serbia in the light of the letter  of emperor Isaac II to pope Celestine III, Facta universitatis (Philosophy, Sociology, Psychology and History) 17/2 (2018) 105–109. 

Laurent V., La Serbie entre Byzance et la Hongrie, Revue Historique du sud-est Européen 18 (1941) 109–130. 

Madgearu А., The Asanids: The Political and Military History of the Second Bulgarian Empire (1185–1280) Leiden 2017. 

Magdalino P., Prophecy and Divination in the History, in: Niketas Choniates. A Historian and writer, 59–74. 

Makk F., The Árpáds and the Comneni. Political Relations between Hungary and Byzantium  in the 12th Century, Budapest 1989. 

Niketas Choniates. A Historian and Writer, edd. A. Simpson, S. Efthymiadis, Geneva 2009.

Ritter M., Die vlacho‒bulgaricshe Rebellion und die Versuche ihrer Niederschlagung durch Kaiser Isaakios II. (1185‒1195), Byzantinoslavica 71/1–2 (2013) 162‒210. 

Simpson A., Niketas Choniates: A Historiographical Study, Oxford 2013.

Simpson A., Niketas Choniates: Тhe Historian, in: Niketas Choniates. A Historian and  Writer, edd. A. Simpson, Efthymiadis S., Geneva 2009, 13‒34. 

Soustal P., Thrakien (Thrakē, Rhodopē und Haimimontos), Wien 1991.

The Oxford Dictionary of Byzantium, I, ed. A.P. Kazdhan, New York–Oxford 1991.

Van Dieten J. L., Niketas Choniates, Erläuterungen zu den Reden und Briefen nebst einer  Biographie, Berlin‒New York 1971. 

Wolff R. L., The Second Bulgarian Empire. Its Origin and History to 1204, Speculum 24  (1949) 167–206. 

Андреев Й., Лалков М., Българските ханове и царе, Велико Търново, 1996. [Andreev  J., Lalkov M., B’lgarskite hanove i care, Veliko Trnovo 1996] 

Благојевић M., Србија у доба Немањића, Београд 1989. [Blagojević M., Srbija u doba  Nemanjića, Beograd 1989] 

Божилов И., В. Гюзелев, История на средновековна България VII–XIV, София 1999.  [Božilov I., Gjuzelev V., Istorija na srednovekovna B’lgarija, Sofija 1999] 

Божилов И., История на средновековна България, II, София 2017. [Božilov I., Istorija  na srednovekovna B’lgarija, Sofija 2017] 

Златарски В., История на българската държава презъ Срѣднитѣ вѣкове, III, София  1940 [Zlatarski V., Istorija na b’lgarskata d’ržava prez Srednite vekove, III, Sofija, 1940] 

Историја српског народа, ур. С. Ћирковић, Београд 1981. [Istorija srpskog naroda, ur. S. Ćirković, Beograd 1981] 

Јиречек K., Војна цеста од Београда за Цариград и балкански кланци, Зборник  Константина Јиречека, ур. М. Динић, Београд 1959, 71–190. [Jireček K., Vojna cesta od Beograda za Carigrad i balkanski klanci, Zbornik Konstantina Jirečeka, ur. M. Dinić, Beograd 1959, 71–190] 

Коматина И., Велико краљевство од прва: крунисање Стефана Немањића и „традиција  Дукљанског краљевства“, ИЧ 65 (2016) 15–32. [Komatina I., Veliko kraljevstvo od prva: krunisanje Stefana Nemanjića i „tradicija Dukljanskog kraljevstva“, IČ 65 (2016) 15–32] 

Коматина И., И обнови своју дедовину и боље је утврди – Стефан Немања и Стефан  Првовенчани и уобличавање српске државности, Стефан Првовенчани и његово доба, ур. И. Коматина, Београд 2020. [Komatina I., I obnovi svoju dedovinu i bolje je utvrdi – Stefan Nemanja i Stefan Prvovenčani i uobličavanje srpske državnosti, Stefan Prvovenčani i njegovo doba, ur. I. Komatina, Beograd 2020] 

Коматина И., Срби на путу крсташа, ИЧ 64 (2015) 55–83 [Komatina I., Srbi na putu  krstaša, IČ 64 (2015) 55–83] 

Коматина И., Црква и држава у српским земљама од XI до XIII века, Београд 2016 [Komatina I., Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka, Beograd 2016] 

Ласкарис М., Византиске принцезе у средњовековној Србији, Београд 1926 [Laskaris  M., Vizantiske princeze u srednjovekovnoj Srbiji, Beograd 1926] 

Марјановић-Душанић C., Владарска идеологија Немањића, Београд 1997. [Marjаnović-Dušanić S., Vladarska ideologija Nemanjića, Beograd 1997] 

Марковић М., Прилози за историју Св. Никите код Скопља. Оснивање манастира – Милутинова обнова – хиландарски метох, Хиландарски зборник 11 (2004) 63–132. [Marković M., Prilozi za istoriju Sv. Nikite kod Skoplja. Osnivanje manastira – Milutinova obnova – hilandarski metoh, Hilandarski zbornik 11 (2004) 63–132] 

Острогорски Г., Историја Византије, Београд 1959. [Ostrogorski G., Istorija Vizantije,  Beograd 1959] 

Петров П., Възстановяване на Българскарта държава 1185–1197, София 1985. [P.  Petrov, V’stanovane na B’lgarskata d’ržava 1185–1197, Sofija 1985] 

Пириватрић С., Хронологија и историјски контекст подизања манастира Студенице.  Прилог истраживању проблема, Зограф 39 (2015) 47–56. [Pririvatrić S., Hronologija i istorijski kontekst podizanja manastira Studenice. Prilog istraživanju problema, Zograf 39 (2015) 47–56] 

Радић Р., Кумани (Cumans), Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea, 2008, URL:  <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11920> (20.08.2017) [Radić R., Kumani (Cumans), Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea, 2008, URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id =11920> (20.08.2017)]. 

Радојчић Н., Промена у српско-маџарским односима крајем XII века, Глас САН 214  (1954) 12‒20. [Radojčić N., Promena u srpsko-madžarskim odnosima krajem XII veka, Glas SAN 214 (1954) 12–20].


HTML Website Creator