Историјски часопис књ. 69 (2020) / Istorijski časopis vol. 69 (2020)

Часопис у .pdf формату / Complete issue in .pdf

наслов/title језик/language удк/udc дои/doi стране/pages
Марко Гавриловић
O СРБИMA У ДАЛИМИЛОВОЈ ХРОНИЦИ
срп94(=163.41):821.162.3“13“10.34298/IC2069013G 13-37
Ивана Коматина
НЕКОЛИКО ЗАПАЖАЊА О БИЦИ НА МОРАВИ
срп355.48:94] 497.11:495.02)“1190“10.34298/IC2069061U 39-60
Александар Узелац
ХОДОЧАСНИК ИЗ ИРСКЕ НА ИСТОЧНОЈ ОБАЛИ ЈАДРАНА ПОЧЕТКОМ XIV ВЕКА
срп821.111(417)-992”13”:908(262.3)10.34298/IC1968069S 61-80
Александра Фостиков
МОБИЛНОСТ ЗАНАТЛИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈE
срп68(497.11)”04/14”10.34298/IC2069081F 81-97
Срђан Рудић
КАКО ЈЕ ПОВЕЉА КРАЉА СТЕФАНА ДАБИШЕ БРАЋИ СЕМКОВИЋ
ДОСПЕЛА У БРИТАНСКУ БИБЛИОТЕКУ
срп930.2:003.074(497.15)“1395“:027.54(410)10.34298/IC2069099R99-106
Срђан Катић
МИТРОПОЛИЈСКА ЦРКВА БЛАГОВЕШТЕЊА У СМЕДЕРЕВУ
срп271.222(497.11)-523.4(497.11 Смедерево)”14”10.34298/IC2069107К107-126
Татјана Катић, Угљеша Војводић
ГРАНИЦЕ ЖУПЕ И НАХИЈЕ РАС У СРЕДЊЕМ И РАНОМ НОВОМ ВЕКУ (14–16. ВЕК)
срп911.3:94(497.11)”13/15”10.34298/IC2069127K127-155
Александар Крстић
ИСТОРИЈА ЈЕДНЕ КАРТОГРАФСКЕ ЗАБЛУДЕ – ЕРШОМЉО (ВРШАЦ)
НА СТАРИМ ГЕОГРАФСКИМ КАРТАМА
срп911.375(497.113 Вршац):912.43
(4-15)“14/17“
10.34298/IC2069157K157-188
Предраг Коматина
QUIS ERGO PRESBYTER DIOCLEAS?
РАНА ДУБРОВАЧКА ИСТОРИОГРАФИЈА И ЛЕТОПИС ПОПА ДУКЉАНИНА
срп930(497.5 Дубровник):821.163.1-9410.34298/IC2069189K189-226
Недељко В. Радосављевић
ЦРНОГОРСКИ МИТРОПОЛИТ САВА ПЕТРОВИЋ
И УКИДАЊЕ ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ 1766.
срп271.222(497.11)“1766“:[271.222(497.11)-726.1:92910.34298/IC2069227R227-248
Алена Михајлова
ДВЕ ОТАЏБИНЕ И ДВАНАЕСТ СУДБИНА:
ПОТОМЦИ УЧЕСНИКА ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА НА ШКОЛОВАЊУ У РУСИЈИ
срп378.18(=163.41)(470)“1814“:316.344.42(=163.41)10.34298/IC2069249M249-278
Братислав Теиновић
ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ У БОСАНСКОМ ЕЈАЛЕТУ (1815–1822) –
СРПСКО И АУСТРИЈСКО ТУМАЧЕЊЕ
срп94:323:329](497.15)”1815/1822”10.34298/IC2069275T275-302
Fabrizio Rudi
L’UNIFICATION ITALIENNE ET LA PRINCIPAUTE DE SERBIE (1859-1862)
D’APRES DES DOCUMENTS INEDITS
фра323:94](450):327(450:497.11)“1859/1862“10.34298/IC2069303R303-347
Владимир Јовановић
БОРБА ПРОТИВ КОЛЕРЕ У СРБИЈИ КРАЈЕМ 19. ВЕКА
срп616.932-036.22(497.11)“18“10.34298/IC2069349J349-373
Дарко Л. Бакић
ОПАСНОСТ ОД ИЗБИЈАЊА ЦРНОГОРСКО-ОСМАНСКОГ РАТА 1911. ГОДИНЕ
срп94(497):327(497.16:560)”1911”10.34298/IC2069375B375-399
Милан Гулић
СРПСКИ ДОБРОВОЉЦИ И СОЛУНСКИ ФРОНТ
срп355.216(=161.41):94(497)”1915/1916”10.34298/IC2069401G401-442
Биљана Стојић
СОЛУНСКИ ФРОНТ У МЕМОАРСКИМ БЕЛЕШКАМА
ГЕНЕРАЛА МОРИСА САРАЈА И МАРШАЛА ФРАНШЕ Д’ЕПЕРЕА
срп94(497)”1915/1916”(093.3):821.133.1-9410.34298/IC2069443S443-469
Biljana Vučetić
THE AMERICAN RED CROSS HUMANITARIAN EFFORTS
IN MONTENEGRO (1915–1919)
енг614.885(73):94(497.16)”1915/1919”10.34298/IC2069471V471-493
Ана Столић
РАТ И ПИТАЊЕ НАСЛЕЂА СРПСКОГ НАРОДНОГ ЖЕНСКОГ САВЕЗА
НА ОСНИВАЧКОМ КОНГРЕСУ НАРОДНОГ ЖЕНСКОГ САВЕЗА СХС
1919. ГОДИНЕ
срп061.2:305-055.2(=163.41))(497.1)”1919”10.34298/IC2069495S495-516
Tijana Borić, Igor Borozan
POLITICAL ECONOMY OF DEATH AND THE CONCEPT OF THE KING’S TWO BODIES: THE FUNERAL OF KING ALEKSANDAR KARAĐORĐEVIĆ I IN 1934
енг94(497.11):316.65“1934“:[321.61:929 Карађорђевић А. I10.34298/IC2069517B517-538
Љиљана Чолић
ЗЛОУПОТРЕБА ПРОШЛОСТИ У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ
КРИТИЧКА АНАЛИЗА РАДОВА АЛБАНСКИХ ИСТОРИЧАРА И ЛИНГВИСТА
срп930(496.5):[32.019.5:94(497.115)10.34298/IC2069539C539-555
Прикази, Научни живот, In Memoriamсрп557-679
Showing entries (filtered from total entries)

Free AI Website Maker