Историјски часопис књ. 69 (2020)
The Historical Review, vol. 69 (2020)

Александар Узелац

ХОДОЧАСНИК ИЗ ИРСКЕ НА ИСТОЧНОЈ ОБАЛИ ЈАДРАНА ПОЧЕТКОМ XIV ВЕКА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069061U

УДК: 821.111(417)-992”13”:908(262.3)

стр. 61–80

језик: српски


Aпстракт:

Рад се бави списом францисканца Симона Фицсимонсa који је у пратњи свог сабрата Хуга Илуминатора предузео 1323. године ходочашће у Свету земљу. У свом извештају Симон је дужну пажњу посветио градовима и земљама на источној обали Јадрана које је пропутовао. Упркос томе што овај извор није непознат у српској историографији, чини се да је до сада остао на маргинама истраживања. Стога су у овом раду представљени једини сачувани рукопис овог извора, његова критичка издања, дат је осврт на личност аутора и садржај списа. Као прилог, донет је превод одломака из овог списа везан за Симоново и Хугово путовање од Венеције до Драча у другој половини августа 1323. године, пропраћен критичким коментарима.

Кључне речи:

Симон Фицсимонс (Фицсимон), францисканци, ходочашћа, Рашка, Албанија, Дубровник, Улцињ, Драч, XIV век.

Aleksandar Uzelac

A PILGRIM FROM IRELAND ON THE EASTERN ADRIATIC COAST  IN THE EARLY 14TH CENTURY

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069061U

UDC: 821.111(417)-992”13”:908(262.3)

pp. 61-80

language: serbian


Abstract:

The article deals with the report of Franciscan Simon Fitzsimmons who, accompanied by friar Hugh Illuminator, undertook a pilgrimage to the Holy Land in 1323. In his report, Simon dedicated due attention to the cities and lands on the eastern Adriatic coast that he went through. Although this source is not unknown in Serbian historiography, it seems to have remained on the margins of research. The paper presents the only preserved manuscript of this source, its critical editions, and sheds light on the personality of the author and contents of the manuscript. A part of the text, dealing with Simon’s and Hugh’s voyage from Venice to Durazzo in the second half of August 1323, is given in Serbian translation, with critical commentaries.

Keywords:

Simon Fitzsimmons, Franciscans, pilgrimages, Rascia, Albania, Dubrovnik, Ulcinj, Durrës, 14th century.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Извори – Primary Sources

Bartholomaei Anglici De genuinis rerum coelestium, terrestrium et inferarum proprietatibus libri XVIII, Francofurti 1601.

Brocardus, Directorium ad passagium faciendum, ed. Ch. Kohler, Recueil des historiens des croisades. Historiens Armeniens, II, Paris 1906, 367–517.

Cambridge, Corpus Christi College, MS 407: Simon Simeonis OFM, Itinerarium. Willelmus de Rubruk, Itinerarium. Odoricus of Pordenone, Itinerarium. Secretum secretorum.

< https://parker.stanford.edu/parker/catalog/mj309qh4224> (датум приступа 4. април 2020)

Francesco Balducci Pegolotti, La pratica della mercatura, ed. A. Evans, Cambridge MA 1936.

Georges Pachymérès, Relations Historiques, II, edd. A. Failler, V. Laurent, Paris 1984.

Golubovich G., Bibliotheca bio-bibliographica della Terra Santa e dell’Oriente Francescano, III, Quaracchi–Firenze 1919.

Itinerarium Symonis Semeonis Ab Hybernia Ad Terram Sanctam. ed. M. Esposito, Scriptores Latini Hiberniae, IV, Dublin 1960.

Liber statutorum civitatis Ragusii compositus anno 1272., edd. V. Bogišić, K. Jireček, Zagrabiae 1904.

Materials for the History of the Franciscan Province of Ireland, 1230–1450, edd. E. B. Fitzmaurice, A. Little, Manchester 1920.

Raymond Beazley C., Directorium ad Faciendum Passagium Transmarinum, The American Historical Review 12/4 (1907) 810–857; 13/1 (1907) 66–115.

Thallóczy L., Jireček C., Sufflay E., Acta et Diplomata Res Albaniae Mediae Aetatis Illustrantia, I, Vindobonae 1913.

Анонимов опис источне Европе, T. Живковић и др., Београд 2013. [Anonimov opis istočne Evrope, ed. T. Živković et al., Beograd 2013]


Литература – Secondary Works

Ducellier A., La façade maritime de l’Albanie au Moyen âge: Durazzo et Valona du XIe au XVe siècle, Thessaloniki 1981.

Elsie R., Two Irish Travellers in Albania in 1322, Albanien in Vergangenheit und Gegenwart, internationales Symposion der Südosteuropa-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Albanischen Akademie der Wissenschaften, Winterscheider Mühle bei Bonn, 12.–15. September 1989, ed. K.-G. Grothusen, München 1991, 24–27.

Esposito M., The Pilgrimage of Symon Semeonis: A Contribution to the History of Mediaeval Travel, The Geographical Journal 50/5 (1917) 335–352; 51/2 (1918) 77–96.

Failler A., Chronologie et composition dans l’Histoire de Georges Pachymère, Revue des études byzantines 39 (1981) 145–249.

Gadrat C., Une image de l’Orient au XIVe siècle. Les Mirabilia Descripta de Jordan Catala de Sévérac, Paris 2005.

Grierson Ph., Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Vol. 5: Michael VIII to Constantine XI, 1258–1453, Part I, Washington DC 1999.

Hrabak B., Jevreji u Albaniji od kraja XIII do kraja XVII veka i njihove veze sa Dubrovnikom, Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja I (Beograd 1971) 55–97.

James M. R., A Descriptive Catalogue of the Manuscripts in the Library of Corpus Christi College, II, Cambridge 1912.

Ker N. R., Medieval Manuscripts from Norwich Cathedral Library, Transactions of the Cambridge Bibliographical Society 1/1 (1949) 1–28.

Kohler Ch., Quel est l‘auteur du Directorium ad Passagium faciendum?, Revue de l’Orient latin 12 (1911) 104–111.

Krasnodebska-D’Aughton M., Inflamed with Seraphic Ardor: Franciscan Learning and Spirituality in the Fourteenth-Century Irish Pilgrimage Account, Franciscan Studies 70 (2012) 283–312.

Ladić Z., Croatian Regions, Cities-Communes, and Their Population in the Eastern Adriatic in the Travelogues of Medieval European Pilgrims, Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in Narrative Sources: Reality and/or Fiction?, edd. I. Benyovsky Latin, Z. Pešorda Vardić, Zagreb 2017, 359–393.

Maltezou C., The Historical and Social context, Literature and Society in Renaissance Crete, ed. D. Holton, Cambridge 1991, 17–48.

Metcalf D. M., Coinage in South Eastern Europe, 820–1396, London 1979.

Murphy C., An Early Irish Visitor to the Island of Crete: The Journey of Symon Semeonis from Ireland to the Holy Land, Classics Ireland 10 (2003) 54–63.

Nicol D., The Despotate of Epiros 1267–1479: A Contribution to the History of Greece in the Middle Ages, Cambridge 1984.

Rešetar M., Početak kovanja dubrovačkoga novca, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 266 (1939) 149–170.

Richard J., Križari i putnici u srednjovjekovnoj Slavoniji, Croatica Christiana periodica 10 (1986) 27–39.

Soulis G., The Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the Late Middle Ages, Dumbarton Oaks Papers, 15 (1961) 141–165.

Tadić J., Promet putnika u starom Dubrovniku, Dubrovnik 1939.

Башић И., Узелац А., Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту, Гласник Етнографског института 66/1 (2018) 155–176. [Bašić I., Uzelac A., Bazilisk (zmija-petao) i njegova simbolika u opštem i južnoslovenskom kontekstu, Glasnik Etnografskog instituta 66/1 (2018) 155–176]

Божић И., Aлбанијa и Арбанаси у XIII, XIV и XV веку, Глас Српске академије наука и уметности 338. Одељење историјских наука, књ. 3 (1983) 11–115. [Božić I., Albanija i Arbanasi u XIII, XIV i XV veku, Glas Srpske akademije nauka i umetnosti 338. Odeljenje istorijskih nauka, knj. 3 (1983) 11–115]

Димитријевић С., Најстарије врсте ситног новца – фолара које су биле у промету у Дубровнику, Историјски часопис 29–30 (1982–1983) 85–92. [Dimitrijević S., Najstarije vrste sitnog novca – folara koje su bile u prometu u Dubrovniku, Istorijski časopis 29–30 (1982–1983) 85–92]

Коматина И., Коматина П., Настанак „Млетачке Албаније“ и успомена на византијску власт у српском приморју, Историјски часопис 67 (2018) 55–82. [I. Кomatina, P. Кomatina, Nastanak „Mletačke Albanije“ i uspomena na vizantijsku vlast u srpskom primorju, Istorijski časopis 67 (2018) 55–82]

Николов А., Военизирани цигани в пределите на катепаната България в края на XI в., Средновековният българин и „другите“. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов, съст. А. Николов, Г. Николов, София 2012, 175–185. [Nikolov A., Voenizirani cigani v predelite na katepanata B’’lgarija v kraja na XI v., Srednovekovnijat b’’lgarin i „drugite“. Sbornik v čest na 60-godišninata na prof. din Pet’’r Angelov, s’’st. A. Nikolov, G. Nikolov, Sofija 2012, 175–185]

Радојчић Н., Занимљив извор за доба владе српскога краља Стефана Дечанскога, Историјски часопис 14–15 (1963–1965) 317–327. [Radojčić N., Zanimljiv izvor za doba vlade srpskoga kralja Stefana Dečanskoga, Istorijski časopis 14–15 (1963–1965) 317–327]

Решетар М., Дубровачка нумизматика, I (хисторички дио), Сремски Карловци 1924. [Rešetar M., Dubrovačka numizmatika, I (historički dio), Sremski Кarlovci 1924]

Ћирковић С., Албанци у огледалу јужнословенских извора, Илири и Албанци: серија предавања одржаних од 21. маја до 4. јуна 1986. године, ур. М. Гарашанин, Београд 1988, 323–339. [Ćirković S., Albanci u ogledalu južnoslovenskih izvora, Iliri i Albanci: serija predavanja održanih od 21. maja do 4. juna 1986. godine, ur. M. Garašanin, Beograd 1988, 323–339]

Узелац А., Држава Немањића у географским представама западноевропских савременика, Српска краљевства у средњем веку. Зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 15. до 17. септембра 2017. године у Краљеву, у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног), ур. С. Мишић, Краљево 2017, 357–380. [Uzelac A., Država Nemanjića u geografskim predstavama zapadnoevropskih savremenika, Srpska kraljevstva u srednjem veku. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog od 15. do 17. septembra 2017. godine u Кraljevu, u čast obeležavanja 800 godina od krunisanja Stefana Nemanjića (Prvovenčanog), ur. S. Mišić, Кraljevo 2017, 357–380]

Фалилеев А. И., Иноязычные вкрапления в Итинерарии Симона Симеониса, Индоевропейское языкознание и классическая филология 21 (2017) 800–818. [Falileev A. I., Inojazčnye vkraplenija v Itinerarii Simona Simeonisa, Indoevropejskoe jazykoznanie i klassičeskaja filologija 21 (2017) 800–818]

Фејић Н., Шпанци у Дубровнику у средњем веку, Београд 1988. [Fejić N., Španci u Dubrovniku u srednjem veku, Beograd 1988]

Ферјанчић Б., Албанци у византијским изворима, Илири и Албанци: серија предавања одржаних од 21. маја до 4. јуна 1986. године, ур. М. Гарашанин, Београд 1988, 285–302. [Ferjančić B., Albanci u vizantijskim izvorima, Iliri i Albanci: serija predavanja održanih od 21. maja do 4. juna 1986. godine, ur. M. Garašanin, Beograd 1988, 285–302]

Drag & Drop Website Builder