Историјски часопис књ. 69 (2020)
The Historical Review, vol. 69 (2020)

Александра Фостиков

МОБИЛНОСТ ЗАНАТЛИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈE

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069081F

УДК: 68(497.11)”04/14”

стр. 81–97

језик: српски


Апстракт:

Током периода средњег века, који припада дугом аграрном добу, занатство се развијало и гранало у складу са сопственим чиниоцима развоја, што је утицало и на диференцијацију и на стратификацију самих занатлија. Како би мобилност ових произвођача на територији средњовековне Србије била детаљније истражена, на податке из изворног материјала примењена је постојећа подела типова покретљивости, усклађена са датим временом. Тако је и поред скромног процента поименично познатих занатлија било могуће установити да су оне биле мобилне, као и указати на поједине типове покретљивости, било из угла друштвене географије, друштвено социјалне стратификације или померања унутар породице.

Кључне речи:

занатство, занатлије, мајстори, мобилност, средњи век, Србија.

Aleksandra Fostikov

THE MOBILITY OF CRAFTSMEN IN THE TERRITORY OF MEDIEVAL SERBIA 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069081F

UDC: 68(497.11)”04/14”

pp. 81-97

language: serbian


Abstract:

During the Middle Ages, which belong to the long agrarian age, crafts developed and branched in line with own factors of development, influencing both the differentiation and stratification of craftsmen. To examine in more detail the mobility of these producers in the territory of medieval Serbia, the existing division of mobility types, harmonised with the given time, was applied to the data from source material. Thus, despite the modest percentage of craftsmen known by name, it was possible to establish that they were mobile and highlight individual types of mobility, either from the aspect of social geography, social stratification or shifts within families.

Keywords:

crafts, craftsmen, mobility, Middle Ages, Serbia.


ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Извори – Primary Sources

Bílek J., Ius regale montanorum, aneb, Právo královské horníkuov, Kutná Hora 2000.

Jireček H., Codex juris Bohemici: Aetatem přemyslidarum continens I, Pragae, 1867.

Веселиновић А., Дубровачко Мало веће о Србији (1415–1460), Београд 1997. [Veselinović A., Dubrovačko Malo veće o Srbiji (1415–1460), Beograd 1997]

Динић М., Из Дубровачког архива, I, Београд 1957. [Dinić M., Iz Dubrovačkog arhiva, I, Beograd 1957]

Исаиловић Н., Фостиков А. Повеља господина Ђурђа Бранковића којом потврђује слободе грађанима Дебрецина (Биа, 1429, 5. мај), Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 57–68. [Isailović N., Fostikov A., Povelja gospodina Đurđa Brankovića kojom potvrđuje slobode građanima Debrecina (Bia, 1429, 5. maj), Mešovita građa (Miscellanea) 33 (2012) 57–68]

Грковић М., Прва хрисовуља манастира Дечани, Београд, Дечани, Приштина 2004, 64–81, 85–103. [Grković M., Prva hrisovulja manastira Dečani, Beograd, Dečani, Priština 2004, 64–81, 85–103]

Животи краљева и архиепископа српских, написао архиепископ Данило и други, на свијет издао Ђ. Даничић, Загреб 1866. [Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih, napisao arhiepiskop Danilo i drugi, na svijet izdao Đ. Daničić, Zagreb 1866]

Ивић П., Грковић М., Дечанске хрисовуље, Нови Сад 1976, 143–286. [Ivić P., P. Grković P., Dečanske hrisovulje, Novi Sad, 1976, 143–286]

Константин Филозоф, Житије деспота Стефана Лазаревића (Повест о словима (Сказаније о писменех) – Житије деспота Стефана Лазаревића), Стара српска књижевност у 24 књиге, књ. 11, Београд 1989. [K. Filozof, Žitije despota Stefana Lazarevića (Povest o slovima (Skazanije o pismeneh) -– Žitije despota Stefana Lazarevića), Stara srpska književnost u 24 knjige, knj. 11, Beograd 1989]

Крстић А., Београдско писмо краља Жигмунда грађанима Шопрона (7. новембар 1427. године), Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 21–36. [A. Krstić, Beogradsko pismo kralja Žigmunda građanima Šoprona (7. novembar 1427. godine), Mešovita građa (Miscellanea) 33 (2012) 21–36]

Крстић А., Два необјављена латинска писма деспота Стефана Лазаревића, Иницијал. Часопис за средњовековне студије 3 (2015) 197–209. [A. Krstić, Dva neobjavljena latinska pisma despota Stefana Lazarevića, Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije 3 (2015) 197–209]

Мандић К., Из долине Кашка-Дарје у Самарканд, Нови бехар 24 (Сарајево 1928) 400–404. [Mandić K., Iz doline Kaška-Darje u Samarkand, Novi behar 24 (Sarajevo 1928) 400–404]

Марковић Б., Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића. Превод и правно-историјска студија, Београд 1985. [B. Marković, Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića. Prevod i pravno-istorijska studija, Beograd 1985]

Милојевић С. М., Дечанске хрисовуље, Гласник СУД 12 (1880) 1–68. [Milojević S. M., Dečanske hrisovulje, Glasnik SUD 12 (1880) 1–68]

Милојевић С. М., Дечанске хрисовуље, Гласник СУД 12 (1880) 69–142. [Milojević S. M. Dečanske hrisovulje, Glasnik SUD 12 (1880) 69–142]

Михаљчић Р., Закони у старим српским исправама, правни прописи, преводи, уводни текстови и објашњења, Београд 2006. [R. Mihaljčić, Zakoni u starim srpskim ispravama, pravni propisi, prevodi, uvodni tekstovi i objašnjenja, Beograd 2006]

Мишић С., Суботин-Голубовић Т., Светоарханђеловска хрисовуља, Београд2003. [Mišić S., Subotin-Golubović T., Svetoarhanđelovska hrisovulja, Beograd 2003]

Повеља краља Милутина манастиру Бањска-Светостефанска хрисовуља, књ. 2. Фототипије издања и пратеће студије, ур. Ђ. Трифуновић, Приштина, Београд 2011, 17–39, 117–128. [Povelja kralja Milutina manastiru Banjska-Svetostefanska hrisovulja, knj. 2. Fototipije izdanja i prateće studije, ur. Đ. Trifunović, Priština, Beograd 2011, 17–39, 117–128]

Пуцић М., Споменици србски, II, Београд 20072. [Pucić M., Spomenici srbski, II, Beograd 20072]

Стојановић Љ., Старе српске повеље и писма, I, Београд–Сремски Карловци 1929. [Stojanović, Lj., Stare srpske povelje i pisma, I, Beograd–Sremski Karlovci 1929]

Шуица М., Повеља цара Уроша о замени поседа између кнеза Војислава и челника Мусе, ССА 2 (2003) 144–155. [Šuica M., Povelja cara Uroša o zameni poseda između kneza Vojislava i čelnika Muse, SSA 2 (2003) 144–155]

Литература – Secondary Works

Afghah S. M., The Effect of Non-economic Factors in Economic Development in Third World Countries: A Case Study of Iran, PhD Thesis, University of Birmingham, UK, April 1998. 

Berk P., Istorija i društvena teorija, Beograd 2002.

Carocci S., Social Mobility and the Middle Ages, Continuity and Change, A Journal of Social Structure, Law and Demography in Past Societies 26 (2011) 367–404.

Clark G., Cummins N., Hao Y., Vidal D. D., Surnames: A New Source for the History of Social Mobility, Explorations in Economic History 55 (2015) 3–24.

Đurović S., Istorija i ekonomske nauke, Treći program Radio Beograda III/2 (1971) 402–405.

Herlihy D., Three Patterns of Social Mobility in Medieval History, The Journal of Interdisciplinary History 3/4 (1973) 623–647.

Hoselitz B. F., Noneconomic Factors in Economic Development, The American Economic Review 47/2 (1957) 28–41.

Katz M. B., Occupational Classification in History, The Journal of Interdisciplinary History 3/1 (1972) 63–88.

Kulischer J., Opća ekonomska povijest srednjega i novoga vijeka, Zagreb 1957.

Long P. O., The Annales and the History of Technology, Annales d’histoire économique et sociale 7 (November 1935), Les techniques, l’histoire et la vie, Technology and Culture 46/1 (2005) 177–186.

J. Lučić, Gospodarsko-drustveni odnosi u Dubrovniku u Stojkovićevo vrijeme (1392–1442), Historijski zbornik 38/1 (1985) 95–114.

Mihaljčić R., Lazar Hrebeljanović. Istorija, kult, predanje, Beograd 1984.

Padgett J., Open Elite? Social Mobility, Marriage, and Family in Florence, 1282–1494, Renaissance Quarterly 63/2 (2010) 357–411.

Pešorda Vardić Z., „Pučka vlastela“: Društvena struktura dubrovačke bratovštine Sv. Antuna u kasnom srednjem vijeku, Povijesni prilozi 33 (2007) 215–236.

Smith M. E., Peasant Mobility, Local Migration and Premodern Urbanization, World Archaeology 46/4 (2014) 516–553.

Sorokin P., Social Mobility, New York–London 1927 (reprint: Taylor & Francis, 1998)

Social Mobility in Medieval Italy (1100–1500), ed. by S. Carocci and I. Lazzarini, Roma 2018.

Spengler J. J., Economic Factors in Economic Development, The American Economic Review 47/2 (1957) 42–56.

Treiman D. J., A Standard Occupational Prestige Scale for Use with Historical Data, The Journal of Interdisciplinary History 7/2 [Social Mobility in Past Time] (1976) 283–304.

Živković P., Ekonomsko socijalne promjene u bosanskom društvu u XIV i XV stoljeću (pojava građanske klase i novog plemstva), Tuzla 1986.

Бродел Ф., Списи о историји, Београд 1992. [Brodel F., Spisi o istoriji, Beograd 1992]

Веселиновић А., Држава српских деспота, Београд 1995. [Veselinović A., Država srpskih despota, Beograd 1995]

Динић M., Прилози за историју ватреног оружја у Дубровнику и суседним земљама, ГЛАС СКА 161 (1934) 58–97. [Dinić M., Prilozi za istoriju vatrenog oružja u Dubrovniku i susednim zemljama, GLAS SKA 161 (1934) 58–97]

Динић-Кнежевић Д., Миграције становништва из јужнословенских земаља у Дубровник током средњег века, Нови Сад 1995. [Dinić-Knežević D., Migracije stanovništva iz južnoslovenskih zemalja u Dubrovnik tokom srednjeg veka, Novi Sad 1995]

Иванишевић В., Новчарство средњовековне Србије, Београд 2001. [Ivanišević V., Novčarstvo srednjovekovne Srbije, Beograd 2001]

Ивановић М., „Добри људи“ Новобрдског законика деспота Стефана Лазаревића, ИЧ 64 (2015) 159–187. [Ivanović M., „Dobri ljudi“ Novobrdskog zakonika despota Stefana Lazarevića, IČ 64 (2015) 159–187]

Јовановић В., Ћирковић С., Зечевић Е., Иванишевић В., Радић В., Ново Брдо, Београд 2004. [Jovanović V., Ćirković S., Zečević E., Ivanišević V., Radić V., Novo Brdo, Beograd 2004]

Ковачевић-Којић Д., Градски живот у Србији и Босни (XIV–XV), Београд 2007. [Kovačević-Kojić D., Gradski život u Srbiji i Bosni (XIV–XV), Beograd 2007]

Крстић A., Сеоска насеља у Подунављу и Посавини Србије и јужне Угарске у 15. и првој трећини 16. века, ИЧ 52 (2005) 165–194. [Krstić A., Seoska naselja u Podunavlju i Posavini Srbije i južne Ugarske u 15. i prvoj trećini 16. veka, IČ 52 (2005) 165–194]

Крстић A., Деспот Ђурађ Вуковић и закуп коморе у Нађбањи, ИЧ 64 (2015) 237–252. [Krstić A., Despot Đurađ Vuković i zakup komore u Nađbanji, IČ 64 (2015) 237–252]

Лапчевић Д., Селски занати и занатлије у Немањићкој држави, Економист – орган Друштва за социјалну и економску политику 5/1 (1925) 15–32. [Lapčević D., Selski zanati i zanatlije u Nemanjićkoj državi, Ekonomist – organ Društva za socijalnu i ekonomsku politiku god. 5/1 (1925) 15–32]

Мргић Ј., Проучавање „централних“ насеља у историјској географији Bизантијског царства на Балкану и могућности примене нове методологије, Византијски свет на Балкану II, ур. Б. Крсмановић, Љ. Максимовић, Р. Радић, Београд 2012, 285–297. [Mrgić J., Proučavanje „centralnih“ naselja u istorijskoj geografiji Bizantijskog carstva na Balkanu i mogućnosti primene nove metodologije, Vizantijski svet na Balkanu II, ur. B. Krsmanović, Lj. Maksimović, R. Radić, Beograd 2012, 285–297]

Петровић В., Друштвено раслојавање у српским средњовековним рударским градовима, Наша прошлост 12 (2011) 79–88. [Petrović V., Društveno raslojavanje u srpskim srednjovekovnim rudarskim gradovima, Naša prošlost 12 (2011) 79–88]

Петровић Ђ., Главно оружије епохе и оружари у земљи Стефана Вукчића Косаче, Српска проза данас . Косаче – оснивачи Херцеговине. Ћоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи и Научни скуп историчара у Гацку, 20–22. септембар 2000, Билећа, Гацко, Београд 2002, 515–542. [Đ. Petrović, Glavno oružije epohe i oružari u zemlji Stefana Vukčića Kosače, Srpska proza danas . Kosače - osnivači Hercegovine. Ćorovićevi susreti proznih pisaca u Bileći i Naučni skup istoričara u Gacku, 20–22. septembar 2000, Bileća, Gacko, Beograd 2002, 515–542]

Соловјев А., Једна српска жупа за време царства, Гласник Скопског научног друштва III (1928) 29–33. [A. Solovjev, Jedna srpska župa za vreme carstva, Glasnik Skopskog naučnog društva III (1928) 29–33]

Станић В., Француска историографија у ХХ веку – изазов мултидисциплинарности, Синтезис: часопис за хуманистичке науке и друштвену стварност I/1 (2009) 203–217. [Stanić V., Francuska istoriografija u ХХ veku – izazov multidisciplinarnosti, Sintezis, časopis za humanističke nauke i društvenu stvarnost I/1 (2009) 203–217]

Стародубцев Т., Сликари задужбина Лазаревића, ЗРВИ 43 (2006) 359–363. [Starodubcev T., Slikari zadužbina Lazarevića, ZRVI 43 (2006) 359–363]

Томовић Г., Средњовековна мајсторска села на размеђи сеоског и градског друштва, Српско село. Могућности и даљи правци истраживања, Београд 2003, 7–17. [Tomović G., Srednjovekovna majstorska sela na razmeđi seoskog i gradskog društva, Srpsko selo. Mogućnosti i dalji pravci istraživanja, Beograd 2003, 7–17]

Ћирковић С., Сеобе српског народа у краљевину Угарску у XIV и XV веку, Сеобе српског народа од XIV до XX века. Зборник радова посвећен тристогодишњици Велике сеоба Срба, Београд 1990, 37–46. [Ćirković S. Seobe srpskog naroda u kraljevinu Ugarsku u XIV i XV veku, Seobe srpskog naroda od XIV do XX veka. Zbornik radova posvećen tristogodišnjici Velike seoba Srba, Beograd 1990, 37–46]

Ћирковић С., Из старог Дубровника: грађани рођени и грађани стечени, ИЧ 56 (2008) 21–37. [Ćirković S., Iz starog Dubrovnika: građani rođeni i građani stečeni, IČ 56 (2008) 21–37]

Узелац А., Лазар Светогорац – српски монах и часовничар између историје и мита, БИГ 10 (2019) 77–90. [Uzelac A., Lazar Svetogorac – srpski monah i časovničar između istorije i mita, BIG 10 (2019) 77–90]

Фостиков А., Ковачки занат на тлу средњовековне Србије, БИГ 3 (2012) 105–126. [Fostikov A., Kovački zanat na tlu srednjovekovne Srbije, BIG 3 (2012) 105–126]

Фостиков А., Занатство средњовековне Србије у светлу три повеље из 14. века, БИГ 4 (2013) 51–69. [Fostikov A., Zanatstvo srednjovekovne Srbije u svetlu tri povelje iz 14. veka, BIG 4 (2013) 51–69]

Фостиков А., Петровић В., Прилог проучавању војне улоге занатлија у средњовековној Србији, БИГ 5 (2014) 59–69. [Fostikov A., Petrović V., Prilog proučavanju vojne uloge zanatlija u srednjovekovnoj Srbiji, BIG 5 (2014) 59–69]

Фостиков А., Златарски занат у средњовековној Србији, Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012), одг. ур. С. Мишић, Београд 2015, 165–185. [Fostikov A., Zlatarski zanat u srednjovekovnoj Srbiji, Spomenica akademika Miloša Blagojevića (1930–2012), odg. ur. S. Mišić, Beograd 2015, 165–185]

Фостиков А., Занатство средњовековне Србије, Београд 2020. [Fostikov A., Zanatstvo srednjovekovne Srbije, Beograd 2020]

Offline Website Builder