Историјски часопис књ. 69 (2020)
The Historical Review, vol. 69 (2020)

Срђан Рудић

КАКО ЈЕ ПОВЕЉА КРАЉА СТЕФАНА ДАБИШЕ БРАЋИ СЕМКОВИЋ ДОСПЕЛА У БРИТАНСКУ БИБЛИОТЕКУ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069099R

УДК: 930.2:003.074(497.15)“1395“:027.54(410)

стр. 99–106

језик: српски


Апстракт:

Повеља краља Стефана Дабише браћи Семковић издата 17. маја 1395. године данас се налази у Британској библиотеци у Лондону. У чланку се износе неки у нашој историографији до сада некоришћени подаци који доприносе бољем познавању судбине Дабишине повеље и начину на који је доспела у установу у којој се данас чува.

Кључне речи:

краљ Стефан Дабиша, повеља, XIV век, 1395. година, Британски музеј, Британска библиотека, Артур Левесон Говер, Вилијам Ричард Морфил, Вилијам Хенри Вренч.

Srdjan Rudić

HOW THE CHARTER OF KING STEPHEN DABIŠA TO SEMKOVIĆ BROTHERS CAME TO THE BRITISH LIBRARY 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069099R

UDC: 930.2:003.074(497.15)“1395“:027.54(410)

pp. 99-106

language: serbian


Abstract:

The charter of King Stephen Dabiša to the Semković brothers issued on 17 May 1395 is kept today at the British Library in London. The paper presents data not used so far in our historiography, which help better understand the destiny of Dabiša’s charter and the way it came to the institution where it is held today.

Keywords:

King Stephen Dabiša, charter, 14th century, 1395, British Мuseum, British Library, Arthur Leveson Gower, William Richard Morfill, William Henry Wrench.


ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Извори – Primary Sources

Anđelić P., Povelja bosanskoga kralja Stjepana Dabiše u Britanskom muzeju, Radovi ANUBiH XXXV. Odjeljenje društvenih nauka 12, Sarajevo 1970, 285–288.

Miklosich F., Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, Viennae 1858, 226–227.

Новаковић С., Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912. [Novaković S., Zakonski spomenici srpskih država srednjeg veka, Beograd 1912]

Рудић С., Повеља краља Стефана Дабише браћи Семковић, 1395, 17. мај, Стари српски архив 5 (2006) 157–171. [Rudić S., Povelja kralja Stefana Dabiše braći Semković, 1395, 17. maj, Stari srpski arhiv 5 (2006) 157–171]

Соларић П., Òb ݇snežnñe ko snižmkú podližnnoga dñplòžma Stéfažna Dažbi{é kražl‡ séžrbskoga, dažnnoga `úpažnú Volkomižrú SéĆmkovi}, Венеција 1815. [Solarić P., Objasnenije ko snimku podlinoga diploma Stefana Dabiše kraljem serbskoga danoga županu Volkomiru Semkoviću, Venecija 1815]

Литература – Secondary Works

Gower A. L., A Servian Document, Notes and Queries, Vol. s5–IX, Issue 212 (19 January 1878) 46–47. 

Morfill W. R., A Servian Document, Notes and Queries, Vol. s5–IX, Issue 216 (16 February 1878) 134.

Tuđina-Gamulin V., Diplomatička građa za hrvatsku povijest (XIII–XV. stoljeća) u rukopisnom odjelu Biblioteke Britanskog muzeja u Londonu, Zbornik Zavoda za povijesne znanosti istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 15 (1988) 119–121.

Јовановић В., Енглеска библиографија о Источном питању у Европи, Споменик СКА 48 (1908). [Jovanović V., Engleska bibliografija o Istočnom pitanju u Evropi, Spomenik SKA 48 (1908)]

Јовановић В. М., Енглеска библиографија о Источном питању у Европи, II допуњено и исправљено издање, прир. М. Фрајнд, Београд 1978. [Jovanović V. M., Енглеска библиографија о Источном питању у Европи, II dopunjeno i ispravljeno izdanje, prir. M. Frajndl, Beograd 1978]


AI Website Creator