Историјски часопис књ. 69 (2020)
The Historical Review, vol. 69 (2020)

Срђан Катић

МИТРОПОЛИЈСКА ЦРКВА БЛАГОВЕШТЕЊА У СМЕДЕРЕВУ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069107K

УДК: 271.222(497.11)-523.4(497.11 Смедерево)”14”

стр. 107–126

језик: српски


Апстракт:

Рад се бави црквом Благовештења при Смедеревској митрополији, коју је изградио деспот Ђурађ Бранковић. У тој велелепној цркви, грађеној по угледу на Манасију, 1453. године похрањене су мошти светог апостола јеванђелисте Луке, а 1456. и 1458. вероватно су сахрањени и деспот Ђурађ и његов син и наследник Лазар. У раном периоду османске власти, после другог освајања Смедерева 1459. године, тај важан сакрални објекат је порушен под неразјашње­ним околностима, а место на којем се налазио ни до данас није пронађено. Циљ рада је да на основу османских извора утврди какав је био верски статус те цркве након освајања, који су разлози довели до њеног рушења, као и да се установи када се то догодило. Намера је и да се укаже на утицај који је разградња и уклањање централног сакралног објекта у Смедереву имало на урбану структуру града. Посебна пажња посвећена је лоцирању цркве Благовештења, при чему су коришћена нова сазнања о распореду верских, војних, привредних и стамбених објеката у смедеревској тврђави у првим деценијама османске власти.

Кључне речи:

деспот Ђурађ Бранковић, црква Благовештења, митрополија, месџид, царска џамија, Велики град, Смедерево.

Srđan KATIĆ 

METROPOLITANATE CHURCH OF THE ANNUNCIATION IN SMEDEREVO 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069107K

UDC: 271.222(497.11)-523.4(497.11 Смедерево)”14”

pp. 107-126

language: serbian


Abstract:

The paper deals with the church of the Annunciation in the Smederevo Metropolitanate, built by despot Đurađ Branković. In 1453, the relics of the Holy Apostle and Evangelist Luke were placed in this sumptuous church, modelled upon Manasija, and in 1456 and 1458, despot Đurađ and his son and successor Lazar were probably buried there. In the early period of the Ottoman rule, after the second conquest of Smederevo in 1459, this important sacral building was demolished under unexplained circumstances, and its place has still not been found. The aim of the paper is to determine, based on Ottoman sources, the religious status of this church after the conquest and the reasons for and time of its destruction. A focus is also placed on the impact of the demolition and removal of this central sacral building in Smederevo on the urban structure of the town. A particular emphasis is placed on locating the church of the Annunciation, by relying on new knowledge about the distribution of religious, military, economic and residential buildings in the Smederevo fortress in the first decades of the Ottoman rule.

Keywords:

despot Đurađ Branković, church of the Annunciation, Metropolitanate, masjid, imperial mosque, Great City, Smederevo.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Başbakanık Osmanlı Arşivi İstanbul:  

– Tapu Tahrir Defterleri: TD 16; TD 135; TD 187; TD 316; TD 517; TD 978; TD 1007; TD 1011.

– Maliyeden Müdevver Defterler: MAD 15214; MAD 15942.

– Kamil Kepeci Tasnifi, Ahkâm defteri, КК d.4725.

Belediye Kütüphanesi İstanbul, Muallim Cevdet Yazmalari: MCY d. 91, d. 36/4.

Österreichische Nationalbibliothek, cod. Mxt. 567 (Flügel 1322).

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı, Ankara: TD 170 (18); TD 168 (184); d. 267 (424); d. 338 (425).

Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Istanbul: d. 6877.

Извори – Primary sources

Âşıkpaşazade, Osmanoğulları’nın tarihi, Hazırlayanlar: Kemal Yavuz-M. A.Yekta Saraç, İstanbul 2003. 

İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri 953-(1546) Târîhli, O. L. Barkan, E. H. Ayverdi (eds.), İstanbul 1970.

İstanbul Vakıflar Tahrîr Defteri, 1009-(1600) Târîhli, İstanbul’un 550. Fetih Yılı İçin, M. Canatar (eds.), İstanbul 2004.

Neşrî М., Kitab-ı Cihan-Nüma: Neşri Tarihi. Ankara 1957.

МАD 506 Numaralı, Semendire Livâsı İcmâl Tahrîr Defteri (937/1530) <Dizin ve Tıpkıbasım> Ankara 2009.

Mihailović K., Memoirs of Janissary, tr. B. Stolz, Ann Arbor 1975.

Ruvarac I., O prienosu tiela sv. Luke u Smedeevo, Rad JAZU V (1868) 179–186.

Елезовић Г., Турски извори за историју Југословена, Два турска хроничара из 15. века, Браство XXVI (1932) 51–125. [Elezović G., Turski izvori za istoriju Jugoslovena, Dva turska hroničara iz 15. veka, Brastvo XXVI (1932) 51–125]

Елезовић Г., Турски споменици 1348–1520, књ. I, св. 1, Београд 1940. [Elezović G., Turski spomenici 1348–1520, knj. I, sv. 1, Beograd 1940]

Михајловић К., Јаничареве успомене, превео и приредио Ђ. Живановић, Београд 1966. [Mihajlović K., Janičareve uspomene, preveo i priredio Đ. Živanović, Beograd 1966]

Павловић И., О Св. Луци и пренашању његовог тела, Рукопис српски друге половине XV века, Гласник СУД LI (1882) 70–100. [Pavlović I., O Sv. Luci i prenašanju njegovog tela, Rukopis srpski druge polovine XV veka, Glasnik SUD LI (1882) 70–100]

Стојановић Љ., Стари српски записи и натписи, I, Београд 1902. [Stojanović Lj., Stari srpski zapisi ii natpisi, I; Beograd 1902]

Стојановић Љ., Стари српски родослови и летописи, Сремски Карловци 1927. [Stojanović Lj., Stari srpski rodoslovi i letopisi, Sremski Karlovci 1927]

Стојановић Љ., Старе српске повеље и писма, књ. I, део 2, Београд–Ср. Карловци 1934. [Stojanović Lj., Stare srpske povelje i pisma, knj. I, deo 2, Beograd–Sr. Karlovci 1934]

Шабановић Х., Турски извори за историју Београда, Катастарски пописи Београда и околине 1476–1566, књ. 1, св. 1, Београд 1964. [Šabanović H., Turski izvori za istoriju Beograda, Katastarski popisi Beograda i okoline 1476–1566, knj. 1, sv. 1, Beograd 1964]

Литература – Secondary sources

Ezgi Dikici A., The Making of Ottoman Court Eunuchs, Archivum Ottomanicum 30 (2013) 105–136. 

Ezgi Dikici А., Obscure Roots, Solid Foundaments: A Comparative Study on the Architectual Patronage of Ottoman Court Eunuchs, unpublished master thesis, Koç University Istanbul 2009.

Katić S., Krstić A., Firuz Agha and his hammam in Smederevo, Starinar LXVIII (2018) 191–210.

Kiel M., The ottoman castle of Ram (Haram) in Serbia and the accounts of its construction, 1491, State and society in the Balkans before and after establishment of Ottoman rule, Belgrade 2017, 165–190.

Popović M., La residence du despot Djuradj Branković dans le Catelet de la forteresse de Smederevo, Balcanoslavica 7 (1979) 101–112.

Tansel S., Sultan II. Bayezid’in Siyasî Hayatı, İstanbul 1966.

Zirojević О., Grad Kulič, Vojno-istorijski glasnik 3 (1967) 236-237.

Бошковић Ђ., Aрхеолошки споменици и налазишта у Србијиi, II, Централна Србија, Београд 1956. [Bošković Đ., Arheološki spomenici i nalazišta u Srbiji II, Centralna Srbija, Beograd 1956]

Дероко А., Ненадовић С., Смедеревски град. Испитивања 1956. године, Старинар VII–VIII (1956–1957) 181–194. [Deroko A., Nenadović S., Smederevski grad. ispitivanja 1956. godine, Starinar VII–VIII (1956–1957) 181–194]

Дероко А., Средњовековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Београд 1950. [Deroko A., Srednjovekovni gradovi u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, Beograd 1950]

Дероко А., Смедеревски град, Старинар II (1951) 59–98. [Deroko A., Smederevski grad, Starinar II (1951) 59–98]

Живојиновић М., Светогорске келије и пиргови у средњем веку, Београд 1972. [Živojinović M., Svetogorske kelije i pirgovi u srednjem veku, Beograd 1972]

Здравковић И., Дероко А., Конзерваторско-испитивачки радови у Малом граду Смедеревске тврђаве 1958. године, Зборник заштите споменика културе X (1959) 137–148. [Zdravković I., Deroko A., Konzervatorsko-ispitivački radovi u Malom gradu Smederevske tvrđave 1958. godine, Zbornik zaštite spomenika kulture X (1959) 137–148]

Јанковић М., Епископије и митрополије српске цркве у средњем веку, Београд 1985. [Janković M., Episkopije i mitropolije srpske crkve u srednjem veku, Beograd 1985]

Калић-Мијушковић Ј., Београд у средњем веку, Београд 1967. [Kalić-Mijušković J., Beograd u srednjem veku, Beograd 1967]

Катић С., Поповић Б., Смедеревска варош од 1459. године до краја 16. века, Историјски часопис LXII (2013) 79–116. [Katić S., Popović B., Smederevska varoš od 1459. godine do kraja 16. veka, Istorijski časopis LXII (2013) 79–116]

Катић С., Тврђава Авала (Гјузелџе) 15–18. век, Историјски часопис LXIV (2015) 253–271. [Katić S., Tvrđava Avala (Gjuzeldže) 15–18. vek, Istorijski časopis LXIV (2015) 253–271]

Катић С., Исламски верски објекти у Смедеревској тврђави у првим годинама османске власти, у: Свет средњовековних утврђења, градова и манастира. Омаж Марку Поповићу, ур. В. Иванишевић, В. Бикић, И. Бугарски, Београд 2020, у штампи. [Katić S., Islamski verski objekti u Smederevskoj tvrđavi u prvim godinama osmanske vlasti, u: Svet srednjovekovnih utvrđenja, gradova i manastira. Omaž Marku Popoviću, ur. V. Ivanišević, V. Bikić, I. Bugarski, Beograd 2020, u štampi].

Мијатовић Ч., Деспот Ђурађ Бранковић, књ. друга, Београд 1882. [Mijatović Č., Despot Đurađ Branković, knj. druga, Beograd 1882]

Ненадовић С., Размишљања о архитектури цркве Благовештења деспота Ђурђа Бранковића у Смедереву, Зборник Народног музеја. Београд 9–10 (1979) 403–424. [Nenadović S., Razmišljanja o arhitekturi crkve Blagoveštenja despota Đurđa Brankovića u Smederevu, Zbornik Narodnog muzeja. Beograd 9–10 (1979) 403–424] 

Павловић Л., Из византијско-српских и млетачких односа. Транслација и проблеми аутентичности тела еванђелиста Луке, Неки споменици културе, Осврти и запажања II, Смедерево 1963, 33–62. [Pavlović L., Iz vizantijsko-srpskih i mletačkih odnosa. Translacija i problemi autentičnosti tela evenđelista Luke, Neki spomenici kulture, Osvrti i zapažanja II, Smederevo 1963, 33–62]

Павловић Л., Историја Смедерева у речи и слици, Смедерево 1980. [Pavlović L., Istorija Smedereva u reči i slici, Smederevo 1980]

Петковић В., Преглед цркава кроз повесницу српског народа, Београд 1950. [Petković V., Pregled crkava kroz povesnicu srpskog naroda, Beograd 1950]

Поповић Д., Мошти Светог Луке – српска епизода, Под окриљем светости. Култ светих владара и реликвија у средњовековној Србији, Београд 2006. [Popović D., Mošti Svetog Luke – srpska epizoda, Pod okriljem svetosti. Kult svetih vladara i relikvija u srednjovekovnoj Srbiji, Beograd 2006]

Поповић М., Ка проблему средњовековних цркви смедеревског града, Старинар L (2001) 201–219. [Popović M., Ka problemu srednjovekovnih crkvi smederevskog grada, Starinar L (2001) 201–219]

Поповић П., Споменица петстогодишњице Смедеревског града, Београд 1931. [Popović P., Spomenica petstogodišnjice Smederevskog grada, Beograd 1931]

Спремић М., Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд 1994. [Spremić M., Despot Đurađ Branković i njegovo doba, Beograd 1994]

Спремић М., Борбе за ослобођење Смедерева (1459–1485), Смедеревски зборник 3 (2012) 13–29. [Spremić M., Borbe za oslobođenje Smedereva (1459–1485), Smederevski zbornik 3 (2012) 13–29]

Ћирковић С., Смедерево – престоница Српске деспотовине, Ослобођење градова у Србији од Турака 1862–1867, Београд 1970, 61–69. [Ćirković S., Smederevo – prestonica Srpske despotovine, Oslobođenje gradova u Srbiji od Turaka 1862–1867, Beograd 1970, 61–69]

Цуњак М., Смедеревска тврђава, новија истраживања, друго допуњено издање, Смедерево 2011. [Cunjak M., Smederevska tvrđava, novija istraživanja, drugo dopunjeno izdanje, Smederevo 2011]

Free AI Website Builder