Историјски часопис књ. 69 (2020)
The Historical Review, vol. 69 (2020)

Татјана Катић, Угљеша Војводић 

ГРАНИЦЕ ЖУПЕ И НАХИЈЕ РАС У СРЕДЊЕМ И РАНОМ НОВОМ ВЕКУ (14–16. ВЕК)

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069127K

УДК: 911.3:94(497.11)”13/15”

стр. 127–155

језик: српски


Апстракт:

Рад се бави утврђивањем простора који је обухватала област Раса у време Немањића, обласног господара Вука Бранковића и Турака Османлија. Средњовековна насеља области Раса, махом она која су припадала властелинству манастира Бањска или била у њиховом суседству, су већ позната историографији али су у овом раду понуђена нека нова решења убикације. На основу османских дефтера из XV и XVI века, утврђене су границе вилајета односно Нахије Рас које одговарају затеченом стању на терену из прве половине XV века. На простору Нахије Рас постојало је тада око 100 села.

Кључне речи:

насеља Рашке области, повеље Немањића, тапу тахрир дефтери, град (шехер) Рас, историјска географија. 

Tatjana Katić, Uglješa Vojvodić 

THE BORDERS OF THE ŽUPA AND NAHIYE OF RAS IN THE MIDDLE AGES AND EARLY MODERN PERIOD (14–16TH CENTURIES)

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069127K

UDC: 911.3:94(497.11)”13/15”

pp. 127-155

language: serbian


Abstract:

The paper aims to determine the area of the Ras district at the time of the Nemanjićs, local magnate Vuk Branković and the Ottoman Turks. The medieval settlements of the Ras district, mainly those belonging to the Banjska monastery or in their vicinity, are already known to historiography. This paper, however, offers some new solutions of ubication. Based on Ottoman defters from the 15th and 16th centuries, the borders of the vilayet, i.e. nahyie of Ras which correspond to the situation in the field from the first half of the 15th century have been determined. The area of the Ras nahiye had around 100 villages at the time.

Кeywords:

settlements of the Ras district, Nemanjić charters, tapu tahrir defters, Ras town (şeher), historical geography.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi:  

– Maliye defteri 540, 4480.

– Tapu Tahrir Defteri: 2m, 18, 24, 56, 92, 368.

Istanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı:

– Muallim Cevdet Evrakı, 36-03.

– Muallim Cevdet Yazmaları 76.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı:

– Tapu Tahrir Defteri 478

Извори – Primary sources

91, 164, MAD 540 ve 173 Numaralı Hersek, Bosna ve İzvornik Livȃları İcmȃl Tahrȋr Defterleri (926–939 / 1520–1533), Dizin ve Tıpkıbasım, Ankara 2005.  

Aličić A., Popis bosanske vojske pred bitku na Mohaču 1526. godine, Prilozi za orijentalnu filologiju 25 (1976) 171–202.

Aličić A., Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69. godine, Mostar 2008.

Hadžibegić H., Handžić A., Kovačević E., Oblast Brankovića. Opširni katastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo 1972.

Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604., sv. II, obradila S. Buzov, priredila L. Gazić, Sarajevo 2000.

Šabanović H., Krajište Isa-bega Ishakovića: zbirni katastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo1964.

Архиепископ Данило II, Животи краљева и архиепископа српских, превео Л. Мирковић, Београд 1935. [Arhiepiskop Danilo II, Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih, preveo L. Mirković, Beograd 1935]

Богдановић Д., Светостефанска хрисовуља. Превод на савремени српски језик, у: Повеља краља Милутина манастиру Бањска. Светостефанска хрисовуља, књ. 2, ур. Ђ. Трифуновић, Београд 2011. [Bogdanović D., Svetostefanska hrisovulja. Prevod na savremeni srpski jezik, u: Povelja kralja Milutina manastiru Banjska. Svetostefanska hrisovulja, knj. 2, ur. Đ. Trifunović, Beograd 2011]

Катић Т., Војнучки дефтер из 1455. године (за санџаке Крушевац, Вучитрн, Призрен и вилајете Звечан, Јелеч, Рас, Сенице и Ходидед), Београд 2020. [Katić T., Vojnučki defter iz 1455. godine (za sandžake Kruševac, Vučitrn, Prizren i vilajete Zvečan, Jeleč, Ras, Senice i Hodided), Beograd 2020]

Катић Т., Гарић-Петровић Г., Попис зеамета и тимара области Брвеник из 1477. године, Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 157–190. [Katić T., Garić-Petrović G., Popis zeameta i timara oblasti Brvenik iz 1477. godine, Mešovita građa (Miscellanea) 32 (2011) 157–190]

Катић Т., Опширни попис Призренског санџака из 1571. године, Београд 2010. [Katić T., Opširni popis Prizrenskog sandžaka iz 1571. godine, Beograd 2010]

Катић Т., Трговиште у османским пописима Призренског санџака из 1530, c. 1550. и 1571. године, Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 163–174. [Katić T., Trgovište u osmanskim popisima Prizrenskog sandžaka iz 1530. c. 1550 i 1571. godine, Mešovita građa (Miscellanea) 27 (2006) 163–174]

Стојановић Љ., Стари српски записи и натписи, I, Београд 1902. [Stojanović Lj., Stari srpski zapisi i natpisi, I, Beograd 1902]

Шуица М., Повеља цара Уроша о замени поседа између кнеза Војислава и челника Мусе, Стари српски архив 2 (2003) 143–166. [Šuica M., Povelja cara Uroša o zameni poseda između kneza Vojislava i čelnika Muse, Stari srpski arhiv 2 (2003) 143–166]

Литература – Secondary sources

Garić-Petrović G., Amedoski D., Zagrlata: from Serbian župa to Ottoman nȃhiye, Journal of Oriental and African Studies23 (2014) 101–126. 

Katić T., The Sancak of Prizren in the 15th and 16th Century, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 33 (2013) 113–138.

Popović M., Tvrđava Ras, Beograd 1999.

Šabanović H., Bosanski pašaluk. Postanak i upravna podjele, Sarajevo 1982.

Благојевић М., Град и жупа – међе градског друштва, у: Социјална структура српских градских насеља (XII–XIII) век, ур. Ј. Калић, М. Чоловић, Смедерево–Београд 1992, 67–84. [Blagojević M., Grad i župa – međe gradskog društva, u: Socijalna struktura srpskih gradskih naselja (XII–XIII) vek, ur. J. Kalić, M. Čolović, Smederevo–Beograd 1992, 67–84]

Видосављевић В., Средњовековни и османски налази и налазишта на територији града Новог Пазара, (у припреми). [Vidosavljević V., Srednjovekovni i osmanski nalazi i nalazišta na teritoriji grada Novog Pazara, (u pripremi)]

Војводић У., Поглед на резултате археолошких истраживања Цркве св. апостола Петра и Павла у Расу, Ниш и Византија 18 (2020) 237–264. [Vojvodić U., Pogled na rezultate arheoloških istraživanja Crkve sv. apostola Petra i Pavla u Rasu, Niš i Vizantija 18 (2020) 237–264]

Динић М., О називима српске средњовековне државе – Склавонија, Србија, Рашка, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 32 (1966) 26–34. [Dinić M., O nazivima srpske srednjovekovne države – Sklavonija, Srbija, Raška, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 32 (1966) 26–34]

Динић М., Југозападна Србија у средњем веку, Зборник Филозофског факултета. Београд XI/1 (1970) 239–249. [Dinić M., Jugozapadna Srbija u srednjem veku, Zbornik Filozofskog fakulteta. Beograd XI/1 (1970) 239–249]

Иванишевић В., Новац краља Радослава, Зборник радова Византолошког института 37 (1998) 87–94. [Ivanišević V., Novac kralja Radoslava, Zbornik radova Vizantološkog instituta 37 (1998) 87–94]

Јиречек К., Трговачки путеви и рудници Србије и Босне у средњем веку, у: Зборник Константина Јиречека I, Београд 1959, 291. [Jireček K., Trgovački putevi i rudnici Srbije i Bosne u srednjem veku, u: Zbornik Konstantina Jirečeka I, Beograd 1959, 291]

Калић J., Епископски градови у Србији у средњем веку, Зборник радова Византолошког института 50 (2013) 433–447. [Kalić J., Episkopski gradovi u Srbiji u srednjem veku, Zbornik radova Vizantološkog instituta 50 (2013) 433–447]

Калић Ј., Назив „Рашка“ у старијој српској историји (IX–XII век), Зборник Филозофског факултета. Београд XIV/1 (1979) 79–91. [Kalić J., Naziv „Raška“ u starijoj srpskoj istoriji (IX–XII vek), Zbornik Filozofskog fakulteta. Beograd XIV/1 (1979) 79–91]

Калић Ј., Престо Стефана Немање, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 53/54 (1990) 21–30. [Kalić J., Presto Stefana Nemanje, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 53/54 (1990) 21–30]

Калић Ј., Прокопијева Арса. Зборник радова Византолошког института 27/28 (1989) 9–17. [Kalić J., Prokopijeva Arsa, Zbornik radova Vizantološkog instituta 27/28 (1989) 9–17]

Калић, Ј., Темељи српске државности, у: Стефан Немања – Преподобни Симеон Мироточиви, ур. М. Радујко, Београд–Беране 2016, 123–129. [Kalić, J., Temelji srpske državnosti, u: Stefan Nemanja – Prepodobni Simeon Mirotočivi, ur. M. Radujko, Beograd–Berane 2016, 123–129]

Калић Ј., Трговиште и Рас, Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе XXVI (1994) 7–10. [Kalić J., Trgovište i Ras, Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture XXVI (1994) 7–10]

Крстић А., Први османски дефтери као извор за историјску географију средњовековног Браничева, Браничевски гласник 3/4 (2006) 95–113. [Krstić A., Prvi osmanski defteri kao izvor za istorijsku geografiju srednjovekovnog Braničeva, Braničevski glasnik 3/4 (2006) 95–113]

Лома А., Топонимија Бањске хрисовуље, Београд 2013. [Loma A., Toponimija Banjske hrisovulje, Beograd 2013]

Љубинковић Р., Оснивање манастира Вољавче и властелинство манастира Ђурђевих ступова код Новог Пазара, Старинар 15–16 (1964–1965) 1966, 111–113. [Ljubinković R., Osnivanje manastira Voljavče i vlastelinstvo manastira Đurđevih stupova kod Novog Pazara, Starinar 15–16 (1964–1965) 1966, 111–113]

Мијатовић Р., Средњовековне жупе дуж Лима, Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића 7 (1979) 209–223. [Mijatović R., Srednjovekovne župe duž Lima, Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića 7 (1979) 209–223]

Мишић С., Жупа и нахија Сенице у средњем веку, Милешевски записи 8 (2009) 31–40. [Mišić S., Župa i nahija Senice u srednjem veku, Mileševski zapisi 8 (2009) 31–40]

Мишић С., Земља у држави Немањића, Годишњак за друштвену историју 4/2–3 (1997) 133–146. [Mišić S., Zemlja u državi Nemanjića, Godišnjak za društvenu istoriju 4/2–3 (1997) 133–146]

Мишић С., Историјска географија српских земаља од 6. до 16. века, Београд 2014. [Mišić S., Istorijska geografija srpskih zemalja od 6. do 16. veka, Beograd 2014]

Мишић С., Територијално-управна организација Полимља (XII–XIV), у: Краљ Владислав и Србија XIII века, ур. Т. Живковић, Београд 2003, 73–87. [Mišić S., Teritorijalno-upravna organizacija Polimlja (XII–XIV), u: Kralj Vladislav i Srbija XIII veka, ur. T. Živković, Beograd 2003, 73–87]

Мркобрад Д., Рас-Постење: фазе развоја утврђења, Зборник радова Византолошког института 36 (1997) 203–217. [Mrkobrad D., Ras-Postenje: faze razvoja utvrđenja, Zbornik radova Vizantološkog instituta 36 (1997) 203–217]

Новаковић С., Законски споменици српских држава средњега века, Београд 1912. [Novaković S., Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka, Beograd 1912]

Петровић П. Ж., Рашка – антропогеографска истраживања, II, Нови Пазар 2010. [Petrović P. Ž., Raška – antropogeografska istraživanja, II, Novi Pazar 2010]

Поповић М., Манастир Св. Варваре на Рељиној градини код Новог Пазара, Саопштења 27/28 (1996) 95–121. [Popović M., Manastir Sv. Varvare na Reljinoj gradini kod Novog Pazara, Saopštenja 27/28 (1996) 95–121]

Премовић-Алексић Д., Археолошка карта Новог Пазара, Тутина и Сјенице, Нови Пазар 2014. [Premović-Aleksić D., Arheološka karta Novog Pazara, Tutina i Sjenice, Novi Pazar 2014]

Премовић-Алексић Д., Остаци хамама испод зграде Музеја „Рас“ у Новом Пазару, Новопазарски зборник 27 (2004) 373–376. [Premović-Aleksić D., Ostaci hamama ispod zgrade Muzeja „Ras“ u Novom Pazaru, Novopazarski zbornik 27 (2004) 373–376]

Томовић Г., Властелинство манастира Св. Стефана у Бањској, у: Повеља краља Милутина манастиру Бањска. Светостефанска хрисовуља, књ. II, ур. Ђ. Трифуновић, Београд 2011, 195–249. [Tomović G., Vlastelinstvo manastira Sv. Stefana u Banjskoj, u: Povelja kralja Milutina manastiru Banjska. Svetostefanska hrisovulja, knj. II, ur. Đ. Trifunović, Beograd 2011, 195–249]

Томовић Г., Жупа, у: Лексикон српског средњег века, ур. С. Ћирковић, Р. Михаљчић, 195–197. [Tomović G., Župa u: Leksikon srpskog srednjeg veka, ur. S. Ćirković, R. Mihaljčić, 195–197]

Томовић Г., Микротопонимија око града Раса према турском попису из 1468/9. године, у: Споменица Милана Васића, Академија наука и умјетности Републике Српске, књ. II, Бања Лука 2005, 165–184. [Tomović G., Mikrotoponimija oko grada Rasa prema turskom popisu iz 1468/9. godine, u: Spomenica Milana Vasića, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, knj. II, Banja Luka 2005, 165–184]

Чар-Дрнда Х., Оснивање Новог Пазара и његов развитак до краја XVI столећа, Новопазарски зборник 8 (1984) 77–102. [Čar-Drnda H., Osnivanje Novog Pazara i njegov razvitak do kraja XVI stoleća, Novopazarski zbornik 8 (1984) 77–102]

Шкриванић Г., Властелинство Св. Стефана у Бањској, Историски часопис VI (1956) 177–199. [Škrivanić G., Vlastelinstvo Sv. Stefana u Banjskoj, Istoriski časopis VI (1956) 177–199]

AI Website Generator