Историјски часопис књ. 69 (2020)
The Historical Review, vol. 69 (2020)

Недељко В. Радосављевић

ЦРНОГОРСКИ МИТРОПОЛИТ САВА ПЕТРОВИЋ И УКИДАЊЕ ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ 1766.

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069227R

УДК: 271.222(497.11)“1766“:[271.222(497.11)-726.1:929

стр. 227–248

језик: српски


Апстракт:

Тема рада је став црногорског митрополита Саве Петровића према укидању Пећке патријаршије. Објашњени су проблеми које је Пећка патријаршија имала од Београдског мира 1739. до њеног укидања и припајања Bасељенској патријаршији 1766. Истакнуте су специфичности Црногорске митрополије у том периоду, које су је разликовале од осталих епархија Пећке патријаршије, али нису утицале на пуну и безусловну верност њених митрополита пећком патрија­ршијском трону. Указано је на разлоге због којих се митрополит Сава Петровић није одлучно изјашњавао против укидања Пећке патријаршије, иако није био потписник молбе којом се оно тражило. Поред тога, отворено је питање његовог односа са васељенским патријархом Самуилом I Ханцерисом, који је од султана Мустафе III затражио берат о Савином потврђивању у митрополитском досто­јанству. Дато је објашњење разлога због којих је тек 1776. затражио подршку московског митрополита Платона за обнову Пећке патријаршије.

Кључне речи:

Васељенска патријаршија, Пећка патријаршија, Црногорска митрополија, Сава Петровић, митрополит, теократија, укидање. 

Nedeljko V. Radosavljević

MONTENEGRIN METROPOLITAN SAVA PETROVIĆ  AND ABOLITION OF THE PATRIARCHATE OF PEĆ IN 1766

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069227R

UDC: 271.222(497.11)“1766“:[271.222(497.11)-726.1:929

pp. 227–248

language: serbian


Abstract:

Тhe paper examines the attitude of Montenegrin Metropolitan Sava Petrović towards the abolition of the Patriarchate of Peć. It elucidates the problems that the Patriarchate of Peć faced from the Belgrade Peace of 1739 until its abolition and merging with the Ecumenical Patriarchate in 1766. It highlights the specificities of the Montenegrin Metropolitanate in this period, which differentiated it from other eparchies of the Patriarchate of Peć, but did not affect the absolute and unconditional loyalty of its metropolitans to the throne of the Patriarchate of Peć. It points out the reasons why Metropolitan Sava Petrović did not resolutely stand out against the abolition of the Patriarchate of Peć, although he did not sign the plea requesting such abolition. The question of his relationship with Ecumenical Patriarch Samuel I Chazteris, who requested from Sultan Mustafa III the berat on the confirmation of Sava’s metropolitan dignity, is opened. The reasons why only in 1776 he asked for the support of Moscow Metropolitan Platon for the restoration of the Patriarchate of Peć are explained.

Keywords:

Ecumenical Patriarchate, Patriarchate of Peć, Montenegrin Metropolitanate, Sava Petrović, metropolitan, theocracy, abolition.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Извори – Primary Sources 

Алексијевић Д., Прилози за историју Српске цркве, Весник Српске цркве за 1909 (Београд 1909) 753–762. [Aleksijević D., Prilozi za istoriju Srpske crkve, Vesnik Srpske crkve za 1909 (Beograd 1909) 753–762]  

Аноним, Назначенїе свїю сербски патриараха, ЛМС IV, 13 (Будим 1828) 1–9. [Anonim, Naznačenije sviju serbski patriaraha, LMS IV, 13 (Budim 1828) 1–9]

Арнаудов Хр., Пълно събраніе на държавнитѢ законы, уставы, наставленія и високы заповѢди на Османската имперія, Цариград 1860. [Arnaudov Hr. Palno sabranie na drzhavnite zakoni, ustavi, nastavleniya i visoki zapovedi na Osmanskata ipmeriya, Carigrad 1860]

Јастребов И. С., Податци за историју српске цркве : из путничког записника, Београд 1879. [Jastrebov I. S, Podatci za istoriju Srpske crkve : iz putničkog zapisnika, Beograd 1879]

Јовичић Ж., Писмо писано црногорским митрополитом Савом митрополиту московском Платону, Гласник СУД XXII (1867) 357–359. [Jovičić Ž., Pismo pisano crnogorskim mitropolitom Savom mitropolitu moskovskom Platonu, Glasnik SUD XXII (1867) 357–359]

Кемура С., Ћоровић В., Прилози за хисторију цркве у Босни и Херцеговини у XVIII и XIX стољећу, Гласник Земаљског музеја у Босни и Херцеговини XXIV (1912) [Kemura S. Ćorović V., Prilozi za historiju crkve u Bosni i Hercegovini u XVIII i XIX stoljeću, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini XXIV (1912)]

Михаиловски Н., Исторически изследования за Охридската и Ипекска архиепископіи, Цариградъ 1869. [Mihailovski N., Istoričeski izsledovanija za Ohridskata i Ipekska arhiepiskopiji, Carigrad’’ 1869]

Мушовић Е., Ферман о постављењу новопазарског митрополита 1766. године, Градска култура на Балкану 2, Београд 1988, 139–150. [Mušović E., Ferman o postavljenju novopazarskog mitropolita 1766. godine, Gradska kultura na Balkanu 2, Beograd 1988, 139–150]

Нешковићъ Ӏ., Беседе говорене епископом ужичкимъ Іоанникіемъ, Београд 1868. [Nešković J., Besede govorene episkopom užičkim Joanikijem, Beograd 1868]

Прибићевић В., Акта о укидању Пећске патријаршије, Богословски гласник V, св. 5 (Сремски Карловци 1904) 377–379. [Pribićević V., Akta o ukidanju Pećske patrijaršije, Bogoslovski glasnik V, sv. 5 (Sremski Karlovci 1904)]

Пузовић Љ., Синђелија владике Георгија Поповића издата темишварском свештенику Томи Павлову, Археографски прилози 35 (2013) 172–173. [Puzović Lj., Sinđelija vladike Georgija Popovića izdata temišvarskom svešteniku Tomi Pavlovu, Arheografski prilozi 35 (2013) 172–173]

Литература – Secondary Works

Runciman St., The Great Church in Captivity, Cambridge 1968. 

Балашов Н., Асмус М., Монахов С. А., Константинопольская православная церковь, Православная энциклопедия 37, Москва 2019, 298. [Balašov N., Asmus M., Monahov S. A., Konstantinopolskaya pravoslavnaya cerkov, Pravoslavnaja ènciklopedija 37, Moskva 2019, 298]

Вуковић С., Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд, Подгорица, Крагујевац 1996. [Vuković S., Srpski jerarsi od devetog do dvadesetog veka, Beograd, Podgorica, Kragujevac 1996]

Вуковић С., Гавриловић В., Јовановић, Вићентије, Српски биографски речник 4, Нови Сад 2009, 468–469. [Vuković S., Gavrilović V., Jovanović, Vićentije, Srpski biografski rečnik 4, Novi Sad 2009, 468–469]

Дворник Ф., Словени у европској историји и цивилизацији, Београд 2001. [Dvornik F., Sloveni u evropskoj istoriji i civilizaciji, Beograd 2001]

Дучић Н., Историја Српске православне цркве : од првијех десетина VII в. до наших дана, Књижевни радови IX, Београд 1894. [Dučić N., Istorija Srpske pravoslavne crkve : od prvijeh desetina VII v. do naših dana, Književni radovi IX, Beograd 1894]

Ђурђев Б., Васић М., Југословенске земље под турском влашћу (до краја XVIII вијека), Источно Сарајево 2005. [Đurđev B., Vasić M., Jugoslovenske zemlje pod turskom vlašću (do kraja XVIII vijeka), Istočno Sarajevo 2005]

Живојиновић Д. Р., Успон Европе (1450–1789), Београд 1995. [Živojinović D. R., Uspon Evrope 1450–1789, Beograd 1995]

Историја народа Југославије, 2, Београд 1960 (Тадић Ј.) [Istorija naroda jugoslavije, 2, Beograd 1960 (J. Tadić)]

Историја народа Југославије, 2, Београд 1960 (Станојевић Г.) [Istorija naroda jugoslavije, 2, Beograd 1960 (G. Stanojević)]

Историја народа Југославије, 2, Београд 1960 (Ђурђев Б.) [Istorija naroda jugoslavije, 2, Beograd 1960 (Đurđev B.)]

Историја Ниша, 1, Ниш 1983 (Тричковић Р.) [Istorija Niša, 1, Niš 1983 (R. Tričković)]

Историја српског народа, IV/1, Београд 1986 (Веселиновић Р. Л.) [Istorija srpskog naroda, IV/1, Beograd 1986 (Veselinović R. L.)]

Историја српског народа, IV/1, Београд 1986 (Самарџић Р.) [Istorija srpskog naroda, IV/1, Beograd 1986 (Samardžić R.)]

Историја српског народа, IV/1, Београд 1986 (Милићевић Ј., Ракочевић Н.) [Istorija srpskog naroda, IV/1, Beograd 1986 (Milićević J., Rakočević N.)]

Милаковић Д., Историја Црне Горе, Задар 1856. [Milaković D., Istorija Crne Gore, Zadar 1856]

Миљуков П., Сењебос Ш., Еземан Л., Историја Русије, Београд 1939. [Miljukov P., Senjebos Š., Ezeman L., Istorija Rusije, Beograd 1939]

Мирковић Л., Православна литургика, Београд 1983. [Mirković L., Pravoslavna liturgika, Beograd 1983]

Петровић Р., Шћепан Мали : загонетка историје, Београд 1992. [Petrović R., Šćepan Mali : zagonetka istorije, Beograd 1992]

Петровић Р., Владика Данило и владика Сава (1697–1781), Београд 1997. [Petrović R., Vladika Danilo i vladika Sava (1697–1781), Beograd 1997]

Радосављевић Н. В., Православна црква у Београдском пашалуку 1766–1831 : Управа Васељенске патријаршије, Београд 2007. [Radosavljević N. V, Pravoslavna crkva u Beogradskom pašaluku 1766–1831 : Uprava Vaseljenske patrijaršije, Beograd 2007]

Радосављевић Н. В., Ужичко-ваљевска митрополија 1739–1804, Ваљево 2000. [Radosavljević N. V., Užičko-valjevska mitropolija 1766–1831, Valjevo 2000]

Радосављевић Н. В., Епархије Бање (Ћустендила) и Самокова у Пећкој патријаршији 1557–1766, Известия на Исторически музей Кюстендил 10 (2005) 335–345.[Radosavljević N. V., Eparhije Banje (Ćustendila) i Samokova u Pećkoj patrijaršiji 1557–1766, Izvestija na Istoričeski muzej Kjustendil 10 (2005) 335–345]

Радосављевић Н. В., Ваљевска епископија 1718–1739, Гласник ИАВ 32 (1998) 9–33. [Radosavljević N. V., Valjevska episkopija 1718–1739, Glasnik IAV 32 (1998) 9–33]

Радосављевић Н. В., Херцеговачки митрополити 1766–1878, ИЧ 57 (2008) 175–196. [Radosavljević N. V., Hercegovački mitropoliti 1766–1878, IČ 57 (2008) 175–196]

Радосављевић Н. В., Београдски мир и реорганизација Пећке патријаршије, Oсам векова аутокефалије Српске православне цркве 1, Београд 2020, 253–264. [Radosavljević N. V., Beogradski mir i reorganizacija Pećke patrijaršije, Osam vekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve 1, Beograd 2020, 253–264]

Радосављевић, Н. В. Шест портрета православних митрополита 1766–1891, Београд 2009. [Radosavljević V. N., Šest portreta pravoslavnih mitropolita 1766–1891, Beograd 2009]

Радосављевић Н. В., Данило, митрополит ужичко-ваљевски и трновски, Српске студије 6 (2015) 145–162. [Radosavljević N. V., Danilo, mitropolit užičko-valjevski I trnovski, Srpske studije 6 (2015) 145–162]

Радосављевић Н. В., Синђелија, берат, печат : ступање на архијерејски трон у Османском царству 1766–1878, Државно-црквено право кроз векове, Београд–Будва 2019, 137–156. [Radosavljević N. V., Sinđelija, berat, pečat : stupanje na arhijerejski tron u Osmanskom carstvu 1766–1878, Državno-crkveno parvo kroz vekove, Beograd–Budva 2019, 137–156]

Радосавлевич Н. В., Митрополит Серафим Дабробосненски (допълнения към биографията му), Историята и книгите като приятелство : Сборник в памет на Митко Лачев, София 2007. [Radosavlevč N. V., Mitropolit Serafim Dabrobosnenski (dop’’lnenija k’’m biografijata mu), Istorijata i knigite kato prijatelstvo : Sbornik v pamet na Mitko Lačev, Sofija 2007]

Радосавлевич Н. В., Иоанникий III, Православная энциклопедия 25, Москва 2015, 118–119. [Radosavlevič N. V., Ioannikij III, Pravoslavnaja ènciklopedija 25, Moskva 2015, 118–119]

Ровински П. А., Црна Гора у прошлости и садашњости, Цетиње–Сремски Карловци 1993. [Rovinski P. A., Crna Gora u prošlosti i sadašnjosti, Cetinje–Sremski Karlovci 1993]

Руварац Д., Доситије Николић, владика ваљевски, Гласник СПП за 1921 (1921) 392–396; 421–423. [Ruvarac D., Dositije Nikolić, vladika valjevski, Glasnik SPP za 1921 (1921) 392–396; 421–423]

Слијепчевић Ђ., Историја Српске православне цркве, 1, Београд 1991. [Slijepčević Đ., Istorija Srpske pravoslavne crkve, 1, Beograd 1991]

Слијепчевић Ђ., Историја Српске православне цркве, 2, Београд 1991. [Slijepćević Đ., Istorija Srpske pravoslavne crkve 2, Beograd 1991]

Слијепчевић Ђ., Хумско-херцеговачка митрополија и епископи (митрополити) од 1219. до краја XIX века, Богословље 15 (Београд 1940) 28–43. [Slijepčević Đ., Humsko-hercegovačka mitropolija i episkopi (mitropoliti) od 1219. do kraja XIX veka, Bogoslovlje 15 (Beograd 1940) 28–43]

Снегаров И., История на Охридската архиепископия – патриаршия, том 2, от падането й под турците до нейното унищожение, София 1995. : [Snegarov I., Istoriya na Ohridskata arhiepiskopia – patriaršia, tom 2, ot padaneto y pod turcite do neynoto unishtozhenie, Sofija 1995]

Станојевић Г., Васић М., Историја Црне Горе, 3, том 1, Титоград 1975. [Stanojević G., Vasić M., Istorija Crne Gore, 3, tom 1, Titograd 1975]

Ћоровић В., Историја Срба, 2, Београд 1989. [Ćorović V., Istorija Srba, 2, Beograd 1989]


Best AI Website Maker