Историјски часопис књ. 69 (2020)
The Historical Review, vol. 69 (2020)

Дарко Л. Бакић

ОПАСНОСТ ОД ИЗБИЈАЊА ЦРНОГОРСКО-ОСМАНСКОГ РАТА 1911. ГОДИНЕ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069375B

УДК: 94(497):327(497.16:560)”1911”

стр. 375–399

језик: српски


Апстракт:

Малисорски устанак, који је избио у марту 1911. године услијед незадовољства становника Малесије младотурском владавином, црногорски краљ желио је да искорисити за остварење својих територијалних претензија према сјеверној Албанији, па је Малисорима пружао помоћ сваке врсте. Концентрисање јаких османских снага на црногорско-турској граници ради сламања устанка, изазивало је бојазан код црногорске стране да би могло да дође до напада Турака на Црну Гору, због чега је црногорска војска стављена у стање приправности. Криза је ријешена енергичном интервенцијом Русије, која је присилила Цетиње да предузме мјере, које су омогућиле стабилизацију прилика у Малесији.

Кључне ријечи:

Црна Гора, Османско царство, Русија, Малисорски устанак, сјеверна Албанија, краљ Никола, Шефкет Тургут-паша.

Darko L. Bakić

DANGER OF THE OUTBREAK  OF THE MONTENEGRIN-OTTOMAN WAR IN 1911

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069375B

UDC: 94(497):327(497.16:560)”1911”

pp. 375–399

language: serbian


Abstract:

The Montenegrin King aimed to use the Malissori Uprising, which broke out in March 1911 over the dissatisfaction of the population of Malësia with the rule of the Young Turks, to achieve his territorial pretentions to northern Albania, and therefore provided all kinds of help to the Malissori. As the concentration of strong Ottoman forces on the Montenegrin-Turkish border to suppress the uprising caused concerns among the Montenegrins that the Turks could attack Montenegro, the Montenegrin army was put on alert state. The crisis was resolved with the energetic intervention of Russia, which forced Cetinje to undertake measures, which led to the stabilisation of circumstances in Malësia.

Keywords:

Montenegro, Ottoman Empire, Russia, Malissori Uprising, northern Albania, King Nikola, Shevket Turgut Pasha. 

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Државни архив Црне Горе (ДАЦГ), Конзулат Скадар (КС) 

Извори – Primary Sources

Црна Гора и САД: у документима Националног архива у Вашингтону 1905–1918, прир. Р. Распоповић, Подгорица 2010. [Crna Gora i SAD: u dokumentima Nacionalnog arhiva u Vašingtonu 1905–1918, prir. R. Raspopović, Podgorica 2010] 

Н. М. Потапов: руски војни агент у Црној Гори, т. 1, Извјештаји, рапорти, телеграми, писма: 1902–1915. г., прир. Н. И. Хитрова и др., Подгорица–Москва 2003. [N. M. Potapov: ruski vojni agent u Crnoj Gori, t. 1, Izvještaji, raporti, telegrami, pisma: 1902–1915., prir. N. I. Hitrova i dr., Podgorica–Moskva 2003]

Новине – Newspapers

Глас Црногорца [Glas Crnogorca] 

Цетињски вјесник [Cetinjski vjesnik]

Литература – Secondary Works

Buda A., Frasheri K., Pollo S., Alibali J., Plasari N., Historia e popullit Shqiptar (II) Priština 1969. 

Durham, M. E., The Struggle for Scutari (Turk, Slav, and Albanian), London 1909.

Durham, M. E., Twenty Years of Balkan Tangle, London 1920.

Nikprelević, Đ., Ustanak u Malesiji 1911. godine, Podgorica 2001.

Radosavović, I., Međunarodni položaj Crne Gore u XIX vijeku, Beograd 1960.

Tredvej. Dž.D., Soko i orao: Crna Gora i Austro-Ugarska 1908–1914, Podgorica 2005.

Бартл, П., Албанци: од средњег века до данас, Београд 2001. [Bartl, P., Albanci: od srednjeg veka do danas, Beograd 2001]

Борозан, Ђ., Сјеверна Албанија и Албанци у политичким плановима краља Николе, Краљ Никола – личност дјело и вријеме, т. I, Подгорица 1998, 299–324. [Borozan, Đ., Sjeverna Albanija i Albanci u političkim planovima kralja Nikole, Kralj Nikola – ličnost djelo i vrijeme, t. I, Podgorica 1998 299–324]

Војводић, М., Разграничење Србије и Црне Горе с Албанијом 1912–1913. године, Историјски часопис 26 (1989) 149–162. [Vojvodić, M., Razgraničenje Srbije i Crne Gore s Albanijom 1912–1913. godine, Istorijski časopis 26 (1989) 149–162]

Галкин, И. С., Дипломатия европейских держав в связи с освободительным движением народов европейской турции в 1905–1912 гг., Москва 1960. [Galkin, I. S., Diplomatija evropejskih deržav v svjazi s osvobodite’lnym dviženiem narodov evropejskoj turcii v 1905–1912. gg., Moskva 1960]

Драгићевић, Р., Извјештаји о малисорским бунама 1911. године, Записи 25, 1–2 (1941) 42–56, 113–121. [Dragićević, R., Izvještaji o malisorskim bunama 1911. godine, Zapisi 25, 1– 2 (1941) 42–56, 113–121]

Драгићевић, Р., Малисорске буне 1910 и 1911 године, Записи 24 (1940) 144–159, 202–222, 274–289. [Dragićević, R., Malisorske bune 1910 i 1911 godine, Zapisi 24 (1940) 144–159, 202–222, 274–289]

Драшкић, С., Европа и албанско питање (1830–1921) : прилози проучавању историје Албаније од почетка националног препорода (1830) до Конференције амбасадора у Паризу (1921), Београд 2000. [Draškić, S., Evropa i albansko pitanje (1830–1921) : prilozi proučavanju istorije Albanije od početka nacionalnog preporoda (1830) do Konferencije ambassador u Parizu (1921), Beograd 2000]

Живојиновић, Д. Р., Устанак Малисора 1911. године и америчка помоћ Црној Гори, Историјски записи 24 (1967) [Živojinović, D. R., Ustanak Malisora 1911. godine i američka pomoć Crnoj Gori, Istorijski zapisi 24 (1967)]

Јовићевић, А., Малесија, Београд 1923. [Jovićević, A., Malesija, Beograd 1923]

Микић,Ђ., Аустро-Угарска и Младотурци 1908–1912., Бањалука 1983. [Mikić, Đ., Austro-Ugarska i Mladoturci 1908–1912., Banjaluka 1983]

Ракочевић Н., Црногорско-албански односи 1878–1914. године, Србија и Албанци у XIX и почетком XX века, Београд 1990, 123–197. [Rakočević N., Crnogorsko-albanski odnosi 1878–1914. godine, Srbija i Albanci u XIX i početkom XX veka, Beograd 1990, 123–197]

Распоповић, Р., Дипломатија Црне Горе 1711–1918, Подгорица–Београд 1996. [Raspopović, R., Diplomatija Crne Gore 1711–1918, Podgorica–Beograd 1996]

Рашовић, М. Б., Племе Кучи, Београд 1963. [Rašović, M. B., Pleme Kuči, Beograd 1963]

Сенкевич, И. Г., Освободительное движение албанского народа в 1905–1912 гг, Москва 1959. [Senkevič, I. G., Osvoboditel’noe dviženie albanskogo naroda v 1905–1912. gg., Moskva 1959]

Сенкевич, И. Г., Национально-освободителная борьба албанского народа в 1911–1912 годах, Новая и новейшая история 5 (1957) 43–67. [Senkevič, I. G., Nacional’no-osvoboditelnaja bor’ba albanskogo naroda v 1911–1912 godah, Novaja i novejšaja istorija 5 (1957) 43–67]

Томановић, Л., Поводом мемоара барона Гисла, Записи 2 (1928) 346–360. [Tomanović, L., Povodom memoara barona Gisla, Zapisi 2 (1928) 346–360]

Тредвей, Дж. Д., Черногория, Австро-Венгрия и Россия перед Первой мировой войной, 1908–1914, Русија и Балкан током посљедња три стољећа, Подгорица–Москва 2012, 203–216. [Tredvej Dž. D., Šernogorija, Avstro-Vengrija i Rossija pered Pervoj mirovnoj vojnoj, 1908–1914, Rusija i Balkan tokom posljednja tri stoleća, Podgorica–Moskva 2012, 203–216]

Ћетковић, Ј., Ујединитељи Црне Горе и Србије, Дубровник 1940. [Ćetković, J., Ujedinitelji Crne Gore i Srbije, Dubrovnik, 1940]

Храбак, Б., Арбанашки устанци 1912. године, Врањски гласник 11 (1975) 173–375. [Hrabak, B., Arbanaški ustanci 1912. godine, Vranjski glasnik 11 (1975) 173–375.]

AI Website Software