Историјски часопис књ. 69 (2020)
The Historical Review, vol. 69 (2020)

Милан Гулић

СРПСКИ ДОБРОВОЉЦИ И СОЛУНСКИ ФРОНТ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069401G

УДК: 355.216(=161.41):94(497)”1915/1916”

стр. 401–442

језик: српски


Апстракт:

Када су крајем 1915. и почетком 1916. окупиране српске краљевине Србија и Црна Гора, преостала српска војска нашла се на територији Грчке. Уз помоћ савезника је опорављена, опремљена и реорганизована, а затим пребачена на Солунски фронт у првој половини 1916. С обзиром на то да је државна територија била окупирана, једини извор њеног попуњавања постали су добровољци. Онима који су се са српском војском повукли преко Албаније придружили су се хиљаде нових, који су пристизали са Источног фронта, из Сјеверне Америке, а у мањем броју из других дијелова свијета. Кроз рад пратимо три војне формације српске војске које су у потпуности или у значајној мјери биле састављене од добровољаца, како грађана Србије, који из различитих разлога нису подлегали војној обавези, тако и од страних држављана, махом српске националности, који су се ставили на расположење Србији. Чланак је заснован на објављеним и необјављеним документима, стручној литератури и мемоарским дјелима.

Кључне ријечи:

Солунски фронт, добровољци, Добровољачки одред, Батаљон Срба добровољаца, Југословенска дивизија.

Milan Gulić

SERBIAN VOLUNTEERS AND SALONIKA FRONT

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069401G

UDC: 355.216(=161.41):94(497)”1915/1916”

pp. 401–442

language: serbian


Abstract:

When in late 1915 and early 1916 the Serbian kingdoms of Serbia and Montenegro were occupied, the remaining Serbian army was in the territory of Greece. With the Allies’ help, the army recovered, was equipped and re-organised, and transferred to the Salonika Front in the first half of 1916. As the state territory was occupied, volunteers became the only source for replenishing the army. Those who withdrew through Albania together with the Serbian army were joined by thousands of new soldiers, arriving from the Eastern Front, North America and, in smaller numbers, from other parts of the world. In this paper, we follow three military formations of the Serbian army entirely or significantly consisting of volunteers, both Serbian nationals, who were not conscripts for different reasons, and foreign nationals, mainly of Serbian ethnicity, who put themselves at the service of Serbia. The paper is based on published and unpublished documents, professional literature and memoirs.

Keywords:

Salonika Front, volunteers, Volunteer Detachment, Battalion of the Serb Volunteers, Yugoslav Division. 

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Војни архив, Пописник 3. [Vojni arhiv, Popisnik 3] 

ВА, Пописник 3а. [VA, Popisnik 3a]

Извори – Primary Sources

Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, XV, 1916. година: реорганизација српске војске на Крфу и пребацивање у Солун и околину, Београд 1929. [Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca, XV, 1916. godina: reorganizacija srpske vojske na Krfu i prebacivanje u Solun i okolinu, Beograd 1929] 

Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, XVI, 1916. година: излазак на Солунски фронт и почетак операције српске војске (од 17. VI до 16. VIII), Београд 1929. [Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca, XVI, 1916. godina: izlazak na Solunski front i početak operacije srpske vojske (od 17. VI do 16. VIII), Beograd 1929]

Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, XVII, 1916. година: припреме за офанзиву на Солунском фронту од 17. августа–14. септембра, заустављање бугарске офанзиве и офанзива српских трупа. Први период: Горничевска битка, Београд 1929. [Veliki rat za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca, XVII, 1916. godina: pripreme za ofanzivu na Solunskom frontu od 17. avgusta–14. septembra, zaustavljanje bugarske ofanzive i ofanziva srpskih trupa. Prvi period: Gorničevska bitka, Beograd 1929]

Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, XVIII, 1916. година: офанзива српске војске на Солунском фронту. Други период: заузеће Кајмакчалана, Старковог гроба и Совичких положаја, Београд 1930. [Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca, XVIII, 1916. godina: ofanziva srpske vojske na Solunskom frontu. Drugi period: zauzeće Kajmakčalana, Starkovog groba i Sovičkih položaja, Beograd 1930]

Велики рат за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918 г., XIX, 1916. година: офанзива српске војске на Солунском фронту 1916 г. Трећи период: операције на Црној реци и заузеће Битоља. Део I: заузеће Тепавачких положаја, Београд 1930. [Veliki rat za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1918 g., XIX, 1916. godina: ofanziva srpske vojske na Solunskom frontu 1916 g. Treći period: operacije na Crnoj reci i zauzeće Bitolja. Deo I: zauzeće Tepavačkih položaja, Beograd 1930]

Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918 г., XX, 1916. година: офанзива српске војске на Солунском фронту. Трећи период: операције на Црној реци и заузеће Битоља. Део II: освојење кота 1212 и 1378 и пад Битоља, Београд 1931. [Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1918 g., XX, 1916. godina: ofanziva srpske vojske na Solunskom frontu. Treći period: operacije na Crnoj reci i zauzeće Bitolja. Deo II: osvojenje kota 1212 i 1378 i pad Bitolja, Beograd 1931]

Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918 г., XXI, 1916 и 1917. година: рововска војна српске војске на Солунском фронту. I период рововске војне, Београд 1931. [Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1918 g., XXI, 1916 i 1917. godina: rovovska vojna srpske vojske na Solunskom frontu. I period rovovske vojne, Beograd 1931]

Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918 г., XXIII, 1917. година: рововска војна српске војске на Солунском фронту. Други период рововске војне: дефанзива српске војске, Београд 1933. [Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1918 g., XXIII, 1917. godina: rovovska vojna srpske vojske na Solunskom frontu. Drugi period rovovske vojne: defanziva srpske vojske, Beograd 1933]

Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918 г., XXIV, 1917. година: рововска војна српске војске на Солунском фронту. Други период рововске војне: наставак, Београд 1933. [Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1918 g., XXIV, 1917. godina: rovovska vojna srpske vojske na Solunskom frontu. Drugi period rovovske vojne: nastavak, Beograd 1933]

Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918 г., XXV, 1918. година: рововска војна српске војске на Солунском фронту. Други период рововске војне: наставак, Београд 1934. [Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1918 g., XXV, 1918. godina: rovovska vojna srpske vojske na Solunskom frontu. Drugi period rovovske vojne: nastavak, Beograd 1934]

Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918 г., XXVI, 1918. година: рововска војна српске војске на Солунском фронту. Трећи период рововске војне: припреме за офанзиву, Београд 1935. [Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1918 g., XXVI, 1918. godina: rovovska vojna srpske vojske na Solunskom frontu. Treći period rovovske vojne: pripreme za ofanzivu, Beograd 1935]

Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918 г., XXVII, 1918. година: офанзива. Први период: Добропољска битка. Пробој непријатељског фронта и избијање српске војске на реку Вардар, Београд 1936. [Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1918 g., XXVII, 1918. godina: ofanziva. Prvi period: Dobropoljska bitka. Proboj neprijateljskog fronta i izbijanje srpske vojske na reku Vardar, Beograd 1936]

Велики рат Србије за ослобођење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918 г., XXVIII, 1918. година: офанзива. Други период: гонење. Прва фаза: маневар српских армија у сливу Брегалнице, заузеће Царевог села, Овчег Поља и Скопља. Капитулација Бугарске, Београд 1937. [Veliki rat Srbije za oslobođenje Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1918 g., XXVIII, 1918. godina: ofanziva. Drugi period: gonenje. Prva faza: manevar srpskih armija u slivu Bregalnice, zauzeće Carevog sela, Ovčeg Polja i Skoplja. Kapitulacija Bugarske, Beograd 1937]

Димитријевић К., Пробој Солунског фронта: јунаци „Српске трилогије“ говоре, Београд 2014. [Dimitrijević K., Proboj Solunskog fronta: junaci „Srpske trilogije“ govore, Beograd 2014]

Драшкић П. М., Моји мемоари, Београд 1990. [Draškić P. M., Moji memoari, Beograd 1990]

Ђурић А. Д., Ка победи, Голгота и васкрс Србије 1915–1918, прир. С. Ђурић, В. Стевановић, Београд 1986, 737–746. [Đurić A. D., Ka pobedi, Golgota i vaskrs Srbije 1915–1918, prir. S. Đurić, V. Stevanović, Beograd 1986, 737–746]

Ђурић А., Солунци говоре, Чачак/Крагујевац 201411. [Đurić A., Solunci govore, Čačak/Kragujevac 201411.

Ђуричић М. С., Од Доброг поља до Царевог Села (Службени извештај ратног дописника Југословенске дивизије), Добровољачки гласник 31 (2008) 15–18. [Đuričić M. S., Od Dobrog polja do Carevog Sela (Službeni izveštaj ratnog dopisnika Jugoslovenske divizije), Dobrovoljački glasnik 31 (2008) 15–18]

Југословенски добровољци 1914–1918: Србија, Јужна Америка, Северна Америка, Аустралија, Француска, Италија, Солунски фронт, прир. Н. Поповић, Београд 1980. [Jugoslavenski dobrovoljci 1914–1918: Srbija, Južna Amerika, Severna Amerika, Australija, Francuska, Italija, Solunski front, prir. N. Popović, Beograd 1980]

Крејаковић С., Кајмакчалан – капија слободе, Голгота и васкрс Србије 1915–1918, прир. С. Ђурић, В. Стевановић, Београд 1986, 409–419. [Krejaković S., Kajmakčalan – kapija slobode, Golgota i vaskrs Srbije 1915–1918, prir. S. Đurić, V. Stevanović, Beograd 1986, 409–419]

Крејаковић С., Погибија војводе Вука на Груништу, Голгота и васкрс Србије 1915–1918, прир. С. Ђурић, В. Стевановић, Београд 1986, 420–425. [Krejaković S., Pogibija vojvode Vuka na Gruništu, Golgota i vaskrs Srbije 1915–1918, prir. S. Đurić, V. Stevanović, Beograd 1986, 420–425]

Маџаревић Д. Т., Каплар Сима „зубима коље“ Бугаре, Добровољци у ратовима 1912–1918: доживљаји и сећања, ур. Р. Кашанин, Београд 1971, 339–340. [Madžarević D. T., Kaplar Sima „zubima kolje“ Bugare, Dobrovoljci u ratovima 1912–1918: doživljaji i sećanja, ur. R. Kašanin, Beograd 1971, 339–340]

Прелазак српске војске са четворне на тројну формацију, Добровољачки гласник 28 (2006) 162. [Prelazak srpske vojske sa četvorne na trojnu formaciju, Dobrovoljački glasnik 28 (2006) 162]

Пробој Солунскога Фронта: предавање ђенерала Петра Пешића (држано 9. априла 1922. г. у дворани Народне Скупштине, у Београду, у корист подизања споменика незнаном јунаку), Београд 1922. [Proboj Solunskoga Fronta: predavanje đenerala Petra Pešića (držano 9. aprila 1922. g. u dvorani Narodne Skupštine, u Beogradu, u korist podizanja spomenika neznanom junaku), Beograd 1922]

Трифуновић И. Ж., Крв четника, Београд 1930. [Trifunović I. Ž., Krv četnika, Beograd 1930]

Литература – Secondary Works

Ivetić V., Struktura brojnog stanja srpske vojske na Solunskom frontu 1916–1918. godine, Vojnoistorijski glasnik 3 (1998) 122–130. 

Opačić P., Srpska vojska na Solunskom frontu i stvaranje zajedničke jugoslovenske države, Stvaranje jugoslovenske države 1918., Beograd 1983, 115–134.

Ratković B., Borbena dejstva srpske vojske na Solunskom frontu 1916 – septembra 1918, Vojnoistorijski glasnik 2–3 (1995) 109–139.

Алимпић М., Солунски фронт, Београд 1967. [Alimpić M., Solunski front, Beograd 1967]

Богдановић Б., Браћа по оружју, Београд 2015. [Bogdanović B., Braća po oružju, Beograd 2015]

Гулић М., Бокељи на страни Србије у Првом свјетском рату, Херцег Нови 2015. [Gulić M., Bokelji na strani Srbije u Prvom svjetskom ratu, Herceg Novi 2015]

Живојиновић С., Организовање и пробој Солунског фронта, Глас цркве 4 (1988) 21–28. [Živojinović S., Organizovanje i proboj Solunskog fronta, Glas crkve 4 (1988) 21–28]

Живуловић Серафим Ж., Напред у отаџбину: пробој Солунског фронта, Београд 20172. [Živulović Serafim Ž., Napred u otadžbinu: proboj Solunskog fronta, Beograd 20172]

Јеринић П., Војин Поповић – живот посвећен отаџбини, Добровољачки гласник 28 (2006) 163–171. [Jerinić P., Vojin Popović – život posvećen otadžbini, Dobrovoljački glasnik 28 (2006) 163–171]

Јовановић А. С., Добровољачки одреди српске војске у I светском рату, Добровољачки гласник 8 (1996) 9–21. [Jovanović A. S., Dobrovoljački odredi srpske vojske u I svetskom ratu, Dobrovoljački glasnik 8 (1996) 9–21]

Јовановић А. С., Војска, добровољци и устаници ослобађају Отаџбину 1918., Добровољачки гласник 12 (1998) 29–43. [Jovanović A. S., Vojska, dobrovoljci i ustanici oslobađaju Otadžbinu 1918., Dobrovoljački glasnik 12 (1998) 29–43]

Јовић П. Р., Поповић Н. Б., Добровољци 1912–1918. Најхрабрији међу храбрима, II, Београд 1989. [Jović P. R., Popović N. B., Dobrovoljci 1912–1918. Najhrabriji među hrabrima, II, Beograd 1989]

Кризман Б., Хисторијско значење пробоја Солунског фронта у јесен 1918, Летопис Матице српске 403 (1969) 531–546. [Krizman B., Historijsko značenje proboja Solunskog fronta u jesen 1918, Letopis Matice srpske 403 (1969) 531–546]

Мариновић Н. Ј., Војвода Вук: пешадијски потпуковник Српске војске Војин Поповић, Београд 2006. [Marinović N. J., Vojvoda Vuk: pešadijski potpukovnik Srpske vojske Vojin Popović, Beograd 2006]

Марческу Н., Добровољачки одред Војводе Вука на Солунском фронту, Добровољачки гласник 10 (1997) 36–45. [Marčesku N., Dobrovoljački odred Vojvode Vuka na Solunskom frontu, Dobrovoljački glasnik 10 (1997) 36–45]

Марческу Н. Ђ., Потпуковник Војин Поповић – Војвода Вук, Добровољачки гласник 24 (2004) 97–100. [Marčesku N. Đ., Potpukovnik Vojin Popović – Vojvoda Vuk, Dobrovoljački glasnik 24 (2004) 97–100]

Милићевић Т. К., Миленковић С. Т., Пробој Солунског фронта и Балкански маневар: поводом 50-годишњице 1918–1968, Берн 1968. [Milićević T. K., Milenković S. T., Proboj Solunskog fronta i Balkanski manevar: povodom 50-godišnjice 1918–1968, Bern 1968]

Мицић М., Српско добровољачко питање у Великом рату (1914–1918), Ново Милошево/Београд 2014. [Micić M., Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu (1914–1918), Novo Miloševo/Beograd 2014]

Мицић М., Американци: српски добровољци из САД (1914–1918), Ново Милошево 2018. [Micić M., Amerikanci: srpski dobrovoljci iz SAD (1914–1918), Novo Miloševo 2018]

Опачић П., Солунска офанзива 1918. године. Српска војска у завршном периоду Првог светског рата, Београд 1980. [Opačić P., Solunska ofanziva 1918. godine. Srpska vojska u završnom periodu Prvog svetskog rata, Beograd 1980]

Опачић П., Србија и Солунски фронт, Београд 1984. [Opačić P., Srbija i Solunski front, Beograd 1984]

Опачић П., Завршетак Првог светског рата – Пробој Солунског фронта – Почетак Слома војних снага Централних сила и стварање Југославије, Архив за историју здравствене културе Србије 1–2 (1989) 7–17. [Opačić P., Završetak Prvog svetskog rata – Proboj Solunskog fronta – Početak Sloma vojnih snaga Centralnih sila i stvaranje Jugoslavije, Arhiv za istoriju zdravstvene kulture Srbije 1–2 (1989) 7–17]

Опачић П., Србија, Солунски фронт и уједињење 1918., Београд 1990. [Opačić P., Srbija, Solunski front i ujedinjenje 1918., Beograd 1990]

Опачић П., Попуна српске војске добровољцима 1916–1918, Добровољачки гласник 8 (1996) 36–50. [Opačić P., Popuna srpske vojske dobrovoljcima 1916–1918, Dobrovoljački glasnik 8 (1996) 36–50]

Опачић П., Солунски фронт: Зејтинлик, Београд 20043. [Opačić P., Solunski front: Zejtinlik, Beograd 20043]

Павловић П., Пешић Н., Ратни добровољци на Солунском фронту и у ослобођењу отаџбине, Београд 2008. [Pavlović P., Pešić N., Ratni dobrovoljci na Solunskom frontu i u oslobođenju otadžbine, Beograd 2008]

Пешић Н., Голубовић В., Павловић П., Војвода Вук: ратничка легенда, Нови Сад/Београд 2016. [Pešić N., Golubović V., Pavlović P., Vojvoda Vuk: ratnička legenda, Novi Sad/Beograd 2016]

Поповић Б. Ђ., Војин Поповић – Војвода Вук (Сјеница, 9. децембар 1881 – Груниште, Битољ, 29. новембар 1916), Добровољачки гласник 8 (1996) 95–103. [Popović B. Đ., Vojin Popović – Vojvoda Vuk (Sjenica, 9. decembar 1881– Grunište, Bitolj, 29. novembar 1916), Dobrovoljački glasnik 8 (1996) 95–103]

Поповић Н. Б., Српска влада и добровољачко питање, Србија 1916. године, Београд 1987, 193–208. [Popović N. B., Srpska vlada i dobrovoljačko pitanje, Srbija 1916. godine, Beograd 1987, 193–208]

Поповић Н. Б., Бројно стање и национална структура добровољаца у српској војсци у Првом светском рату, Добровољци у ослободилачким ратовима Срба и Црногораца, Београд 1996, 273–281. [Popović N. B., Brojno stanje i nacionalna struktura dobrovoljaca u srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu, Dobrovoljci u oslobodilačkim ratovima Srba i Crnogoraca, Beograd 1996, 273–281]

Ратковић-Костић С., Реорганизација и преоружавање српске војске 1916. и 1917. године са посебним освртом на дејства Југословенске дивизије, Добровољачки гласник 10 (1997) 9–25. [Ratković-Kostić S., Reorganizacija i preoružavanje srpske vojske 1916. i 1917. godine sa posebnim osvrtom na dejstva Jugoslovenske divizije, Dobrovoljački glasnik 10 (1997) 9–25]

Ратковић-Костић С., Дејства Југословенске дивизије у пробоју Солунског фронта, Добровољачки гласник 12 (1998) 22–28. [Ratković-Kostić S., Dejstva Jugoslovenske divizije u proboju Solunskog fronta, Dobrovoljački glasnik 12 (1998) 22–28]

Револ Ј., Победа у Македонији: пробој Солунског фронта, Београд 1936. [Revol J., Pobeda u Makedoniji: proboj Solunskog fronta, Beograd 1936]

Ристић Р., Добровољци из прекоморских земаља на Солунском фронту, Добровољачки гласник 10 (1997) 46–57. [Ristić R., Dobrovoljci iz prekomorskih zemalja na Solunskom frontu, Dobrovoljački glasnik 10 (1997) 46–57]

Скоко С., Бој на Кајмакчалану, Србија 1916. године, Београд 1987, 33–63, 281. [Skoko S., Boj na Kajmakčalanu, Srbija 1916. godine, Beograd 1987, 33–63, 281]

Станић Ђ., Верници српства и отаџбине: оглед о добровољцима Великог рата Србије 1914–1918. године, Београд 2003. [Stanić Đ., Vernici srpstva i otadžbine: ogled o dobrovoljcima Velikog rata Srbije 1914–1918. godine, Beograd 2003]

AI Website Generator