Историјски часопис књ. 69 (2020)
The Historical Review, vol. 69 (2020)

Биљана Стојић

СОЛУНСКИ ФРОНТ У МЕМОАРСКИМ БЕЛЕШКАМА ГЕНЕРАЛА МОРИСА САРАЈА И МАРШАЛА ФРАНШЕ Д’ЕПЕРЕА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069443S

УДК: 94(497)”1915/1916”(093.3):821.133.1-94

стр. 443–469

језик: српски


Апстракт:

У раду смо на основу дневничких бележака двојице француских официра, генерала Мориса Сараја и маршала Франше Д’Епереа дали приказ Солунског фронта и рата на Балкану у периоду од јесени 1915. када је фронт успостављен до његовог пробоја у септембру 1918. године. Морис Сарај је био први заповедник Источне армије (јул 1915 – децембар 1917) док је Франше Д’Епере био њен трећи и последњи командант (јун 1918 – јул 1920). Реч је о двојици по свему различитим историјским личностима чија ће нам компаративна анализа омогућити свеобухватно разматрање рата на Балкану и однос Савезника према овом, за њих, другоразредном фронту. У фокусу нашег истраживања су њихов однос и сарадња са српском војском, као и њихово виђење улоге и значаја Солунског фронта у свеукупној победи Антанте над Централним силама у Првом светском рату.

Кључне речи:

Солунски фронт, Србија, Француска, Велика Британија, Морис Сарај, Франше Д’Епере, Жорж Клемансо, Александар Карађорђевић, Живојин Мишић.

Biljana Stojić

THESSALONIKI FRONT IN MEMOIRS  OF GENERAL MAURICE SARRAIL AND MARSHAL FRANCHET D’ESPEREY

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069443S

UDC: 94(497)”1915/1916”(093.3):821.133.1-94

pp. 443–469

language: serbian


Abstract:

Based on memoirs of two French officers – General Maurice Sarrail and Marshal Franchet D’Esperèy, the paper gives an overview of the Thessaloniki front and the war in the Balkans from autumn 1915, when the front was established, until its breakthrough in September 1918. Maurice Sarrail was the first commander-in-chief of L’Armée d’Orient (July 1915 – December 1917) and Franchet D’Esperèy was its third and last commander (June 1918 – July 1920). These are two entirely different historical personalities and the comparative analysis of them will enable us to comprehensively examine the war in the Balkans and the Allies’ attitude towards this, in their view, second-rate front. Our research focuses on their relationship and cooperation with the Serbian army, and their view of the role and importance of the Thessaloniki front in the Entente’s victory over the Central Powers in the First World War.

Keywords:

Thessaloniki front, Serbia, France, Great Britain, Maurice Sarrail, Franchet D’Esperèy, Georges Clemenceau, Aleksandar Karađorđević, Živojin Mišić.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Service Historiques de la Défense à Vincennes (SHD), Dossier personnel du Piarron de Mondésir. 

Service Historiques de la Défense à Vincennes, dossièr GR 16 N 3028.

Извори – Primary sources

Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918. г. 1918., књ. 26, 1918. година, Рововска војна српске војске на Солунском фронту. III период рововске војне, Припреме за офанзиву, Главни ђенералштаб, Београд 1935. [Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1918, g. 1918., knj. 26, 1918. godina, Rovovska vojna srpske vojske na Solunskom frontu. III period rovovske vojne. Pripreme za ofanzivu, Glavni đeneralštab, Beograd 1935] 

Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата, и Словенаца 1914–1918. г, 1918. година, књ. 27, 1918. година, Офанзива. Први период, Добропољска битка: пробој непријатељског фронта и избијање српске војске на реку Вардар, Главни ђенералштаб, Београд 1936. [ Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1918, g. 1918., knj. 27, 1918. godina, Ofanziva. Prvi period, Dobropoljska bitka: proboj neprijateljskog fronta i izbijanje srpske vojske na reku Vardar, Glavni đeneralštab, Beograd 1936]

Gouin, Gustave, L’armée D’Orient, Paris 1931.

Д’Епере, Франше, Мемоари. Солунски фронт, Србија, Балкан, Централна Европа 1918–1919, прир. Војислав Павловић, Нови Сад 2018. [Franše, D’Epere, Memoari. Solunski front, Srbija, Balkan, Centralna Evropa 1918–1919, prir. Vojislav Pavlović, Novi Sad 2018]

Poincaré, Raymond, Au service de la France – Neuf années de souvenirs. Les tranchées 1915, t. VI, Paris 1930; L’année trouble 1917, t. IX, Paris 1932; Victoire et armistice 1918, t. X, Paris 1933.

Sarrail, Maurice Général, Mon commandement en Orient (1916–1918), Paris 1920.

Фотијадес, Константин, Пробој немачко-бугарског фронта 15-ог септембра 1918. године, превео са фр. М. Ј. Николајевић, Београд 1921. [Fotijades, Konstantin, Proboj nemačko-bugarskog fronta 15-og septembra 1918. godine, preveo sa fr. M. J. Nikolajević, Beograd 1921]

Žofr, Ž., Ratni memoari, Beograd 1956.

Новине – Newspapers 

Политика, бр. 4588 (31. јануар 1921) [Politika, br. 4588 (31. januar 1921)] 

Литература – Secondary sources

Живановић, Милан Ж., О евакуацији српске војске из Албаније и њеној ревизији на Крфу (1915–1916) према француским документима, Историјски часопис XIV–XV (1963–1965) 231–307. [Živanović, Milan Ž., O evakuaciji srpske vojske iz Albanije i njeoj reviziji na Krfu (1915–1916) prema francuskim dokumentima, Istorijski časopis XIV–XV (1963–1965) 231–307] 

Larcher, M. Commandant, La Grande guerre dans les Balkans. Direction de la guerre, Paris 1929.

Павловић, Војислав, Франше Д’Епере, командант савезничких армија на Солунском фронту 1918–1919, Нови Сад 2018. [Pavlović, Vojislav, Franše D’Epere, komandant savezničkih armija na Solunskom frontu 1918–1919, Novi Sad 2018]

Stojić, Biljana, French military missions in Serbi during 1915, The Great War in 1915, ed. Dalibor Denda, Mario Christian Ortner, Belgrade 2017, 256–275.

Stojić, Biljana, Georges Clemenceau and creation of Yugoslavia, Крај Великог рата: војне операције и мировни уговори/The End of the Great War: Military Operations and Peace Treaties, ур. Александар Растовић, Београд 2020, 235–256.

Feyler, Colonel F., La Campagne de Macédoine 1917–1918, Genève 1921.


Енциклопедијe – Lexicons

Dictionnaire universel des noms propres – Le Robert, t. IV, Paris 1975. 

Интернет базе – Online sources

https://prvisvetskirat.rs/biblioteka/veliki-rat-srbije-za-oslobodjenje-i-ujedinjenje/knjiga-osma-1915-godina/oktobar-1915-situacija-od-1-do-3/?script=lat

Free AI Website Software