Историјски часопис књ. 69 (2020)
The Historical Review, vol. 69 (2020)

Биљана Вучетић

ХУМАНИТАРНИ РАД  АМЕРИЧКОГ  ЦРВЕНОГ КРСТА  У  ЦРНОЈ ГОРИ (1915–1919)

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069471V

УДК: 614.885(73):94(497.16)”1915/1919”

стр. 471–493

језик: енглески


Апстракт:

У раду је размотрен хуманитарни рад Америчког црвеног крста у ратном и послератном периоду у Црној Гори, између 1915. и 1919. године. Заснован је на примарним изворима америчке провенијенције, попут извештаја са терена хуманитараца Америчког црвеног крста. Бројни амерички санитетски официри, лекари, медицинске сестре и социјални радници дошли су у Србију и Црну Гору током Првог светског рата, а још већи број њих стигао је после закључења примирја. Њихове белешке и извештаји, уз званичне документе, представљају вредне изворе о хуманитарној ситуацији у ратом разореним земљама на Балкану.

Кључне речи:

Aмерички црвени крст, Црна Гора, САД, Први светски рат, хуманитарни рад.

Biljana Vučetić

THE AMERICAN RED CROSS HUMANITARIAN EFFORTS IN MONTENEGRO (1915–1919)

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069471V

UDC: 614.885(73):94(497.16)”1915/1919”

pp. 471–493

language: english


Abstract:

This article considers the relief work of the American Red Cross in wartime and postwar Montenegro, between 1915 and 1919. It is based on primary sources of American provenance, such as reports submitted by the American Red Cross field workers. Many U.S. sanitary officers, doctors, nurses, and social workers arrived in Serbia and Montenegro during WWI, and a great many more after the signing of the armistice. Their notes and reports, along with the official documents, represent valuable sources on the humanitarian situation in the war-torn countries in the Balkans.

Keywords:

American Red Cross, Montenegro, USA, WWI, relief work.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

National Archives and Records Administration, Washington, D.C. 

Special Collections, University of Delaware Library, Newark, Delaware.

Special Collections, University of Virginia Library, Charlottesville, Va.

The Basilio J. Valdes Digital Collection.

Извори – Primary sources

Annual report – The American National Red Cross, Washington 1919. 

Annual report – The American National Red Cross, Washington 1920.

Awarded the Second Decoration by Serbia, The Evening Star (Washington, 29 November 1919).

Captain Clement Bell Chinn, Register of the Kentucky State Historical Society, v.18, No. 52 (1920) 111.

Commission Hailed By Montenegrins, The Red Cross Bulletin (17 March 1919) 5.

Crna Gora i SAD u dokumentima Nacionalnog arhiva u Vašingtonu, 1905–1918, prir. R. Raspopović, Podgorica 2010. [Montenegro and the USA, in the documents of the National Archives and Recodrs Administration in Washington D.C., 1905–1918, ed. R. Raspopović, Podgorica 2010]

Dr Keppel States Relief Needs Abroad, The Red Cross Bulletin (20 October 1919) 7.

Honor Red Cross Workers, The Evening Star (Washington, 8 August 1919).

Making Montenegro Healthy, The Red Cross Bulletin, v. 5 (21 March 1921) 8.

Krueger M., Personal Experiences in Servia, The American Journal of Nursing, v.15 (1914–1915) 1012–1017.

Dock L. L., History of American Red Cross Nursing, New York 1922.

Honor Red Cross Workers, The Evening Star (Washington, 8 August 1919).

Lovejoy E. P., Certain Samaritans, The Macmillan Company, New York 1927.

Montenegro in Sorry Plight, The Red Cross Bulletin (15 September 1919) 6.

Montenegro People in a Pitiable Condition, Los Angeles Times (7 August 1919).

Montenegro’s Dire Want, The New York Times (8 March 1919).

Montenegro’s Gratitude for America, The Red Cross Bulletin (8 December 1919) 7.

Morse E. W., America in the War. The Vanguard of American volunteers, New York 1919.

Murray A., Nineteen Months’ Foreign Relief, American Red Cross Shipments from September 7, 1914, to April 1, 1916. An Official Statement, The American Red Cross magazine, v. 11 (1916) 197.

Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1915, Supplement, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1928.

The Rockfeller Foundation Annual Report 1915, Special Edition, New York 1915.

Strong R. P., Conquering the Typhus Plague, The American Red Cross Magazine, v. 10 (1915) 267–274.

Unsafe in Montenegro Even on Friendly Visit, Mountains Infested with Bandits and Robber – Murders daily, The Evening Star (Washington, 27 November 1919).

Warfield W., Chatterboxes of Europe. Montenegrin Women Hold the Record – Home Life of Hardy Mountaineers, The New York Times (5 October 1919).

Америчка Мисија, Глас Црногорца 31 (20 јун 1915) [Američka Misija, Glas Crnogorca 31 (20 jun 1915]


Литература – Secondary sources

Čagorović N., Burzanović, S., SAD i Crna Gora: Misija Američkog Crvenog krsta u Crnoj Gori (1919–1922), Podgorica 2018. 

Đukanović B., A stay in Montenegro, An American Impression, in: Recounting Cultural Encounters, ed. by M. Knežević [et al.] Cambridge Scholars, Cambridge 2009, 49–61.

Irwin J. F., Making the World Safe. The American Red Cross and Nation’s Humanitarian Awakening, Oxford University Press, 2013.

Kern I., Svjedočenja: Američki Crveni krst u Podgorici nakon Velikog rata, 3. 4. 2017. https://www.portalanalitika.me/clanak/264733—svjedocenja-americki-crveni-krst-u-podgorici-nakon-velikog-rata-foto.

A. S. Leidholdt, Editor for Justice. The Life of Louis I. Jaffé, Baton Rouge 2006.

More E. S., “A Certain Restless Ambition”: Women Physicians and World War I, American Quarterly, Vol. 41, No. 4 (Dec., 1989) 636–660; http://www.jstor.org/stable/2713096;

Sredanović B., Arhiv: Američki Crveni krst u Crnoj Gori, 6. 12. 2014. https://www.portalanalitika. me/clanak/169244—arhiv;

Treadway J. D., Anglo-American Diplomacy and the Montenegrin Question, 1914–1921, Occasional Papers 26 (1991) 1–20.

Treadway J. D., Reflections on US-Montenegrin relations 1905–1918, Историјски записи 3 (2010) 9–29.

Vučetić, B., Warm Neutrality: Some Aspects of American Humanitarian Work in Serbia 1914–1916, in: Al fronte. La Grande Guerrа fra interventissimo, cronaca e soccorso, Ed. A. Carteny, G. Motta, A. Vagnini, Collana Storia d’ Europa, Roma 2018, 101–122.

Živojinović D., America, Italy and the birth of Yugoslavia (1917–1919), New York 1972.

Вучетић Б., Стенли Харт Озборн, амерички лекар у Србији 1915 године, Глас САНУ CDXXVIII. Одељење историјских наука, књ. 18 (2018) 461–475. [Vučetić B., Stenli Hart Ozborn, američki lekar u Srbiji 1915 godine, Glas SANU CDXXVIII. Odeljenje istorijskih nauka, knj. 18 (2018) 461–475]

Живојиновић Д., Америчке трупе у Црној Гори 1918–1919. године, Историјски записи 3 (2010) 31–43. [Živojinović D., Američke trupe u Crnoj Gori 1918–1919. godine, Istorijski zapisi 3 (2010) 31–43]

Живојиновић Д., Црна Гора у борби за опстанак 1914–1922, Београд 1996. [Živojinović D., Crna Gora u borbi za opstanak 1914–1922, Beograd 1996.]

Живојиновић Д., Мисија Салиса и Мајлса у Црној Гори 1919. године, Историјски записи, 3 (1968) 367–426. [Živojinović D., Misija Salisa i Majlsa u Crnoj Gori 1919. godine, Istorijski zapisi 3 (1968) 367–426]

Живојиновић Д., Прилог познавању прехрамбених и санитарних прилика у Црној Гори 1914–1920 године, у: Црна Гора у борби за опстанак 1914–1922, Београд 1996, 50, 49–58. [Živojinović D., Prilog poznavanju prehrambenih i sanitarnih prilila u Crnoj Gori 1914–1920 godine, u: Crna Gora u borbi za opstanak 1914–1922, Beograd 1996, 50, 49–58]

Живојиновић Д., У потрази за заштитником. Студије о српско-америчким везама 1878–1920, Београд 2010. [Živojinović D., U potrazi za zaštitnikom. Studije o srpsko-američkim vezama 1878–1920, Beograd 2010]

Животић А., Уједињење Србије и Црне Горе 1918. Сећање команданта Јадранских трупа генерала Драгутина Милутиновића, Војно-историјски гласник. Посебно издање (2019) 303–343. [Životić A., Ujedinjenje Srbije i Crne Gore 1918. Sećanje komandanta Jadranskih trupa generala Dragutina Milutinovića, Vojno-istorijski glasnik. Posebno izdanje (2019) 303–343]

Best AI Website Creator