Историјски часопис књ. 69 (2020)
The Historical Review, vol. 69 (2020)

Тијана Борић, Игор Борозан

ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА СМРТИ И КОНЦЕПТ КРАЉЕВА ДВА ТЕЛА: САХРАНА КРАЉА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА I 1934. ГОДИНЕ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069517B

УДК: 94(497.11):316.65“1934“:[321.61:929 Карађорђевић А. I

стр. 517–538

језик: енглески


Апстракт:

Убиство краља Александра уздрмало је европску јавност пред почетак Другог светског рата. Имало је још већи одјек у комплексној јужнословенској држави. У таквом напетом тренутку, било је важно очувати државно јединство и испунити правни и симболички вакуум узрокован краљевим убиством. Елите су стога употребиле стари средњовековни концепт два краљева тела. Сходно томе, сахрана краља Александра добила је обележја масовног спектакла у коме је смрт краља постала симбол државног јединства.

Кључне речи:

краљ Александар Карађорђевић, Краљевина Југославија, убиство, погребна церемонија, краљева два тела, политичко тело, природно тело, масовни медији, ефемерни спектакл.

Tijana Borić, Igor Borozan

POLITICAL ECONOMY OF DEATH AND THE CONCEPT OF THE KING’S TWO BODIES: THE FUNERAL OF KING ALEKSANDAR KARAĐORĐEVIĆ I IN 1934

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069517B

UDC: 94(497.11):316.65“1934“:[321.61:929 Карађорђевић А. I

pp. 517-538

language: english


Abstract:

The assassination of King Aleksandar shook the European public at the dawn of WWII. It had even more pronounced effects in the compound South Slavic state. In such a tense moment, it was necessary to preserve state unity and fill the legal and symbolic vacuum caused by the King’s murder. Thus, the elites employed the old medieval concept of the king’s two bodies. According to this principle, the funeral of King Aleksandar assumed the features of a mass performance wherein the death of the ruler turned into the symbol of state unity.

Keywords:

King Aleksandar Karađorđević, Kingdom of Yugoslavia, assassination, funeral ceremony, the king’s two bodies, body politic, body natural, mass media, ephemeral spectacle.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Архив Југославије, АЈ–62 збирка планова бр.717. [Arhiv Jugoslavije, AJ–62 zbirka planova br.717]  

Извори – Primary sources

Анoним, Намесници краљевске власти положили су пред народним представништвом заклетву на верност краљу Петру II, Политика, бр. 9484 (12.10.1934) 2. [Anonim, Namesnici kraljevske vlasti položili su pred narodnim predstavništvom zakletvu na vernost kralju Petru II, Politika, br. 9484 (12.10.1934) 2] 

Аноним, Београд у црнини, Политика бр. 9486 (14. 10. 1934) 7. [Anonim, Beograd u crnini, Politika br. 9486 (14. 10. 1934) 7]

Аноним, Тужна успомена, Политика, бр. 9483 (11. 10. 1934) 8. [Anonim, Tužna uspomena, Politika, br. 9483 (11. 10. 1934) 8]

Новине – Newspapers

Политика, бр. 9487 (15.10.1934). [Politika br. 9487 (15.10.1934)] 

Политика, бр. 9491 (19.10.1934). [Politika, br. 9491 (19.10.1934)]

Литература – Secondary sources

Haunfels, T., Visualisierung von Herrschaftsanspruch. Die Habsburger und Hasburg-Lothringer in Bildern, Wien 2005. 

Ignjatović, A., Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941, Beograd 2007.

Kantorovic, E. H. Dva vladareva tela. Studije o srednjovekovnoj političkoj teologiji, Beograd 2012.

Macho, T., Gäste, S., Vom Totenkult zum Theater, Quel Corps? Eine Frage der Repräsentation, ed. H. Belting, D. Kamper, M. Schulz, München 2002, 53–65.

Marin, L., Portrait of the King, Basingstoke 1988.

Pfisterer, U., Zwei Körper des Königs, Handbuch der Politischen Ikonographie: Band II: Imperator bis Zwerg, ed. U. Fleckner, M. Warnke, H. Ziegler, München 2011, 559−566.

Stojadinović, M. M. Ni rat ni pakt, Jugoslavija između dva rata, Rijeka 1970.

Warnke, M., Der Anteil der Öffentlichkeit am neuzeitlichen Herrscherbild, Iconic Worlds, Neue Bilderwelten und Wissenräume, ed. V. C. Maar, H. Burda, Köln 2005, 147–164.

Warnke, M., Politischen Ikonographie. Bildindex zur Politischen Ikonographie, Hamburg 2001.

Zitzlsperger, P., Tod des Herrschers, Handbuch der Politischen Ikonographie, Band II, Imperator bis Zwerg, ed. U. Fleckner, M. Warnke, H. Ziegler, München 2011, 440–447.

Ацовић, Д., Камилић, В., Двор југословенског краља кроз стваралаштво архитекте Краснова, каталог изложбе Краљевског двора 30. септембар – 14. октобар, Београд 2012. [Acović, D., Kamilić, V., Dvor jugoslovenskog kralja kroz stvaralaštvo arhitekte Krasnova, katalog izložbe Kraljevskog dvora 30. septembar – 14. oktobar, Beograd 2012]

Борић, Т., Теразије – урбанистички и архитектонски развој, Београд 2004. [Borić, T., Terazije – urbanistički i arhitektonski razvoj, Beograd 2004]

Борозан, И., Репрезентативна култура и политичка пропаганда: Споменик кнезу Милошу у Неготину, Београд 2006. [Borozan, I., Reprezentativna kultura i politička propaganda: Spomenik knezu Milošu u Negotinu, Beograd 2006]

Глигоријевић, Б., Краљ Александар Карађорђевић, књ. I, Београд 2002. [Gligorijević, B., Kralj Aleksandar Karađorđević, knj. I, Beograd 2002]

Димић, Љ., Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, књ. I, Београд 1996. [Dimić, Lj., Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 1918–1941, knj. I, Beograd 1996]

Екмечић, М. Стварање Југославије, књ. I, Београд 1989. [Ekmečić, M. Stvaranje Jugoslavije, knj. I, Beograd 1989]

Живојиновић, Д. Р., Краљ Петар I Карађорђевић, I–III, Београд 2003. [Živojinović, D. R., Kralj Petar I Karađorđević, I–III, Beograd 2003]

Марјановић-Душанић С., Свето и пропадљиво, Тело у српској хагиографској књижевности, Београд 2017.[Marjanović-Dušanić S., Sveto i propadljivo, Telo u srpskoj hagiografskoj književnosti, Beograd 2017]

Микавица Д. и др., Срби у Хабзбуршкој монархији, књ. I, НовиСад 2016. [Mikavica D. i dr., Srbi u Habzburškoj monarhiji, knj. I, Novi Sad 2016]

Милићевић, B., Убиство краља y Марсељу, Београд 2000. [Milićević, V., Ubistvo kralja u Marselju, Beograd 2000]

Милошевић, Н., Од Марсеља до Опленца (пренос тела и сахрана краља Александра Карађорђевића 1934.), Годишњак за друштвену историју 1–3 (2003) 141–169. [Milošević, N., Od Marselja do Oplenca (prenos tela i sahrana kralja Aleksandra Karađorđevića 1934.), Godišnjak za društvenu istoriju 1–3 (2003) 141–169]

Петрановић, Б., Историја Југославије 1918–1978, Београд 1980. [Petranović, B., Istorija Jugoslavije 1918–1978, Beograd 1980]

Симић, В., За љубав отaџбине. Патриоти и патриотизми у српској култури XVIII века у Хабзбуршкој монархији, Нови Сад 2012. [Simić, V., Za ljubav otadžbine. Patrioti i patriotizmi u srpskoj kulturi XVIII veka u Habzburškoj monarhiji, Novi Sad 2012]

Столић, А., Краљица Драга Обреновић, Београд 2009. [Stolić, A., Kraljica Draga Obrenović, Beograd 2009]

No Code Website Builder