Историјски часопис књ. 69 (2020)
The Historical Review, vol. 69 (2020)

Љиљана Чолић

ЗЛОУПОТРЕБА ПРОШЛОСТИ У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ  КРИТИЧКА АНАЛИЗА РАДОВА АЛБАНСКИХ ИСТОРИЧАРА И ЛИНГВИСТА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069539C

УДК: 930(496.5):[32.019.5:94(497.115)

стр. 539–555

језик: српски


Апстраткт:

Рад се бави проблематиком дугогодишње активности албанских истраживача да на основу превасходно анализе назива места и личних имена на простору Косова и Метохије, докажу како је албанско становништво већински староседелачко, а да је присуство српског етничког елемента пренаглашено приказивано у српској историографији.

Кључне речи:

Срби, Албанци, топоними, антропоними, етнички простор, становништво, мањине, порекло, историјски извори, прошлост, садашњост.

Ljiljana Čolić

THE ABUSE OF PAST FOR POLITICAL PURPOSES A CRITICAL ANALYSIS OF WORKS OF ALBANIAN HISTORIANS AND LINGUISTS

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2069539C

UDC: 930(496.5):[32.019.5:94(497.115)

pp. 539-555

language: serbian


Abstract:

The paper examines the long-standing activity of Albanian researchers to prove, based primarily on the analysis of the names of places and personal names in the area of Kosovo and Metohija, that the majority Albanian population are indigenous, and that the presence of the Serbian ethnic element is over-represented in Serbian historiography.

Keywords:

Serbs, Albanians, toponyms, anthroponyms, ethnic area, population, minorities, origin, historical sources, past, presence.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Извори – Primary Sources 

Pulaha, S., Defteri i Regijstrimit të Sanxhakut të Shkodrës i Vitit 1485, I, Tiranë 1974. 

Pulaha, S., Le cadastre de l’an 1485 su sandjak se Shkoder, II, Tiranë 1974.

Богдановић, Д., Повеље о земљама и задужбинама Косова, Задужбине Косова – Споменици и знамења српског народа, А. Јевтић (ур.), Београд 1987. [Bogdanović, D., Povelje zemljama i zadužbinama Kosova, Zadužbine Kosova – Spomenici i znamenja srpskog naroda, A. Jevtić (ur.), Beograd 1987]

Живковић, Б., Грачаничка повеља, Београд 1992. [Živković, B., Gračanička povelja, Beograd 1992]

Литература - Secondery Works

Burovic, K., Who are Albanians, Geneuve 2007. 

Çoliç, L., Mamuşa Adı Önceden de Vardı, Tan, yıl XXII, sayı 1130 (Üsküp 1991)

Gashi Se., Inclusive Overview on Istog’s Linguistic Areal, European Journal of Foreign Language Teaching, Volume 3, Issue 1 (2018)

Gashi, Sk., Kërkime onomastike-historike për minoritete të shuara e aktuale të Kosovës, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë 2015.

Murati Q., Dëshmine onomastike për autoktoninë e shqiptarëve në trojet etnike të tyre në Maqedoni, Tirana 1993.

Murati, Q., Disa patronime dhe toponime të Kosovës në vë ështrimin etimologjik, GJA, SSHF (43) 41–42 (Prishtinë 2014). (= Some patronyms and toponyms of Kosovo in the etymological view, Prishtina 2014)

Букумировић, М., Говори северене Македоније, Српски дијалектолошки зборник L (Београд 2003) [Bukumirović. M., Govori severne Makedinije, Srpski dijalektološki zbornik L (Beograd 2003)]

Васић С., Антропоними и топоними у Грачаничкој повељи, Зборник радова: Истраживања српског језика на КиМ, 3, (2010), Косовска Митровица 2011, 173–182. [Vasić, S., Antroponimi i toponimi u Gračaničkoj povelji, Zbornik radova: Istraživanja srpskog jezika na KiM, 3 (2010), Kosovska Mitrovica 2011, 173–182]

Ивановић, Р., Властелинство Манастира Арханђела код Призрена, Историски часопис 7 (1957) [Ivanović, R., Vlastelinstvo Manastira Arhabđela kod Prizrena, Istoriski časopis 7 (1957)]

Јиречек, К., Романи у градовима Далмације током срeдњег века, Зборник Константина Јиречека II, САНУ, Посебна издања, књ. CCCLVI. Одељење друштвених наука, Нова серија, књ. 42, Београд 1959. [Jirеček, K., Romani u gradovima Dalmacije tokom srednjeg veka, Zbornik Konstantina Jirеčeka, II, SANU, Posebna izdanja, knj. CCCLVI. Odeljenje društvenih nauka , Nova serija, knj. 42, Beograd 1959]

Лома, А., Од Теранде до Призрена, од Скарда до Шаре, Топономастика јужне Метохије као огледало њене далеке прошлости, Глас САНУ. Одељење језика и књижевности 20 (2003) 49–61. [Loma, A., Od Terande do Prizrena, od Skadra do Šare, Toponomastika Južne Metohije kao ogledalo njene daleke prošlosti, Glas SANU. Odeljenje jezika i književnosti 20 (2003) 49–61.

Лома, С., Домородачко становништво Косова и Метохије у римско доба у светлу антропонимије, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Међународни тематски зборник, 3, (2010), Косовска Митровица 2011, 19–40. [Loma, S., Kosovo i Metohija u rimsko doba u svetlu antroponimije, Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, Međunarodni tematski zbornik, 3 (2010), Kosovska Mitrovica 2011, 19–40]

Одговор на књигу Ноела Малкома ‘Косово, Кратка историја’, С. Терзић, ур., Историјски институт САНУ, Београд 2000. [Odgovor na knjigu Noela Malkoma ‘Kosovo, Kratka istorija’, S. Terzić, ur., Istorijski institut SANU, Beograd 2000]

Ристановић, П., Косовско питање 1974–1989, Нови Сад–Београд 2019. [Ristanovoć, P., Kosovsko pitanje 1974–1989, Novi Sad–Beograd 2019]

Толева, Т. Утицај Аустроугарске империје на стварање албанске 1896–1908., Београд 2019. [Toleva, T., Uticaj Austrougarske imperije na stvaranje albanske nacije 1896–1908., Beograd 2019] 

Free AI Website Maker