Историјски часопис књ. 70 (2021)
The Historical Review, vol. 70 (2021)

Александра Фостиков

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАНАТСТВА У УРБАНИМ ЦЕНТРИМА СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170091F

УДК: 334.71:911.375(497.11)“04/14“

стр. 91–115

језик: српски


Aпстракт:

На територији српских средњовековних земаља долазило је до различитих облика организација занатлија било по јавноправним или приватноправним релацијама. Док је на основу бројних изворних података установљено да и међу домаћим трговцима и занатлијама долази до слободног удруживања и пословне сарадње, питање формално правних организација занатлија у урбаним центрима слабије је расветљено услед штуро сачуваних извора. Стога су овом приликом подаци из писаних и материјалних извора поново размотрени, али и кроз призму страних паралела. На основу више извора било је могуће указати на постојање елемената јавноправних занатских организација, односно цехова, као и употребу титуле протомајстора у смислу унутрашње хијерархије на територији урбаних центара средњовековне Србије.

Кључне речи:

занатство, цех, протомајстор, урбани центри, средњовековна Србија.

Aleksandra Fostikov

ORGANIZATION OF CRAFTSMEN IN URBAN CENTERS OF MEDIEVAL SERBIA                       

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170091F

UDC: 334.71:911.375(497.11)“04/14“

pp. 91–115

language: serbian


Abstract:

Various forms of organization of craftsmen existed in the territory of medieval Serbian countries, in the form of either public or private law relations. While based on numerous data it has been established that there was business cooperation and even association between domestic traders and craftsmen, the issue of formal legal organization of craftsmen in urban centers is less clarified due to poorly preserved sources. In this paper, based on the available parallels, the existing data from written or material sources have been reconsidered. Against such a broad background, it was possible to indicate the presence of elements of formal legal craft organizations – guilds, as suggested by the use of the title of the protomagister in the middle of internal hierarchy in urban centers in medieval Serbia.

Keywords:

craftsmen, guild, protomagister, urban centers, medieval Serbia.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Скраћенице – Abbreviations

ДЗ – Н. Радојчић, Законик цара Стефана Душана, 1349–1354. године, САНУ, Београд 1960. [N. Radojčić, Zakonik cara Stefana Dušana, 1349–1354. godine, SANU, Beograd 1960]

ЛССВ – Лексикон српског средњег века, ур. С. Ћирковић, Р. Михаљчић, Београд 1999. [Leksikon srpskog srednjeg veka, ur. S. Ćirković, R. Mihaljčić, Beograd 1999]

Лексикон – Лексикон градова и тргова српских средњовековних земаља: према писаним изворима (група аутора), ред. С. Мишић, Завод за уџбенике, Београд 2010. [Leksikon gradova i trgova srpskih srednjovekovnih zemalja: prema pisanim izvorima (grupa autora), red. S. Mišić, Zavod za udžbenike, Beograd 2010]

Ново Брдо – В. Јовановић, С. Ћирковић, Е. Зечевић, В. Иванишевић, В. Радић, Ново Брдо, Београд 2004. [V. Jovanović, S. Ćirković, E. Zečević, V. Ivanišević, V. Radić, Novo Brdo, Beograd 2004]

СХ – С. Мишић, Т. Суботин-Голубовић, Светоарханђеловска хрисовуља, Београд 2003. [S. Mišić, T. Subotin-Golubović, Svetoarhanđelovska hrisovulja, Beograd 2003]

Извори – Primary Sources

Antović J., Zanati srednjovjekovnog Kotora, Katalog izložbe Državnog arhiva Crne Gore – Istorijskog arhiva Kotor, Kotor 1993.

Bílek J., Ius regale montanorum, aneb, Právo královské horníkuov, Kutná Hora : Kuttna, 2000.

Dean Forest (Mines) Act 1838, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1838/43/pdfs/ukpga_18380043_en.pdf (11. 05. 2020).

Filip de Diversis, Opis Dubrovnika. Predgovor i prevod I. Božić, Dubrovnik 3, Dubrovnik 1973.

Jireček H., Codex juris Bohemici: Aetatem přemyslidarum continens I, Pragae 1867.

Tkalčić I. K., Monumenta historica liberae regiae civitatis Zagrabiae II, Zagreb 1895.

Thaller L., „Najstariji edikt grada Zagreba o čistoći“, Narodna starina, nepovremeni časopis časopis za povijest kulture i etnografiju Južnih Slavena, vol. 8, No. 19 (1929) 105.

Cave R. C., Coulson H. H., A source book for medieval economic history, The Bruce Publishing Co., Milwaukee 1936; reprint ed., Biblo & Tannen, New York 1965.

S. Whatling, Chartres Cathedral - the Medieval Stained Glass, in: The Corpus of Medieval Narrative Art. http://www.medievalart.org.uk/Chartres/Chartres_default.htm (12. 05. 2020).

Веселиновић А., Дубровачко Мало Веће о Србији (1415–1460), Београд 1997. [Veselinović A., Dubrovačko Malo veće o Srbiji (1415–1460), Beograd 1997]

Динић М., Из Дубровачког архива I, САН, Београд 1957. [Dinić M., Iz Dubrovačkog arhiva I, SAN, Beograd 1957]

Исаиловић Н., Фостиков А., „Повеља господина Ђурђа Бранковића којом потврђује слободе грађанима Дебрецина (Биа, 1429, 5. мај)“, Мешовита грађа 33 (2012) 69–80. [Isailović N., Fostikov A., „Povelja gospodina Đurđa Brankovića kojom potvrđuje slobode građanima Debrecina (Bia, 1429, 5. maj)“, Mešovita građa 33 (2012) 69–80]

А. Крстић, „Београдско писмо краља Жигмунда грађанима Шопрона (7. новембар 1427. године)“, Мешовита грађа 33 (2012) 21–36. [A. Krstić, „Beogradsko pismo kralja Žigmunda građanima Šoprona (7. novembar 1427. godine)“, Mešovita građa 33 (2012) 21–36]

Крстић А., Исаиловић Н., „Повеља деспота Ђурђа Бранковића за цех кројача у Нађбањи“, Мешовита грађа 41 (2020) 7–29. [Krstić A., Isailović N., „Povelja despota Đurđa Brankovića za ceh krojača u Nađbanji“, Mešovita građa 41 (2020) 7–29]

Марковић Б., Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића. Превод и правно-историјска студија, Споменик CXXVI, Одељење друштвених наука 24, Београд 1985. [Marković B., Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića. Prevod i pravno-istorijska studija, Spomenik CXXVI, Odeljenje društvenih nauka 24, Beograd, 1985]

Мишић С., Суботин-Голубовић Т., Светоарханђеловска хрисовуља, Београд 2003. [Mišić S., Subotin-Golubović T., Svetoarhanđelovska hrisovulja, Beograd 2003]

Радојчић Н., Законик цара Стефана Душана, 1349–1354. године, САНУ, Београд 1960. [Radojčić N., Zakonik cara Stefana Dušana, 1349–1354. godine, SANU, Beograd 1960]

Фостиков А., „Збирна повеља Стефана Милутина и Стефана Душана Хиландару (1336/1340 – 1342(?) – druga polovina XIV veka)”, Стари српски архив 13 (2014) 79–144. [Fostikov A., „Zbirna povelja Stefana Milutina i Stefana Dušana Hilandaru (1336/1340 – 1342(?)– druga polovina XIV veka)”, Stari srpski arhiv 13 (2014) 79–144]

Ћирковић С., Латинички препис рударског законика деспота Стефана Лазаревића. Увод, текст, превод и коментари, Извори српског права XI, САНУ, Одељење друштвених наука, Београд 2005. [Ćirković S., Latinički prepis rudarskog zakonika despota Stefana Lazarevića. Uvod, tekst, prevod i komentari, Izvori srpskog prava XI, SANU, Odeljenje društvenih nauka, Beograd 2005]

Шуица М., „Повеља цара Уроша о замени поседа између кнеза Војислава и челника Мусе“, Стари српски архив 2 (2003) 144–155. [Šuica M., „Povelja cara Uroša o zameni poseda između kneza Vojislava i čelnika Muse“, Stari srpski arhiv 2 (2003) 144–155]

Литература – Secondary Works

Andrić T., „Socijalna osjetljivost obrtničkog sloja u Splitu sredinom 15. stoljeća“, Historijski zbornik 66–1 (2015) 1–23.

Bezić Božanić N., Majstori od IX do XIX stoljeća u Dalmaciji, Split 1999.

Chance E. at all (Colvin C., Cooper J., Day C J., Hassall T. G., Jessup M., Selwyn N.), „‘Craft Guilds’“, in: A History of the County of Oxford, Vol. 4, the City of Oxford, ed. A. Crossley and C. R. Elrington, London 1979, 312–327. http://www.british-history.ac.uk/vch/oxon/vol4/pp312-327 (29. 04. 2020)

Dagron G., „The Urban Economy, Seventh-Twelfth Centuries“, in: The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century I–III, еd. A. E. Laiou, Dumbarton Oaks Studies, Dumbarton Oaks Research Library and Collection Washington, D.C. in three volumes as number 39 in the series Dumbarton Oaks Studies, Dumbarton Oaks, t. II, 2002, 393–461.

Epstein S. A., Wage Labor and Guilds in Medieval Europe, UNC Press Books, 1991.

Epstein S. A., „Craft guilds in the pre-modern economy: a discussion“, The Economic History Review 61–1 (2008) 155–174.

Filipović M. S., „Baština srednjovekovnih rudara u Sasa u južnoslovenskim zemljama“, Godišnjak XXXI, knj. 29, Centar za balkanološka ispitivanja ANU Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2000, 5–36. [Први пут објављено на немачком: Das Erbe der mittelalterlichen sächsischen Bergleute in den südslawischen Ländern, Südost-Forschungen 22, Munchen 1963, 192–233.].

Franceschi F., „The Rituals of the Guilds. Examples from Tuscan Cities (Thirteenth to Sixteenth Centuries)“, in: Late Medieval and Early Modern Ritual. Studies in Italian Urban Culture, ed. by S. Cohn, Jr. Fantoni, M. Franceschi, F. Ricciardelli, F. Turnhout, Brepols 2013, 65–92.

Francesco G. De., H. G. Smith, „Guild Emblems and Their Significance“, Ciba Review 13, Ciba Limited, Basle 1938, 426–464.

Hoffiller V., „Prilog poznavanju obrtničkih cehova grada Zagreba u srednjem vijeku“, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 10–1 (1909) 107–119.

Kulischer J., Opća ekonomska povijest srednjega i novoga vijeka, Zagreb 1957.

Lučić J., Obrti i usluge u Dubrovniku do početka XIV stoljeća, Zagreb 1979.

Maniatis G. C., „The Domain of Private Guilds in the Byzantine Economy, Tenth to Fifteenth Centuries“, Dumbarton Oaks Papers, vol. 55, Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, 2001, 339–369.

Matschke K-P., „Commerce, Trade, Markets, and Money, Thirteenth--Fifteenth Centuries“, in: The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century I–III, еd. A. E. Laiou, Dumbarton Oaks Studies, Dumbarton Oaks Research Library and Collection Washington, D.C. in three volumes as number 39 in the series Dumbarton Oaks Studies, Dumbarton Oaks, t. II, 2002, 771–806.

Mänd A., „On two medieval seal matrices and the guild seals from Tallinn“, Baltic Journal of Art History 10 (spring 2010) (Villem Raam 100) 117–138.

Ogilvie S., „Rehabilitating the guilds: a reply“, The Economic History Review 61–1 (2008) 175–182.

Ogilvie S., „The Economics of Guilds“, The Journal of Economic Perspectives 28–4 (2014) 169–192.

Roller D., Dubrovački zanati u XIV i XV stoljeću, Zagreb 1951.

Staley E., The Guilds of Florence, London 1906.

Veber M., Grad. Nelegitimna vlast : tipologija gradova, prev. s nemačkog O. Kostrešević, T. Kostrešević, Mediterran publishing, Novi Sad 2014.

Yildirim O., „Ottoman Guilds in the Early Modern Era“, International Review of Social History, 53[S16] (2008) 73–93.

Антоновић М., Град и жупа у Зетском приморју и северној Албанији у XIV и XV веку, Историјски институт, Београд 2003. [Antonović M., Grad i župa u Zetskom primorju i severnoj Albaniji u XIV i XV veku, Istorijski institut, Beograd 2003.]

Бојанин С., „Недеља као нерадни дан у средњовековној Србији“, у: Споменица академика Симе Ћирковића, Београд 2011, 307–336. [Bojanin S., „Nedelja kao neradni dan u srednjovekovnoj Srbiji“, u: Spomenica akademika Sime Ćirkovića, Beograd 2011, 307–336]

Бубало Ђ., Српски номици, Београд 2004. [Đ. Bubalo, Srpski nomici, Beograd, 2004]

Динић-Кнежевић Д., Миграције становништва из јужнословенских земаља у Дубровник током средњег века, Нови Сад 1995. [Dinić-Knežević D., Migracije stanovništva iz južnoslovenskih zemalja u Dubrovnik tokom srednjeg veka, Novi Sad 1995]

Ердељан Ј., Средњовековни надгробни споменици у области Раса, Београд 1996. [Erdeljan J., Srednjovekovni nadgrobni spomenici u oblasti Rasa, Beograd 1996]

Иванишевић В., Новчарство средњовековне Србије, Београд 2001. [Ivanišević V., Novčarstvo srednjovekovne Srbije, Beograd 2001]

Јовановић В., Ћирковић С., Зечевић Е., Иванишевић В., Радић В., Ново Брдо, Београд 2004.[ Jovanović V., Ćirković S., Zečević E., Ivanišević V., Radić V., Novo Brdo, Beograd 2004]

Каждан А. П., Деревня и город в Византии IX–X вв., Москва 1960. [Každan A. P., Derevnја i gorod v Vizantii IX–X vv., Moskva 1960]

Калић Ј., Срби у позном средњем веку, Београд 1994. [Kalić J., Srbi u poznom srednjem veku, Beograd 1994]

Ковачевић Ј., Средњовековна ношња балканских Словена, САН, Посебна издања, CCXC, Историјски институт књ. 4, Београд 1953. [Kovačević J., Srednjovekovna nošnja balkanskih Slovena, SAN, Posebna izdanja, CCXC, Istorijski institut, knj. 4, Beograd 1953]

Ковачевић Којић Д., Градски живот у Србији и Босни (XIV–XV), Београд 2007.

[Kovačević Kojić D., Gradski život u Srbiji i Bosni (XIV–XV), Beograd 2007]

Лексикон српског средњег века, ур. С. Ћирковић, Р. Михаљчић. Београд 1999. [Leksikon srpskog srednjeg veka, ur. S. Ćirković, R. Mihaljčić, Beograd 1999]

Лексикон градова и тргова српских средњовековних земаља: према писаним изворима [група аутора], ред. С. Мишић, Завод за уџбенике, Београд 2010. [Leksikon gradova i trgova srpskih srednjovekovnih zemalja: prema pisanim izvorima [grupa autora], red. S. Mišić. Zavod za udžbenike, Beograd 2010]

Максимовић Љ., Град у Византији : огледи о друштву позновизантијског доба, Београд 2003. [Maksimović Lj., Grad u Vizantiji : ogledi o društvu poznovizantijskog doba, Beograd 2003]

Мишић С., „Друштвена структура Призрена у 14. веку“, у: Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић-Којић, АНУ РС, Бања Лука 2015, 319–326. [Mišić S., „Društvena struktura Prizrena u 14. veku“, u: Zbornik radova u čast akademiku Desanki Kovačević-Kojić, ANU RS, Banja Luka 2015, 319–326]

Мргић Ј., „Проучавање «централних» насеља у историјској географији Bизантијског царства на Балкану и могућности примене нове методологије“, у: Византијски свет на Балкану. Књ. 2 (Посебна издања, књ. 42/2), ур. Б. Крсмановић, Љ. Максимовић, Р. Радић, Византолошки институт САНУ, Београд 2012, 285–297. [Mrgić J., „Proučavanje «centralnih» naselja u istorijskoj geografiji Bizantijskog carstva na Balkanu i mogućnosti primene nove metodologije“, u: Vizantijski svet na Balkanu. Knj. 2 (Posebna izdanja, knj. 42/2), ur. B. Krsmanović, Lj. Maksimović, R. Radić, Vizantološki institut SANU, Beograd 2012, 285–297]

Наследова Р. А., „Города, ремесло и торговля в поздней Византии (XIII–XV вв.)”, у: История Византии в трех томах. Редактор Г. Г. Литаврин, Наука, Москва 1967, 109–122. [R. Nasledova A., „Goroda, remeslo i torgovlja v pozdnej Vizantii (XIII-XV vv.)“, u: Istorija Vizantii v treh tomah. Redaktor G. G. Litavrin, Nauka, Moskva 1967, 109–122.]

Петровић В., „Друштвено раслојавање у српским средњовековним рударским градовима“, Наша прошлост 12 (2011) 79–88. [Petrović V., „Društveno raslojavanje u srpskim srednjovekovnim rudarskim gradovima“, Naša prošlost 12 (2011) 79–88]

Петровић С., Турцизми у српском призренском говору. На материјалу из рукописне збирке речи Димитрија Чемерикића, Институт за српски језик САНУ, Београд 2012. [Petrović S., Turcizmi u srpskom prizrenskom govoru. Na materijalu iz rukopisne zbirke reči Dimitrija Čemerikića, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2012]

Ћук Р., „Утицај Запада на образовање у средњовековној Србији“, у: Образовање код Срба кроз векове, Београд 2003, 21–30. [Ćuk R., „Uticaj Zapada na obrazovanje u srednjovekovnoj Srbiji“, u: Obrazovanje kod Srba kroz vekove, Beograd 2003, 21–30]

Удаљцов А. Д., Космински Ј. А., Вајнштајн О. Л., Историја средњег века, Београд 1950. [Udaljcov A. D., Kosminski J. A., Vajnštajn O. L., Istorija srednjeg veka, Beograd 1950]

Фостиков А., „Занатство средњовековне Србије у светлу три повеље из 14. века“, Београдски историјски гласник 4 (2013) 51–69. [Fostikov A., „Zanatstvo srednjovekovne Srbije u svetlu tri povelje iz 14. veka“, Beogradski istorijski glasnik 4 (2013) 51–69]

Фостиков А., Петровић В., „Прилог проучавању војне улоге занатлија у средњовековној Србији“, Београдски историјски гласник 5 (2014) 59–69. [Fostikov A., Petrović V., „Prilog proučavanju vojne uloge zanatlija u srednjovekovnoj Srbiji“, Beogradski istorijski glasnik 5 (2014) 59–69]

Фостиков А., „Златарски занат у средњовековној Србији“, у: Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012), ур. Мишић, С., Филозофски факултет, Центар за историјску географију и историјску демографију, Београд 2015, 165–185. [A. Fostikov, „Zlatarski zanat u srednjovekovnoj Srbiji“, u: Spomenica akademika Miloša Blagojevića (1930–2012), ur. Mišić, S., Filozofski fakultet, Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju, Beograd 2015, 165–185]

Фостиков А., „Биљна сировина и њена обрада на тлу средњовековне Србије“, Београдски историјски гласник 9 (2018) 7–35. [Fostikov A., „Biljna sirovina i njena obrada na tlu srednjovekovne Srbije“, Beogradski istorijski glasnik 9 (2018) 7–35]

Фостиков А., Занатство средњовековне Србије, Историјски институт Београд, Народни музеј Пожаревац, Смедерево 2019. [Fostikov A., Zanatstvo srednjovekovne Srbije, Istorijski institut Beograd, Narodni muzej Požarevac 2019]

Цуњак М., Смедеревска тврђава – новија истраживања, Смедерево 1998. [M.Cunjak, Smederevska tvrđava – novija istraživanja, Smederevo 1998]

Free AI Website Creator