Историјски часопис књ. 70 (2021)
The Historical Review, vol. 70 (2021)

Невен Исаиловић

ОБИЧАЈНО ПРАВО У НАМЕНСКИМ ОБРАСЦИМА ПОВЕЉА БОСАНСКИХ ВЛАДАРА И ВЕЛИКАША

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170117I

УДК: 930.2:003.074(497.6)“12/14“:341.141

стр. 117–176

језик: српски


Aпстракт:

У раду су приказани резултати истраживања заснованог на повратку изворној грађи и на новом тумачењу облика појединих формула босанских владарских и великаших повеља. Првенствено кроз поређење два наменска типа исправа: даровница упућених домаћим дестинатарима и међународних уговора, а посебно формулâ интитулације, санкције, заклетве и сведока у сваком од њих, утврђује се степен присуства, сврха и значај елемената обичајног права у формуларима који су начелно примењивани у босанским канцеларијама и писарским службама. Прелиминарни закључци упућују на то да је старо баштинско право преовладавало у банским и краљевским исправама намењеним домаћем племству (због чега се спомињу „земље“ босанске државе, као и „братија“ у формули сведока), док је у међународним уговорима гаранција проистицала из друге групе обичаја – заклетве и ауторитета владара и утицајних сведока. Са друге стране, у исправама које су издавали великаши и обласни господари, чија је власт била на хијерархијски нижем нивоу, баштинско-родовско обичајно право било је донекле заступљено и у међународној правној кореспонденцији јер се веродостојност правних чинова аукторâ из редова крупног племства у Босни заснивала на сагласности њиховог рода, односно племена, те на коначној сагласности владара Босне.

Кључне речи:

средњовековна Босна, обичајно право, повеље, интитулација, сведоци, братија, земље, племе, средњи век.

Neven Isailović

CUSTOMARY LAW IN PURPOSE-SPECIFIC PATTERNS OF THE CHARTERS OF BOSNIAN RULERS AND MAGNATES                       

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170117I

UDC: 930.2:003.074(497.6)“12/14“:341.141

pp. 117–176

language: serbian


Abstract:

The paper presents the results of a research based on the return to the source material and the new interpretation of the forms оf certain formulae in the charters of Bosnian rulers and magnates. Mainly by comparing two purpose-specific types of documents – donation charters issued to domestic addressees and international treaties, and in particular the formulae of intitulatio, sanctio (poena spiritualis), oath and witnesses in each of them, the degree of presence, purpose and importance of the elements of customary law in the formularies that were generally used in Bosnian chanceries and scribal services are determined. Preliminary conclusions suggest that old patrimonial law prevailed in bans’ and royal documents issued for domestic nobility (which is why the “lands” of the Bosnian state are mentioned, as well as “brethren” in the formula of witnesses), while in international treaties the guarantee came from another set of customs – from oath and authority of the ruler and influential witnesses. On the other hand, in the documents issued by the magnates and regional lords whose authority was at a lower hierarchical level, patrimonial-kindred customary law is to be found in international legal correspondence as well, to some extent, since the credibility of legal acts of the authors from the ranks of high nobility in Bosnia was based on the consent of their family or noble kindred, as well as on the eventual consent of the Bosnian ruler.

Keywords:

medieval Bosnia, customary law, charters, intitulatio, witnesses, brethren, lands, noble kindred, Middle Ages.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Извори – Primary Sources

Fermendžin Euzebije, Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752, Zagreb 1892.

Jelenić Julijan, „Ljetopis fra Nikole Lašvanina“, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 27 (1915) 1–36, 269–312.

Kercselich Balthasar Adam, De regnis Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae notitiae praeliminares, Zagrabiae 1763.

Kukuljević Sakcinski Ivan, „Spomenici bosanski i crnogorski“, Arkiv za povјestnicu jugoslavensku 2 (1852) 35–48.

Ljubić Sime, Listine o odnošajih između južnoga Slavenstva i Mletačke republike, tom IV, Zagreb 1874.

Miklosich Franz, Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, Viennae 1858.

Rački Franjo, „Prilozi za sbirku srbskih i bosanskih listina“, Rad JAZU 1 (1867) 124–163.

Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára = Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, eds. József Gelcich et Lajos Thallóczy, Budapest 1887.

Smičiklas Tadija i drugi, Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije = Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, tom. I–XVIII, Zagreb 1904–1990.

Šišić Ferdo, „Iz arkiva u Körmendu“, Vjesnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskoga arkiva 7 (1905) 209–227.

Šišić Ferdo, „Nekoliko isprava iz početka XV stoljeća“, Starine JAZU 39 (1938) 129–320.

Šurmin Đuro, Hrvatski spomenici, sv. I (od god. 1100–1499.), Zagreb 1898.

Truhelka Ćiro, „Fojnička kronika“, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 21 (1909) 443–460.

Драгичевић Павле, „Концепт уговора о пријатељству између Стефана Твртка и Дубровника“, Грађа о прошлости Босне 13 (2020) 43–58. [Dragičević Pavle, „Koncept ugovora o prijatelјstvu između Stefana Tvrtka i Dubrovnika“, Građa o prošlosti Bosne 13 (2020) 43–58]

Драгичевић Павле, „Повеља војводе Радосава Павловића Дубровчанима о примитку новца за продати дио Конавала“, Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 65–71. [Dragičević Pavle, „Povelјa vojvode Radosava Pavlovića Dubrovčanima o primitku novca za prodati dio Konavala“, Građa o prošlosti Bosne 9 (2016) 65–71]

Драгичевић Павле, „Повеља војводе Радосава Павловића Дубровчанима о продаји његовог дијела Конавала“, Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 37–63. [Dragičević Pavle, „Povelјa vojvode Radosava Pavlovića Dubrovčanima o prodaji njegovog dijela Konavala“, Građa o prošlosti Bosne 9 (2016) 37–63]

Драгичевић Павле, „Повеља краља Остоје Дубровчанима о исплати заосталих дугова краља Твртка I“, Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 111–121. [Dragičević Pavle, „Povelјa kralјa Ostoje Dubrovčanima o isplati zaostalih dugova kralјa Tvrtka I“, Građa o prošlosti Bosne 1 (2008) 111–121]

Драгичевић Павле, „Повеља краља Стефана Томаша Дубровчанима којом потврђује повеље својих претходника“, Грађа о прошлости Босне 12 (2019) 63–79. [Dragičević Pavle, „Povelјa kralјa Stefana Tomaša Dubrovčanima kojom potvrđuje povelјe svojih prethodnika“, Građa o prošlosti Bosne 12 (2019) 63–79]

Драгичевић Павле, „Повеља краља Твртка I којом укида трг соли у Суторини“, Грађа о прошлости Босне 3 (2010) 69–80. [Dragičević Pavle, „Povelјa kralјa Tvrtka I kojom ukidatrg soli u Sutorini“, Građa o prošlosti Bosne 3 (2010) 69–80]

Драгичевић Павле, „Повеља краља Твртка II Твртковића Дубровнику којом потврђује повеље својих претходника“, Грађа о прошлости Босне 11 (2018) 101–116. [Dragičević Pavle, „Povelјa kralјa Tvrtka II Tvrtkovića Dubrovniku kojom potvrđuje povelјe svojih prethodnika“, Građa o prošlosti Bosne 11 (2018) 101–116]

Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника, књ. I (1186–1321), прир. Владимир Мошин, Сима Ћирковић и Душан Синдик, Београд 2011. [Zbornik srednjovekovnih ćiriličkih povelјa i pisama Srbije, Bosne i Dubrovnika, knj. I (1186–1321), prir. Vladimir Mošin, Sima Ćirković i Dušan Sindik, Beograd 2011]

Ивановић Милош, „Повеља херцега Стефана Вукчића Дубровчанима“, Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 81–90. [Ivanović Miloš, „Povelјa hercega Stefana Vukčića Dubrovčanima“, Građa o prošlosti Bosne 5 (2012) 81–90]

Исаиловић Невен, „Записници са суђења Михаилу Кабужићу“, Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 7–29. [Isailović Neven, „Zapisnici sa suđenja Mihailu Kabužiću“, Mešovita građa (Miscellanea) 29 (2008) 7–29]

Исаиловић Невен, „Повеља бана Павла Шубића и његових синова кнезу Хрватину Стјепанићу“, Грађа о прошлости Босне 3 (2010) 11–27. [Isailović Neven, „Povelјa bana Pavla Šubića i njegovih sinova knezu Hrvatinu Stjepaniću“, Građa o prošlosti Bosne 3 (2010) 11–27]

Исаиловић Невен, „Повеља бана Пријезде I којом додељује жупу Земуник својој ћерки и зету, сину бана Стјепана III Бабонића“, Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 9–25. Isailović Neven, „Povelјa bana Prijezde I kojom dodelјuje župu Zemunik svojoj ćerki i zetu, sinu bana Stjepana III Babonića“, Građa o prošlosti Bosne 5 (2012) 9–25]

Исаиловић Невен, „Повеља бана Твртка Котроманића Дубровчанима из 1355. године“, Стари српски архив 6 (2007) 123–138. [Isailović Neven, „Povelјa bana Tvrtka Kotromanića Dubrovčanima iz 1355. godine“, Stari srpski arhiv 6 (2007) 123–138]

Исаиловић Невен, „Повеља бана Твртка Котроманића Дубровчанима из 1356. године“, Стари српски архив 6 (2007) 139–149. [Isailović Neven, „Povelјa bana Tvrtka Kotromanića Dubrovčanima iz 1356. godine“, Stari srpski arhiv 6 (2007) 139–149]

Исаиловић Невен, „Повеља краља Твртка I Котроманића Шибенику“, Грађа о прошлости Босне 4 (2011) 31–47. [Isailović Neven, „Povelјa kralјa Tvrtka I Kotromanića Šibeniku“, Građa o prošlosti Bosne 4 (2011) 31–47]

Исаиловић Невен, „Повеља херцега Хрвоја Вукчића Хрватинића жени Јелени“, Стари српски архив 10 (2011) 165–180. [Isailović Neven, „Povelјa hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića ženi Jeleni“, Stari srpski arhiv 10 (2011) 165–180]

Исаиловић Невен, „Уговор херцега Хрвоја Вукчића Хрватинића и Дубровчана о савезу против босанског краља Стефана Остоје“, Стари српски архив 8 (2009) 167–182. [Isailović Neven, „Ugovor hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića i Dubrovčana o savezu protiv bosanskog kralјa Stefana Ostoje“, Stari srpski arhiv 8 (2009) 167–182]

Јечменица Дејан, „Повеља бана Твртка кнезу Влатку Вукославићу“, Грађа о прошлости Босне 4 (2011) 9–19. [Ječmenica Dejan, „Povelјa bana Tvrtka knezu Vlatku Vukoslaviću“, Građa o prošlosti Bosne 4 (2011) 9–19]

Јечменица Дејан, „Повеља бана Твртка кнезу Павлу Вукославићу“, Грађа о прошлости Босне 4 (2011) 21–29. [Ječmenica Dejan, „Povelјa bana Tvrtka knezu Pavlu Vukoslaviću“, Građa o prošlosti Bosne 4 (2011) 21–29]

Јечменица Дејан, „Повеља банице Јелисавете и бана Стефана II кнезу Вукцу Хрватинићу“, Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 11–23. [Ječmenica Dejan, „Povelјa banice Jelisavete i bana Stefana II knezu Vukcu Hrvatiniću“, Građa o prošlosti Bosne 2 (2009) 11–23]

Јечменица Дејан, „Повеља краља Стефана Твртка I Дубровнику“, Стари српски архив 14 (2015) 115–142. [Ječmenica Dejan, „Povelјa kralјa Stefana Tvrtka I Dubrovniku“, Stari srpski arhiv 14 (2015) 115–142]

Јечменица Дејан, „Прва стонска повеља краља Стефана Душана“, Стари српски архив 9 (2010) 25–50. [Ječmenica Dejan, „Prva stonska povelјa kralјa Stefana Dušana“, Stari srpski arhiv 9 (2010) 25–50]

Јечменица Дејан, „Стонска повеља бана Стефана II Котроманића“, Грађа о прошлости Босне 3 (2010) 29–46. [Ječmenica Dejan, „Stonska povelјa bana Stefana II Kotromanića“, Građa o prošlosti Bosne 3 (2010) 29–46]

Крстић Александар, „Повеља кнеза Гргура Вукосалића којом укида царину пред Стоном“, Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 21–36. [Krstić Aleksandar, „Povelјa kneza Grgura Vukosalića kojom ukida carinu pred Stonom“, Građa o prošlosti Bosne 9 (2016) 21–36]

Крстић Александар, „Повеља краља Остоје којом укида царину у Попову“, Грађа о прошлости Босне 10 (2017) 121–127. [Krstić Aleksandar, „Povelјa kralјa Ostoje kojom ukida carinu u Popovu“, Građa o prošlosti Bosne 10 (2017) 121–127]

Михаљчић Раде, „Повеља краља Остоје којом поново потврђује повластице Дубровчанима“, Грађа о прошлости Босне 3 (2010) 125–135. [Mihalјčić Rade, „Povelјa kralјa Ostoje kojom ponovo potvrđuje povlastice Dubrovčanima“, Građa o prošlosti Bosne 3 (2010) 125–135]

Михаљчић Раде, „Повеља краља Остоје којом потврђује раније даровнице Дубровнику“, Стари српски архив 7 (2008) 163–173. [Mihalјčić Rade, „Povelјa kralјa Ostoje kojom potvrđuje ranije darovnice Dubrovniku“, Stari srpski arhiv 7 (2008) 163–173]

Михаљчић Раде, „Повеља Стефана Остоје Дубровчанима“, Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 123–135. [Mihalјčić Rade, „Povelјa Stefana Ostoje Dubrovčanima“, Građa o prošlosti Bosne 1 (2008) 123–135]

Михаљчић Раде, „Повеља краља Стефана Твртка I Котроманића кнезу и војводи Хрвоју Вукчићу Хрватинићу“, Стари српски архив 1 (2002) 117–130. [Mihalјčić Rade, „Povelјa kralјa Stefana Tvrtka I Kotromanića knezu i vojvodi Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću“, Stari srpski arhiv 1 (2002) 117–130]

Михаљчић Раде, „Повеља краља Стефана Твртка Твртковића којом Дубровчанима потврђује Сланско приморје“, Грађа о прошлости Босне 4 (2011) 75–88. [Mihalјčić Rade,„Povelјa kralјa Stefana Tvrtka Tvrtkovića kojom Dubrovčanima potvrđuje Slansko primorje“, Građa o prošlosti Bosne 4 (2011) 75–88]

Мишић Синиша, „Повеља Бељака и Радича Санковића Дубровнику“, Стари српски архив 7 (2008) 113–127. [Mišić Siniša, „Povelјa Belјaka i Radiča Sankovića Dubrovniku“, Stari srpski arhiv 7 (2008) 113–127]

Мишић Синиша, „Повеља војводе Радича Санковића Дубровнику“, Стари српски архив 6 (2007) 183–200. [Mišić Siniša, „Povelјa vojvode Radiča Sankovića Dubrovniku“, Starisrpski arhiv 6 (2007) 183–200]

Мргић Јелена, „Повеља бана Стјепана II Котроманића којом даје кнезу Вукославу Хрватинићу жупе Бањицу и Врбању са градовима“, Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 11–22. [Mrgić Jelena, „Povelјa bana Stjepana II Kotromanića kojom daje knezu Vukoslavu Hrvatiniću župe Banjicu i Vrbanju sa gradovima“, Građa o prošlosti Bosne 1 (2008) 11–22]

Мргић Јелена, „Повеља бана Стјепана II Котроманића којом кнезу Вукославу Хрватинићу даје своју ‘вјеру господску’“, Стари српски архив 7 (2008) 51–58. [Mrgić Jelena, „Povelјa bana Stjepana II Kotromanića kojom knezu Vukoslavu Hrvatiniću daje svoju ‘vjeru gospodsku’“, Stari srpski arhiv 7 (2008) 51–58]

Мргић–Радојчић Јелена, „Повеља бана Стјепана II Котроманића великом кнезу Гргуру Стјепанићу“, Стари српски архив 3 (2004) 19–34. [Mrgić–Radojčić Jelena, „Povelјa bana Stjepana II Kotromanića velikom knezu Grguru Stjepaniću“, Stari srpski arhiv 3 (2004) 19–34]

Мргић–Радојчић Јелена, „Повеља бана Стјепана II Котроманића кнежевима Вуку и Павлу Вукославићу“, Стари српски архив 1 (2002) 79–92. [Mrgić–Radojčić Jelena, „Povelјa bana Stjepana II Kotromanića kneževima Vuku i Pavlu Vukoslaviću“, Stari srpski arhiv 1 (2002) 79–92]

Мргић–Радојчић Јелена, „Повеља бана Твртка кнезу Вукцу Хрватинићу“, Стари српски архив 2 (2003) 167–184. [Mrgić–Radojčić Jelena, „Povelјa bana Tvrtka knezu Vukcu Hrvatiniću“, Stari srpski arhiv 2 (2003) 167–184]

Мргић–Радојчић Јелена, „Повеља бана Твртка Котроманића којом даје ‘вјеру господску’ кнезу Влатку Вукославићу“, Стари српски архив 4 (2005) 115–118. [Mrgić–Radojčić Jelena, „Povelјa bana Tvrtka Kotromanića kojom daje ‘vjeru gospodsku’ knezu Vlatku Vukoslaviću“, Stari srpski arhiv 4 (2005) 115–118]

Мргић–Радојчић Јелена, „Повеља бана Твртка Котроманића којом потврђује баштинске поседе кнезу Влатку Вукославићу“, Стари српски архив 4 (2005) 99–114. [Mrgić–Radojčić Jelena, „Povelјa bana Tvrtka Kotromanića kojom potvrđuje baštinske posede knezu Vlatku Vukoslaviću“, Stari srpski arhiv 4 (2005) 99–114]

Новаковић Стојан, „Повеља краља Стјепана Остоје војводи Хрвоју и сину му Баоши, године 1400. 8. декембра“, Гласник српског ученог друштва 23 (1868) 48–53. [Novaković Stojan, „Povelјa kralјa Stjepana Ostoje vojvodi Hrvoju i sinu mu Baoši, godine 1400. 8. dekembra“, Glasnik srpskog učenog društva 23 (1868) 48–53]

Поповић Раде, „Повеља бана Стјепана II Котроманића о решавању спорова између Босне и Дубровника“, Стари српски архив 6 (2007) 35–54. [Popović Rade, „Povelјa banaStjepana II Kotromanića o rešavanju sporova između Bosne i Dubrovnika“, Stari srpski arhiv 6 (2007) 35–54]

Поповић Раде, „Повеља бана Твртка којом потврђује повластице Дубровчанима“, Стари српски архив 7 (2008) 91–98. [Popović Rade, „Povelјa bana Tvrtka kojom potvrđuje povlastice Dubrovčanima“, Stari srpski arhiv 7 (2008) 91–98]

Поповић Раде, „Повеља бана Твртка I Котроманића Дубровнику о ослобађању од царина“, Стари српски архив 5 (2006) 149–156. [Popović Rade, „Povelјa bana Tvrtka I Kotromanića Dubrovniku o oslobađanju od carina“, Stari srpski arhiv 5 (2006) 149–156]

Поповић Раде, „Повеља војводе Иваниша Р. Павловића Дубровчанима“, Грађа о прошлости Босне 4 (2011) 137–149. [Popović Rade, „Povelјa vojvode Ivaniša R. Pavlovića Dubrovčanima“, Građa o prošlosti Bosne 4 (2011) 137–149]

Поповић Раде, „Повеља војводе Сандаља и браће му Вукца и Вука којом уступају Дубровчанима свој део Конавала“, Грађа о прошлости Босне 4 (2011) 97–109. [Popović Rade, „Povelјa vojvode Sandalјa i braće mu Vukca i Vuka kojom ustupaju Dubrovčanima svoj deo Konavala“, Građa o prošlosti Bosne 4 (2011) 97–109]

Порчић Небојша, „Два документа војводе Сандаља Хранића о преузимању града Бијеле“, Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 65–79. [Porčić Nebojša, „Dva dokumenta vojvode Sandalјa Hranića o preuzimanju grada Bijele“, Građa o prošlosti Bosne 6 (2013) 65–79]

Порчић Небојша, Документи српских средњовековних владара у дубровачким збиркама: доба Немањића, Београд 2017. [Porčić Nebojša, Dokumenti srpskih srednjovekovnih vladara u dubrovačkim zbirkama: doba Nemanjića, Beograd 2017]

Порчић Небојша, „Заклетва војводе Сандаља Хранића баници Анки“, Грађа о прошлости Босне 13 (2020) 113–134. [Porčić Nebojša, „Zakletva vojvode Sandalјa Hranića banici Anki“, Građa o prošlosti Bosne 13 (2020) 113–134]

Порчић Небојша, Исаиловић Невен, Документи владара средњовековнe Србије и Босне у венецијанским збиркама, Београд 2019. [Porčić Nebojša, Isailović Neven, Dokumenti vladara srednjovekovne Srbije i Bosne u venecijanskim zbirkama, Beograd 2019]

Равић Ивана, „Две исправе упућене у Дубровник поводом измирења краља Остоје и Павла Клешића“, Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 39–48. [Ravić Ivana, „Dve isprave upućene u Dubrovnik povodom izmirenja kralјa Ostoje i Pavla Klešića“, Građa o prošlosti Bosne 5 (2012) 39–48]

Рудић Срђан, „Повеља бана Твртка Котроманића кнезу Влатку Вукославићу“, Стари српски архив 2 (2003) 69–84. [Rudić Srđan, „Povelјa bana Tvrtka Kotromanića knezu Vlatku Vukoslaviću“, Stari srpski arhiv 2 (2003) 69–84]

Рудић Срђан, „Повеља војводе Петра и кнеза Николе [Павловића] Дубровнику из 1454. године“, Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 101–117. [Rudić Srđan, „Povelјa vojvode Petra i kneza Nikole [Pavlovića] Dubrovniku iz 1454. godine“, Građa o prošlosti Bosne 9 (2016) 101–117]

Рудић Срђан, „Повеља краља Дабише браћи Семковић“, Стари српски архив 5 (2006) 157–172. [Rudić Srđan, „Povelјa kralјa Dabiše braći Semković“, Stari srpski arhiv 5 (2006) 157–172]

Рудић Срђан, „Повеља краља Стефана Дабише Дубровнику“, Стари српски архив 6 (2007) 167–182. [Rudić Srđan, „Povelјa kralјa Stefana Dabiše Dubrovniku“, Stari srpski arhiv 6 (2007) 167–182]

Рудић Срђан, „Повеља краља Стефана Дабише кћерци Стани“, Стари српски архив 4 (2005) 173–192. [Rudić Srđan, „Povelјa kralјa Stefana Dabiše kćerci Stani“, Stari srpski arhiv 4 (2005) 173–192]

Рудић Срђан, „Повеља краља Стефана Томаша Доротеји Благајској“, Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 59–71. [Rudić Srđan, „Povelјa kralјa Stefana Tomaša Doroteji Blagajskoj“, Građa o prošlosti Bosne 8 (2015) 59–71]

Рудић Срђан, „Повеља краља Стефана Томаша синовима Иваниша Драгишића“, Грађа о прошлости Босне 12 (2019) 81–94. [Rudić Srđan, „Povelјa kralјa Stefana Tomaša sinovima Ivaniša Dragišića“, Građa o prošlosti Bosne 12 (2019) 81–94]

Рудић Срђан, „Повеља краља Стефана Томаша синовима Иванца Јурчинића“, Стари српски архив 3 (2004) 141–152. [Rudić Srđan, „Povelјa kralјa Stefana Tomaša sinovima Ivanca Jurčinića“, Stari srpski arhiv 3 (2004) 141–152]

Рудић Срђан, „Повеља краља Стефана Томашевића Дубровнику“, Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 153–168. [Rudić Srđan, „Povelјa kralјa Stefana Tomaševića Dubrovniku“, Građa o prošlosti Bosne 2 (2009) 153–168]

Рудић Срђан, „Повеља краља Стефана Томашевића којом одобрава да се у Босни користе дубровачки новци“, Стари српски архив 7 (2008) 187–194. [Rudić Srđan, „Povelјa kralјa Stefana Tomaševića kojom odobrava da se u Bosni koriste dubrovački novci“, Stari srpski arhiv 7 (2008) 187–194]

Рудић Срђан, „Повеља краља Твртка II Твртковића којом потврђује Сандаљево уступање дела Конавала Дубровчанима“, Грађа о прошлости Босне 13 (2020) 157–166. [Rudić Srđan, „Povelјa kralјa Tvrtka II Tvrtkovića kojom potvrđuje Sandalјevo ustupanje dela Konavala Dubrovčanima“, Građa o prošlosti Bosne 13 (2020) 157–166]

Смиљанић Аранђел, „Повеља војводе Ђурђа Воисалића којом потврђује баштинске посједе браћи Ђурђевићима“, Грађа о прошлости Босне 4 (2011) 117–135. [Smilјanić Aranđel, „Povelјa vojvode Đurđa Voisalića kojom potvrđuje baštinske posjede braći Đurđevićima“, Građa o prošlosti Bosne 4 (2011) 117–135]

Смиљанић Аранђел, „Повеља војводе Радича Санковића Дубровчанима“, Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 75–86. [Smilјanić Aranđel, „Povelјa vojvode Radiča Sankovića Dubrovčanima“, Građa o prošlosti Bosne 1 (2008) 75–86]

Смиљанић Аранђел, „Повеља кнеза Павла Раденовића Дубровчанима“, Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 99–110. [Smilјanić Aranđel, „Povelјa kneza Pavla Radenovića Dubrovčanima“, Građa o prošlosti Bosne 1 (2008) 99–110]

Соловјев Aлександар, Одабрани споменици српског права (од XII до XV века), Београд 1926. [Solovjev Aleksandar, Odabrani spomenici srpskog prava (od XII do XV veka), Beograd 1926]

Стојановић Љубомир, Старе српске повеље и писма, књ. I/1, Београд–Сремски Карловци 1929. [Stojanović Ljubomir, Stare srpske povelјe i pisma, knj. I/1, Beograd–Sremski Karlovci 1929]

Стојановић Љубомир, Старе српске повеље и писма, књ. I/2, Београд–Сремски Карловци 1934. [Stojanović Ljubomir, Stare srpske povelјe i pisma, knj. I/2, Beograd–Sremski Karlovci 1934]

Тошић Ђуро, „Двије босанске повеље из XV вијека“, Историјски часопис 40–41 (1993–1994) 19–42. [Tošić Đuro, „Dvije bosanske povelјe iz XV vijeka“, Istorijski časopis 40–41 (1993–1994) 19–42]

Тошић Ђуро, „Двије повеље босанског краља Дабише“, Историјски часопис 39 (1992) 5–24. [Tošić Đuro, „Dvije povelјe bosanskog kralјa Dabiše“, Istorijski časopis 39 (1992) 5–24]

Фостиков Александра, „Два документа босанског краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића“, Стари српски архив 7 (2008) 141–155. [Fostikov Aleksandra, „Dva dokumenta bosanskog kralјa Stefana Dabiše o razrešenju računa protovestijara Žore Bokšića“, Stari srpski arhiv 7 (2008) 141–155]

Фостиков Александра, „Повеља краљице Јелене Дубровчанима о укидању царина у Маслинама и Сланом“, Стари српски архив 5 (2006) 173–186. [Fostikov Aleksandra, „Povelјa kralјice Jelene Dubrovčanima o ukidanju carina u Maslinama i Slanom“, Stari srpski arhiv 5 (2006) 173–186]

Фостиков Александра, Исаиловић Невен, „Повеља краља Стефана Дабише о овлашћењу Драгоју Гучетићу о дугу Новака Маћедола“, Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 71–89. [Fostikov Aleksandra, Isailović Neven, „Povelјa kralјa Stefana Dabiše o ovlašćenju Dragoju Gučetiću o dugu Novaka Maćedola“, Građa o prošlosti Bosne 2 (2009) 71–89]

Фостиков Александра, Исаиловић Невен, „Повеља краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића и његове браће“, Стари српски архив 8 (2009) 143–157. [Fostikov Aleksandra, Isailović Neven, „Povelјa kralјa Stefana Dabiše o razrešenju računa Dragoja Gučetića i njegove braće“, Stari srpski arhiv 8 (2009) 143–157]


Литература – Secondary Works

Ančić Mladen, Bosanska vlast u Hrvatskoj i Dalmaciji 1387–1394 (magistarski rad, Filozofski fakultet u Beogradu, 1985).

Anđelić Pavao, „Originalni dijelovi dviju bosanskih povelja u falzifikatima Ivana Tomke Marnavića“, Glasnik Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu n.s. 26 (Arheologija) (1971) 347–360.

Anđelić Pavao, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Sarajevo 1982.

Babić Anto, „Društvo srednjovjekovne bosanske države“, u: Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Društvo i privreda srednjovjekovne bosanske države, Sarajevo 1987, 21–83.

Babić Anto, Iz istorije srednjovjekovne Bosne, Sarajevo 1972.

Babić Anto, „Nešto o karakteru bosanske feudalne države“, Pregled V/2 (Sarajevo 1953) 83–86.

Babić Anto, „Noviji pogledi u nauci o pitanju srednjovjekovne crkve bosanske“, Pregled VI/2 (Sarajevo 1954) 101–107.

Babić Anto, „Struktura srednjovjekovne bosanske države (Prilog objašnjenju pitanja nacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini)“, Pregled XIII/1 (Sarajevo 1961) 1–8.

Babić Anto, „Tradicija i historijsko pravo u odnosima između Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku“, Bosna franciscana 12 (2000) 241–247.

Babić Anto, „Tradicija i istorijsko pravo u odnosima Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku“, u: Приступна предавања, прилози и библиографије на новите членови на МАНУ, Скопје 1974, 11–17.

Ćirković Sima, „Bosanska crkva u bosanskoj državi“, u: Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Društvo i privreda srednjovjekovne bosanske države, Sarajevo 1987, 191–254.

Ćirković Sima, „The Double Wreath: A Contribution to the History of Kingship in Bosnia”, Balcanica 45 (2014) 107–143.

Ćošković Pejo, Crkva bosanska u XV. stoljeću, Sarajevo 2005.

Dautović Dženan, „Slavenska varijanta feudalizma (analiza na primjeru bellatores bosanskog srednjovjekovlja)“, Bosna Franciscana 41 (2014) 133–165.

Džaja Srećko M., „ʽDobri Bošnjani’ i ʽboni homines’“, u: Zbornik o Pavlu Anđeliću, ur. Marko Karamatić, Sarajevo 2008, 143–167.

Filipović Emir O., „The Most Noble and Royal House of Kotromanić. Constructing Dynastic Identity in Medieval Bosnia“, Südost-Forschungen 78 (2019) 1–38.

Fine John van Anwerp, The Bosnian Church: Its Place in State and Society from the Thirteenth to the Fifteenth Century, London 2007.

Fügedi Erik, The Elefánthy. The Hungarian Nobleman and his Kindred, Budapest 1998.

Karbić Damir, „Hrvatski plemićki rod i običajno pravo. Pokušaj analize“, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 16 (1998) 73–117.

Kurtović Esad, „Dileme oko titule vojvode u srednjovjekovnoj Bosni“, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH 36 (2007) 243–261.

Kurtović Esad, „Neke dileme o vojvodskoj tituli u srednjovjekovnoj Bosni“, u: Zbornik o Pavlu Anđeliću, Sarajevo 2008, 305–323.

Lovrenović Dubravko, Bosanska kvadratura kruga, Sarajevo 2012.

Lovrenović Dubravko, „Sv. Grgur Čudotvorac – zaštitnik Kotromanića i srednjovjekovne Bosne“, u: Zbornik o Marku Dobretiću, ur. Marko Karamatić, Sarajevo–Dobretići 2008, 9–32.

Matijević Sokol Mirjana, „Nostrum et regni nostri registrum. Srednjovjekovni arhiv Ugarsko-hrvatskog kraljevstva“, Arhivski vjesnik 51 (2008) 237–257.

Miljan Suzana, Plemićko društvo Zagrebačke županije za vladavine Žigmunda Luksemburškoga (1387.–1437.) (doktorska disertacija, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2015).

Mišić Siniša, „Territorial Division and Representatives of the Local Administration in the Medieval Bosnian State in 13th and 14th century“, Beogradski istorijski glasnik – Belgrade Historical Review 1 (2010) 69–86.

Mošin Vladimir, „Sankcija u vizantijskoj i u južnoslavenskoj ćirilskoj diplomatici“, Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 3 (1954) 27–52.

Mrgić-Radojčić Jelena, „Rethinking the Territorial Development of the Medieval Bosnian State“, Istorijski časopis 51 (2004) 43–64.

Rady Martyn, Nobility, Land and Service in Medieval Hungary, London 2000.

Raukar Tomislav, Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja, Zagreb 2002.

Soloviev Alexandre, „Saint Gregoire, patron de Bosnie“, Byzantion 19 (Bruxelles 1949) 263–279.

Šidak Jaroslav, „O autentičnosti i značenju jedne isprave bosanskog ʽdjeda’ (1427)“, Slovo 15–16 (1965) 282–297.

Šidak Jaroslav, „O vjerodostojnosti isprave bosanskog bana Tvrtka Stjepanu Rajkoviću“, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2 (1954) 37–48.

Šidak Jaroslav, Studije o „Crkvi bosanskoj“ i bogumilstvu, Zagreb 1975.

Thallóczy Ludwig von, Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter, München–Leipzig 1914.

Thallóczy Ljudevit, „Istraživanje o postanku bosanske banovine sa naročitim obzirom na povelje körmendskog arhiva“, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 18 (1906) 401–444.

Анђелић Павао, „Barones regni и државно вијеће средњовјековне Босне“, Прилози Института за историју у Сарајеву 11–12 (1975–1976) 29–47. [Anđelić Pavao, „Barones regni i državno vijeće srednjovjekovne Bosne“, Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu 11–12 (1975–1976) 29–47]

Бабић Анто, „О односима вазалитета у средњовјековној Босни“, Годишњак Историјског друштва БиХ 6 (1954) 29–44. [Babić Anto, „O odnosima vazaliteta u srednjovjekovnoj Bosni“, Godišnjak Istorijskog društva BiH 6 (1954) 29–44]

Благојевић Милош, „Босанско Завршје“, Зборник Филозофског факултета у Београду 14/1 (1979) 129–144. [Blagojević Miloš, „Bosansko Završje“, Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu 14/1 (1979) 129–144]

Благојевић Милош, Државна управа у српским средњовековним земљама, Београд 1997. [Blagojević Miloš, Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemlјama, Beograd 1997]

Благојевић Милош, „Ручници“, у: Лексикон српског средњег века, ур. Раде Михаљчић и Сима Ћирковић, Београд 1999, 635–636. [Blagojević Miloš, „Ručnici“, u: Leksikon srpskog srednjeg veka, ur. Rade Mihalјčić i Sima Ćirković, Beograd 1999, 635–636]

Благојевић Милош, „Сродствена терминологија и друштвена хијерархија у средњовековној Србији: брат и браћа“, у: Зборник Етнографског музеја у Београду 1901–2001, Београд 2001, 115–129. [Blagojević Miloš, „Srodstvena terminologija i društvena hijerarhija u srednjovekovnoj Srbiji: brat i braća“, u: Zbornik Etnografskog muzeja u Beogradu 1901–2001, Beograd 2001, 115–129]

Бубало Ђорђе, Писана реч у српском средњем веку, Београд 2009. [Bubalo Đorđe, Pisana reč u srpskom srednjem veku, Beograd 2009]

Веселиновић Андрија, „Пристав“, у: Лексикон српског средњег века, ур. Раде Михаљчић и Сима Ћирковић, Београд 1999, 587. [Veselinović Andrija, „Pristav“, u: Leksikonsrpskog srednjeg veka, ur. Rade Mihalјčić i Sima Ćirković, Beograd 1999, 587]

Грковић-Мејџор Јасмина, „Архаични формулаични искази у повељама средњовековне Босне и Хума“, у: Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума, ур. Зорица Никитовић, Бања Лука–Источно Сарајево 2018, 9–23. [Grković-Mejdžor Jasmina, „Arhaični formulaični iskazi u poveljama srednjovekovne Bosne i Huma“, u: Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma, ur. Zorica Nikitović, Banja Luka–Istočno Sarajevo 2018, 9–23]

Динић Михаило, Државни сабор средњевековне Босне, Београд 1955. [Dinić Mihailo, Državni sabor srednjevekovne Bosne, Beograd 1955]

Динић Михаило, „Дубровачки трибути. Могориш, Светодмитарски и Конавоски доходак, Провижун браће Влатковића“, Глас СКА 86 (1935) 203–257 [Dinić Mihailo, „Dubrovački tributi. Mogoriš, Svetodmitarski i Konavoski dohodak, Provižun braće Vlatkovića“, Glas SKA 86 (1935) 203–257]

Динић Михаило, Из српске историје средњега века, Београд 2003. [Dinić Mihailo, Iz srpske istorije srednjega veka, Beograd 2003]

Ђаповић Ласта, Заклетва на тлу Југославије, Београд 1977. [Đapović Lasta, Zakletva na tlu Jugoslavije, Beograd 1977]

Ивановић Милош, „Добри људи“ у српској средњовековној држави, Београд 2017.

[Ivanović Miloš, „Dobri ljudi“ u srpskoj srednjovekovnoj državi, Beograd 2017]

Исаиловић Невен, Владарске канцеларије у средњовековној Босни (докторска дисертација, Филозофски факултет у Београду, 2014). [Isailović Neven, Vladarske kancelarije u srednjovekovnoj Bosni (doktorska disertacija, Filozofski fakultet u Beogradu, 2014)]

Исаиловић Невен, „Дипломатичке особености владарских и великашких исправа уочи и након пада средњовековне босанске државе“, у: Пад Босанског краљевства 1463. године, ур. Невен Исаиловић, Београд – Сарајево – Бања Лука 2015, 29–86. [Isailović Neven, „Diplomatičke osobenosti vladarskih i velikaških isprava uoči i nakon pada srednjovekovne bosanske države“, u: Pad Bosanskog kralјevstva 1463. godine, ur. Neven Isailović, Beograd – Sarajevo – Banja Luka 2015, 29–86]

Исаиловић Невен, „Заклетвене формуле у средњовековним босанским повељама“, у: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности, књ. IX, гл. ур. Г. Јовановић, Деспотовац 2018, 235–252. [Isailović Neven, „Zakletvene formule u srednjovekovnim bosanskim povelјama“, u: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti, knj. IX, gl. ur. G. Jovanović, Despotovac 2018, 235–252]

Исаиловић Невен, „Михаило Кабужић – дубровачки одметник, босански дипломата“, Историјски часопис 56 (2008) 389–406. [Isailović Neven, „Mihailo Kabužić – dubrovački odmetnik, bosanski diplomata“, Istorijski časopis 56 (2008) 389–406]

Исаиловић Невен, „Помени предака и сродника у средњовековним босанским повељама“, у: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности, књ. VIII, гл. ур. Г. Јовановић, Деспотовац 2017, 103–111. [Isailović Neven, „Pomeni predaka i srodnika u srednjovekovnim bosanskim povelјama“, u: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti, knj. VIII, gl. ur. G. Jovanović, Despotovac 2017, 103–111]

Јиречек Константин, Историја Срба, књ. I, Београд 1952. [Jireček Konstantin, Istorija Srba, knj. I, Beograd 1952]

Костренчић Марко, Fides publica (јавна вера) у правној историји Срба и Хрвата до краја XV века, Београд 1930. [Kostrenčić Marko, Fides publica (javna vera) u pravnoj istoriji Srba i Hrvata do kraja XV veka, Beograd 1930]

Порчић Небојша, Дипломатички обрасци средњовековних владарских докумената: српски пример (докторска дисертација, Филозофски факултет у Београду, 2012). [Porčić Nebojša, Diplomatički obrasci srednjovekovnih vladarskih dokumenata: srpski primer (doktorska disertacija, Filozofski fakultet u Beogradu, 2012)]

Порчић Небојша, „О употреби појма владарске милости у српским средњовековним документима намењеним Дубровчанима“, Историјски часопис 65 (2016) 61–77. [Porčić Nebojša, „O upotrebi pojma vladarske milosti u srpskim srednjovekovnim dokumentima namenjenim Dubrovčanima“, Istorijski časopis 65 (2016) 61–77]

Рудић Срђан, Босанска властела у XV веку. Просопографска студија, Београд 2021. [Rudić Srđan, Bosanska vlastela u XV veku. Prosopografska studija, Beograd 2021]

Рудић Срђан, „Прилог познавању правних односа између Босанског краљевства и Дубровника“, у: Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора: зборник радова са научног скупа одржаног 19–21. марта 2009, Београд 2009, 217–232. [Rudić Srđan, „Prilog poznavanju pravnih odnosa između Bosanskog kralјevstva i Dubrovnika“, u: Srednjovekovno pravo u Srba u ogledalu istorijskih izvora: zbornik radova sa naučnog skupa održanog 19–21. marta 2009, Beograd 2009, 217–232]

Соловјев Aлександар, „Властеоске повеље босанских владара“, Историско-правни зборник 1 (Сарајево 1949) 79–105. [Solovjev Aleksandar, „Vlasteoske povelјe bosanskih vladara“, Istorisko-pravni zbornik 1 (Sarajevo 1949) 79–105]

Станојевић Станоје, „Студије о српској дипломатици: 2. Интитулација“, Глас СКА 92 (1913) 110–162. [Stanojević Stanoje, „Studije o srpskoj diplomatici: 2. Intitulacija“, Glas SKA 92 (1913) 110–162]

Станојевић Станоје, „Студије о српској дипломатици: 5. Аренга (Проемиум)“, Глас СКА 94 (1914) 192–229. [Stanojević Stanoje, „Studije o srpskoj diplomatici: 5. Arenga (Proemium)“, Glas SKA 94 (1914) 192–229]

Станојевић Станоје, „Студије о српској дипломатици: 10. Санкција“, Глас СКА 100 (1922) 1–48. [Stanojević Stanoje, „Studije o srpskoj diplomatici: 10. Sankcija“, Glas SKA 100 (1922) 1–48]

Станојевић Станоје, „Студије о српској дипломатици: 13. Потпис“, Глас СКА 106 (1923) 22–49. [Stanojević Stanoje, „Studije o srpskoj diplomatici: 13. Potpis“, Glas SKA 106 (1923) 22–49]

Станојевић Станоје, „Студије о српској дипломатици: 15. Сведоци“, Глас СКА 110 (1924) 1–25. [Stanojević Stanoje, „Studije o srpskoj diplomatici: 15. Svedoci“, Glas SKA 110 (1924) 1–25]

Станојевић Станоје, „Студије о српској дипломатици: 20. Састављање повеља“, Глас СКА 157 (1933) 155–219. [Stanojević Stanoje, „Studije o srpskoj diplomatici: 20. Sastavlјanje povelјa“, Glas SKA 157 (1933) 155–219]

Станојевић Станоје, „Студије о српској дипломатици: 23. Односи појединих момената при стварању и извршивању повеља“, Глас СКА 161 (1934) 27–53. [Stanojević Stanoje, „Studije o srpskoj diplomatici: 23. Odnosi pojedinih momenata pri stvaranju i izvršivanju povelјa“, Glas SKA 161 (1934) 27–53]

Тошић Ђуро, „Споредна грана племена Косача“, Зборник за историју БиХ 3 (2002) 61–77. [Tošić Đuro, „Sporedna grana plemena Kosača“, Zbornik za istoriju BiH 3 (2002) 61–77]

Ћирковић Сима, „Верна служба и вјера господска“, Зборник Филозофског факултета у Београду 6/2 (1962) 95–112. [Ćirković Sima, „Verna služba i vjera gospodska“, Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu 6/2 (1962) 95–112]

Ћирковић Сима, „Дуалистичка хетеродоксија у улози земаљске цркве: босанска црква“, Гласник ЦАНУ. Одјељење друштвених наука 9 (1995) 7–34. [Ćirković Sima, „Dualistička heterodoksija u ulozi zemalјske crkve: bosanska crkva“, Glasnik CANU. Odjelјenje društvenih nauka 9 (1995) 7–34]

Ћирковић Сима, „Остаци старије друштвене структуре у босанском феудалном друштву“, Историjски гласник 3–4 (1958) 155–164. [Ćirković Sima, „Ostaci starije društvene strukture u bosanskom feudalnom društvu“, Istorijski glasnik 3–4 (1958) 155–164]

Ћирковић Сима, Работници, војници, духовници. Друштва средњовековног Балкана, Београд 1997. [Ćirković Sima, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana, Beograd 1997]

Ћирковић Сима, „Русаг“, у: Лексикон српског средњег века, ур. Раде Михаљчић и Сима Ћирковић, Београд 1999, 634–635. [Ćirković Sima, „Rusag“, u: Leksikon srpskog srednjeg veka, ur. Rade Mihalјčić i Sima Ćirković, Beograd 1999, 634–635]

Ћирковић Сима, „Русашка господа“, Историјски часопис 21 (1974) 5–17. [Ćirković Sima, „Rusaška gospoda“, Istorijski časopis 21 (1974) 5–17]

Ћирковић Сима, „Сугуби венац: прилог историји краљевства у Босни”, Зборник Филозофског факултета у Београду 8/1 (1964) 343–370. [Ćirković Sima, „Sugubi venac: prilog istoriji kralјevstva u Bosni”, Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu 8/1 (1964) 343–370]

Ћоровић Владимир, „Териториални развој Босанске државе у средњем веку“, Глас СКА 167 (1935) 3–47. [Ćorović Vladimir, „Teritorialni razvoj Bosanske države u srednjem veku“, Glas SKA 167 (1935) 3–47]

Шуица Марко, „Сведоци“, у: Лексикон српског средњег века, ур. Раде Михаљчић и Сима Ћирковић, Београд 1999, 651–652. [Šuica Marko, „Svedoci“, u: Leksikon srpskog srednjeg veka, ur. Rade Mihalјčić i Sima Ćirković, Beograd 1999, 651–652]

Излагања на конференцијама – Conference presentations 

Porčić Nebojša, Vujošević Žarko, „Treaties between Serbia and Dubrovnik (Ragusa): Reflections of Political Relations in Diplomatic Forms (12th–15th Centuries)“ (рад представљен на конференцији 15th International Congress of Diplomatics: Letters – Charters – Treaties, Лајпциг, Немачка, 4.10.2018)

Offline Website Maker