Историјски часопис књ. 70 (2021)
The Historical Review, vol. 70 (2021)

Александар Крстић

ПОСЕДИ ЈАКШИЋА У СЛАВОНИЈИ И СРЕМУ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170177K

УДК: 929.52(Јакшићи):94(497.5:497.113)“14/15“

стр. 177–213

језик: српски


Aпстракт:

У раду се разматрају подаци о поседима породице Јакшић у источној Славонији и Срему на основу архивске грађе, највећим делом необјављене, која није привукла већу пажњу досадашње историографије. Браћа Стефан и Дмитар Јакшић су 1477. године од угарског краља Матије Корвина добили тврђаву Корођ са припадајућим властелинством у Вуковској жупанији. Властелинство је остало у поседу Јакшића шездесет година, до пада Славоније под османску власт, али су подаци које извори о њему пружају веома оскудни. О структури овог земљопоседа Јакшића може се стећи оквирна представа на основу пописа корођског властелинства из 1469. године. У Сремској жупанији Јакшићи су поседовали замак (castellum) и трговиште (oppidum) Арпатарло са најмање шест села и једном пустаром, о чему нас извештавају судски акти везани за сукоб Марка и Дмитра Млађег Јакшића са великашком породицом Гереб од Вингарта око овог земљопоседа (1496–1498). Документ из 1519. године везан за начин наплате црквене десетине од вина у трговишту Арпатарло и на припадајућим поседима пружа нове податке о Стефану Јакшићу Млађем, који је умро исте године, пре 20. августа, а не десетак година раније, како се дуго мислило. Арпатарло је страдао наредних година у време турских освајања, а његов тачан положај није познат. По неким мишљењима, у питању је данашња Рума, а по другим, потес Градине јужно од Крушедола.

Кључне речи:

Стефан Јакшић Старији, Дмитар Јакшић Старији, Стефан Јакшић Млађи, Марко Јакшић, Дмитар Јакшић Млађи, Корођ, Арпатарло, Срем, замак (каштел), црквена десетина.

Aleksandar Krstić

ESTATES OF THE JAKŠIĆ FAMILY IN SLAVONIA AND SREM                     

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170177K

UDC: 929.52(Јакшићи):94(497.5:497.113)“14/15“

pp. 177–213

language: serbian


Abstract:

The paper discusses data on the estates of the Jakšić family in eastern Slavonia and Srem based mostly on unpublished documents, which has not drawn special attention of the privious historiography. In 1477, the brothers Stefan and Dmitar Jakšić received the Korođ (Kórógy) fortress with the associated possessions in Valkó County from Hungarian king Matthias Corvinus. The estate remained in the possession of the Jakšićs for sixty years, until the fall of Slavonia under Ottoman rule, but the data about it provided by sources are very scarce. An approximate idea of the structure of this estate of the Jakšićs can be obtained on the basis of the census of the Korođ estate from 1469. In Srem County, the Jakšićs owned the castle (castellum) and the market town (oppidum) of Árpatarló with at least six villages and one wasteland, as reported by judicial acts related to the conflict between Marko and Dmitar Jakšić the Younger with the baronial family Geréb of Vingárt over this estate (1496–1498). The document from 1519 concerning the manner of collecting the church tithe from wine in the market town of Árpatarló and its appurtenances gives some new data about Stefan Jakšić the Younger, who died in 1519, before August 20, and not about ten years earlier, as has long been thought. Árpatarló was destroyed in the following years during the Ottoman attacks on Srem, and its exact location is unknown. According to one opinion, Árpatarló is identical with the present-day town of Ruma, and according to another opinion, it was located on the site of Gradina south of the monastery and the settlement of Krušedol.

Keywords:

Stefan Jakšić the Elder, Dmitar Jakšić the Elder, Stefan Jakšić the Younger, Marko Jakšić, Dmitar Jakšić the Younger, Korođ (Kórógy), Árpatarló, Srem (Syrmia), castle, church tithe.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Архиви – Archives

Маgyar nemzeti levéltar országos levéltara, Budapest

– Diplomatikai fényképgyűjtemény

– Diplomatikai levéltar – Mohács Előtti Gyűjtemény

Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale ale României

– Fond familial Bánffy, seria 1, Documente medievale

Архив САНУ, Одељење у Сремским Карловцима [Arhiv SANU, Odeljenje u Sremskim Karlovcima]

– Фонд Рукописна књига, инв. бр. 1/744. Реамбулација сремских манастира 1744. године (Reambulatio et Privilegia Monasteriorum 1744) [Fond Rukopisna knjiga, inv. br. 1/744. Reambulacija sremskih manastira 1744. godine]


Објављени извори – Published Primary Sources

Árpád-kori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus, t. VII, (1235–1260), ed. Gusztáv Wenzel, Pest 1869.

Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, t. IX, ed. Tadija Smičiklas, Zagreb 1911.

Diplome privind istoria comitatului Timiş şi a oraşului Timişoara. Oklevelek Temesvármegye és Temesvár város történetéhez, t. II, (1430–1470), ed. Frigyes Pesty, Livia Magina, Аdrian Magina, Cluj–Napoca 2014.

Epistolae Petri de Warda, ed. Carolus Wagner, Posonii et Cassoviae 1776.

Jakó Zsigmond, A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, t. II, (1485–1556), Budapest 1990.

Leber Taisiya, „Milica Jakšić’s Charter for Hilandar Monastery (1506)“, Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije / Initial. A Review of Medieval Studies 7 (2019) 115–138.

Magina Adrian, Acta et Documenta partes Regni Hungariae inferiores concernentia 1500–1552. Acte şi Documente privitoare la părţile de jos ale Regatului Ungar 1500–1552, Cluj‑Napoca 2020.

Magina Adrian, „Acta Jakšićiana. Documents Regarding the Jakšić of Nădlac Family in Romanian Archives“, Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije / Initial. A Review of Medieval Studies 6 (2018) 159–188.

Magina Adrian, „Două documente privind posesiunile familiei Jakšić din comitatele Cenad și Timiș“, Revista de Studii Banatice 1 (2012) 25–32.

Mažuran Ive, „Porezni popis grada i vlastelinstva Osijek i njegove okolice 1469. godine“, Starine JAZU 58 (1980) 125–166.

McGowan Bruce, Sirem Sancaği Mufassal Tahrir Defteri, Ankara 1983.

Online Decreta Regni Mediaevalis Hungariae. The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary (2019), All Complete Monographs, ed. János M. Bak, vol. IV, https://digitalcommons.usu.edu/lib_mono/4.

Popis sandžaka Požega 1579. godine / Defter-i mufassal-i liva-i Pojega 987, ur. Stjepan Sršan, prevela Fazileta Hafizović, topografiju izradio Ive Mažuran, Osijek 2001.

Szerémi György, Emlékirata Magyarország romlásáról 1484–1543, ed. Gusztáv Wenczel, Pest 1857.

Účty budínského dvora krále Vladislava II. Jagellonského (1494–1495), ed. Petr Kozák, Praha 2019.

Zsigmond-kori okléveltar, t. V, (1415–1416), VII, (1419–1420), eds. Elemér Mályusz, Iván Borsa, Budapest 1997, 2001.

Šišić Ferdo, „Rukovet spomenika o hercegu Ivanišu Korvinu i o borbama Hrvata s Turcima (1473–1496)”, Starine JAZU 38 (1937) 1–180.

Димитријевић Стеван, „Документи који се тичу односа између српске цркве и Русије у XVI веку“, Споменик Српске краљевске академије 39 (1903) 16–42. [Dimitrijević Stevan, „Dokumenti koji se tiču odnosa između srpske crkve i Rusije u XVI veku“, Spomenik Srpske kraljevske akademije 39 (1903) 16–42]

„Животъ архиепископа Максима“, изд. Алекса Вукомановићь, Гласник Друштва српске словесности 11 (1859) 125–129. [„Život arhiepiskopa Maksima“, izd. Aleksa Vukomanović, Glasnik društva srpske slovesnosti 11 (1859) 125–129]

Ивић Алекса, Споменици Срба у Угарској, Хрватској и Славонији тokom XVI и XVII столећа, пpви део од 1527. до 1600. године, Нови Сад 1910. [Ivić Aleksa, Spomenici Srba u Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji tokom XVI i XVII stoleća, prvi deo od 1527. do 1600. godine, Novi Sad 1910]

Крстић Александар, „Акт сремских жупанијских власти о истрази против деспота Ђорђа и Јована Бранковића и њихових фамилијара (Врдник, 22. август 1497)“, Иницијал. Часопис за средњовековне студије 5 (2017) 157–179. [Krstić Aleksandar, „Akt sremskih županijskih vlasti o istrazi protiv despota Đorđa i Jovana Brankovića i njihovih familijara (Vrdnik, 22. avgust 1497)“, Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije 5 (2017) 157–179]

Радонић Јован, „Прилози за историју браће Јакшићa“, Споменик Српске краљевске академије 59 (1923) 62–75. [Radonić Jovan, „Prilozi za istoriju braće Jakšića“, Spomenik Srpske kraljevske akademije 59 (1923) 62–75]

Сремац Ђурађ, Посланица о пропасти Угарског краљевства, превод Мирко Полгар, Београд 1987. [Sremac Đurađ, Poslanica o propasti Ugarskog kraljevstva, prevod Mirko Polgar, Beograd 1987] 

Томић Миле, Војкулеску Мирча, Поменик манастира Крушедола, Београд 1996. [Tomić Mile, Vojkulesku Mirča, Pomenik manastira Krušedola, Beograd 1996]


Картографски извори – Cartographic Sources

Abraham Ortelius, Hungariae descriptio, Wolfgango Lazio Auct[ore], Antwerp 1572, 1579, 1580, 1584, 1612.

Claes Janszoon Visscher, Nova et recens emendata totius Regni Ungariae una cum adiacentibus et finitimis regionibus, Amsterdam 1624.

Croatia (1865–1869) – Second military survey of the Habsburg Empire, https://mapire.eu/en/map/secondsurvey-croatia.

Gerhard Mercator, Hungaria, in Gerardi Mercatoris L’Atlas ou Méditations Cosmographiques de la Fabrique du Monde et Figure diceluy, Amsterdam 1595, 1630.

Giacomo Cantelli, Giacomo Giovanni Rossi, L’Ungaria nuovamente descritta et accresiuta da varie notizie da Giacomo Cantelli da Vignola, Roma 1686.

Habsburg Empire – Cadastral maps (XIX. century), https://mapire.eu/en/map/cadastral.

Habsburg Empire (1869–1887) – Third Military Survey (1:25000), https://mapire.eu/en/map/thirdsurvey25000.

Jodicus Hondius, Atlas minor Gerardi Mercatoris, a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus et illustratus, Amsterdam 1616.

Johannes Janssonius, Hungariae Regnum, Amsterdam 1666.

Matthias Zündt, Nova totius Ungariae desciptio accurata diligens desumpta ex pluribus aliorum editis cosmographicis chartis et typis aereis incisa a Matthia Cynthio Norimbergensi, Nürnberg 1567.

Nicolas Berey, Carte de Haute et Basse Hongrie Transilvanie Sclavonie, Croatie, et Dalmatie Dessigneee sur les lieux par un Gentilhome Hongrois, Paris 1663.

Peter Schenk, Gerard Valk, Hungariae Regnum, Amsterdam 1690.

Provinz Slavonien (1781–1783) – First Military Survey, https://mapire.eu/en/map/firstsurvey-slavonia.

Willem Janszoon Blaeu, Johannes Blaeu, Hungariae Regnum, Amsterdam 1640.

Wolfgang Lazius, Karte des Königreichs Ungarn 1556. Regni Hungariae Descriptio Vera, Vienne 1556.


Литература – Secondary Works

Andrić Stanko, „Dvojbe oko smrti i pokopa kaločkog nadbiskupa Ladislava Geréba“, u: isti, Potonuli svijet. Rasprave o slavonskom i srijemskom srednjovjekovlju, Slavonski Brod 2001, 225–240.

Andrić Stanko, „Korođski (Kórógyi)“, u: Hrvatski biografski leksikon 7, (Kam–Ko), ur. Trpimir Macan, Zagreb 2009, 632–635.

Andrić Stanko, „Srednjovjekovni Šarengrad i njegovi gospodari“, Povijesni prilozi 23 (2002) 43–70.

Bessenyei József, „A Török család felemelkedése“, in: Enyingi Török Bálint okmánytára, Budapest 1994, V–VII.

Bogdán István, Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig, Magyar Országos Levéltár kiadványai, IV. Levéltártan és történeti forrástudományok 7, Budapest 1991.

Borovszky Samu, „A nagylaki uradalom története“, Értekezések a történeti tudományok körébol 18 (Budapest 1900) 519–564.

Borovszky Samu, Csanád vármegye története 1715-ig, t. I, Budapest 1896.

Bošković Đorđe, „Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema“, Зборник Завичајног музеја Рума [Zbornik Zavičajnog muzeja Ruma] 5 (2005) 107–129.

Bošković Đorđe, Ruma u prošlosti – istorijski pregled, Ruma 2011.

Božanić Snežana, Kisić-Božić Milica, „O prvoj generaciji Jakšića na tlu južne Ugarske – Stefanu i Dmitru u delu Rerum Ungaricarum Decades“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XLI/2 (2016) 119–132.

Csánki Dezső, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, t. II, Budapest 1894.

Čoralić Lovorka, „Gereb Matija“, „Gereb Petar“, u: Hrvatski biografski leksikon 4, (E–Gm), ur. Trpimir Macan, Zagreb 1998, 655–656.

Dinić-Knežević Dušanka, „Sremski Brankovići“, Istraživanja 4 (1975) 5–47.

Engel Pál, „A török dúlások hatása a népességre: Valkó megye példáya“, Századok 134/2 (2000) 267–321.

Engel Pál, Középkori magyar genealógia, Magyar Középkori Adattár, CD-Rom, Budapest 2001.

Engel Pál, Magyarország világi archontológiája 1301–1457, t. I, Budapest 1996.

Engel Pál, Magyarország a középkorvégén, CD-ROM, Budapest 2001.

Engel Pál, The Realm of St Stephen. A History of Medieval Hungary 895–1526, London–New York 2001.

Érdujhelyi Menyhért, A Kalocsai érsekség a renaissance-korban, Zenta 1899.

Fedeles Tamás, A király és a lázadó herceg. Az Újlaki Lőrinc és szövetségesei elleni királyi hadjárat (1494–1495), Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 27, Szeged 2012.

Fedeles Tamás, „Opsada Iloka 1494“, Scrinia Slavonica 12 (2012) 7–20.

Gulin Ante, „Srednjovjekovna javna djelatnost i pečati Srijemskog kaptola sv. Stjepana de Kw i sv. Irineja kod Mitrovice“, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 16 (1998) 13–42.

Heller Georg, Nehring Karl, Comitatus Sirmiensis, München 1973.

Horvat Zorislav, „Pozicije burgova tijekom 13–15. stoljeća“, Prostor – znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam 16 (2008) 23–39.

Iașin Sașа, Familii nobiliare sârbești din Banat în secolele al XV-lea și al XVI-lea, Cluj-Napoca 2015.

Ivanović Miloš, Isailović Neven, „The Danube in Serbian-Hungarian relations in the 14th and 15th centuries“, Tibiscum 5 (Caransebeș 2015) 377–394.

Jelaš Danijel, Gradovi donjeg međurječja Drave, Save i Dunava u srednjem vijeku, Slavonski Brod 2020.

Koppány Tibor, A középkori Magyarország kastelyai, Művészettörténeti füzetek 26, Budapest 1999.

Krstić Aleksandar, “Which Realm Will You Opt for? – the Serbian Nobility between the Ottomans and the Hungarians in the 15th Century”, in: State and Society in the Balkans before and after Establishment of Ottoman Rule, eds. Srđan Rudić and Selim Aslantaș, Belgrade 2017, 129–163.

Kubinyi András, „The Battle of Szávaszentdemeter–Nagyolaszi (1523): Ottoman Advance and Hungarian Defence on the Eve of Mohács“, in: Ottomans, Hungarians and Habsburgs in Central Europe: the Military Confines in the Era of Ottoman Conquest, eds. Pál Fodor and Geza Dávid, Leiden 2000, 71–117.

Laczlavik György, „A budavári Szent Zsigmond prépostság középkori történetéhez“, in: Studia professoris – professor studiorum: Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára, Budapest 2005, 197–209.

Lendvai Miklós, Temes vármegye nemes családai, t. I, Budapest 1896.

Magina Adrian, “Cum manibus armatis. Facts of Violence in the Medieval Banat”, Banatica 24/II (2014) 47–64.

Magina Adrian, “Milica Belmužević: l’histoire d’une noble dame du XVIe siècle”, Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije / Initial. A Review of Medieval Studies 2 (2014) 145–162.

Magina Livia, “Ana Jakšić: A Women of Her Time”, Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije / Initial. A Review of Medieval Studies 8 (2020) 101–115.

Mažuran Ive, Hrvati i Osmansko Carstvo, Zagreb 1998.

Mažuran Ive, Srednjovjekovni i turski Osijek, Osijek 1994.

Miličić Branislav, Njari Denis, „Srednjovjekovna naselja na području današnjih Vladislavaca kod Osijeka“, Osječki zbornik 35 (2020) 55–62.

Nikolić Jakus Zrinka, „Obitelj Čupor Moslavački“, Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru 4 (Bjelovar 2011) 269–300.

Pálosfalvi Tamás, „Bajnai Both András és a szlavón bánság. Szlavónia, Európa és a törökök, 1504–1513“, in: Honoris causa: Tanulmányok Engel Pál tiszteletére, ed. F. Glatz, Budapest 2009, 251–300.

Pálosfalvi Tamás, From Nicopolis to Mohács: A History of Ottoman-Hungarian Warfare, 1389–1526, Leiden–Boston 2018.

Rady Martyn,“Fiscal and Military Developments in Hungary during the Jagello Period”, Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged 9–10 (2009–2010) 86–99.

Rokai Peter, Istorija porodice Maroti (doktorska disertacija, Filozofski fakultet Beograd, 1983).

Seletković Petar, „Plemićki posjed Nevna u srednjem vijeku“, Scrinia Slavonica 18 (2018) 29–68.

Szabo Gjuro, Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb 1920.

Tóth Norbert C., Horváth Richárd, Neumann Tibor, Pálosfalvi Tamás, Magyarország világi archontológiája (1458–1526). I. Főpapok és bárók, Budapest 2016.

Udvardy József, A kalocsai érsekek életrajza (1000–1526), Köln 1991.

Божанић Снежана, „О деспотици Јелени, кћерки Стефана Јакшића, у српској историји, култури и традицији“, у: Шести интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура, Зборник радова, књ. II, Нови Сад 2013, 899–908. [Božanić Snežana, „О despotici Jeleni, kćerki Stefana Jakšića, u srpskoj istoriji, kulturi i tradiciji, u: Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura, Zbornik radova, knj. II, Novi Sad 2013, 899–908]

Бошковић Ђорђе, „Где се налазило средњовековно утврђење Арпатар(л)о?“, Кровови. Часопис за науку, културу и уметност 90–95 (Сремски Карловци 2017) 125–126. [Bošković Đorđe, „Gde se nalazilo srednjovekovno utvrđenje Arpatar(l)o?“, Krovovi. Časopis za nauku, kulturu i umetnost 90–95 (Sremski Karlovci 2017) 125–126]

Влајинац Милан, Речник наших старих мера у току векова, књ. III, Београд 1968. [Vlajinac Milan, Rečnik naših starih mera u toku vekova, knj. III, Beograd 1968]

Зеремски Иларион, „Српска властела Јакшићи у Угарској“, Календар Матице српске за годину 1908, Нови Сад 1907, 58–63. [Zeremski Ilarion, „Srpska vlastela Jakšići u Ugarskoj“, Kalendar Matice srpske za godinu 1908, Novi Sad 1907, 58–63]

Зиројевић Олга, „Смедеревски санџакбег Али-бег Михалоглу“, Зборник за историју Матице српске 3 (1971) 9–27. [Zirojević Olga, „Smederevski sandžakbeg Alibeg Mihaloglu“, Zbornik za istoriju Matice srpske 3 (1971) 9–27]

Иванов Александар, „Убиство Дмитра Јакшића у Смедереву“, Зборник Матице српске за историју 99 (2019) 7–19. [Ivanov Aleksandar, „Ubistvo Dmitra Jakšića u Smederevu“, Zbornik Matice srpske za istoriju 99 (2019) 7–19]

Ивановић Милош, Властела државе српских деспота (докторска дисертација, Филозофски факултет Београд, 2013). [Ivanović Miloš, Vlastela države srpskih despota (doktorska disertacija, Filozofski fakultet Beograd, 2013)]

Ивић Алекса, Историја Срба у Војводини од најстаријих времена до оснивања потиско-поморишке границе (1703), Нови Сад 1929. [Ivić Aleksa, Istorija Srba u Vojvodini od najstarijih vremena do osnivanja potisko-pomoriške granice (1703), Novi Sad 1929]

Калић-Мијушковић Јованка, Београд у средњем веку, Београд 1967. [Kalić-Mijušković Jovanka, Beograd u srednjem veku, Beograd 1967]

Калић-Мијушковић Јованка, „Прилог историји Београдске бановине“, Зборник Филозофског факултета у Београду VIII/1 (1964) 533–540. [Kalić-Mijušković Jovanka, „Prilog istoriji Beogradske banovine, Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu VIII/1 (1964) 533–540]

Крстић Александар, „Сремска Митровица“, у: Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља – према писаним изворима, редактор Синиша Мишић, Београд 2010, 281–284. [Krstić Aleksandar, „Sremska Mitrovica“, u: Leksikon gradova i trgova srednjovekovnih srpskih zemalja – prema pisanim izvorima, redaktor Siniša Mišić, Beograd 2010, 281–284]

Лемајић Ненад, Српска елита на прелому епоха, Сремска Митровица–Источно Сарајево 2006. [Lemajić Nenad, Srpska elita na prelomu epoha, Sremska Mitrovica–Istočno Sarajevo 2006]

Мрђеновић Душан, Палавестра Александар, Спасић Душан, Родословне таблице и грбови српских династија и властеле, Београд 19912. [Mrđenović Dušan, Palavestra Аleksandar, Spasić Dušan, Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele, Beograd 19912]

Поповић Душан, „Војводина у турско доба“, у: Војводина I, Од најстаријих времена до Велике сеобе, ур. Душан Поповић, Нови Сад 1939, 144–300. [Popović Dušan, „Vojvodina u tursko doba“, u: Vojvodina I, Od najstarijih vremena do Velike seobe, ur. Dušan Popović, Novi Sad 1939, 144–300]

Поповић Душан, Срби у Срему до 1736/7. Историја насеља и становништва, Београд 1950. [Popović Dušan, Srbi u Sremu do 1736/7. Istorija naselja i stanovništva, Beograd 1950]

Рокаи Петер, „Бродови на Дунаву и притокама на подручју јужне Угарске у средњем веку“, у: Пловидба на Дунаву и његовим притокама кроз векове, Београд 1983, 139–175.[Rokai Peter, „Brodovi na Dunavu i pritokama na području južne Ugarske u srednjem veku“, u: Plovidba na Dunavu i njegovim pritokama kroz vekove, Beograd 1983, 139–175]

Руварац Димитрије, Манастир Крушедо с обзиром на права и дужности фрушкогорских манастира у XIX веку, Сремски Карловци 1918. [Ruvarac Dimitrije, Manastir Krušedo s obzirom na prava i dužnosti fruškogorskih manastira u XIX veku, Sremski Karlovci 1918]

Спремић Момчило, „Борбе за ослобођење Смедерева (1459–1485)“, Смедеревски зборник 3 (2012) 13–29. [Spremić Momčilo, „Borbe za oslobođenje Smedereva (1459–1485)“, Smederevski zbornik 3 (2012) 13–29]

Спремић Момчило, „Деспотица Јелена Бранковић-Бериславић“, Глас САНУ 170,

Одељење историјских наука, књ. 16 (2012) 125–138. [Spremić Momčilo, „Despotica Jelena Branković-Berislavić“, Glas SANU 170, Odeljenje istorijskih nauka, knj. 16 (2012) 125–138]

Спремић Момчило, „Породица Јакшић у Банату“, у: Банат кроз векове: слојеви култура Баната, ур. Миодраг Матицки и Видојко Јовић, Београд 2010, 33–63. [Spremić Momčilo, „Porodica Jakšić u Banatu“, u: Banat kroz vekove: slojevi kultura Banata, ur. Miodrag Maticki i Vidojko Jović, Beograd 2010, 33–63]

Спремић Mомчило, „Српски деспоти у Срему“, у: Срем кроз векове: слојеви култура Фрушке горе и Срема, ур. Миодраг Матицки, Београд–Беочин 2007, 45–73. [Spremić Momčilo, „Srpski despoti u Sremu“, u: Srem kroz vekove: slojevi kultura Fruške gore i Srema, ur. Miodrag Maticki, Beograd–Beočin 2007, 45–73]

Станојевић Станоје, „Нешто о Јакшићима“, Нова искра 3 (1901) 3–9. [Stanojević Stanoje, „Nešto o Jakšićima“, Nova iskra 3 (1901) 3–9]

Тимотијевић Мирослав, Манастир Крушедол, књ. I, Нови Сад 2008. [Timotijević Miroslav, Manastir Krušedol, knj. I, Novi Sad 2008]

Тимотијевић Мирослав, „Српски деспоти Бранковићи и оснивање манастира Крушедол“, Зборник Матице српске за ликовне уметности 27–28 (1991–1992) 127–150.

[Timotijević Miroslav, „Srpski despoti Brankovići i osnivanje manastira Krušedol“, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti 27–28 (1991–1992) 127–150]

Томин Светлана, Владика Максим Бранковић, Нови Сад 2007. [Tomin Svetlana, Vladika Maksim Branković, Novi Sad 2007]

Ћирковић Сима, „Срби у одбрани угарских граница“, у: Историја српског народа, књ. II, ур. Јованка Калић, Београд 1982, 465–478. [Ćirković Sima, „Srbi u odbrani ugarskih granica“, u: Istorija srpskog naroda, knj. II, ur. Jovanka Kalić, Beograd 1982, 465–478]

Ћирковић Сима, „Средњи век“, у: Шабац у прошлости, књ. I, ур. С. Филиповић, Шабац 1970, 83–114. [Ćirković Sima, „Srednji vek“, u: Šabac u prošlosti, knj. I, ur. S. Filipović, Šabac 1970, 83–114]

Ћирковић Сима, „Српска властела у борби за обнову Деспотовине“, у: Историја српског народа, књ. II, ур. Јованка Калић, Београд 1982, 373–389. [Ćirković Sima, „Srpska vlastela u borbi za obnovu Despotovine“, u: Istorija srpskog naroda, knj. II, ur. Jovanka Kalić, Beograd 1982, 373–389]

Ћирковић Сима, „Civitas sancti Demetrii“, у: Сремска Митровица, Сремска Митровица 1969, 59–69. [Ćirković Sima, „Civitas sancti Demetrii“, u: Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica 1969, 59–69]

Шмит Рудолф, „Средњевековни градови у Војводини“, у: Војводина I, Од најстаријих времена до Велике сеобе, ур. Душан Поповић, Нови Сад 1939, 301–310. [Šmit Rudolf, „Srednjevekovni gradovi u Vojvodini“, u: Vojvodina I, Od najstarijih vremena do Velike seobe, ur. Dušan Popović, Novi Sad 1939, 301–310]

Шулетић Небојша, Сремски санџак у XVI веку (докторска дисертација, Филозофски факултет Београд, 2013). [Šuletić Nebojša, Sremski sandžak u XVI veku (doktorska disertacija, Filozofski fakultet Beograd, 2013)]

Free AI Website Builder