Историјски часопис књ. 70 (2021)
The Historical Review, vol. 70 (2021)

Љубинка Шкодрић, Александар Марковић

ПЕЧАТИ У СРБИЈИ У XIX ВЕКУ                                                

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170283S

УДК: 929.651:736.3(497.11)“18“

стр. 283–307

језик: српски


Aпстракт:

У чланку су анализирани изглед, симболика и употреба печата у Србији током XIX века. Посебна пажња посвећена је хералдичким ознакама и натписима на печатима као облику специфичне визуелне идентификације путем које се одражавају развој државности и изградња српске државе и њених институција. Разматрани су употреба личних печата и постепено обликовање и промене на печатима првих државних установа. Оснивање и развој институција сагледани су кроз уједначавањe форме и прописивања законских одреби о изгледу и начину употребе печата.

Кључне речи:

печати, државност, Србија, сфрагистика, хералдика.

Ljubinka Škodrić, Aleksandar Marković

SEALS IN SERBIA DURING THE 19TH CENTURY                    

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170283S

UDC: 929.651:736.3(497.11)“18“

pp. 283–307

language: serbian


Abstract:

The article analyzes the appearance, symbolism and use of the seals in Serbia during the 19th century. In its focus are the heraldic markings and inscriptions on the seals as a form of specific visual identification through which the development of statehood and building of the Serbian state and its institutions are reflected. The use of personal seals and the gradual shaping and changes on the seals of the first state institutions were considered. The formation and development of institutions were represented through the unification of the form and legal regulations regarding the appearance and right of use of the seals.

Keywords:

seals, statehood, Serbia, sphragistics, heraldry.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Архиви – Archives

Државни архив Србије (ДАС) [Državni arhiv Srbije (DAS)]

Књажеска канцеларија (КК) [Knjažeska kancelarija (KK)]

Збирка Мите Петровића (ЗМП) [Zbirka Mite Petrovića (ZMP)]

Министарство иностраних дела (МИД) [Ministarstvo inostranih dela (MID)]

Министарство унутрашњих дела (МУД) [Ministarstvo unutrašnjih dela (MUD)]

Државни савет (ДС) [Državni savet (DS)]


Објављени извори – Published Primary Sources

Историја фондова Архива Србије, I, 1900–1922, прир. Љубинка Шкодрић, Београд 2019. [Istorija fondova Arhiva Srbije, I, 1900–1922, prir. Ljubinka Škodrić, Beograd 2019]

Стенографске белешке Народне скупштине за 1898, Београд 1899. [Stenografske beleške Narodne skupštine za 1898, Beograd 1899]

Устав Књажества Сербије 1835, фототипско издање, Београд 2004. [Ustav Knjažestva Serbije 1835, fototipsko izdanje, Beograd 2004]


Литература – Secondary Sources

The Seal in the West, Beijing 1996.

Zmajić, Bartol, Heraldika. Sfragistika. Genealogija, Zagreb 1971.

Ацовић, Драгомир, Херладика и Срби, Београд 2008. [Acović Dragomir, Herladika i Srbi, Beograd 2008]

Атлагић, Марко, „Сфрагистичко – хералдичко – вексиколошко наслеђе из Карађорђева устанка 1804–1813. године“, у: Научни скуп Карађорђе – корифеј Првог српског устанка, Рача 2012, 153–165. [Atlagić Marko, „Sfragističko – heraldičko – veksikološko nasleđe iz Karađorđeva ustanka 1804–1813. godine“, u: Naučni skup Karađorđe – korifej Prvog srpskog ustanka, Rača 2012, 153–165]

Атлагић, Марко, „Печати Карађорђеви и његових првака у Првом српском устанку“, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини 37 (2007) 405‒412. [Atlagić, Marko,„Pečati Karađorđevi i njegovih prvaka u Prvom srpskom ustanku“, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini 37 (2007) 405–412.]

Витковић, Гаврило, „Нови податци за историју српских пресељеника у Угарској“, Гласник Српског ученог друштва 36 (1879) 1‒37. [Vitković, Gavrilo, „Novi podatci za istoriju srpskih preseljenika u Ugarskoj“, Glasnik #rpskog učenog društva 36 (1879) 1‒37]

Давидов, Динко, „Јубилеј Жефаровићеве Стематографије 1741–1991“, Годишњак Библиотеке Матице српске (1991) 153‒157. [Davidov, Dinko, „Jubilej Žefarovićeve Stematografije 1741–1991“, Godišnjak Biblioteke Matice srpske (1991) 153‒157]

Давидов, Динко, Српска Стематографија. Беч 1741, Нови Сад 2011. [Davidov, Dinko, Srpska Stematografija. Beč 1741, Novi Sad 2011]

Гавриловић, Михаило, Милош Обреновић, II, Београд 1909. [Gavrilović, Mihailo, Miloš Obrenović, II, Beograd 1909]

Екмечић, Милорад, Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у Новом веку (1492–1992), Београд 2008. [Ekmečić, Milorad, Dugo kretanje između klanja i oranja. Istorija Srba u Novom veku (1492–1992), Beograd 2008]

Исаиловић Благоје, Митровић Момчило и Шкодрић Љубинка, Архив Србије 1898–2018.

Историја институције, Београд 2019. [Isailović Blagoje, Mitrović Momčilo i Škodrić Ljubinka, Arhiv Srbije 1898–2018. Istorija institucije, Beograd 2019]

Јовановић, Ненад М., Грбови, заставе и химне у историји Србије, Београд–Цетиње 2010. [Jovanović, Nenad M., Grbovi, zastave i himne u istoriji Srbije, Beograd–Cetinje 2010]

Љушић, Радош, Историја српске државности, II, Србија и Црна Гора – нововековне српске државе, Нови Сад 2001. [Ljušić, Radoš, Istorija srpske državnosti, II, Srbija i Crna Gora – novovekovne srpske države, Novi Sad 2001]

Љушић, Радош, Кнежевина Србија (1830–1839), Београд 2004. [Ljušić, Radoš, Kneževina Srbija (1830–1839), Beograd 2004]

Маринковић, Мирјана, Турска канцеларија кнеза Милоша 1815–1939, Београд 1999. [Marinković, Mirjana, Turska kancelarija kneza Miloša 1815–1939, Beograd 1999]

Марковић, Радосав, Војска и наоружање Србије кнеза Милоша, Београд 1957. [Marković, Radosav, Vojska i naoružanje Srbije kneza Miloša, Beograd 1957]

Мереник Владимир, и Колај Ирена, Печати и печатњаци у Историјском музеју Србије, Београд 2016. [Merenik Vladimir, i Kolaj Irena, Pečati i pečatnjaci u Istorijskom muzeju Srbije, Beograd 2016]

Никић, Љубомир, „Аутобиографија Анастаса Јовановића“, Годишњак Музеја града Београда 3 (1956) 385‒416. [Nikić, Ljubomir, „Autobiografija Anastasa Jovanovića“, Godišnjak Muzeja grada Beograda 3 (1956) 385‒416]

Новаковић, Стојан, Хералдички обичаји у Срба у примени и књижевности, Београд 1884. [Novaković, Stojan, Heraldički običaji u Srba u primeni i književnosti, Beograd 1884]

Палавестра, Александар, Илирски грбовници и други хералдички радови, Београд 2010. Palavestra, Aleksandar, Ilirski grbovnici i drugi heraldički radovi, Beograd 2010]

Палавестра, Александар, „Измишљање традиције: илирска хералдика“, Етноантрополошки проблеми 3 (2010) 183‒199. [Palavestra, Aleksandar, „Izmišljanje tradicije: ilirska heraldika“, Etnoantropološki problemi 3 (2010) 183‒199]

Петровић, Мита, Финансије и установе обновљене Србије до 1842, II, Београд 1898. [Petrović, Mita, Finansije i ustanove obnovljene Srbije do 1842, II, Beograd 1898]

Поповић, Душан, Срби у Војводини, II, Од Карловачког мира 1699 до Темишварског сабора 1790, Нови Сад 1959. [Popović, Dušan, Srbi u Vojvodini, II, Od Karlovačkog mira 1699 do Temišvarskog sabora 1790, Novi Sad 1959]

Поповић, Радомир, „Анастас Јовановић – ангажовани обреновићевац“, у: Идентитети и медији. Уметност Анастаса Јовановића и његово доба, Београд 2017, 53–67. [Popović, Radomir, „Anastas Jovanović – angažovani obrenovićevac“, u: Identiteti i mediji. Umetnost Anastasa Jovanovića i njegovo doba, Beograd 2017, 53‒67]

„Упутство о обради и чувању печата и жигова“, Архивски преглед 2 (1972) 31‒39. [„Uputstvo o obradi i čuvanju pečata i žigova“, Arhivski pregled 2 (1972) 31‒39]

Шакота, Славко, „Сликарско дела Петра Николајевића Молера“, Зборник Музеја Првог српског устанка 1 (1959) 115‒142. [Šakota, Slavko, „Slikarsko dela Petra Nikolajevića Molera“, Zbornik Muzeja Prvog srpskog ustanka 1 (1959) 115‒142]

Шакота, Славко, „Прилог сфрагистици Првог српског устанка“, Зборник Музеја Првог српског устанка 2 (1960) 105‒111. [Šakota, Slavko, „Prilog sfragistici Prvog srpskog ustanka“, Zbornik Muzeja Prvog srpskog ustanka 2 (1960) 105‒111]

Шакота, Славко, „Један Хаџи Рувимов граверски рад“, Зборник Музеја Првог српског устанка 2 (1960) 113‒118. [Šakota, Slavko, „Jedan Hadži Ruvimov graverski rad“, ZbornikMuzeja Prvog srpskog ustanka 2 (1960) 113‒118]

Best AI Website Maker