Историјски часопис књ. 70 (2021)
The Historical Review, vol. 70 (2021)

Данијел Радовић

MИЛАН КУЈУНЏИЋ АБЕРДАР – ОД ,,БУЧНОГ БАРДА“ ОМЛАДИНЕ ДО ,,МЛАДОКОНЗЕРВАТИВЦА“                                                

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170309R

УДК: 329.1(497.11)“18“:929 (Кујунџић Абердар Милан)

стр. 309–343

језик: српски


Aпстракт:

Милан Кујунџић Абердар је позната личност у српској науци. Mеђутим, његово политичко деловање није у довољној мери истражено. У раду је приказана његова политичка делатност у периоду до 1880. године. Акценат је стављен на рад у оквиру Уједињене омладине српске (1866‒1871), те на политичке кораке које је предузимао седамдесетих година 19. века. Један од циљева чланка је да прикаже како је Кујунџић од некога ко је сматран за подмладак либерала у Србији, постао један од идејних твораца и идеолога Српске напредне странке (1881), коју су потом водили Милан Пироћанац, Милутин Гарашанин и Стојан Новаковић. Рад је написан на основу необјављене и објављене грађе домаће провинијенције, те релевантне научне литературе.

Кључне речи:

Милан Кујунџић Абердар, Уједињена омладина српска, Напредна странка, либерализам, Стојан Новаковић, Млада Србадија, Владимир Јовановић, Јован Ристић.

Danijel Radović

MILAN KUJUNDŽIĆ ABERDAR – FROM A “BOISTEROUS BARD” OF THE YOUTH TO THE “YOUNG CONSERVATIVE”                    

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170309R

UDC: 329.1(497.11)“18“:929 (Кујунџић Абердар Милан)

pp. 309–343

language: serbian


Abstract:

Milan Kujundžić Aberdar is a well-known person in Serbian science. However, his political activity has not been sufficiently researched. This paper tends to present his political activity in the period until 1880. The emphasis here is on his work within the United Serb Youth (1866‒1871), as well as on the political steps which he undertook during the 1870s. One of the aims of this paper is to show how Kujundžić, who had been perceived as a member of the Serbian liberal youth, became one of the ideologues of the Serbian Progressive Party, whose subsequent leaders were Milan Piroćanac, Milutin Garašаnin, and Stojan Novaković. This paper is based on the unpublished material of domestic provenance, and the relevant scientific literature.

Keywords:

Milan Kujundžić Aberdar, United Serb Youth, Progressive Party, liberalism, Stojan Novaković, Mlada Srbadija, Vladimir Jovanović, Jovan Ristić.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Архиви – Archives

Архив Српске академије наука и уметности [Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti] (Историјска збирка) [Istorijska zbirka]

Заоставштина Драгослава Страњаковића [Zaostavština Dragoslava Stranjakovića]

Заоставштина Јована Ристића [Zaostavština Jovana Ristića]

Државни архив Србије [Državni arhiv Srbije]

Лични фонд Милана Кујунџића [Lični fond Milana Kujundžića]

Лични фонд Стојана Новаковића [Lični fond Stojana Novakovića]

Поклони и откупи [Pokloni i otkupi]

Varia

Рукописно одељење Матице српске [Rukopisno odeljenje Matice srpske]


Објављени извори – Published Primary sources

Авакумовић Јован, Мемоари, прир. С. Турлаков, Сремски Карловци 2008. [Avakumović Jovan, Memoari, prir. S. Turlakov, Sremski Karlovci 2008]

Аустроугарска грађа о Уједињеној омладини српској, прир. В. Ђ. Крестић, Нови Сад 2015. [Austrougarska građa o Ujedinjenoj omladini srpskoj, prir. V. Đ. Krestić, Novi Sad 2015]

„Аћим Чумић о узроцима пропасти Мариновићевог кабинета“, прир. Ј. Милановић, Мешовита грађа, књ. XXXIII (2012) 315‒334. [„Aćim Čumić o propasti Marinovićevog kabineta“, prir. J. Milanović, Mešovita građa, knj. XXXIII (2012) 315‒334]

Васиљевић Алимпије, Моје успомене, прир. Р. Љушић, Београд 1990. [Vasiljević Alimpije, Moje uspomene, prir. R. Ljušić, Beograd 1990]

Дневник Бењамина Калаја, аустроугарског конзула у Београду (1868–1875), прир. А. Раденић, Београд 2002.[Dnevnik Benjamina Kalaja, austrougarskog konzula u Beogradu (1868‒1875), prir. A. Radenić, Beograd 2002]

Ђорђевић Владан, Успомене. Културне скице из друге половине XIX века, Београд 1927. [Đorđević Vladan, Uspomene. Kuluturne skice iz druge polovine XIX veka, Beograd 1927]

Јовановић Владимир, Успомене, прир. В. Крестић, Београд 1988. [Jovanović Vladimir, Uspmene, prir. V. Đ. Krestić, Beograd 1988]

Календар за шематизмом Књажества Србије за годину 1867, Београд 1867. [Kalendar sa šematizmom Knjažestva Srbije za godinu 1867, Beograd 1867]

Календар са шематизмом Књажества Србије за годину 1874, Београд 1874. [Kalendar sa šematizmom Knjažestva Srbije za godinu 1874, Beograd 1874]

Крстић Никола, Дневник. Јавни живот II, 1. јануар 1868 ‒ 31. децембар 1876, прир. М. Јагодић, Београд 2006. [Krstić Nikola, Dnevnik. Javni život II, 1. januar 1868 ‒ 31. decembar 1876, prir. M. Jagodić, Beograd 2006]

Крстић Никола, Дневник. Јавни живот III, 2. јануар 1877 ‒ 21. децембар 1887, прир М. Јагодић, Београд 2007. [Krstić Nikola, Dnevnik. Javni život III, 2. januar 1877 ‒ 21. decembar 1887, prir. M. Jagodić, Beograd 2007]

Милетић Светозар, Сабрани списи II/3, прир. Ч. Попов и Д. Микавица, Београд 2001. [Miletić Svetozar, Sabrani spisi II/3, prir. Č. Popov i D. Mikavica, Beograd 2001]

Милићевић Ђ. Милан, Дневник I (1. јануар 1869 – 22. септембар 1872), прир. П. В. Крестић, Београд 2011. [Milan Đ. Milićević, Dnevnik I (1. januar 1869 ‒ 22. septembar 1872), prir. P. V. Krestić, Beograd 2011]

Милићевић Ђ. Милан, Дневник II (23. септембар 1872 ‒ 6. април 1877), прир. П. В. Крестић, Београд 2015. [Milan Đ. Milićević, Dnevnik II (23. septembar 1872 ‒ 6. april 1877), prir. P. V. Krestić, Beograd 2015]

Новаковић Стојан, Записке. Ђачки дневник 1858–1861, прир. С. Војиновић, Шабац 1995. [Novaković Stojan, Zapiske. Đački dnevnik 1858‒1861, prir. S. Vojinović, Šabac, 1995]

Пироћанац Милан, Белешке, прир. С. Рајић, Београд 2004. [Piroćanac Milan, Beleške, prir. S. Rajić, Beograd 2004]

Пироћанац Милан, „За моју децу, Београд 1895“, прир. С. Рајић, Мешовита грађа, књ. XXI (2003) 121‒147. [Piroćanac Milan, „Za moju decu, Beograd 1895“, prir. S. Rajić, Mešovita građa, knj. XXI (2003) 121‒147]

Писма Филипа Христића Јовану Ристићу (1868–1880), прир. Г. Јакшић, Београд 1953. [Pisma Filipa Hristića Jovanu Ristiću (1868‒1880), prir. G. Jakšić, Beograd 1953]

Светозар Милетић и Народна странка, грађа 1860–1885 I, прир. Н. Петровић, Сремски Карловци 1968. [Svetozar Miletić i Narodna stranka I, građa 1860‒1885, prir. N. Petrović, Sremski Karlovci 1968.]

Светозар Милетић и Народна странка III, (1876–1885), прир. Н. Петровић, Нови Сад 1985. [Svetozar Miletić i Narodna stranka III, građa 1860‒1885, prir. N. Petrović, Sremski Karlovci 1985]

Стефановић Виловски Тодор, Моје успомене (1867‒1881), Београд 1988. [Stefanović Vilovski Todor, Moje uspomene (1867‒1881), Beograd 1988]

Стојан Новаковић, изабрана документа, прир. А. Растовић, Б. Миљковић Катић, Б. Стојић, Ј. Блажић Пејић, Београд 2017. [Stojan Novaković, izаbrana dokumenta, prir. A. Rastović, B. Miljković Katić, B. Stojić, J. Blažić Pejić, Beograd 2017]

Успомене и доживљаји Димитрија Маринковића, прир. Д. Страњаковић, Београд 1939. [Uspomene i doživljaji Dimitrija Marinkovića, prir. D. Stranjaković, Beograd 1939]

,,Шест омладинских писама“, прир. Н. Стипчевић, Зборник Матице српске за књижевност и језик, бр. 21, књ. 3 (1973) 546‒550. [,,Šest omladinskih pisama“, prir. N. Stipčević, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, br. 21, knj. 3 (1973) 546‒550]


Штампа – Newspapers

Видело (1880) [Videlo]

Застава (1866‒1869) [Zastava]

Јавор (1876) [Javor]

Лицејка (1862) [Licejka]

Млада Србадија (1870‒1872) [Mlada Srbadija]

Србија (1868) [Srbija]


Литература – Secondary sources

Perović Latinka, ,,Milan Kujundžić Aberdar – shvatanje slobode“, Liberalna misao u Srbiji, prilozi istoriji liberalizma od kraja XVIII do sredine XIX veka, ur. J. Trkulja i D. Popović, Beograd 2001, 185‒192.

Stokes Gale, Legitimacy through Liberalism. Vladimir Jovanović and the Transformation of Serbian Politics, Seattle; London 1975.

Бешлин Бранко, Европски утицаји на српски либерализам у XIX веку, Нови Сад; Сремски Карловци 2005. [Bešlin Branko, Evropski uticaij na srpski liberalizam u XIX veku, Novi Sad, Sremski Karlovci 2005]

Бешлин Бранко, „Српски либерализам у 19. веку – генеза, идеје, страначке поделе“, Зборник Матице српске за историју 67‒68 (2003), 59–104. [Bešlin Branko, „Srpski liberlizam u 19. veku – geneza, ideje, stranačke podele“, Zbornik Matice srpske za istoriju 67‒68 (2003) 59‒104]

Бојић Ђорђе, ,,Часопис ‘Млада Србадија’“, Уједињена омладина српска, зборник радова, Нови Сад 1958, 537‒544. [Bojić Đorđe, ,,Časopis ,,Mlada Srbadija’“, Ujedinjena omladina srpska, zbornik radova, Novi Sad 1958, 537‒544]

Владе Србије 1805‒2005, ур. Р. Љушић, Београд 2005. [Vlade Srbije 1805‒2005, ur. R. Ljušić, Beograd 2005.]

Војводић Васо, ,,Уједињена омладина српска и припремање устанка на Балкану 1871‒1872 године“, У огледалу историје, Нови Сад 2008, 44‒130. [Vojvodić Vaso, ,,Ujedinjena omladina srpska i pripremanje ustanka na Balkanu 1871‒1872 godine“, U odgledalu istorije, Novi Sad 2008, 44‒130]

Гавриловић Андрија, Знаменити Срби 19. века III, Загреб 1904. [Gavrilović Andrija, Znameniti Srbi XIX veka III, Zagreb 1904]

Ђорђевић Живота, ,,Београдски ђаци и школе у лето 1862. године“, Годишњак града Београда, књ 24 (1977) 107‒113. [Đorđević Života, ,,Beogradski đaci i škole u leto 1862. godine“, Godišnjak grada Beograda, knj. 24 (1977) 107‒113]

Ђорђевић Живота, ,,Дружина омладина лицејска и политичка активност београдских ђака почетком шездесетих година XIX века“, Историјски часопис 27 (1980) 189‒196. [Đorđević Života, ,,Družina omladina licejska i politička aktivnost beogradskih đaka šezdesetih godina XIX veka“, Istorijski časopis 27 (1980) 189‒196]

Жунић Слободан, Историја српске филозофије, Београд 2014. [Žunić Slobodan, Istorija srpske filozofije, Beograd 2014]

Зрнић Лука, Српске ђачке дружине, Београд 1912. [Zrnić Luka, Srpske đačke družine, Beograd 1912]

Јанковић Драгослав, Рађање прламентарне демократије. Политичке странке у Србији XIX века, Београд 1997. [Janković Dragoslav, Rađanje parlamentarne demokratije. Političke stranke u Srbiji XIX veka, Beograd 1997]

Јовановић Владимир, Тајна полиција у Кнежевини Србији, политичко насиље и управљачке стратегије у Србији 19. века, Београд 2012. [Jovanović Vladimir. Tajna policija u Kneževini Srbiji, političko nasilje i upravljačke strategije u Srbiji 19. veka, Beograd 2012]

Јовановић Добривоје, Јеврем Марковић. Испред свог времена, Јагодина 2009. [Jovanović Dobrivoje, Jevrem Marković. Ispred svog vremena, Jagodina 2009]

Јовановић Слободан, Влада Милана Обреновића, књ. прва, Београд 1934. [Jovanović Slobodan, Vlada Milana Obrenovića, knј. prva, Beograd 1934]

Јовановић Слободан, Влада Милана Обреновића, књ. трећа, Београд 1934. [Jovanović Slobodan, Vlada Milana Obrenovića, knj. treća, Beograd 1934]

Ковачевић М. Душко, Светозар Милетић, живот и политика (1826–1901), Београд 2009. [Kovačević M. Duško, Svetozar Miletić, život i politika (1826‒1901), Beograd 2009]

Кујунџић Абердар Милан, Воља и слобода, Београд 1889. [Kujundžić Aberdar Milan, Volja i sloboda, Beograd 1889]

Кујунџић Абердар Милан, Други јек, Београд 1870. [Kujundžić Aberdar Milan, Drugi jek, Beograd 1870.]

Кујунџић Абердар Милан, Први јек, Београд 1868. [Kujundžić Aberdar Milan, Prvi jek, Beograd 1868.]

Леовац Данко, Србија и Русија за време друге владавине кнеза Михаила Обреновића (1860–1868), Београд 2015. [Leovac Danko, Srbija i Rusija za vreme druge vladavine kneza Mihaila Obrenovića (1860‒1868), Beograd 2015]

Љушић Радош, ,,Јован Ристић и уставно питање 1869. године“, Живот и рад Јована Ристића, поводом 150-годишњице рођења. Зборник прилога са научног скупа одржаног 17. и 18. XI 1981. године, ур. В. Стојанчевић, Београд 1985, 191‒213. [Ljušić Radoš, ,,Jovan Ristić i ustavno pitanje 1869. godine“, Život i rad Jovana Ristića povodom 150-godišnjice rodjenja.

Zbornik priloga sa naučnog skupa održanog 17. i 18 XI 1981. godine, ur. V. Stojančević, Beograd 1985, 191‒213]

Марић Илија, Филозофија на Великој школи, Београд 2003. [Marić Ilija, Filozofija na Velikoj školi, Beograd 2003]

Марковић Светозар, Одговор Др-у Владану Ђорђевићу на његово ‘’Отворено писмо“ у ,,Јединству“, Београд 1872. [Marković Svetozar, Odgovor Dr-u Vladanu Đorđeviću na njegovo“ Otvoreno pismo“ u ,,Jedinstvu“, Beograd 1872]

Микавица Дејан, Лаза Костић, политичка биографија, Нови Сад 2011. [Mikavica Dejan, Laza Kostić, politička biografija, Novi Sad 2011]

Милановић Јасмина, Апостоли радикализма. Живот и дело Павла Паје Михаиловића, Београд 2013. [Milanović Jasmina, Apostoli radikalizma. Život i delo Pavla Paje Mihailovića, Beograd 2013]

Милановић Јасмина, Аћим Чумић, 1836‒1901, Београд 2007. [Milanović Jasmina, Aćim Čumić 1836‒1901, Beograd 2007]

Милићевић Јован, Јеврем Грујић. Иторијат светоандрејског либерализма, Београд 1964. [Milićević Jovan, Jevrem Grujić. Istorijat svetoandrejskog liberalizma, Beograd 1964]

Милићевић Ђ. Милан, Додатак Поменику од 1888. Знаменити људи у српског народа који су преминули до краја 1900. г., Београд 1901. [Milićević Đ. Milan, Dodatak Pomeniku od 1888. Znameniti ljudi u srpskog naroda koji su preminuli do kraja 1900. g., Beograd 1901]

Милићевић Ђ. Милан, ,,Милан Кујунџић, министар на расположењу“, Годишњак СКА I (1887) 218‒222. [Milićević Đ. Milan, ,,Milan Kujundžić, ministar na raspoloženju“, Godišnjak SKA I (1887), 218‒222]

Мишковић Наташа, Базари и булевари – свет живота у Београду у 19. веку, Београд 2010. [Mišković Nataša, Bazari i bulevar – svet života u Beogradu u 19. veku, Beograd 2010]

Петровић Никола, ,,Историјско место, улога и значај Уједињене омладине српске, Уједињена омладина српска, зборник радова, Нови Сад 1968, 9‒31. [Petrović Nikola, ,,Istorijsko mesto, uloga i značaj Ujedinjene omladine srpske, Ujedinjena omladina srpska, zbornik radova, Novi Sad 1968, 9‒31]

Петровић Никола, ,,О покушају устанка Уједињене омладине српске 1871‒1872“, Летопис Матице српске књ. 398, св. 5 (1966) 471‒488. [Petrović Nikola, ,,O pokušaju ustanka Ujedinjene omladine srpske 1871‒1872“, Lepotis Matice srpske knj. 398, sv. 5 (1966) 471‒488]

Радевић Милорад, ,,Великошколци и суспендовање Друштва србске словесности (1864), Историјски часопис 16–17 (1966‒1967), 133‒142. [Radević Milorad, ,,Velikoškolci i suspendovanje Društva srpske slovesnosti (1864), Istorijski časopis 16–17 (1966‒1967) 133‒142]

Радовић Данијел, Јован Ристић: биографија државника, (одбрањена докторска дисертација, Филозофски факултет, Београд 2020). [Radović Danijel, Jovan Ristić: biografija državnika (doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Beograd 2020)]

Рајић Сузана, Владан Ђорђевић – биографија поузданог обреновићевца, Београд 2007. [Rajić Suzana, Vladan Đorđević – biografija pouzdanog obrenovićevca, Beograd 2007]

Рајић Сузана, Спољна политика Србије. Између очекивања и реалности 1868‒1878, Београд 2015. [Rajić Suzana, Spoljna politika Srbije. Između očekivanja i realnosti 1868‒1878, Beograd 2015]

Скерлић Јован, Омладина и њена књижевност: изучавања о националном и књижевном романтизму код Срба, Београд 1906. [Skerlić Jovan, Omladina i njena književnost: izučavanja o nacionalnom i književnom romantizmu kod Srba, Beograd 1906]

Стајић Васа, ,,Сведоци Милетићевих подвига“, Летопис Матице српске, књ. 308, св. 3 (1926) 182‒201. [Stajić Vasa, ,,Svedoci Miletićevih podviga“, Letopis Matice srpske, knj. 308, sv. 3 (1926) 182‒201]

Сто година Филозофског факултета, Београд 1963. [Sto godina Filozofskog fakulteta, Beograd 1963]

Стојковић Андрија, Милан Кујунџић Абердар. Филозофска и друштвено-политичка схватања, Нови Сад 1977. [Stojković Andrija, Milan Kujundžić Aberdar. Filozofska i društveno-politička shvatanja, Novi Sad 1977]

Стојковић Андрија, Развитак филозофије у Срба 1804‒1944, Београд 1972. [Stojković Andrija, Razvitak filozofije kod Srba 1804‒1944, Beograd 1972]

Христић Коста, Записи старог Београђанина, Београд 1983. [Hristić Kosta, Zapisi starog Beogradjanina, Beograd 1983]

Филиповић Станоје, ,,Школовање Стојана Новаковића“, Годишњак Историјског архива, Шабац, бр. 13 (1977) 7‒107. [Stanoje Filipović, ,,Školovanje Stojana Novakovića, Godišnjak Istorijskog arhiva Šabac, br. 13 (1977) 7‒107]

Џонић Урош, ,,Дружина омладина лицејска“, Зборник радова, књ. 17. Иститут за проучавање књижевности, књ. 2, Београд, 1952, 351‒368. [Džonić Uroš, ,,Družina omladina licejska“, Zbornik radova, knj. 17. Institut za proučavanje književnosti, knj. 2, Beograd 1952, 351‒368]

Drag and Drop Website Builder