Историјски часопис књ. 70 (2021)
The Historical Review, vol. 70 (2021)

Јелена Н. Радосављевић

СРБИЈА И ПЕРСИЈА 1878–1889 : ПОЧЕТАК ДИПЛОМАТСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

 >>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170345R

УДК: 94:327](497:355)“1878/1889“

стр. 345–362

језик: српски


Aпстракт:

Тема рада је успостављање првих дипломатских контаката између Србије и Персије. Хронолошки оквир је период од Берлинског конгреса 1878, када је Кнежевина Србија добила независност, до абдикације краља Милана Обреновића 1889. Приказан је начин дипломатске комуникације две државе која се у то време највише одвијала преко њихових посланстава у Цариграду и Петрограду. Сарадња српских и персијских посланика у та два важна центра омогућила је и успостављање комуникације између владара двеју држава, краља Милана I Обреновића и шаха Насера ал Дина. Због недостатка акредитованих представника у Београду и Техерану, она се одвијала у скромним размерама, и обухватала је обавештавање о ставовима по појединим питањима, размену мишљења, протоколарне догађаје попут дипломатских пријема, и доделу високих државних одликовања.

Кључне речи:

Србија, Персија, краљ Милан Обреновић, шах Насер ал Дин, ордени, дипломатска преписка.

Jelena N. Radosavljević

SERBIA AND PERSIA 1878–1889: INITIAL DIPLOMATIC COMMUNICATION                    

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170345R

UDC: 94:327](497:355)“1878/1889“

pp. 345–362

language: serbian


Abstract:

The paper examines the establishment of first diplomatic ties between Serbia and Persia. The chronological framework covers the period from the Congress of Berlin in 1878, when the Principality of Serbia obtained independence, until the abdication of King Milan Obrenović in 1889. An overview is given of how diplomatic ommunication was conducted between the two states (primarily through their respective delegations in Constantinople and St. Petersburg). The cooperation between the Serbian and Persian delegates in those two important centers made it possible for the rulers of the two countries, King Milan Obrenović and Shah Naser al Din, to establish communication. However, due to the lack of accredited ambassadors in Belgrade and Tehran, this communication was conducted on a modest scale, mostly encompassing mutual informing each ruler of their respective opinions on certain issues, the exchange of opinions, protocolary events such as diplomatic audiences, as well as awarding of state medals.

Keywords:

Serbia, Persia, King Milan Obrenović, Shah Naser al-Din, orders, diplomatic correspondence.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Архиви – Archives

Архив Србије [Arhiv Srbije]:

Фонд Министарство иностраних дела, Политичко одељење (МИД ПО) [Fond Ministarstvo inostranih dela, Političko odeljenje (MID PO)]

Фонд Министарство иностраних дела, Посланство Краљевине Србије у Цариграду (МИД ПсЦ) [Fond Ministarstvo inostranih dela, Poslanstvo Kraljevine Srbije u Carigradu (MID

PsC)]

Архив САНУ [Arhiv SANU]:

Историјска збирка, Фонд Јован Ристић [Istorijska zbirka, Fond Jovan Ristić]

Историјска Збирка, Президијали Јеврема Грујића [Istorijska zbirka, Prezidijali Jevrema Grujića]


Објављени извори – Published Primary Sources

Календар са шематизмом Књажества Србије за годину 1880, Београд 1880. [Kalendar sa šematizmom Knjažestva Srbije za godinu 1880, Beograd 1880]

Календар са шематизмом Књажества Србије за годину 1881, Београд 1881. [Kalendar sa šematizmom Knjažestva Srbije za godinu 1881, Beograd 1881]

Календар са шематизмом Књажества Србије за годину 1882, Београд 1882. [Kalendar sa šematizmom Knjažestva Srbije za godinu 1882, Beograd 1882]

Календар са шематизмом Краљевне Србије за годину 1885, Београд 1885. [Kalendar sa šematizmom Kraljevne Srbije za godinu 1885, Beograd 1885]

Календар са шематизмом Краљевине Србије за годину 1887, Београд 1887. [ Kalendar sa šematizmom Kraljevine Srbije za godinu 1887, Beograd 1887]

Календар са шематизмом Краљевине Србије за годину 1888, Београд 1888. [Kalendar sa šematizmom Kraljevine Srbije za godinu 1888, Beograd 1888]

Календар са шематизмом Краљевине Србије за годину 1889, Београд 1889. [Kalendar sa šematizmom Kraljevine Srbije za godinu 1889, Beograd 1889]

Тимофејев Алексеј, Милорадовић Горан, Посланство Краљевине Србије у Петрограду, том 2, 1889–1897, Београд 2018. [Timofejev A., Miloradović G., Poslanstvo Kraljevine Srbije u Petrogradu, tom 2, 1889–1897, Београд 2018]

Шематизам Краљевине Србије с календаром за годину 1891, Београд 1891. [Šematizam Kraljevine Srbije s kalendarom za godinu 1891, Beograd 1891]


Штампа – Newspapers

Гласоноша, 7. јун 1885, бр. 30, Ваљево 1885. [Glasonoša, 7. jun 1885, br. 30, Valjevo 1885]

Земунски гласник, 14. јул 1868, број 37, Земун 1868. [Zemunski glasnik, 14. jul 1868, broj 37, Zemun 1868]

Земунски гласник, 12. јануар 1869, број 11. [Zemunski glasnik, 12. januar 1869, broj 11]

Мале новине, 24. 12. 1889, број 364. [Male novine, 24. 12. 1889, broj 364]

Отаџбина, 1. 1. 1882, свеска 33–36, Београд 1882. [Otadžbina, 1. 1. 1882, sveska 33–36, Beograd 1882]


Извори на интернету – Primary Sources on the Internet

https://eleven.co.il/jews-of-russia/in-culture-science-economy/13266/ (прегледано 26. 3. 2021)

https://iranicaonline.org/articles/europe-persian-image-of (прегледано 26. 3. 2021)

https://iranicaonline.org/articles/decorations (прегледано 26. 3. 2021)


Литература – Secondary Works

Avery Peter and oth., The Cambridge History of Iran, Vol. 7, edited by P. Avery, Cambridge 1991.

Matthee Rudi, Europe, Persian Image of, Encyclopaedia Iranica, Vol. IX, Fasc. 1, December 15, 1998.

Šahīdī Yаhya, Decorations, Encyclopaedia Iranica, Vol. VII, Fasc. 2, December 30, 2012.

Бушев Петр Павлович, Герат и англо – иранская война 1856–1857 г.г, Москва 1959. [Bushev P. P., Gerat i anglo – iranskaja vojna 1856–1857 g.g., Moskva 1959]

Историја српског народа V/1 (Ј. Милићевић), Београд 1994. [Istorija srpskog naroda V/1 (J. Milićević), Beograd 1994]

Историја српског народа V/1 (Ч. Попов), Београд 1994. [Istorija srpskog naroda V/1 (Č. Popov), Beograd 1994]

Историја српског народа VI/1 (Ч. Попов), Београд 1994. [Istorija srpskog naroda VI/1 (Č. Popov), Beograd 1994]

Љушић Радош, Кнежевина Србија 1830–1839, Београд 1986. [Ljušić R., Kneževina Srbija 1830–1839, Beograd 1986]

Махдиян Хасан Мохаммад, Истори межгосударственных отношений Ирана и России, (XIX – начало XXI века), Москва 2014. [Hasan Mohammad M., Istorija mezhgosudarstvennyh otnoshenij Irana i Rossii, (XIX – nachalo XXI veka), Moskva 2014]

Новаков Александра, Стубови српске просвете, српске школе у Османском царству 1878–1912, Београд 2017. [Novakov A., Stubovi srpske prosvete, srpske škole u Osmanskom carstvu 1878–1912, Beograd 2017]

Поляковы, братья, Электронная еврейская энциклопедия, гл. редактор др Нафтали Прат, том 6, година 1992. [Poljakovy, bratʹja, Èlektronnaja evrejskaja ènciklopedija, gl. redaktor dr Naftali Prat, tom 6, godina 1992] 

Ранков Мирослав, „Гвозденовић, Анто“, Српски биографски речник, том 2, (В‒Г), Нови Сад 2006, 638–639. [Rankov M., „Gvozdenović, Anto“, Srpski biografski rečnik, tom 2, (V‒G), Novi Sad 2006, 638–639]

Швајцер Герхард, Иран, размеђа истока и запада, Београд 2006, 2011. [Švajcer G., Iran, razmeđa istoka i zapada, Beograd 2006, 2011]

حسن پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی ، تاریخ ایران ، تهران 1385

[Hassan Pirnia, Abbas Eghbal Ashtiani, Tarikhe Iran, Tehran 1385]

حسن حضرتی، میرزا محسنخان معینالملک و سفارت عثمانی، فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی،

3– سال بیستم، شماره 87 ،بهار 1398 ،صص 22

[Hassan Hazrati, Mirza Mohsenkhan Moeinalmolk va sefarate osmani, Faslename tarikhe

ravabete khareji, sale bistom, shomare 87, bahar 1398, 3–22]

86–66 ، باقر صدری نیا، پژوهشی در باب اصطلاح ممالک محروسه ایران، ایران شناخت زمستان 1374 شماره 1

[Bagher Saderi Niya, Pajooheshi dar bab estelah Mamaleke mahruse Iran, Iran shenakht,

zemestan 1374, shomare 1, 66–86]

No Code Website Builder