Историјски часопис књ. 70 (2021)
The Historical Review, vol. 70 (2021)

Душан Фундић

ПАШКО ВАСА И ИДЕОЛОГИЈА АЛБАНСКОГ НАЦИОНАЛИЗМА

 >>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170363F

УДК: 323.12(=18)“18“:929 (Васа П.)

стр. 363–381

језик: српски


Aпстракт:

У раду је указано на најважније делове биографије Пашка Васе, једног од водећих идеолога албанског национализма. Најпре су анализирани најважнији меморандуми о албанском питању настали током Велике источне кризе (1875–1878) чији је Васа био аутор или један од потписника. Потом је извршена анализа његовог списа Албанија и Албанци (1879) написаног у времену преговора око нове османско-грчке границе. Посебно су истакнути делови којим је наглашавана разлика између Албанаца и њихових суседа као и идеје које ће постати важан део дискурса албанског национализма од краја 19. века. Такође, уз осврт на још неколико Васиних дела, указано је на значај његовог наслеђа током 20. века.

Кључне речи:

Пашко Васа (1825–1892), Албанија и Албанци, идеологија албанског национализма.

Dušan Fundić

PASHKO VASA AND THE IDEOLOGY OF ALBANIAN NATIONALISM                  

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170363F

UDC: 323.12(=18)“18“:929 (Васа П.)

pp. 363–381

language: serbian


Abstract:

In this article, the most important parts of Pashko Vasa’s biography are identified to explain his role as one of the leading ideologues of Albanian nationalism. Foremost, various memoranda on the Albanian Question written during the Great Eastern Crisis (1875–1878), with Vasa as the author or signer, are analysed. After that, the analysis of his book Albania and Albanians (1879) is given. Special attention is devoted to the parts in which the differences between the Albanians and their neighbours are underlined and to the ideas that would become an important part of the discourse of Albanian nationalism since the late 19th century. Also, by analysing several additional Vasa’s works, the importance of his legacy is pointed out.

Keywords:

Pashko Vasa (1825–1892), Albania and the Albanians, ideology of Albanian nationalism.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Извори – Primary Sources

Akte të Rilindjes Kombëtare Shqiptare, 1878–1912, per. S. Polo dhe S. Pulaha, Tiranë 1978.

Balkanski ugovorni odnosi (1876–1996), t. 1, (1876–1918), prir. Momir Stojković, Beograd 1998.

Ergo, D., „Pashko Vassa“, Studime Historike 1‒2 (2013) 275.

La Ligue albanaise de Prizren, 1878-1881: Documentation Ottomane sur la Ligue de Prizren, prep. par, S. Pulaha, K. Prifti, Tirana 1988.

Vasa, P., Vepra, l. 1, Prishtinë 1989.

Vasa P., Vepra, l. 3, Shkrime historike dhe kritikе, Memorandume dhe letërkëmbimi, Prishtinë 1989.

Wassa Effendi, Albanien und die Albanesen: Eine historisch – kritische Studie, Berlin 1879.

Србија 1878. Документи, прир. М. Војводић, Д. Живојиновић, А. Митровић и Р. Самарџић, Београд 1978. [Srbija 1878. Dokumenti, prir. M. Vojvodić, D. Živojinović, A. Mitrović i R. Samardžić, Beograd 1878]


Литература – Secondary Works

Anderson M. S., The Eastern Question, 1774–1923: A Study in International Relations, New York 1966.

Bataković, D. T., „The Great Powers, Serbia and the Albanian Question“, Balcanica 22 (1991) 111–125.

Bayerle G., Pashas, Begs and Effendis: a Historical Dictionary of Titles and Terms in the Ottoman Empire, Istanbul 1997.

Bayraktar U. B., „Mythifying the Albanians: A Historiographical Discussion on Vasa Efendi’s ,Albania and the Albaniansʻ”, Balkanologie XIII, Nr. 1‒2 (2011) 1–27.

Breuilly J., Nationalism and the State, Manchester 19932.

Clayer N., Aux origines du nationalisme albanais: la naissance d’une nation majoritairement musulmane en Europe, Paris 2007.

Endersen C., Is the Albanian’s Religion really Albanianism? Religion and Nation According to Muslim and Christian Leaders in Albania, Wiesbaden 2012.

Eriksen T. H., Etnicitet i nacionalizam, Beograd 2004.

Faensen J., Die albanische Nationalbewegung, Berlin 1980.

Gawrych G., The Crescent and the Eagle: Ottoman Rule, Islam and the Albanians, 1874–1913, New York 2006.

Hanssen J., Fin de Siècle Beirut. The Making of an Ottoman Provincial Capital, Oxford 2005.

Jenkins R., Rethinking Ethnicity, London 2008.

Kalemaj I., Contested Borders: Territorialization, National Identity and Imagined Geographies in Albania, Bern 2014.

Kaleshi H., „Pashko, Vasa“, in: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, Bd. 4, Hrsg. M. Bernath und K. Nehring, München 1981, 387–389.

Klejer N. i Bugarel G., Muslimani jugoistočne Evrope. Od imperija do balkanskih država, Novi Sad 2020.

Körner C. B., Entwicklung und Konzeption der Presse in Albanien und der albanischen Exilpresse, München 1982.

Misha P., „Invention of a Nationalism: Myth and Amnesia“, in: Albanian Identities: Myth and History, eds. S. Schwandner–Sievers and B. J. Fisher, London 2002, 33–48.

Prifti K., „Botimi dhe përhapja në Evropë e veprës së Pashko Vasës ,E vërteta për Shqipërinë dhe Shqiparëtʻ“, Studime historike 1–2 (2002) 51–59.

Puto A., „Feja e shqiptarit është “shqiptaria”: mit apo konstruktim historik“, Përpekja 15–16 (1999) 32–38.

Shpuza G., „Aktet themeluese të lidhjes shqiptare të Prizrenit (15–17 qershor 1878)“, Gjurmime albanologjike. Seria e shkencave historike 36 (2006) 213–232.

Shpuza G., „Pashko Vasa dhe Lidhja Shqiptare e Prizrenit“, Studime Historike 1–2 (2008) 175–184.

Skendi S., The Albanian National Awakening 1878–1912, Princeton 1967.

Бартл П., Албанци: од средњег века до данас, Београд 2001. [Bartl P., Albanci: od srednjeg veka do danas, Beograd 2001]

Батаковић, Д. Т., Косово и Метохија у српско-арбанашким односима, Београд 2006. [Bataković, D. T., Kosovo i Metohija u srpsko-arbanaškim odnosima, Beograd 2006]

Војводић, М., Србија и балканско питање (1875–1914), Нови Сад 2000. [Vojvodić, M., Srbija i balkansko pitanje (1875–1914), Novi Sad 2000]

Ђорђевић Д., Националне револуције балканских народа 1804–1914, Београд 1995. [Đorđević D., Nacionalne revolucije balkanskih naroda 1804–1914, Beograd 1995]

Јагодић М., Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878–1912), Београд 2009. [Jagodić M., Srpsko-albanski odnosi u Kosovskom vilajetu (1878–1912), Beograd 2009]

Ковић М., Дизраели и Источно питање, Београд 2007. [Ković M., Dizraeli i Istočno pitanje, Beograd 2007]

Поповић В., Источно питање: историски преглед борбе око опстанка Османлиске царевине у Леванту и на Балкану, Београд 2007. [Popović V. Istočno pitanje: istoriski pregled borbe oko opstanka Osmanliske carevine u Levantu i na Balkanu, Beograd 2007]

Радовић, Д. Б., Јован Ристић: биографија државника (докторска дисертација, Филозофски факултет Београд 2020). [Radović, D. B., Jovan Ristić: biografija državnika(doktorska disertacija, Filozofski fakultet Beograd 2020)]

Rrapaj J. and Kolasi K., „The Curious Case of Albanian Nationalism: the Crooked Line from a Scattered Array of Clans to a Nation–State“, The Turkish Yearbook of International Relations 43 (2013) 185–228.

Стојанчевић В., „Србија, Аустро-Угарска и Русија од Санстефанског мира до Берлинског конгреса“, у: исти, Српски народ у Старој Србији у Великој источној кризи 1876–1878, Београд 1998, 317–329. [Stojančević V., „Srbija, Austro-Ugarska i Rusija od Sanstefanskog mira do Berlinskog kongresa“, u: isti, Srpski narod u Staroj Srbiji u Velikoj istočnoj krizi 1876–1878, Beograd 1998, 317–329]

Stojanović M. D., The Great Powers and the Balkans 1876–1878, Cambridge 1939.

Stulli B., „Albansko pitanje (1875–1882)“, Rad JAZU 318 (1959) 287–391.

Терзић С., Стара Србија: драма једне цивилизације, Београд 2013. [Terzić S., Stara Srbija: drama jedne civilizacije, Beograd 2013]

Хаџи-Васиљевић Ј., Арбанаска лига – арнаутска конгра и српски народ у Турској (1878–1882), Београд 1909. [Hadži-Vasiljević J., Arbanaska liga – arnautska kongra i srpski narod u Turskoj (1878–1882), Beograd 1909]

Храбак Б., Арбанашке студије, књ. II, Београд 2005. [Hrabak B., Arbanaške studije, knj. II, Beograd 2005]

Free AI Website Software