Историјски часопис књ. 70 (2021)
The Historical Review, vol. 70 (2021)

Кристина Миличић

ЦАРИНСКИ ПРИХОДИ У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ ОД 1883. ДО 1903. ГОДИНЕ

 >>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170383M

УДК: 336.41:336.127.43(497.11)“1883/1903“

стр. 383–415

језик: српски


Aпстракт:

Царински приходи су током 80-их и 90-их година 19. века, поред прихода од пореза и монопола, представљали један од најважнијих извора државних прихода у Србији. Циљ овог рада јесте приказ кретања царинских прихода у периоду између усвајања Царинске тарифе из 1883. године, и почетка уређивања трговинских односа са другим земљама, и доношења нове Царинске тарифе из 1904. године која је имала протекционистички карактер са циљем заштите домаће индустрије. Анализиран је удео царинских прихода у укупним државним приходима Краљевине Србије. Приказана је структура царинских прихода и представљено је кретање царинских прихода по државама увоза/извоза.

Кључне речи:

Краљевина Србија, 1883‒1903, државни приходи, царински приходи, увоз, извоз, таксе, спољнотрговинска размена.

Kristina Miličić

CUSTOMS REVENUE IN THE KINGDOM OF SERBIA 1883–1903               

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170383M

UDC: 336.41:336.127.43(497.11)“1883/1903“

pp. 383–415

language: serbian


Abstract:

Customs revenue during the last two decades of the 19th century was, next to taxes and monopolies, one of the most important sources of government revenue in Serbia. The goal of this paper is to show its fluctuations in the period between the customs tariff of 1883, and the start of establishing trade relations with other countries, and the customs tariff of 1904 which aimed to protect the state industry. The paper also analyzes the contribution of customs revenue to overall government revenue. The structure of customs revenue and its fluctuations are also shown in terms of specific import/export states.

Keywords:

Kingdom of Serbia, 1883–1903, government revenue, customs revenue, import, export, taxes, foreign trade.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Извори – Primary Sources

Akte të Rilindjes Kombëtare Shqiptare, 1878–1912, per. S. Polo dhe S. Pulaha, Tiranë 1978.

Balkanski ugovorni odnosi (1876–1996), t. 1, (1876–1918), prir. Momir Stojković, Beograd 1998.

Ergo, D., „Pashko Vassa“, Studime Historike 1‒2 (2013) 275.

La Ligue albanaise de Prizren, 1878-1881: Documentation Ottomane sur la Ligue de Prizren, prep. par, S. Pulaha, K. Prifti, Tirana 1988.

Vasa, P., Vepra, l. 1, Prishtinë 1989.

Vasa P., Vepra, l. 3, Shkrime historike dhe kritikе, Memorandume dhe letërkëmbimi, Prishtinë 1989.

Wassa Effendi, Albanien und die Albanesen: Eine historisch – kritische Studie, Berlin 1879.

Србија 1878. Документи, прир. М. Војводић, Д. Живојиновић, А. Митровић и Р. Самарџић, Београд 1978. [Srbija 1878. Dokumenti, prir. M. Vojvodić, D. Živojinović, A. Mitrović i R. Samardžić, Beograd 1878]


Литература – Secondary Works

Anderson M. S., The Eastern Question, 1774–1923: A Study in International Relations, New York 1966.

Bataković, D. T., „The Great Powers, Serbia and the Albanian Question“, Balcanica 22 (1991) 111–125.

Bayerle G., Pashas, Begs and Effendis: a Historical Dictionary of Titles and Terms in the Ottoman Empire, Istanbul 1997.

Bayraktar U. B., „Mythifying the Albanians: A Historiographical Discussion on Vasa Efendi’s ,Albania and the Albaniansʻ”, Balkanologie XIII, Nr. 1‒2 (2011) 1–27.

Breuilly J., Nationalism and the State, Manchester 19932.

Clayer N., Aux origines du nationalisme albanais: la naissance d’une nation majoritairement musulmane en Europe, Paris 2007.

Endersen C., Is the Albanian’s Religion really Albanianism? Religion and Nation According to Muslim and Christian Leaders in Albania, Wiesbaden 2012.

Eriksen T. H., Etnicitet i nacionalizam, Beograd 2004.

Faensen J., Die albanische Nationalbewegung, Berlin 1980.

Gawrych G., The Crescent and the Eagle: Ottoman Rule, Islam and the Albanians, 1874–1913, New York 2006.

Hanssen J., Fin de Siècle Beirut. The Making of an Ottoman Provincial Capital, Oxford 2005.

Jenkins R., Rethinking Ethnicity, London 2008.

Kalemaj I., Contested Borders: Territorialization, National Identity and Imagined Geographies in Albania, Bern 2014.

Kaleshi H., „Pashko, Vasa“, in: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, Bd. 4, Hrsg. M. Bernath und K. Nehring, München 1981, 387–389.

Klejer N. i Bugarel G., Muslimani jugoistočne Evrope. Od imperija do balkanskih država, Novi Sad 2020.

Körner C. B., Entwicklung und Konzeption der Presse in Albanien und der albanischen Exilpresse, München 1982.

Misha P., „Invention of a Nationalism: Myth and Amnesia“, in: Albanian Identities: Myth and History, eds. S. Schwandner–Sievers and B. J. Fisher, London 2002, 33–48.

Prifti K., „Botimi dhe përhapja në Evropë e veprës së Pashko Vasës ,E vërteta për Shqipërinë dhe Shqiparëtʻ“, Studime historike 1–2 (2002) 51–59.

Puto A., „Feja e shqiptarit është “shqiptaria”: mit apo konstruktim historik“, Përpekja 15–16 (1999) 32–38.

Shpuza G., „Aktet themeluese të lidhjes shqiptare të Prizrenit (15–17 qershor 1878)“, Gjurmime albanologjike. Seria e shkencave historike 36 (2006) 213–232.

Shpuza G., „Pashko Vasa dhe Lidhja Shqiptare e Prizrenit“, Studime Historike 1–2 (2008) 175–184.

Skendi S., The Albanian National Awakening 1878–1912, Princeton 1967.

Бартл П., Албанци: од средњег века до данас, Београд 2001. [Bartl P., Albanci: od srednjeg veka do danas, Beograd 2001]

Батаковић, Д. Т., Косово и Метохија у српско-арбанашким односима, Београд 2006. [Bataković, D. T., Kosovo i Metohija u srpsko-arbanaškim odnosima, Beograd 2006]

Војводић, М., Србија и балканско питање (1875–1914), Нови Сад 2000. [Vojvodić, M., Srbija i balkansko pitanje (1875–1914), Novi Sad 2000]

Ђорђевић Д., Националне револуције балканских народа 1804–1914, Београд 1995. [Đorđević D., Nacionalne revolucije balkanskih naroda 1804–1914, Beograd 1995]

Јагодић М., Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878–1912), Београд 2009. [Jagodić M., Srpsko-albanski odnosi u Kosovskom vilajetu (1878–1912), Beograd 2009]

Ковић М., Дизраели и Источно питање, Београд 2007. [Ković M., Dizraeli i Istočno pitanje, Beograd 2007]

Поповић В., Источно питање: историски преглед борбе око опстанка Османлиске царевине у Леванту и на Балкану, Београд 2007. [Popović V. Istočno pitanje: istoriski pregled borbe oko opstanka Osmanliske carevine u Levantu i na Balkanu, Beograd 2007]

Радовић, Д. Б., Јован Ристић: биографија државника (докторска дисертација, Филозофски факултет Београд 2020). [Radović, D. B., Jovan Ristić: biografija državnika(doktorska disertacija, Filozofski fakultet Beograd 2020)]

Rrapaj J. and Kolasi K., „The Curious Case of Albanian Nationalism: the Crooked Line from a Scattered Array of Clans to a Nation–State“, The Turkish Yearbook of International Relations 43 (2013) 185–228.

Стојанчевић В., „Србија, Аустро-Угарска и Русија од Санстефанског мира до Берлинског конгреса“, у: исти, Српски народ у Старој Србији у Великој источној кризи 1876–1878, Београд 1998, 317–329. [Stojančević V., „Srbija, Austro-Ugarska i Rusija od Sanstefanskog mira do Berlinskog kongresa“, u: isti, Srpski narod u Staroj Srbiji u Velikoj istočnoj krizi 1876–1878, Beograd 1998, 317–329]

Stojanović M. D., The Great Powers and the Balkans 1876–1878, Cambridge 1939.

Stulli B., „Albansko pitanje (1875–1882)“, Rad JAZU 318 (1959) 287–391.

Терзић С., Стара Србија: драма једне цивилизације, Београд 2013. [Terzić S., Stara Srbija: drama jedne civilizacije, Beograd 2013]

Хаџи-Васиљевић Ј., Арбанаска лига – арнаутска конгра и српски народ у Турској (1878–1882), Београд 1909. [Hadži-Vasiljević J., Arbanaska liga – arnautska kongra i srpski narod u Turskoj (1878–1882), Beograd 1909]

Храбак Б., Арбанашке студије, књ. II, Београд 2005. [Hrabak B., Arbanaške studije, knj. II, Beograd 2005]

Free AI Website Builder