Историјски часопис књ. 70 (2021)
The Historical Review, vol. 70 (2021)

Владимир Јовановиић

ПОВРАТАК РЕЖИМУ ЛИЧНЕ ВЛАСТИ У СРБИЈИ КРАЈЕМ 19. ВЕКА

 >>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170417J

УДК: 94:321.6](497.11)”18”

стр. 417–434

језик: српски


Aпстракт:

Један од кључних политичких процеса који се одвијао у Србији крајем 19. века везан је за обнову режима самодржавља. Циљ последњих Обреновића, у покушају да додатно учврсте своју неоспорну надмоћ, остварен је применом различитих, махом насилних политичких средстава. То је учињено нападом на уставни поредак, завођењем најстроже цензуре јавне речи, монтираним судским процесима уз помоћ бројних агената тајне полиције. То је само део богатог политичког репертоара из „дворске кухиње” последњих Обреновића, који је између 1894. и 1900. био наметнут српским грађанима. Штетне последице изазване систематским гушењем достојанства српских грађана биле су приметне и у наглом увећању броја доушника и денунцијаната, ангажованих од стране власти. Коначно, атмосфера страха и опште несигурности изазвала је снажну реакцију неколицине српских писаца и сатиричара. Радоје Домановић и Јанко Веселиновић међу првима су осудили реакционарни лични режим и атмосферу удвориштва која је завладала у Краљевини Србији на самом крају 19. века.

Кључне речи:

самодржавље, државни удар, преки суд, Милан Обреновић, Александар Обреновић, тајна полиција.

Vladimir Jovanović

THE RESTORATION OF THE PERSONAL AUTHORITARIAN REGIME IN SERBIA AT THE END OF THE NINETEENTH CENTURY               

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170417J

UDC: 94:321.6](497.11)”18”

pp. 417–434

language: serbian


Abstract:

One of the key political processes to occur in Serbia at the end of the nineteenth century was related to the restoration of the autocratic regime. In an attempt to further strengthen their indisputable dominance, the goal of the last Obrenovićes was achieved by applying various political tactics, often violent, including compromising the constitutional order, the introduction of strict censorship of the public word, rigged trials and the employment of numerous secret police agents. All this was only part of the rich political repertoire of the last Obrenovićes, the manifestations of which were imposed on Serbian citizens between 1894 and 1900. The harmful consequences caused by the systematic suppression of the dignity of Serbian citizens were also accompanied by the sudden increase in the number of informants and denunciators, hired by the authorities. This atmosphere of fear and general insecurity consequently provoked a strong reaction from several Serbian writers and satirists. Radoje Domanović and Janko Veselinović were among the first to condemn the reactionary personal regime and the atmosphere of ingratiation that prevailed in the Kingdom of Serbia at the very end of the nineteenth century.

Keywords:

autocracy; coup d’état; court-martial; Milan Obrenović; Aleksandar Obrenović; secret police.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Извори – Primary Sources

Mijatovich Ch., A Royal Tragedy, New York 1907.

Авакумовић Ј., Мемоари, прир. С. Турлаков, Сремски Карловци – Нови Сад 2008. [Avakumović J., Memoari, prir. S. Turlakov, Sremski Karlovci – Novi Sad 2008]

Ђорђевић В., Крај једне династије, I, Београд 1905. [Đorđević V., Kraj jedne dinastije, I, Beograd 1905]

Зборник Закона и уредаба у Краљевини Србији, LIII, Београд 1901. [Zbornik Zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji, LIII, Beograd 1901]

Зборник закона и уредаба у Краљевини Србији, LIV, Београд 1903. [Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji, LIV, Beograd 1903]

Јездић К., Ивањдански атентат и Никола Пашић, Београд 1926. [Jezdić K., Ivanjdanski atentat i Nikola Pašić, Beograd 1926]

Казнени законик и кривични судски поступак, прир. Г. Никетић, Београд 1924. [Kazneni zakonik i krivični sudski postupak, prir. G. Niketić, Beograd 1924]

Обреновић Наталија, Моје успомене, прир. Љубинка Трговчевић, Београд 1999. [Obrenović Natalija, Moje uspomene, prir. Ljubinka Trgovčević, Beograd 1999]

Мемоари Вукашина Ј. Петровића, прир. С. Турлаков, Београд 2009. [Memoari Vukašina J. Petrovića, prir. S. Turlakov, Beograd 2009]

Михаиловић П., Дневници, прир. Ј. Милановић, Београд 2010. [Mihailović P., Dnevnici, prir. J. Milanović, Beograd 2010]

Николајевић Б., Из минулих дана сећања и документи, Београд 1986. [Nikolajević B., Iz minulih dana sećanja i dokumenti, Beograd 1986]

Односи Србије и Црне Горе у XIX веку 1804–1903, прир. Петар Поповић, Београд 1987. [Odnosi Srbije i Crne Gore u XIX veku 1804–1903, prir. Petar Popović, Beograd 1987]

Пашић Н., Моја политичка исповест, прир. М. Војводић, Београд 1989. [Pašić N., Moja politička ispovest, prir. M. Vojvodić, Beograd 1989]

Пироћанац М., Белешке, прир. С. Рајић, Београд 2004. [Piroćanac M., Beleške, prir. S. Rajić, Beograd 2004]

Раденић А., Прогон политичких противника у режиму Александра Обреновића 1893–1903, Београд 1972. [Radenić A., Progon političkih protivnika u režimu Aleksandra Obrenovića 1893–1903, Beograd 1972]

Са капетаном Д’Ормесоном 1877. 22 дана у двоколицама кроз Србију, прир. Д. Вуксановић-Анић, Београд 1980. [Sa kapetanom D’Ormesonom 1877. 22 dana u dvokolicama kroz Srbiju, prir. D. Vuksanović-Anić, Beograd 1980]

Тодоровић П., Дневник, прир. Латинка Петровић, Београд 1990. [Todorović P., Dnevnik, prir. Latinka Petrović, Beograd 1990]


Литература – Secondary Works

Guzina R., Opština u Srbiji 1838–1918, Beograd 1976.

Kostić Đ., Dunavski limes Feliksa Kanica, Beograd/Viminacijum 2011.

Le Bon G., The Crowd, A Study of the Popular Mind, Dover Publications New York 2001.

Lintz J. J., Totalitarian and Authoritarian Regimes, Lynne Rienner Publishers 2000.

Weber M., Vlast i politika, Zagreb 1999.

Whyte G., The Dreyfuss Affair, a Chronological History, Palgrave Macmillan 2008.

Деретић Ј., Историја српске књижевности, Београд 1983. [Deretić J., Istorija srpske književnosti, Beograd 1983]

Живановић Ж., Политичка историја Србије у другој половини деветнаестог века, III–IV, Београд 1924–1925. [Živanović Ž., Politička istorija Srbije u drugoj polovini devetnaestog veka, III–IV, Beograd 1924]

Иконић И., Српска хумористичко-сатиричка периодика друге половине XIX и почетка XX века, (докторска дисертација), Београд 2015. [Ikonić I., Srpska humorističko-satirička periodika druge polovine XIX i početka XX veka, (doktorska disertacija), Beograd 2015]

Јакшић Г., Из новије српске историје, Београд 1953. [Jakšić G., Iz novije srpske istorije, Beograd 1953]

Јовановић С., Влада Александра Обреновића (1889–1897), I, Београд 1990. [Jovanović S., Vlada Aleksandra Obrenovića (1889–1897), I, Beograd 1990]

Јовановић С., Влада Александра Обреновића (1897–1903), II, Београд 1990. [Jovanović S., Vlada Aleksandra Obrenovića (1897–1903), II, Beograd 1990]

Казимировић В., Никола Пашић и његово доба, I, Београд 1990. [Kazimirović V., Nikola Pašić i njegovo doba, I, Beograd 1990]

Маријан В., Повратак грофа од Такова, Београд 2013. [Marijan V., Povratak grofa od Takova, Beograd 2013]

Свирчевић М., Локална управа и развој модерне српске државе, Београд 2011. [Svirčević M., Lokalna uprava i razvoj moderne srpske države, Beograd 2011]

Тодоровић Д., Народни трибун Ранко Тајсић, Београд 1983. [Todorović D., Narodni tribun Ranko Tajsić, Beograd 1983]

Цицовић А., Коста Динић, Горњи Милановац 2012. [Cicović A., Kosta Dinić, Gornji Milanovac 2012]

Free AI Website Maker