Историјски часопис књ. 70 (2021)
The Historical Review, vol. 70 (2021)

Урош Шешум

ПОЛИТИКА МЛАДОТУРАКА ПРЕМА ДОСЕЉАВАЊУ МУХАЏИРА ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ОСМАНСКО ЦАРСТВО 1908–1912. И РЕАКЦИЈA СРПСКЕ ВЛАДЕ НА ИСЕЉЕНИЧКИ ПОКРЕТ МУСЛИМАНА

 >>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170435S

УДК: 325.1/.2(497.6:560):327(497.11)“1908/1912“

стр. 435–459

језик: српски


Aпстракт:

Рад третира однос младотурака и владе Краљевине Србије према покрету мухаџира за исељавање из Босне и Херцеговине у Османско царство, доцније и њиховом повратку у завичај. Српска влада противила се исељавању муслимана из Босне и Херцеговине у Османско царство. Услед тога је одбијала да укаже помоћ мухаџирима који су се из Босне и Херцеговине селили у области под суверенитетом Порте. Покрет мухаџира за повратак у завичај је с друге стране подржавала и помагала. При писању рада коришћена је пре свега објављена и необјављена архивска грађа српског порекла, те релевантна литература и савремена штампа.

Кључне речи:

Османско царство, мухаџири, Аустроугарска, Босна и Херцеговина, Краљевина Србија.

Uroš Šešum

THE POLICY OF THE YOUNG TURKS TOWARDS THE IMMIGRATION OF MUHAJIRS FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA TO THE OTTOMAN EMPIRE IN 1908–1912 AND THE REACTION OF THE SERBIAN GOVERNMENT TO THE MUSLIM EMIGRATION MOVEMENT

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170435S

UDC: 325.1/.2(497.6:560):327(497.11)“1908/1912“

pp. 435–459

language: serbian


Abstract:

The paper presents the policy of the Young Turks and the attitude of the Government of the Kingdom of Serbia towards the emigration of Muhajirs from Bosnia and Herzegovina to the Ottoman Empire, and later their return to the homeland. The Serbian Government opposed the emigration of Muslims from Bosnia and Herzegovina to the Ottoman Empire and refused to provide assistance to those who moved to the area under the sovereignty of the Ottoman Porte. On the other hand, the Government of the Kingdom of Serbia supported and helped the movement of Muhajirs back to their homeland. For the purposes of writing this paper, we used primarily published and unpublished archival material of Serbian origin, the contemporary press, and relevant literature.

Keywords:

Ottoman Empire, Muhajirs, Austria-Hungary, Bosnia and Herzegovina, Kingdom of Serbia.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Извори – Primary Sources

Државни архив Србије, Извршни одбор Српске организације у Врању [Državni arhiv Srbije, Izvršni odbor Srpske organizacije u Vranju]

ДАС, Министарство иностраних дела (МИД), Просветно-политичко одељење [DAS, Ministarstvo inostranih dela (MID), Prosvetno-političko odeljenje]

ДАС, МИД, Благајничко одељење [DAS, MID, Blagajničko odeljenje]

ДАС, Министарство унутрашњих дела – Полицајно одељење [DAS, Ministarstvo unutrašnjih dela – Policajno odeljenje]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, књ. 3, 5–2, прир. М. Војводић, Београд 2014. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, knj. 3, 5–2, prir. M. Vojvodić, Beograd 2014]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, књ. 4, 1–1, прир. Љиљана Алексић Пејковић, Климент Џамбазовски, Београд 2012. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, knj. 4, 1–1, prir. Ljiljana Aleksić Pejković, Kliment Džambazovski, Beograd 2012]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, књ. 4, 1-2, прир. Љ. Алексић Пејковић, К. Џамбазовски, Београд 2012. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, knj. 4, 1–2 , prir. Lj. Aleksić Pejković, K. Džambazovski, Beograd 2012]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, књ. 4, 2–1, прир. Љ. Алексић Пејковић, К. Џамбазовски, Београд 2015. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, knj. 4, 2–1, prir. Lj. Aleksić Pejković, K. Džambazovski, Beograd 2015]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, књ. 4, 2–2, прир. Љ. Алексић Пејковић, К. Џамбазовски, Београд 2015. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, knj. 4, 2–2, prir. Lj. Aleksić Pejković, K. Džambazovski, Beograd 2015]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, књ. 4, 3–1, прир. Љ. Алексић Пејковић, К. Џамбазовски, Београд 2009. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, knj. 4, 3–1, prir. Lj. Aleksić Pejković, K. Džambazovski, Beograd 2009]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, књ. 4, 3–2, прир. Љ. Алексић Пејковић, К. Џамбазовски, Београд 2009. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, knj. 4, 3–2, prir. Lj. Aleksić Pejković, K. Džambazovski, Beograd 2009]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, књ. 4, 4–1, прир. Љ. Алексић Пејковић, К. Џамбазовски, Београд 2009. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, knj. 4, 4–1, prir. Lj.Aleksić Pejković, K. Džambazovski, Beograd 2009]

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, књ. 4, 4–2, прир. Љ.Алексић Пејковић, К. Џамбазовски, Београд 2009. [Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914, knj. 4, 4–2, prir. Lj. Aleksić Pejković, K. Džambazovski, Beograd 2009]

Зулуми ага и бегова у Косовском вилајету, прир. Б. Перуничић, Београд 1989. [Zulumi aga i begova u Kosovskom vilajetu, prir. B. Peruničić, Beograd 1989]


Новине – Newspapers

Bošnjak, list za politiku, pouku i zabavu

Мали Журнал [Mali Žurnal]

Политика [Politika]

Правда [Pravda]


Извори на интернету – Primary Sources on the Internet

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Izvestaj_za_doselenicite_od_BiH_vo_Skopje%2C_1910.pdf, приступљено 15. 4. 2021.


Литература – Secondary Works

Bogićević V., „Emigracije muslimana Bosne i Hercegovine u Tursku u doba austro-ugarske vladavine 1878.–1918. god“, Historijski zbornik 3, 1–4 (1950) 175–188.

Gündüz T., Alahimanet Bosno, migracija Bošnjaka na teritoriju Osmanskog carstva 1879–1912, Istanbul 2016.

Hadžibegović I., „Iseljavanje iz Bosne i Hercegovine za vrijeme aostrougarske uprave (1878. do 1918)“, u: Iseljeništvo naroda i narodnosti Jugoslavije i njegove uzajamne veze s domovinom, ur. Ivan Čizmić, Zagreb 1978, 243–248.

Jarak N., Poljoprivredna politika Austro-Ugarske u Bosni i Hercegovini i zemljoradničko zadrugarstvo, Sarajevo 1956.

Juzbašić Dž., „O iseljavanju iz Bosne i Hercegovine poslije aneksije 1908. godine“, u: Migracije i Bosna i Hercegovina, ur. N. Šehić, Sarajevo 1990, 616–621.

Kraljačić T., „Iseljavanje iz Bosne i Hercegovine nakon aneksije“, u: Naučni skup posvećen 80. godišnjici aneksije Bosne i Hercegovine (Sarajevo 21. i 22. novembar 1988.), ur. M. Ekmedžić, Sarajevo 1990, 28

Kraljačić T., „Povratak muslimanskih iseljenika iz Bosne i Hercegovine u toku Prvog balkanskog rata“, Migracije i Bosna i Hercegovina, ur. N. Šehić, Sarajevo 1990, 151–163.

Галев Д., Белиот терор во југоисточна Македонија 1912–1941. год., Штип 1991. [Galev D., Beliot teror vo jugoistočna Makedonija 1912–1941. god., Štip 1991]

Гравиер Г., „Исељавање мусломана из Босне и Херцеговине“, Дело, књ. 58 (1911) 116–126. [Gravier G., „Iseljavanje muslomana iz Bosne i Hercegovine“, Delo, knj. 58 (1911) 116–126]

Јагодић М., Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878–1912), Београд 2009. [Jagodić M., Srpsko-albanski odnosi u Kosovskom vilajetu (1878–1912), Beograd 2009]

Јеремић Р., „Социјална медицина: д-р Богољуб Константиновић, Социјална медицина, Београд 1928, издање књижаре Фрање Баха“, Летопис Матице српске, књ. 318, 1 (1928) 125–137. [Jeremić R., „Socijalna medicina: d-r Bogoljub Konstantinović, Socijalna medicina, Beograd 1928, izdanje knjižare Franje Baha“, Letopis Matice srpske, knj. 318, 1 (1928) 125–137]

Јовановић П., Порече, Београд 1935. [Jovanović P., Poreče, Beograd 1935]

Јузбашић Џ., „Неке напомене о проблематици етничког и друштвеног развитка у Босни и Херцеговини у периоду аустроугарске управе“, Прилози 11–12 (1975–1976) 304–310. [Juzbašić Dž., „Neke napomene o problematici etničkog i društvenog razvitka u Bosni i Hercegovini u periodu austrougarske uprave“, Prilozi 11–12 (1975–1976) 304–310]

Краљачић Т., „Исељавање муслимана из Босне и Херцеговине у Албанију за вријеме аустроугарске управе“, у: Становништво словенског поријекла у Албанији, ур. Ј. Бојовић, Титоград 1991, 585–5905–301. [Kraljačić T., „Iseljavanje muslimana iz Bosne i Hercegovine u Albaniju za vrijeme austrougarske uprave“, Stanovništvo slovenskog porijekla u Albaniji, ur. J. Bojović, Titograd 1991, 585–5905–301]

Микић Ђ., Аустро-Угарска и младотурци 1908–1912, Бањалука 1983. [Mikić Đ., Austro-Ugarska i mladoturci 1908–1912, Banjaluka 1983]

Мугракис В., „Грчка, Бугарска, Србија, Македонско питање и миграциони процеси од 1878. до 1914“, Српске студије 3 (2012) 11–40. [Mugrakis V., „Grčka, Bugarska, Srbija, Makedonsko pitanje i migracioni procesi od 1878. do 1914“, Srpske studije 3 (2012) 11–40]

Павловић Ј., Малешево и Малешевци, Београд 1929. [Pavlović J., Maleševo i Maleševci, Beograd 1929]

Пандевски М., „Политичке прилике у Македонији пред блакански рат“, у: Југословенски народи пред Први светски рат, ур. В. Чубриловић, Београд 1967, 677–702. [Pandevski M., „Političke prilike u Makedoniji pred blakanski rat“, u: Jugoslovenski narodi pred Prvi svetski rat, ur. V. Čubrilović, Beograd 1967, 677–702]

Тодоровски Г., „Прилог кон прашањето за состојбата на муслиманските иселеници (мухаџири) во Македонија по Младотурската револуција (според необјавени документи)“, Гласник на Институтот за национална историја 2–3 (1982) 135–153. [Todorovski G., „Prilog kon prašanjeto za sostojbata na muslimanskite iselenici (muhadžiri) vo Makedonija po Mladoturskata revolucija (spored neobjaveni dokumenti)“, Glasnik na Institutot za nacionalna istorija 2–3 (1982) 135–153]

Трифуноски Ј., „Нови подаци о босанским мухаџирима насељаваним у Македонији“, Географски преглед 11–12 (1967–1968) 168.[ Trifunoski J., „Novi podaci o bosanskim muhadžirima naseljavanim u Makedoniji“, Geografski pregled 11–12 (1967–1968), 168]

Трифуноски Ј., „О босанско-херцеговачким мухаџирима насељеним у околини Скопља“, Географски преглед 7 (1963) 148. [Trifunoski J., „O bosansko-hercegovačkim muhadžirima naseljenim u okolini Skoplja“, Geografski pregled 7 (1963) 148]

Трифуноски Ј., Сеоска насеља Скопске котлине, развитак села, порекло становништва, привредне одлике, део 5, Београд 1964. [Trifunoski J., Seoska naselja Skopske kotline, razvitak sela, poreklo stanovništva, privredne odlike, deo 5, Beograd 1964]

Трифуноски Ј., Сеоска насеља Скопског поља, антропогеографска испитивања, Београд 1955. [Trifunoski J., Seoska naselja Skopskog polja, antropogeografska ispitivanja, Beograd 1955]

Филиповић М., Северна велешка села, Београд 1935. [Filipović M., Severna veleška sela, Beograd 1935]

Хаџибеговић И., „Миграције становништва у Босни и Херцеговини 1878–1914. године“, Прилози 11–12 (1975–1976) 310–317. [Hadžibegović I., „Migracije stanovništva u Bosni i Hercegovini 1878–1914. godine“, Prilozi 11–12 (1975–1976) 310–317]

Цвијић Ј., „О исељавању босанских мухамеданаца“, Српски књижевни гласник 24 (1910) 906–917. [J. Cvijić, „O iseljavanju bosanskih muhamedanaca“, Srpski književni glasnik 24 (1910) 906–917]

Шешум У., „Етничка и популациона слика Прешевске казе 1903–1912“, у: Јужни српски крајеви у 19. и 20. веку, друштвено економски и политички аспекти, ур. Д. Антић и И. Бецић, Врање 2018, 149–169. [Šešum U., „Etnička i populaciona slika Preševske kaze 1903–1912“, u: Južni srpski krajevi u 19. i 20. veku, društveno ekonomski i politički aspekti, ur. D. Antić i I. Becić, Vranje 2018, 149–169]

No Code Website Builder