Историјски часопис књ. 70 (2021)
The Historical Review, vol. 70 (2021)

Биљана Вучетић

РАПАЛСКИ УГОВОР (1920) У ОЧИМА АМЕРИЧКЕ ШТАМПЕ

 >>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170461V

УДК: 327:341.24](497.1:450)”1920”:070.48(73)

стр. 461–492

језик: српски


Aпстракт:

Политика америчког председника Вудроа Вилсона на Версајској мировној конференцији и његов непомирљив став у погледу Јадранског питања представља тему која и даље заокупља истраживаче. Циљ овог рада је да осветли представе америчког јавног мњења о Јадранском питању и закључивању коначног споразума у Рапалу (1920) између Италије и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Рад је настао на основу најистакнутијих и најтиражнијих америчких новинских листова и прогресивистичких часописа тога доба, архивске грађе и релевантне литературе. Посебна пажња је усмерена на генезу гледишта америчке штампе на сукоб Италије и Краљевине СХС око спорних територија у Далмацији, и на учешће америчке мировне делегације и председника Вилсона у преговорима и коначном решавању Јадранског питања.

Кључне речи:

Рапалски уговор (1920), САД, Вудро Вилсон, јавно мњење, Италија, Краљевина СХС.

Biljana Vučetić

THE TREATY OF RAPALLO (1920) IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY AMERICAN PRESS

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170461V

UDC: 327:341.24](497.1:450)”1920”:070.48(73)

pp. 461–492

language: serbian


Abstract:

The policy of US President Woodrow Wilson at the Paris Peace Conference and his uncompromising attitude in regard to the Adriatic question is a topic that still interests researchers. The paper aims to shed light on the US public opinion about the Adriatic question and conclusion of the final Treaty of Rapallo (1920) between Italy and the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. The paper relies on the most prominent US newspapers with the highest circulation and progressive magazines of the time, archival records and contemporary literature. A particular focus is placed on the evolution of views of the US press about the conflict between Italy and the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes concerning disputable territories in Dalmatia, and about the participation of the US peace delegation and President Wilson in the negotiations and definitive resolution of the Adriatic question.

Keywords:

Treaty of Rapallo (1920), USA, Woodrow Wilson, public opinion, Italy, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Архиви – Archives

General Records of the American Commission to Negotiate Peace 1918-1921, National Archives Microfilm Publications, Washington, USA.

The Papers of Woodrow Wilson Digital Edition.


Извори – Unpublished Primary Sources

„Adriatic Incident Closed”, Los Angeles Times, 12 November 1920.

„Adriatic Imbroglio”, Nation v. 110, 28 February 1920.

„Adriatic Pact Near”, Washington Post, 11 November 1920.

„Adriatic Treaty signed at Rapallo”, The New York Times, 13 November 1920.

„Agreement Pleases Vatican”, The New York Times, 13 November 1920.

„Allied Reply on Fiume Fails to Lessen Strain; Aids Foes of League”, Washington Post, 19 February 1920.

„America’s Part in the Drama”, Washington Post, 18 February 1920.

„Americans Ask to Quit Paris,” Los Angeles Times, November 17, 1919.

„Avezzana desires Fiume Settlement”, The New York Times, October 29, 1919.

„Concession of Dalmatia Stirs Italian Protests”, The New York Tribune, 14 November 1920.

„Defensive Treaty Plan in Adriatic”, Evening Star, 14 November 1920.

„Demand Wilson Lines”, Washington Post, 29 January 1920.

„Final Parley Opened on Adriatic Problems”, New York Tribune, 9 November 1920.

„Fiume blockaded by Italian forces”, Evening Star, 22 December 1920.

Gibbons F., „Big 3 Fear to Call Wilson’s Hand on Fiume”, Chicago Tribune, 18 February 1920.

Idem, „Will Over-Ride Wilson?” Chicago Tribune, 17 February 1920.

„Italians Score Victory in Adriatic Problems”, Los Angeles Times, 10 November 1920.

„Italy and Serbia Sign Adriatic Pact, The Boston Globe, 13 November 1920.

„Italy and the Balkans”, The New Republic, 10 December 1919.

„Italy on Edge”, The Chicago Tribune, 22 April 1919.

Johnson Douglas Wilson,“The story of Fiume and the Adriatic question”, Philadelphia Public Ledger, Jan. 8 1921.

„Last Curtain Call at Fiume”, New York Tribune, 28 December 2020.

„London and Paris Press Discuss Lansing Incident”, Chicago Tribune, 16 February 1920.

„New Agreement on Fiume Handed Wilson by Big 3”, January 20, 1920.

„No, Jugo-Slavia Says to Italian Terms on Fiume”, Chicago Tribune, 29 January 1920.

Palmer F., „It’s All You America”, Collier’s 66, 17 July 1920.

„Pope Deeply worried”, Washington Post, 25 December 1920.

Powell, E. A., „The New Frontiers of Freedom”, Scribner’s Magazine v. 67, January 1920, 18–28.

„President Opposes Plans in Adriatic. Warns Allies the U.S. Will Quit if Note is Ignored”, The Washington Post, 16 February 1920.

„Says Jugoslavs Spent Millions for Publicity”, The New York Times, 26 May, 1919.

„Secret Treaty Starts New Fiume Trouble”, New York Times, 26 November 1920.

„Serbs oppose to free Fiume”, Washington Post, 10 November 1920

„Storm in Fiume over Fiume Abating”, The New York Times, 22 October 1919.

„The Fiume Compromise“, The New Republic, 4 February 1920.

„The Treaty Cracks”, The New Republic, 3 March 1920, 10.

„The week” The New Republic, 3 March 1920, 1.

„The Week”, The New Republic, 10 March 1920, 1.

„The Week”, The New Republic, 17 March 1920, 1.

„The week”, The New Republic, 24 November 1920, 306.

„Tone of Allies Conciliatory, Spirit Defiant”, Chicago Tribune, 19 February 1920.

„U.S. Has Final Say on Peace”, Chicago Tribune, 17 February 1920.

„U.S. Warships, on Duty in Adriatic, Withdrawn, New York Tribune, 27 November 1920.

Wales H., „France, England and Italy Pick Out Wilson and Polk as ‘Fall Guys’”, The Chicago Daily Tribune, 12 November 1919.

Idem., „Jugo-Slav Chief Rejects Allies’ Fiume Solution”, Chicago Tribune, 16 January 1920.

Idem, „Will Await Events”, The Chicago Daily Tribune, 24 April 1919.

„Were America at San Remo”, The New Republic, 5 May 1920.


Објављени извори – Published Primary Sources:

Rapalski ugovor i Sporazum i konvencije između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije, Beograd 1923.

Šišić F., Jadransko pitanje na konferenciji mira. Zbirka akata i dokumenata, Zagreb 1920.

Јадранско питање од Париза до Рапала : (званични документи), Београд 1924.

[Jadransko pitanje od Pariza do Rapala : (zvanični dokumenti), Beograd 1924]

Јовановић В. М., Рапалски уговор 12 новембра 1920 : збирка документа, Београд 1950. [Jovanović V. M., Rapalski ugovor 12 novembra 1920 : zbirka dokumenta, Beograd 1950]


Литература – Secondary Works

Creel G., How We Advertised America, New York–London 1920, 413–414.

Creel G., The War, the World and Wilson, New York–London 1920, 286–287.

Johnson, D. W., „Fiume and the Adriatic problem” in: What really happened at Paris, the Story of the Peace Conference, 1918–1919, by American Delegates, Ed. by Edward Mandell House and Charles Seymor, New York 1921.

Kirchner Reill D., The Fiume crisis : life in the wake of the Habsburg Empire, Cambridge, Massachusetts 2020.

Lippmann W., Public Opinion, New Brunswick – London 1998.2

Mitrović A., „Le direttrici della politica del Regno dei SCS verso l’Italia dal 1920 al 1929,” Quaderni VIII/1 (1985) 273–287.

O’Brien, P. P., „The American Press, Public, and the Reaction to the Outbreak of the First World War”, Diplomatic History, Vol. 37, Issue 3, 1 June 2013, 446–475.

Thompson J. A., Reformers and War, American progressive publicists and the First World War, Cambridge University Press, Cambridge–New York 1987, 25.

Živojinović D., Amerika, Italija i postanak Jugoslavije 1917–1919, Beograd 1970.

Živojinović D. „ Douglas Wilson Johnson, A forgotten member of the Royal Serbian Academy of Sciences”, Balcanica 48 (2017) 219‒228.

Wolff L., Woodrow Wilson and the Reimagining of Eastern Europe, Stanford 2020.

Живојиновић Д., „Вудро Вилсон и Лондонски пакт 1915. године”, Историјски часопис 58 (2009) 275–299. [Živojinović D., „Vudro Vilson i Londonski pakt 1915. godine”, Istorijski časopis 58 (2009) 275–299]

Живојиновић Д., „Вудро Вилсон и Рапалски уговор (1920)”, Митолошки зборник 16 (2007) 249–261. [Živojinović D., „Vudro Vilson i Rapalski ugovor (1920)”, Mitološki zbornik 16 (2007) 249–261]

Живојиновић Д., У потрази за империјом. Италија и Балкан почетком XX века. Студије и расправе, Београд, 2013. [Živojinović D., U potrazi za imperijom. Italija i Balkan početkom XX veka. Studije i rasprave, Beograd 2013]

Митровић А., Jугославија на конференцији мира 1919–1920, Београд 1969. [Mitrović A, Jugoslavija na konferenciji mira 1919–1920, Beograd 1969]

Митровић А., „Мировна делегација Краљевине СХС и Декларација В. Вилсона од 23. априла 1919”, Зборник Филозофског факултета у Београду 10/1 (1968) 473–495. [Mitrović A., „Mirovna delegacija Kraljevine SHS i Deklaracija V. Vilsona od 23. aprila 1919”, Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu 10/1 (1968) 473–495]

Митровић А., „Тајни контакти Нитијеве владе са југословенском делегацијом у јулу 1919. године”, Зборник Филозофског факултета у Београду VIII (1964) 753–772. [Mitrović A., „Tajni kontakti Nitijeve vlade sa jugoslovenskom delgacijom u julu 1919 godine”, Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu VIII (1964) 753–772]

Drag and Drop Website Builder