Историјски часопис књ. 70 (2021)
The Historical Review, vol. 70 (2021)

Јелена Божић

САРАЈЕВСКА ИСТОРИЈСКА ПРАВОСЛАВНА ГРОБЉА НА ЦАРИНИ И СВ. АРХАНГЕЛА У КОШЕВУ

 >>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170515B

УДК: 271.2:718(=163.41)(497.6)

стр. 515–547

језик: српски


Aпстракт:

Историјска српска православна гробља посједују вишезначну вриједност у градитељском и културно-историјском насљеђу Сарајева. Старо гробље на Царини и гробље Светих архангела Михаила и Гаврила у Кошеву са капелом Видовданских хероја су просторна свједочанства друштвеног и урбаног развоја. Капела и надгробни камени биљези су духовна и материјална оставштина сарајевских Срба у историјској панорами трајања и припадања. Ови чувари индивидуалних и колективних сјећања на људе и догађаје минулих времена, драгоцјен су и поуздан ослонац у рецепцији националне историје и културног идентитета града.

Кључне речи:

Сарајево, Срби, православно гробље на Царини, гробље Свети архангели Михаило и Гаврило, надгробни споменици, капела Видовданских хероја, историја, идентитет.

Jelena Božić

HISTORICAL ORTHODOX CEMETERIES IN SARAJEVO IN CARINA AND THE HOLY ARCHANGELS MICHAEL AND GABRIEL IN KOŠEVO

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC2170515B

UDC: 271.2:718(=163.41)(497.6)

pp. 515–547

language: serbian


Abstract:

The historical Serbian Orthodox cemeteries have a multi-faceted value in the construction and cultural-historical heritage of Sarajevo. The Old Cemetery in Carina and the Holy Archangels Michael and Gabriel Cemetery in Koševo with the Vidovdan Heroes Chapel are the spatial testimonies to social and urban development. The Chapel and gravestones are the spiritual and material heritage of Sarajevo’s Serbs in the historical context of duration and belonging. These guardians of individual and collective memories of the people and events of the past times are an invaluable and reliable cornerstone of the reception of national history and cultural identity of the city.

Keywords:

Sarajevo, Serbs, Orthodox cemeteries in Carina and Holy Archangels Michael and Gabriel, gravestones, Vidovdan Heroes Chapel, history, identity.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Архиви – Archives

Historijski arhiv Sarajevo:

Fond Gradskog poglavarstva (HAS, GP)

Fond Miloša Miladinovića (HAS, O–MM–383)

Upravno vijeće Društvenog doma (HAS, UVDD–579)

Архив Земаљског музеја у Босни и Херцеговини [Arhiv Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini]


Објављени извори – Published Primary Sources

Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, 3, Sarajevo 1988, 51 (Topolоvac K.)

Brodnik D., Sarajevoer Adressbuch 1914. mit Fremdenführer und Situationsplan, Sarajevo 1914.

Circularerlass der Landesregierung in Sarajevo vom 12. April 1879, Nr. 5114 pol., betreffend die Sperrung von Friedhöfen, Sammlung der für Bosnien und die Hercegovina erlassenen Gesetze, I. Band, Wien 1880, 92–93.

Entwicklung der Landeshauptstadt Sarajevo unter der Regierung S. M. des Kaisers und Königs Franz Josef I. Auf Grundlage eines von der Landes-Regierung für Bosnien und die Herzegowina herausgegebenen Planes, reambuliert von Hugo Piffl, Wien 1898.

Haupt–Uebersicht der politischen Eintheilung von Bosnien und derHercegovina – Glavni pregled političkoga razdielenja Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1879.

Ortschafts und Bevölkesungs-Statistik von Bosnien und der Hercegovina nach dem Volkszählung-Ergebnisse vom 1. Mai 1885 – Štatistika miesta i žiteljstva Bosne i Hercegovine po popisu naroda od 1. maja 1885, Sarajevo 1886.

„Parnica o starom groblju u Sarajevu”, Vrhbosna 5 (1915) 78.

Plan von Sarajevo: Reduction der Catastral-Aufnahme aus dem Jahre 1882, Masstab 1:3125, Wien 1882.

Skizze zur Einnahme von Sarajevo am 19. August 1878, Die Occupation Bosniens und der Hercegovina durch k. k. Truppen im Jahre 1878: nach authentischen Quellen, mit Karten und Plänen dargestellt, Wien 1879.

Wurzbach von dr. C., Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich, 40. Theil, Wien 1880, 41.

Truhelka dr Ć., „Bilješke o postanku Sarajeva“, Nada 14 (1895) 263–265.

Иванчевић, П. С., „Српска црква у селу „Шљивну“ и свечаност при освећењу звона“, Босанско-херцеговачки источник 4–5 (1891) 180–181. [Ivančević, P. S., „Srpska crkva u selu „Šljivnu“ i svečanost pri osvećenju zvona“, Bosansko-hercegovački istočnik 4–5 (1891) 180–181]

П. Ђ., “Хронолошки ред митрополита (епископа) Српско-православне Дабробосанске епархије”, Босанско-херцеговачки источник 6 (1894) 221–225. [P. Đ., “Hronološki red mitropolita (episkopa) Srpsko-pravoslavne Dabrobosanske eparhije”, Bosansko-hercegovački istočnik 6 (1894) 221–225.]

Српско пјевачко друштво „Слога“ у Сарајеву о педесетогодишњици 1888–1938, Сарајево 1938, 6–17 (М. Марковић). [Srpsko pjevačko društvo „Sloga“ u Sarajevu o pedesetogodišnjici 1888–1938, Sarajevo 1938, 6–17 (M. Marković)]


Новине – Newspapers

Bosansko-hercegovačke novine

Jugoslavenski list

Jugoslovenska pošta

Narodne novine

Obzor

Босанска вила [Bosanska vila]

Братство [Bratstvo]

Време [Vreme]

Застава [Zastava]

Отаџбина [Otadžbina]

Пијемонт [Pijemont]

Политика [Politika]

Правда [Pravda]

Просветни гласник [Prosvetni glasnik]

Сарајевски лист [Sarajevski list]

Службени војни лист [Službeni vojni list]

Сл. гласник БиХ [Sl. glasnik BiH]

Србобран [Srbobran]

Српска Ријеч [Srpska Riječ]

Српски Сион [Srpski Sion]

Школски лист (Сомбор) [Školski list (Sombor)]


Литература – Secondary Works

Ballif., Ph., Römische Strassen in Bosnien und der Hercegovina, I. Theil, Wien 1893.

Bašeskija, M. M., Ljetopis (1746–1804), Sarajevo 1997.

Bejtić, A., Ulice i trgovi Sarajeva, Sarajevo 1973.

Ćorović dr. V., “Prilog proučavanju načina sahranjivanja i podizanja nadgrobnih spomenika u našim krajevima u srednjem vijeku”, Naše starine 3 (1956) 127–147.

Hadžibegović dr I., Postanak radničke klase u Bosni i Hercegovini i njen razvoj do 1914. godine, Sarajevo 1980.

Jakšić J., Životna pitanja Sarajeva kao ekonomskog, saobraćajnog i kulturnog centra jugoslovenskog jugozapada, Sarajevo 1931.

Mazalić Đ., „Stara crkva u Sarajevu. Razmatranja o njezinoj arhitekturi i prošlosti“, Glasnik Zemaljskog muzeja BiH LIV (1942) 241–269.

Papić M., Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije (1878–1918), Sarajevo 1972.

Sergejevskij D., Arheološki nalazi u Sarajevu i okolici, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, n. s. 2 (1947) 13–50.

Маџар Б., Покрет Срба Босне и Херцеговине за вјерско-просвјетну самоуправу, Сарајево 1982. [Madžar, B., Pokret Srba Bosne i Hercegovine za vjersko-prosvjetnu samoupravu, Sarajevo 1982]

Павловић Л., „Старо сарајевско гробље на Царини“, Неки споменици културе: осврти и запажања, 1, Смедерево 1962, 29–55. [Pavlović L., „Staro sarajevsko groblje na Carini“, Neki spomenici kulture: osvrti i zapažanja, 1, Smederevo 1962, 29–55]

Паржик K., „Земаљски Музеј у Сарајеву“, Гласник Земаљског музеја у Босни и Херцеговини XXVI, 1–2 (1914) 35–42. [Paržik K., „Zemaljski Muzej u Sarajevu”, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini XXVI, 1–2 (1914) 35–42. [Pejanović Đ., Štamparije u Bosni i Hercegovini 1529–1951, Sarajevo 1952]

Скарић В., Сарајево и његова околина од најстаријих времена до аустроугарске окупације, Изабрана дјела I, прир. др Милорад Екмечић, Сарајево 1985. [Skarić V., Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austrougarske okupacije, Izabrana djela I, prir. dr Milorad Ekmečić, Sarajevo 1985]

Чокорило П., Памучина Ј., Скендерова С., Љетописи, Сарајево 1976. [Čokorilo P., Pamučina J., Skenderova S., Ljetopisi, Sarajevo 1976]

Offline Website Builder