Историјски часопис књ. 71 (2022)
The Historical Review, vol. 71 (2022)

Владета Петровић, Гордана Гаврић

ЦРКВЕ У СРПСКИМ СРЕДЊОВЕКОВНИМ УТВРЂЕЊИМА И ГРАДСКИМ НАСЕЉИМА (XII–XV ВЕК): ИЗАБРАНИ ПРИМЕРИ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2271035P

УДК: 726.54:725.96:911.375](497.11)”11/14”

стр. 35–64

језик: српски


Aпстракт:

Полазећи од чињенице да је у српској средњовековној држави паралелно егзистирало више типова градова: стари византијски градови, рударска градска насеља, престони градови, утврђења са подграђем и трговишта, аутори представљају различите примере заснивања цркава у утврђењима или изван њих, потцртавајући производњу простора са хришћанским обележјем као њихово битно одређење. На изабраним примерима, као што су Маглич, Крушевац, Смедерево, Ново Брдо или Милешевац, очитују се разлике како у позиционирању сакралних грађевина, тако и у њиховој намени.

Кључне речи:

хришћанство, црква, утврђење, град, средњи век.

Vladeta Petrović, Gordana Gavrić

CHURCHES IN SERBIAN MEDIEVAL FORTIFICATIONS AND URBAN SETTLEMENTS (12–15TH CENTURIES). SELECTED EXAMPLES                       

>>> Download article ( .pdf)


DOI: 10.34298/IC2271035P

UDC: 726.54:725.96:911.375](497.11)”11/14”

pp. 35–64

language: serbian


Abstract:

Starting from the fact that several types of cities existed in parallel in the Serbian medieval state: old Byzantine cities, mining urban settlements, capital cities, fortifications with suburbs and marketplaces, the authors present different examples of the establishment of churches within or outside fortifications, underlining the production of space with a Christian feature as their important designation. The selected examples, such as Maglič, Kruševac, Smederevo, Novo Brdo or Mileševac show differences both in terms of the positioning of sacral edifices and their purpose.

Keywords:

Christianity, church, fortification, city, Middle Ages.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Објављени извори – Published Primary Sources

Архиепископ Данило и други, Животи краљева и архиепископа српских, прир. Ђура Даничић, Загреб 1866. [Arhiepiskop Danilo i drugi, Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih, prir. Đura Daničić, Zagreb 1866]

Данило Други, Животи краљева и архиепископа српских, прир. Гордон Мак Данијел, Дамњан Петровић, Београд 1989. [Danilo Drugi, Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih, prir. Gordon Mak Danijel, Damnjan Petrović, Beograd, 1989]

Данилови настављачи, Живот архиепископа Данила II, превод Лазар Мирковић, ур. Гордон Мак Даниjел, Београд 1989, 78–121. [Danilovi nastavljači, Život arhiepiskopa Danila II, prevod Lazar Mirković, ur. Gordon Mak Danijel, Beograd 1989, 78–121]

Живојиновић, Драгић, „Повеља краља Милутина Хиландару претходно приписивана његовом брату Драгутинуˮ, Стари српски архив 9 (2010) 3–17. [Živojinović, Dragić, „Povelja kralja Milutina Hilandaru prethodno pripisivana njegovom bratu Dragutinuˮ, Stari srpski arhiv 9 (2010) 3–17]

Јагић, Ватрослав, „Константин Филозоф и његов Живот Стефана Лазаревића деспота српскогˮ, Гласник Српског ученог друштва 42 (1875) 223–328. [Jagić, Vatroslav, „Konstantin Filozof i njegov Život Stefana Lazarevića despota srpskogˮ, Glasnik Srpskog učenog društva 42 (1875) 223–328]

Константин Филозоф, Живот Стефана Лазаревића деспота српског, превод и напомене Гордана Јовановић, Београд 2009. [Konstantin Filozof, Život Stefana Lazarevića despota srpskog, prevod i napomene Gordana Jovanović, Beograd 2009]

Мишић, Синиша, Суботин-Голубовић, Татјана, Светоарханђелска хрисовуља, Београд 2003. [Mišić, Siniša, Subotin-Golubović, Tatjana, Svetoarhanđelska hrisovulja, Beоgrad 2003]

Соловјев, Александар, Законик цара Стефана Душана 1349. и 1354. године, Београд 1980. [Solovjev, Aleksandar, Zakonik cara Stefana Dušana 1349. i 1354. godine, Beograd 1980]

Стефан Првовенчани, Сабрана дела, предговор, превод и коментари Љиљана Јухас Георгиевска, издање на српскословенком Томислав Јовановић, Београд 1999. [Stefan Prvovenčani, Sabrana dela, predgovor, prevod i komentari Ljiljana Juhas Georgievska, izdanje na srpskoslovenskom Tomislav Jovanović, Beograd 1999]

Литература – Secondary Works

Buchwald, Hans, Byzantine Town Planing – Does it Exist?, Material Culture and Well-Being in Byzantium (400-1453), Proceedings of the International Conference (Cambridge, 8-10 September 2001), ed M. Grünbart-E. Kislinger-A. Mutehesius-D. Ch. Stathakopoulos (Veröffentlichungen zur Byzanzforschung 11= ÖAW, phil.-hist. Kl. Denkscriften 356, Wien 2007) 57–73.

Cassidy-Welch, Megan, „Space and Place in Medieval Contextsˮ, Parergon 27.2 (210) 1–12.

Lefebvre, Henri, The Production of Space, Cambridge 1991.

Popović, Marko, Maglički zamak, Beograd 2012.

Баришић, Слободан, Ђорђевић, Маја, „Истраживачки радови на цркви Светог Јована у селу Савовуˮ, Гласник Друштва конзерватора Србије 19 (1995) 95–96. [Barišić, Slobodan, Đorđević, Maja, „Istraživački radovi na crkvi Svetog Jovana u selu Savovuˮ, Glasnik Društva konzervatora Srbije 19 (1995) 95–96]

Благојевић, Милош, „Град и жупа – међе градског друштваˮ, у: Социјална структура српских градских насеља (XII–XVIII век), ур. Јованка Калић и Милосав Чоловић, 67–84, Смедерево–Београд 1992. [Blagojević, Miloš, „Grad i župa – međe gradskog društvaˮ, u: Socijalna struktura srpskih gradskih naselja (XII–XVIII vek), ur. Jovanka Kalić i Milosav Čolović, 67–84, Smederevo–Beograd, 1992]

Војводић, Угљеша, „Црква Св. Јована у Савову код Студеницеˮ, Саопштења 47 (2015) 67–86. [Vojvodić, Uglješa, „Crkva Sv. Jovana u Savovu kod Studeniceˮ, Saopštenja 47 (2015) 67–86]

Гаврић, Гордана, „Црква Ружица подно Милешевца и Пуста црква у Сељашници. Прилог проучавању археолошке баштине Средњег Полимљаˮ, у: Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија, ур. Милан Радујко, 429–438, Беране–Београд 2011. [Gavrić, Gordana, „Crkva Ružica podno Mileševca i Pusta crkva u Seljašnici. Prilog proučavanju arheološke baštine Srednjeg Polimljaˮ, u: Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija, ur. Milan Radujko, 429–438, Berane–Beograd2011]

Гаврић, Гордана, Ковачевић, Мирко, „Милешевац и црква Ружица – археолошка и архитектонска истраживањаˮ, у: Осам векова манастира Милешеве, књ. 1, ур. Петар Влаховић и други, 277–293, Пријепоље–Београд 2013. [Gavrić, Gordana, Kovačević, Mirko, „Mileševac i crkva Ružica – arheološka i arhitektonska istraživanjaˮ, u: Osam vekova manastira Mileševe, knj. 1, ur. Petar Vlahović i drugi, 277–293, Prijepolje–Beograd 2013]

 Гуревич, Арон, Категорије средњовековне културе, Нови Сад 1994. [Gurevič, Aron, Kategorije srednjovekovne kulture, Novi Sad 1994]

Дероко, Александар, „Старе наше тврђавеˮ, Уметнички преглед 1 (1937–1938) 39–41. [Deroko, Aleksandar, „Stare naše tvrđaveˮ, Umetnički pregled 1 (1937–1938) 39–41]

Здравковић, Иван, Средњовековни градови у Србији, Београд 1970. [Zdravković, Ivan, Srednjovekovni gradovi u Srbiji, Beograd 1970]

Ивановић, Милан, „Црквени споменици XIII–XX векˮ, у: Задужбине Косова, споменици и знамења српског народа, ур. Атанасије Јевтић, 387–552, Призрен–Београд 1987. [Ivanović, Milan, „Crkveni spomenici XIII–XX vekˮ, u: Zadužbine Kosova, spomenici i znamenja srpskog naroda, ur. Atanasije Jevtić, 387–552, Prizren–Beograd 1987]

Јовановић, Војислав, Минић, Душица, Ерцеговић-Павловић, Славенка, „Некрополе средњовековног Трговиштаˮ, Новопазарски зборник 14 (1990) 19–44. [Jovanović, Vojislav, Minić, Dušica, Ercegović-Pavlović, „Nekropole srednjove­kovnog Trgovištaˮ, Novopazarski zbornik 14 (1990) 19–44]

Катић, Срђан „Митрополијска црква Благовештења у Смедеревуˮ, Историјски часопис 69 (2020) 107–126. [Katić, Srđan, „Mitropolijska crkva Blagoveštenja u Smederevuˮ, Istorijski časopis 69 (2020) 107–126]

Ковачевић, Мирко, „Израчунавање броја становника средњовековног града Новог Брдаˮ, у: Насеља и становништво области Бранковића 1455. године, ур. Милош Мацура, 271–274, Београд 2001. [Kovačević, Mirko, „Izračunavanje broja stanovnika srednjovekovnog grada Novog Brdaˮ, u: Naselja i stanovništvo oblasti Brankovića 1455. godine, ur. Miloš Macura, 271–274, Beograd 2001]

Ковачевић, Мирко, „Профана архитектура средњовековног Крушевцаˮ, у: Археолошка истраживања Крушевца и моравске Србије, ур. Ђурђе Бошковић, 13–29, Београд–Крушевац 1980. [Kovačević, Mirko, „Profana arhitektura srednjovekovnog Kruševcaˮ, u: Arheološka istraživanja Kruševca i moravske Srbije, ur. Đurđe Bošković, 13–29, Beograd–Kruševac 1980]

Милошевић, Гордана, Становање у средњовековној Србији, Београд 1997. [Milošević, Gordana, Stanovanje u srednjovekovnoj Srbiji, Beograd 1997]

Минић, Душица, „Боца и кандила од стакла из Цркве 3 у Трговиштуˮ, Новопазарски зборник 13 (1989) 59–69. [Minić, Dušica, „Boca i kandila od stakla iz Crkve 3 u Trgovištuˮ, Novopazarski zbornik 13 (1989) 59–69]

Мркобрад, Душан, „Резултати археолошких и конзерваторских радова на утврђеном комплексу на Градини код Постењаˮ, Гласник Друштва конзерватора Србије 16 (1992) 65–68. [Mrkobrad, Dušan, „Rezultati arheoloških i konzervatorskih radova na utvrđenom kompleksu na Gradini kod Postenjaˮ, Glasnik Društva konzervatora Srbije 16 (1992) 65–68]

Мркобрад, Душан, „Стефан Немања и традиција рашког епископског средиштаˮ, у: Стефан Немања – Симеон Мироточиви – историја и предање, ур. Јованка Калић, 249–258, Београд 2000. [Mrkobrad, Dušan, „Stefan Nemanja i tradicija raškog episkopskog središtaˮ, u: Stefan Nemanja – Simeon Mirotočivi – istorija i predanje, ur. Jovanka Kalić, 249–258, Beograd 2000]

Ненадовић, Слободан, Богородица Љевишка: њен постанак и њено место у архитектури Милутиновог времена, Београд 1963. [Nenadović, Slobodan, Bogorodica Ljeviška: njen postanak i njeno mesto u arhitekturi Milutinovog vremena, Beograd 1963]

Николић, Серафим, Призрен од средњег века до савременог доба (урбанистичко-архитектонски развој), Приштина–Призрен, 1998. [Nikolić, Serafim, Prizren od srednjeg veka do savremenog doba (urbanističko-arhitektonski razvoj), Priština–Prizren 1998]

Панић, Драга, Бабић, Гордана, Богородица Љевишка, Београд 1975. [Panić, Draga, Babić, Gordana, Bogorodica Ljeviška, Beograd 1975]

Петровић, Владета. „Градски метохˮ, у: Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012), ур. Синиша Мишић, 135–146, Београд 2015. [Petrović, Vladeta, „Gradski metohˮ, u: Spomenica akademika Miloša Blagojevića (1930–2012), ur. Siniša Mišić, 135–146, Beograd 2015]

Петровић, Владета, „Друштвено раслојавање у српским средњовековним рударским градовимаˮ, Наша прошлост 12 (2011) 79–87. [Petrović, Vladeta, „Društveno raslojavanaje u srpskim srednjovekovnim rudarskim gradovimaˮ, Naša prošlost 12 (2011) 79–87]

Петровић, Владета, Гаврић, Гордана, „Црква као огледало урбаног простора. Свето и профано наслеђе средњовековног Трговиштаˮ, у: Богословље и духовни живот Карловачке митрополије, ур. Владимир Вукашиновић, Порфирије Перић, 295–317, Београд 2020. [Petrović, Vladeta, Gavrić, Gordana, „Crkva kao ogledalo urbanog prostora. Sveto i profane nasleđe srednjovekovnog Trgovištaˮ, u: Bogoslovlje i duhovni život Karlovačke mitropolije, ur. Vladimir Vukašinović, Porfirije Perić, 295–317, Beograd 2020]

Поповић, Даница, „Мошти Св. Луке – српска епизодаˮ, у, иста, Под окриљем светости. Култ светих владара и реликвија у средњовековној Србији, ур. Душан Батаковић, 295–317, Београд 2006. [Popović, Danica, „Mošti Sv. Luke – srpska epizodaˮ, u, ista, Pod okriljem svetosti. Kult svetih vladara i relikvija u srednjovekovnoj Srbiji, ur. Dušan Bataković, 295–317, Beograd 2006]

Поповић, Марко, „Ка проблему средњовековних цркви Смедеревског градаˮ, Старинар 50 (2000) 201–219. [Popović, Marko, „Ka problemu srednjovekovnih crkvi Smederevskog gradaˮ, Starinar 50 (2000) 201–219]

Поповић, Марко, „Липовац – трагови средњовековног властеоског боравиштаˮ, Саопштења 34 (2002) 157–177. [Popović, Marko, „Lipovac – tragovi srednjovekovnog vlasteoskog boravištaˮ, Saopštenja 34 (2002) 157–177]

Поповић, Марко, Смедеревски град, Београд 2013. [Popović, Marko, Smederevski grad, Beograd 2013]

Поповић, Марко, „Смедеревски град – етапе грађења и значењеˮ, у: Пад Српске деспотовине 1459. године, ур. Момчило Спремић, 373–391, Београд 2011. [Popović, Marko, „Smederevski grad – etape građenja i značenjeˮ, u: Pad Srpske despotovine 1459. godine, ur. Momčilo Spremić, 373–391, Beograd 2011]

Поповић, Марко, Бјелић, Игор, Црква Св. Николе: катедрала града Новог Брда, Београд 2018. [Popović, Marko, Bjelić, Igor, Crkvа Sv. Nikole: katedrala grada Novog Brda, Beograd 2018]

Поповић, Марко, Бикић, Весна, Комплекс средњовековне митрополије у Београду, Београд 2004. [Popović, Marko, Bikić, Vesna, Kompleks srednjovekovne mitropolije u Beogradu, Beograd 2004]

Поповић, Марко, Симић, Гордана, Утврђења средњовековног града Новог Брда, Београд 2020. [Popović, Marko, Simić, Gordana, Utvrđenja srednjovekovnog grada Novog Brda, Beograd 2020]

Симић, Гордана, Донжон куле у фортификацији средњовековних градова, Београд 2010. [Simić, Gordana, Donžon kule u fortifikaciji srednjovekovnih gradova, Beograd, 2010]

Ћирковић, Сима, „Католичке парохије у средњовековној Србијиˮ, у: исти, Работници, војници, духовници. Друштва средњовековног Балкана, ур. Властимир Ђокић, 240–258, Београд 1997. [Ćirković, Sima, „Katoličke parohije u srednjovekovnoj Srbijiˮ, u, isti, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana, ur. Vlastimir Đokić, 240–258, Beograd 1997]

Ћирковић, Сима, Ковачевић Којић, Десанка, Ћук, Ружа, Старо српско рударство, Београд–Нови Сад 2002. [Ćirković, Sima, Kovačević Kojić, Desanka, Ćuk, Ruža, Staro srpsko rudarstvo, Beograd–Novi Sad 2002]

Цуњак, Млађан, Смедеревска тврђава: новија истраживања, Смедерево 2011. [Cunjak, Mlađan, Smederevska tvrđava: novija istraživanja, Smederevo 2011]

Mobirise