Историјски часопис књ. 71 (2022)
The Historical Review, vol. 71 (2022)

Ивана Коматина

О ГОДИНИ СМРТИ СВЕТОГ САВЕ СРПСКОГ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2271121K

УДК: 271.222(497.11)-36:929 Сава, свети

стр. 121–147

језик: српски


Aпстракт:

Рад је посвећен у српској науци контроверзном и веома значајном питању времена смрти првог српског архиепископа Светог Саве. Износи се и изнова оснажује претпоставка да је Свети Сава умро 14. јануара 1235. године. У складу са тим пружају се нова запажања о политичким приликама у Србији и Савином итинерару након што је напустио положај српског архиепископа.

Кључне речи:

Свети Сава, Радослав, Владислав, Јован Асен II, Трново, друго Савино путовање

Ivana Komatina

ON THE YEAR OF DEATH OF SAINT SAVA OF SERBIA                       

>>> Download article ( .pdf)


DOI: 10.34298/IC2271121K

UDC: 271.222(497.11)-36:929 Сава, свети

pp. 121–147

language: serbian


Abstract:

The paper is dedicated to the controversial and very important issue in Serbian science, the time of the death of the first Serbian archbishop Saint Sava. In the paper we present and corroborate the assumption that St. Sava died on January 14, 1235. In line with that, new observations are made about the political situation in Serbia and Sava’s itinerary after he left the position of the Serbian archbishop.

Keywords:

Saint Sava, Radoslav, Vladislav, John Asen II, Tarnovo, St. Sava’s second journey

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Необјављени извори ‒ Unpublished Primary Sources

Романов типик, Народна библиотека Србије, F 647, A 2471 [Romanov tipik, Narodna biblioteka Srbije, F 647, A 2471]

Објављењи извори ‒ Published Primary Sources

Mošin Vladimir, Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije, t. 1, Beograd 1955.

Доментијан, Живот Светога Саве и Светога Симеона, прев. Лазар Мирковић, прир. Радмила Маринковић, Београд 1988. [Domentijan, Život Svetoga Save i Svetoga Simeona, prev. Lazar Mirković, prir. Radmila Marinković, Beograd 1988]

Доментијан, Житије Св. Саве, прев. Љиљана Јухас-Георгиевска, изд. Томислав Јовановић, Београд 2000. [Domentijan, Žitije Sv. Save, prev. Ljiljana Juhas-Georgievska, izd. Tomislav Jovanović, Beograd 2000]

Житије Св. Саве, Јагићев рукопис, http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy- katalog?ab=081E6F51-A2AC-4838-9085-CBE14298D1A7 (прегледано 30. 03. 2022). [Žitije Sv. Save, Jagić rukopis].

Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника (1186–1321), књ. I, прир. Владимир Мошин, Сима Ћирковић и Душан Синдик, Београд 2011. [Zbornik srednjovekovnih ćiriličkih povelja i pisama Srbije, Bosne i Dubrovnika (1186‒1321), knj. I, prir. Vladimir Mošin, Sima Ćirković i Dušan Sindik, Beograd 2011]

Мошин Владимир, „Сербская редакция синодика в неделю православия. Tексты”, Византийский временик 17 (1960) 278–353. [Mošin Vladimir, „Serbskaja redakcija sinodika v nedelju pravoslavija. Teksti”, Vizantijskij vremenik 17 (1960) 278–353]

Павлов Пламен, Грудков Венелин, Призвани да просяят. Жития на Св. Патриарх Йоаким Ι Търновски, Св. Исай Серски и Св. Патриарх Ефрем Печки, В. Търново 1999. [Pavlov P., Grudkov V., Prizvani da prosjajat. Žitija na Sv. Patriarh Joakim I T’rnovski, Sv. Isaj Serski i Sv. Patriarh Efrem Pečki, V. Trnovo 1999]

Пентковский Алексей М, Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси, Москва 2001. [Pentkovskij A. M., Tipikon patriarha Aleksija Studita v Vizantii i na Rusi, Moskva 2001]

Псалтир са последовањем, https://digitalna.nb.rs/view/URN:NB:RS:SD25B1CA DB3A3EC4BF2609A3A286D0E766 (прегледано 30. 03. 2022). [Psaltir sa posledovanjem]

Стојановић Љубомир., Стари српски родослови и летописи, Београд 1927. [Stojanović Ljubomir, Stari srpski rodoslovi i letopisi, Beograd 1927]

Теодосије Хиландарац, Живот Светога Саве, изд. Ђ. Даничић, прир. Ђорђе Трифуновић, Београд 1973. [Teodosije Hilandarac, Život Svetoga Save, izd. Đ. Daničić, prir. Đorđe Trifunović, Beograd 1973]

Типик архиепископа Никодима I‒II, изд. текста Лазар Мирковић, прир. Ђорђе Трифуновић, Београд 2007. [Tipik arhiepiskopa Nikodima I–II, izd. teksta Lazar Mirković, prir. Đorđe Trifunović, Beograd 2007]

Животи краљева и архиепископа српских, написао архиепископ Данило II, изд. Ђ. Даничић, Загреб 1866. [Život kraljeva i arhiepiskopa srpskih, napisao arhiepiskop Danilo II, izd. Đ. Daničić, Zagreb 1866]

Литература ‒ Secondary Works

 Gertwagen Ruthy, „A Chapter on Maritime History: Shipping and Nautical Technology of Trade and Warfare in the Medieval Mediterranean, 11th–16th Century”, in: Maritimes Mittelalter. Meere als Кommunikationsräume, ed. Michael Borgolte / Nikolas Jaspert (Vorträge und Forschungen 83), Ostfildern, 2015, 109‒148.

Rona А., „Maritime commerce in the Mediterranean in the 10th-13 th centuries, a meeting place between cultures”, in: Maritime heritage and modern ports, Southampton 2005, 121‒132.

Šafarik P. J., „Uebersicht der Vorzüglichsten schriftlichen Denkmäler ältester Zeiten bei den Serben und anderen Südslavenˮ, Jahrbücher der Literatur 53 (1831) 1–58 [=Шаффарик П. I., „Прегледъ найзнатнıи писменны споменника старıи времена кодъ Србаля и други Югославенаˮ, Летопис Матице Српске 68 (1845) 29‒96]

Анастасијевић Драгутин, „Свети Сава је умро 1236. године”, Богословље 11/3 (1936) 237‒275. [Anastasijević Dragutin, „Sveti Sava je umro 1236. godine”, Bogoslovlje 11/3 (1936) 237‒275]

Богдановић Димитрије, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, Београд 1978. [Bogdanović Dimitrije, Katalog ćirilskih rukopisa manastira Hilandara, Beograd 1978]

Богдановић Димитрије, „Кратко житије Св. Саве”, Зборник Матице српске за књижевност и језик 24/1 (1976) 5‒32. [Bogdanović Dimitrije, „Kratko žitije Sv. Save”, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 24/1(1976) 5‒32]

Богдановић Димитрије, Најстарија служба Светом Сави, Београд 1980. [Bogdanović Dimitrije, Najstarija služba Svetom Savi, Beograd 1980]

Богдановић Димитрије и др., Опис ћирилских рукописа манастира Високи Дечани, књ. I, Београд 2011. [Bogdanović Dimitrije i dr., Opis ćirilskih rukopisa manastira Visoki Dečani, knj. I, Beograd 2011]

Витковић Димитрије, „Друго путовање Св. Саве по источним светим местима”, Браство XX (1926) 1‒16. [Vitković Dimitrije, „Drugo putovanje Sv. Save po istočnim svetim mestimaˮ, Brastvo XX (1926) 1‒16]

Витковић Димитрије, „Зашто је служба св. Сави штампана у Србљаку на 14. јануару, а у руским минејима на 12. јануару?”, Браство XXI (1927) 1–11. [Vitković Dimitrije, „Zašto je služba sv. Savi štampana u Srbljaku na 14. januaru, a u ruskim minejima na 12. januaru?”, Brastvo XXI (1927) 1‒11]

Војводић Драган, „Ка царском достојанству краљевске власти. Владарске инсигније и идеологија у доба првих Немањића”, у: Краљевство и архиепископија у српским и поморским земљама Немањића, ур. Љубомир Максимовић, Срђан Пириватрић, Београд 2019, 315–354. [Vojvodić Dragan, „Ka carskom dostojanstvu kraljevske vlasti. Vladarske insignije i ideologija u doba prvih Nemanjća”, u: Kraljevstvo i arhiepiskopija u srpskim i pomorskim zemljama Nemanjića, ur. Ljubomir Maksimović, Srđan Pirivatrić, 315‒354]

Вуловић Светислав, „Из старе српске књижевности. По нешто о биогра­фијама српским XIII века”, Годишњица Николе Чупића 7 (1885) 87‒135. [Vulović Svetislav, „Iz stare srpske književnosti. Po nešto o biografijama srpskim XIII veka”, Godišnjica Nikole Čupića 7 (1885) 87‒135]

Јухас-Георгиевска Љиљана, „Краљ Владислав у српској средњовековној књижевности”, у: Милешева у историји српског народа, ур. Војислав Ј. Ђурић, Београд 1987, 17–25. [Juhas-Georgievska Ljiljana, „Kralj Vladislav u srpskoj srednjovekovnoj književnosti”, u: Mileševa u istoriji srpskog naroda, ur. Vojislav J. Đurić, Beograd 1987, 17‒25]

Ковачевић Љубомир, „Неколико хронолошких исправка у српској историји”, Годишњица Николе Чупића 3 (1879) 356–446. [Kovačević Ljubomir, „Nekoliko hronoloških ispravka u srpskoj istoriji”, Godišnjica Nikole Čupića 3 (1879) 356–446]

Коматина Ивана, Коматина Предраг, „Настанак „Млетачке Албаније” и успомена на византијску власт у српском Поморју”, Историјски часопис 67 (2018) 55‒82. [Komatina Ivana, Komatina Predrag, „Nastanak „Mletačke Albanije” i uspomena na vizantijsku vlast u srpskom Pomorju”, Istorijski časopis 67 (2018) 55‒82]

Коматина Ивана, Краљ Стефан Урош I Велики и његов век, Београд 2021. [Komatina Ivana, Kralj Stefan Uroš I Veliki i njegov vek, Beograd 2021]

Коматина Ивана, Црква и држава у српским земљама од XI до XIII века, Београд 2016 [Komatina Ivana, Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka, Beograd 2016]

Ласкарис Михаило, Византиске принцезе у средњевековној Србији, Београд 1926. [Laskaris Mihailo, Vizantiske princeze u srednjevekovnoj Srbiji, Beograd 1926]

Лексикон српског средњег века, прир. Сима Ћирковић, Раде Михаљчић, Београд 1997. [Leksikon srpskog srednjeg veka, prir. Sima Ćirković, Rade Mihaljčić, Beograd 1997]

Марковић Миодраг, Прво путовање Светог Саве у Палестину и његов значај за српску средњовековну уметност, Београд 2009. [Marković Miodrag, Prvo putovanje Svetog Save u Palestinu i njegov značaj za srpsku srednjovekovnu umetnost, Beograd 2009]

Марковић Мирослав, „Византиске повеље дубровачког архива”, Зборник радова Ваизантолошког института 1 (1952) 205‒262. [Marković Miroslav, „Vizantiske povelje dubrovačkog arhiva”, Zbornik radova Vizantološkog instituta 1 (1952) 205‒262]

Милошевић Ненад, „Богослужбена форма у Српској цркви у време Светога Саве”, у: Манастир Студеница – 700 година Краљеве цркве, ур. Љубомир Максимовић, Владимир Вукашиновић, Београд 2016, 123–132. [Milošević Nenad, „Bogoslužbena forma u Srpskoj crkvi u vreme Svetoga Save”, u: Manastir Studenica – 700 godina Kraljeve crkve, Beograd 2016, ur. Ljubomir Maksimović, Vladimir Vukašinović, 123–132]

Миљковић Бојан, Житија Светог Саве као извори за историју средњовековне уметности, Београд 2008. [Miljković Bojan, Žitija Svetog Save kao izvori za istoriju srednjovekovne umetnosti, Beograd 2008]

Мирковић Лазар, „Романов типик”, Зборник Матице српске за друштвене науке 13‒14 (1956) 45‒60. [Mirković Lazar, „Romanov tipik”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke 13‒14 (1956) 45‒60]

Николова Б., „Житието на патриарх Йоаким Ι като исторически извор”, Исторически преглед 35/6 (1979) 122–131. [Nikolova B., „Žitieto na patriarh Joakim I kato istoričeski izvor”, Istoričeski pregled 35/6 (1979) 122–131]

Новаковић Стојан, Примери књижевности и језика старога и српско-словенскога, Београд 1904. [Novaković Stojan, Primeri književnosti jezika staroga i srpsko-slovenskoga, Beograd 1904]

Штављанин-Ђорђевић Љубица, Мирослава Гроздановић-Пајић и Луција Цернић, Опис ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије, Београд 1991. [Štavljanin-Đorđević Ljubica, Miroslava Grozdanović i Lucija Cernić, Opis ćirilskih rukopisa Narodne biblioteke Srbije, Beograd 1991]

Поповић Даница, „Мошти Светог Саве”, у: Под окриљем светости. Култ светих владара и реликвија у средњовековној Србији, Београд 2006, 75‒95. [Popović Danica, „Mošti Svetog Save”, u: Pod okriljem svetosti. Kult svetih vladara i relikvija u srednjovekovnoj Srbiji, Beograd 2006, 75‒95]

Радојчић Светозар, Портрети српских владара у средњем веку, Београд 19972. [Radojčić Svetozar, Portreti srpskih vladara u srednjem veku, Beograd 19972]

Руварац Димитрије, „Да л’ се Свети Сава светкује и у римској цркви”, Хришћански весник XI (1891) 403‒413. [Ruvarac Dimitrije, „Da l’ se Sveti Sava svetkuje i u rimskoj crkvi”, Hrišćanski vesnik XI (1891) 403–413]

Савић Александар З., „Измишљање Вавилона” – Географија и хагиографија у блискоисточном итинерару Светог Саве Српског”, Зборник радова Византолошког института 52 (2015) 291–312. [Savić. Aleksandar Z., „Izmišljanje Vavilona” – Geografija i hagiografija u bliskoistočnom itineraru Svetog Save Srpskog”, Zbornik radova Vizantološkog instituta 52 (2015) 291–312]

Савић Виктор, „Српски превод „Евергетидског синаксара” у два синајска рукописа”, ЗРВИ 53 (2016) 209–235. [Savić Viktor, „Srpski prevod „Evergetidskog sinaksaraˮ u dva sinajska rukopisa”, Zbornik radova Vizantološkog instituta 53 (2016) 209–235]

Симић Прибислав, „Рад Светог Саве на осавремењавању богослужења у Српској цркви”, у: Свети Сава. Споменица поводом осамстогодишњице рођења, 1175–1975, Београд 1977, 181–205. [Simić Pribislav, „Rad Svetog Save na osavremenjavanju bogosluženja u Srpskoj crkvi”, u: Sveti Sava. Spomenica povodom osamstogodišnjice rođenja, 1175–1975, 181–205]

Станојевић Станоје, „Кад је умро краљ Радослав”, Дело. Лист за науку, књижевност и друштвени живот (1894) 324‒325. [Stanojević Stanoje, „Kad je umro kralj Radoslav”, Delo. List za nauku, književnost i društveni život (1894) 324‒325]

Станојевић Станоје, Соловјев Александар, „Које је године умро Св. Сава”, Глас СКА 156 (1935) 161‒169. [Stanojević Stanoje, Solovjev Aleksandar, „Koje je godine umro Sv. Sava”, Glas SKA 156 (1935) 161‒169]

Стефановић Димитрије, „Прилог проучавању месецослова XIII и XIV века”, Јужнословенски филолог 45 (1989) 137‒160. [Stefanović Dimitrije, „Prilog proučavanju mesecoslova XIII i XIV veka”, Južnoslovenski filolog 45 (1989) 137‒160]

Тадић Милутин, „Византијски часовни систем српског манастира Хиландар (и целе Свете Горе)”, Зборник радова – Географски факултет Универзитета у Београду 62 (2014) 121–144. [Tadić Milutin, „Vizantijski časovni sistem srpskog manastira Hilandar (i cele Svete Gore)”, Zbornik radova – Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu 62 (2014) 121‒144]

Ћирковић Сима, „Доментијанова просопографија”, Зборник радова Византолошког института 45 (2008) 141‒155. [Ćirković Sima „Domentijanova prospografijaˮ, Zbornik radova Vizantološkog instituta 45 (2008) 141‒155]

Узелац Александар, „Монголска инвазија и смрт Ивана Асена II: један занемарени извор”, Историјски часопис 70 (2021) 15–25. [Uzelac Aleksandar, „Mongolska invazija i smrt Ivana Asena II: jedan zanemareni izvor”, Istorijski časopis 70 (2021) 15–25]

Цветковић Бранислав, „Студенички ексонартекс и краљ Радослав: прилог датовању”, Зборник радова Византолошког института 37 (1998) 75‒85. [Cvetković Branislav, „Studenički eksonarteks i kralj Radoslav: prilog datovanju”, Zbornik radova Vizantološkog instituta 37 (1998) 75‒85]

Џамић Владимир, Када је Свети Сава постао архијeреј? (рад представљен у виду саопштења на Шестој националној конференцији Византолога 18. јуна 1215. г.) [Džamić Vladimir, Kada je Sveti Sava postao arhijerej? (pročitano u vidu sopštenja na Šestoj nacionalnoj konferenciji Vizantologa 18. juna 2015. g.)]

Шпадијер Ирена и др., Српске рукописне књиге у Чешкој, Београд 2015. [Špadijer Irena i dr., Srpske rukopisne knjige u Češkoj, Beograd 2015]

Шпадијер Ирена, „Када су мошти Светог Саве пренете из Трнова у Милешеву? Филолошка расправа”, Црквене студије 16 (2019) 491‒500. [Špadijer I., „Kada su mošti Svetog Save iz Trnova u Mileševu? Filološka rasprava”, Crkvene studije 16 (2019) 491‒500]

Шпадијер Ирена, Светогорска баштина, Београд 2014. [Špadijer Irena, Svetogorska baština, Beograd 2014]

Штављанин-Ђорђевић Љубица, „Братков минеј”, Зборник историје књижевности 10 (1976) 21–40. [Štavljanin-Đorđević Ljubica, „Bratkov minej”, Zbornik istorije književnosti 10 (1976) 21‒40]

Free AI Website Builder