Историјски часопис књ. 71 (2022)
The Historical Review, vol. 71 (2022)

Милош Ивановић

ПОВЕЉЕ ВЕЛИКОГ ЧЕЛНИКА РАДИЧА – ДИПЛОМАТИЧКА АНАЛИЗА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2271149I

УДК: 930.2:003.074(497.11)”1430/1433”

стр. 149–178

језик: српски


Aпстракт:

Рад је посвећен дипломатичкој анализи повеља великог челника Радича, истакнутог властелина деспота Стефана Лазаревића и деспота Ђурђа Бранковића. Укупно је реч о четири повеље које су намењене манастирима. Документи су настали између 1430/1431. и 1433. године. Путем проучавања дипломатичких формула могу се утврдити одређене особености ових аката. Формуле као што су интитулација и санкција имају посебан значај за ово истраживање. Такође, потребно је размотрити да ли су постојали формулари за састављање властеоских повеља. Ови извори су важни за познавање хијерар­хијских односа владара и властеле у српској средњовековној држави током последњих деценија њеног постојања. Мали број сачуваних властеоских повеља онемогућава доношење чврстих закључака. 

Кључне речи:

повеље, властела, челник Радич, манастири, хијерархија, интитулација, санкција, формулар.

Miloš Ivanović

THE CHARTERS OF GRAND ČELNIK RADIČ – A DIPLOMATIC ANALYSIS                   

>>> Download article ( .pdf)


DOI: 10.34298/IC2271149I

UDC: 930.2:003.074(497.11)”1430/1433”

pp. 149–178

language: serbian


Abstract:

This paper is dedicated to the diplomatic analysis of čelnik Radič’s charters, who was a prominent noble of Despots Stefan Lazarević and Đurađ Branković. In total, these are four charters intended for monasteries. The documents were created between 1430/1431 and 1433. By studying their diplomatic formulas certain features of these acts can be determined. The formulas such as intitulatio and sanction have a special significance for this research. Also, it is necessary to consider whether there were formularies for composing noblemen’s charters. These sources are important for understanding hierarchical relations between rulers and nobles in the Serbian medieval state during the last decades of its existence. The small number of preserved noblemen’s charters makes it impossible to draw firm conclusions.

Keywords:

charters, nobility, čelnik Radič, monasteries, hierarchy, intitulatio, sanction, formulary

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Објављењи извори ‒ Published Primary Sources

Actes de Kastamonitou, par Nicolas Oikonomidès, Paris 1978.

Actes de Saint-Pantéléèmon. Texte, par Paul Lemerle, Gilbert Dargon et Sima Ćirković, Paris 1982.

Laskaris Michel, „Actes serbes de Vatopédiˮ, Byzantinoslavica VI (1935–1936) 166–185.

Pavlikianov Cyril, Medieval Slavic Acts from Mount Athos 1230–1734. Critical Edition and Commentary of the Texts, Sofia 2018.

Pavlikianov Cyril, „The Medieval Slavic Archives of the Athonite Monastery of Kastamonitouˮ, Cyrillomethodianum XX (2015) 153–216.

Pavlikianov Cyril, „The Slavic acts of the Athonite Monastery of Kastamonitou and the documentary heritage of the grand čelnik Radičˮ, Хиландарски зборник 14 (2017) 55–122.

Thallόczy Lajos et Áldasy Antal, Magyarország melléktartományainak oklevéltára II, A Magyarország és Szerbia kőzti osszekőtterések oklevéltara, Budapest 1907.

Архиепископ Данило и други, Животи краљева и архиепископа српских, прир. Ђура Даничић, Загреб 1866. [Arhiepiskop Danilo i drugi, Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih, prir. Đura Daničić, Zagreb 1866]

Душанов законик, прир. Ђорђе Бубало, Београд 2010. [Dušanov zakonik, prir. Đorđe Bubalo, Beograd 2010]

Живојиновић Драгић, „Повеља великог слуге Јована Оливера манастиру Светог Димитрија у Кочанимаˮ, Стари српски архив 11 (2012) 25–32. [Živojinović Dragić, „Povelja velikog sluge Jovana Olivera manastiru Svetog Dimitrija u Kočanimaˮ, Stari srpski arhiv 11 (2012), 25–32]

Ивановић Милош, „Писмо Дубровчана челнику Миљануˮ, Стари српски архив 12 (2013) 111–119. [Ivanović Miloš, „Pismo Dubrovčana čelniku Miljanuˮ, Stari srpski arhiv 12 (2013) 111–119]

Јиречек Константин, „Споменици српскиˮ, Споменик СКА 11 (1892), 1–117. [Jireček Konstantin, „Spomenici srpskiˮ, Spomenik SKA 11 (1892) 1–117]

Константин Филозоф и његов живот Стефана Лазаревића деспота српског, прир. Ватрослав Јагић, Гласник СУД 42 (1875) 223–328. [Konstantin Filozof i njegov život Stefana Lazarevića despota srpskog, prir. Vatroslav Jagić, Glasnik SUD 42 (1875) 223–328]

Милићевић Ђ. Милан, „Манастири у Србијиˮ, Гласник СУД 21 (1867) 1–96. [Milićević Đ. Milan, „Manastiri u Srbijiˮ, Glasnik SUD 21 (1867) 1–96]

Михаљчић Раде и Шпадијер Ирена, „Слово браће Бранковића манастиру Хиландаруˮ, Стари српски архив 6 (2007) 151–166. [Mihaljčić Rade i Špadijer Irena, „Slovo braće Brankovića manastiru Hilandaruˮ, Stari srpski arhiv 6 (2007) 151–166]

Младеновић Александар, Повеље и писма деспота Стефана Лазаревића: текст, коментари, снимци, Београд 2007. [Mladenović Aleksandar, Povelje i pisma despota Stefana Lazarevića: tekst, komentari, snimci, Beograd 2007]

Младеновић Александар, Повеље кнеза Лазара: текст, коментари, снимци, Београд 2003. [Mladenović Aleksandar, Povelje kneza Lazara: tekst, komentari, snimci, Beograd 2003]

Поломац Владимир, „Језик у повељи великог челника Радича манастиру Кастамониту из 1430/1431. годинеˮ, у: Савремена проучавања језика и књижевности, год. I, књ. 1, ур. Милош Ковачевић и др., Крагујевац 2009, 307–326. [Polomac Vladimir, „Jezik u povelji velikog čelnika Radiča manastiru Kastamonitu iz 1430/1431. godineˮ, u: Savremena proučavanja jezika i književnosti, god. I, knj. 1, ur. Miloš Kovačević i dr., Kragujevac 2009, 307–326]

Поломац Владимир, „О правопису и језику двају аката о хиландарским међама из средине 15. векаˮ, у: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VI, ур. Гордана Јовановић, Деспотовац 2015, 235–252. [Polomac Vladimir, „O pravopisu i jeziku dvaju akata o hilandarskim međama iz sredine 15. vekaˮ, u: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti VI, ur. Gordana Jovanović Despotovac 2015, 235–252]

Порчић Небојша и Исаиловић Невен, Документи Владара средњовековне Србије и Босне у венецијанским збиркама, Београд 2019. [Porčić Nebojša i Isailović Neven, Dokumenti Vladara srednjovekovne Srbije i Bosne u venecijanskim zbirkama, Beograd 2019]

Порчић Небојша, Документи српских средњовековних владара у дубровачким збиркама. Доба Немањића, Београд 2017. [Porčić Nebojša, Dokumenti srpskih srednjovekovnih vladara u dubrovačkim zbirkama. Doba Nemanjića, Beograd 2017]

Пуцић Медо, Споменици српски I, Београд 1858. [Pucić Medo, Spomenici srpski I, Beograd 1858]

Синдик Душан, „Српске повеље у светогорском манастиру Светог Павлаˮ, Мешовита грађа (Miscellanea) 6 (1978) 181–205. [Sindik Dušan, „Srpske povelje u svetogorskom manastiru Svetog Pavlaˮ, Мешовита грађа (Miscellanea) 6 (1978) 181–205]

Соловјев Александар, „Зетска пресуда из 1445. годинеˮ, Архив за правне и друштвене науке XXXIII (XL), 1–2 (1931) 41–53. [Solovjev Aleksandar, „Zetska presuda iz 1445. godineˮ, Arhiv za pravne i društvene nauke XXXIII (XL), 1–2 (1931) 41–53]

Стојановић Љубомир, Старе српске повеље и писма, књ. I/2, Београд–Сремски Карловци 1934. [Stojanović Ljubomir, Stare srpske povelje i pisma, knj. I/2, Beograd–Sremski Karlovci 1934]

Стојановић Љубомир, „Стари српски хрисовуљи, акти, биографије, летописи, типици, поменици, записи и др.ˮ, Споменик СКА 3 (1890) 1–226. [Stojanović Ljubomir, „Stari srpski hrisovulji, akti, biografije, letopisi, tipici, pomenici, zapisi i dr.ˮ, Spomenik SKA 3 (1890) 1–226]

Стојановић Љубомир, Стари српски записи и натписи II, Београд 1903. [Stojanović Ljubomir, Stari srpski zapisi i natpisi II, Beograd 1903]

Литература – Secondary Works

Grumel Venance, Traité d’études byzantines I, La chronolgie, Paris 1958.

Mošin Vladimir, „Sankcija u vizantijskoj i južnoslavenskoj ćirilskoj diplomaticiˮ, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 3 (1954) 27–52.

Rady C. Martyn, Nobility, Land and Service in Medieval Hungary, London–New York 2001.

Zachariadou Elizabeth, „Worrisome wealth of the čelnik Radićˮ, in: Studies in Ottoman history in honour of professor V. L. Ménage, edd. by Colin Heywood and Colin Imber, Istanbul 1994, 383–397.

Živojinović Mirjana, „Le grand čelnik Radičˮ, in: Κλητόριον in memory of Nikos Oikonomides, ed. Φλορεντια Ευαγγελατου-Nοταρα and Τριανταφυλλιτσα Μανιατη-Kokkiνη, Athens–Thessaloniki 2005, 387–402.

Баришић Фрањо, „Владарски чин кнеза Лазараˮ, у: О кнезу Лазару, ур. Иван Божић и Војислав Ј. Ђурић, Београд 1975, 45–62. [Barišić Franjo, „Vladarski čin kneza Lazaraˮ, u: O knezu Lazaru, ur. Ivan Božić i Vojislav J. Đurić, Beograd 1975, 45–62]

Благојевић Милош, Државна управа у српским средњовековним земљама, Београд 1997. [Blagojević Miloš, Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama, Beograd 1997]

Бојанин Станоје, „Две изгубљене повеље Бранковића и њихова компилација (Хиландар No. 58 и No. 59)ˮ, у: ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ, књ. 2, Зборник у част Мирјане Живојиновић, ур. Бојан Миљковић, Дејан Џелебчић, Београд 2015, 359–383. [Bojanin Stanoje, „Dve izgubljene povelje Brankovića i njihova kompilacija (Hilandar Nо. 58 i Nо. 59)ˮ, u: ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ, knj. 2, Zbornik u čast Mirjane Živojinović, ur. Bojan Miljković, Dejan Dželebčić, Beograd 2015, 359–383]

Бојанин Станоје, „Заједничка повеља браће Бранковића и канцеларија крупне властеле у држави Немањићаˮ, Зборник радова Византолошког института 53 (2016) 275–292. [Bojanin Stanoje, „Zajednička povelja braće Brankovića i kancelarija krupne vlastele u državi Nemanjićaˮ, Zbornik radova Vizantološkog instituta 53 (2016) 275–292]

Бубало Ђорђе, Писана реч у српском средњем веку. Значај и употреба писаних докумената у средњовековном српском друштву, Београд 2009. [Bubalo Đorđe, Pisana reč u srpskom srednjem veku. Značaj i upotreba pisanih dokumenata u srednjovеkovnom srpskom društvu, Beograd 2009]

Бубало Ђорђе, Српски номици, Београд 2004. [Bubalo Đorđe, Srpski nomici, Beograd 2004]

Веселиновић Андрија, Држава српских деспота, Београд 20062. [Veselinović Andrija, Država srpskih despota, Beograd 20062]

Вујошевић З. Жарко, Српска владарска канцеларија у средњем веку. Студија из упоредне дипломатике (докторска дисертација, Филозофски факултет Београд, 2015). [Vujošević Z. Žarko, Srpska vladarska kancelarija u srednjem veku. Studija iz uporedne diplomatike (doktorska disertacija, Filozofski fakultet Beograd, 2015)]

Даничић Ђура, Рјечник из књижевних старина српских, књ. 2, Л–П, Београд 1863. [Daničić Đura, Rječnik iz književnih starina srpskih, knj. 2, L–P, Beograd 1863]

Динић Михаило, За историју рударства у средњовековној Србији и Босни II, Београд 1962. [Dinić Mihailo, Za istoriju rudarstva u srednjovekovnoj Srbiji i Bosni II, Beograd 1962]

Живојиновић Мирјана, „Аделфати у Византији и средњовековној Србијиˮ, Зборник радова Византолошког института 11 (1968) 241–270. [Živojinović Mirjana, „Adelfati u Vizantiji i srednjovekovnoj Srbijiˮ, Zbornik radova Vizantološkog instituta 11 (1968) 241–270]

Живојиновић Мирјана, „Света Гора у светлости аката великог челника Радича манастирима Кастамониту и Ватопедуˮ, у: Пад Деспотовине 1459. године, ур. Момчило Спремић, Београд 2011, 57–62. [Živojinović Mirjana, „Sveta Gora u svetlosti akata velikog čelnika Radiča manastirima Kastamonitu i Vatopeduˮ, u: Pad Despotovine 1459. godine, ur. Momčilo Spremić, Beograd 2011, 57–62]

Ивановић Милош, „Добри људиˮ у српској средњовековној држави, Београд 2017. [Ivanović Miloš, „Dobri ljudiˮ u srpskoj srednjovekovnoj državi, Beograd 2017]

Ивановић Милош, „Краљевство и друштвена елита у земљама Немањићаˮ, у: Краљевство и архиeпископија у српским и поморским земљама Немањића, ур. Љубомир Максимовић и Срђан Пириватрић, Београд 2019, 451–502. [Ivanović Miloš, „Kraljevstvo i društvena elita u zemljama Nemanjićaˮ, u: Kraljevstvo i arhiepiskopija u srpskim i pomorskim zemljama Nemanjića, ur. Ljubomir Maksimović i Srđan Pirivatrić, Beograd 2019, 451–502]

Ивановић Милош, „Уређење манастирског живота у српским властеоским задужбинама средњег векаˮ, у: Зборник радова шестог годишњег Симпосиона Српска теологија данас 2014: одржаног на Правословном богословском факултету 30. маја 2014, ур. Радомир Поповић, Београд 2015, 197–203. [Ivanović Miloš, „Uređenje manastirskog života u srpskim vlasteoskim zadužbinama srednjeg vekaˮ, u: Zbornik radova šestog godišnjeg Simposiona Srpska teologija danas 2014: održanog na Pravoslovnom bogoslovskom fakultetu 30. maja 2014, ur. Radomir Popović, Beograd 2015, 197–203]

Јерковић Вера, „‘Полуустав’ у српским повељама од краја XIV и током XV векаˮ, Зборник МС за филологију и лингвистику 42 (1999) 89–111. [Jerković Vera, „‘Poluustav’ u srpskim poveljama od kraja XIV i tokom XV vekaˮ, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 42 (1999), 89–111]

Јерковић Вера, „Ћирилица српскословенског периода. (Палеографски приступ проучавању и општи увид у њен развој)ˮ, у: Предавања из историје језика, Нови Сад 2004, 87–102. [Jerković Vera, „Ćirilica srpskoslovenskog perioda. (Paleografski pristup proučavanju i opšti uvid u njen razvoj)ˮ, u: Predavanja iz istorije jezika, Novi Sad 2004, 87–102]

Крстић Александар, „Град Некудим и Некудимска властˮ, Историјски часопис 55 (2007) 99–111. [Krstić Aleksandar, „Grad Nekudim i Nekudimska vlastˮ, Istorijski časopis 55 (2007) 99–111]

Марковић Василије, „Ктитори, њихове дужности и праваˮ, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор V (1925) 100–124. [Marković Vasilije, „Ktitori, njihove dužnosti i pravaˮ, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor V (1925) 100–124]

Михаљчић Раде, Лазар Хребељановић: историја, култ, предање, Београд 19892. [Mihaljčić Rade, Lazar Hrebeljanović: istorija, kult, predanje, Beograd 19892]

Михаљчић Раде, „Повељеˮ, у: Лексикон српског средњег века, прир. Сима Ћирковић и Раде Михаљчић, Београд 1999, 529–532. [Rade Mihaljčić, „Poveljeˮ, u: Leksikon srpskog srednjeg veka, prir. Sima Ćirković i Rade Mihaljčić, Beograd 1999, 529–532]

Мошин Владимир, „Самодржавни Стефан кнез Лазар у традицији Немањићког суверенитета од Марице до Косоваˮ, у: О кнезу Лазару, ур. Иван Божић и Војислав Ј. Ђурић, Београд 1975, 13–41. [Mošin Vladimir, „Samodržavni Stefan knez Lazar u tradiciji Nemanjićkog suvereniteta od Marice do Kosovaˮ, u: O knezu Lazaru, ur. Ivan Božić i Vojislav J. Đurić, Beograd 1975, 13–41]

Мргић Јелена, „Начелникˮ, у: Лексикон српског средњег века, прир. Сима Ћирковић и Раде Михаљчић, Београд 1999, 438. [Mrgić Jelena, „Načelnikˮ, u: Leksikon srpskog srednjeg veka, prir. Sima Ćirković i Rade Mihaljčić, Beograd 1999, 438]

Николић М. Маја, Византијска аристократија у XV веку (докторска дисертација, Филозофски факултет Београд, 2013) [Nikolić M. Maja, Vizantijska aristokratija u XV veku (doktorska disertacija, Filozofski fakultet Beograd, 2013)]

Петковић Р. Владимир, „Ко је био оснивач манастира Дренчеˮ, Старинар II (1951) 57–58. [Petković R. Vladimir, „Ko je bio osnivač manastira Drenčeˮ, Starinar II (1951) 57–58]

Поломац Владимир, Језик повеља и писама Српске деспотовине, Крагујевац 2016. [Polomac Vladimir, Jezik povelja i pisama Srpske despotovine, Kragujevac 2016]

Порчић T. Небојша, Дипломатички обрасци средњовековних владарских докумената: српски пример (докторска дисертација, Филозофски факултет Београд, 2012) [Porčić Т. Nebojša, Diplomatički obrasci srednjovekovnih vladarskih dokumenata: srpski primer (doktorska disertacija, Filozofski fakultet Beograd, 2012)]

Пурковић Миодраг, „Етикеција и друштвени дух у старој српској државиˮ, Годишњак Скопског филозофског факултета 2 (1931–1933) 111–139. [Purković Miodrag, „Etikecija i društveni duh u staroj srpskoj državiˮ, Godišnjak Skopskog filozofskog fakulteta 2 (1931–1933) 111–139]

Пурковић Миодраг, Кнез и деспот Стефан Лазаревић, Београд 1978. [Purković Miodrag, Knez i despot Stefan Lazarević, Beograd 1978]

Синдик Душан, „Повеља ћесара Угљешеˮ, Зборник радова Византолошког института 38 (1999–2000) 385–394. [Sindik Dušan, „Povelja ćesara Uglješeˮ, Zbornik radova Vizantološkog instituta 38 (1999–2000) 385–394]

Спремић Момчило, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд 1994. [Spremić Momčilo, Despot Đurađ Branković i njegovo doba, Beograd 1994]

Станојевић Станоје, „Студије о српској дипломатици. I Инвокацијаˮ, Глас СКА 90 (1912) 68–113. [Stanojević Stanoje, „Studije o srpskoj diplomatici. I Invokacijaˮ, Glas SKA 90 (1912) 68–113]

Станојевић Станоје, „Студије о српској дипломатици. II Интитулацијаˮ, Глас СКА 92 (1913) 110–162. [Stanojević Stanoje, „Studije o srpskoj diplomatici. II Intitulacijaˮ, Glas SKA 92 (1913) 110–162]

Станојевић Станоје, „Студије о српској дипломатици. V Аренга (Проемиум)ˮ, Глас СКА 94 (1914) 192–229. [Stanojević Stanoje, „Studije o srpskoj diplomatici. V Arenga (Proemium)ˮ, Glas SKA 94 (1914) 192–229]

Станојевић Станоје, „Студије о српској дипломатици. VI Промулгација (Нотификација)ˮ, Глас СКА 94 (1914) 230–262. [Stanojević Stanoje, „Studije o srpskoj diplomatici. VI Promulgacija (Notifikacija)ˮ, Glas SKA 94 (1914) 230–262]

Станојевић Станоје, „Студије о српској дипломатици. VII. Интервенција (Петиција)ˮ, Глас СКА 96 (1920) 1–38. [Stanojević Stanoje, „Studije o srpskoj diplomatici. VII. Intervencija (Peticija)ˮ, Glas SKA 96 (1920) 1–38]

Станојевић Станоје, „Студије о српској дипломатици. VIII Експозиција (Нарација)ˮ, Глас СКА 96 (1920) 39–61. [Stanojević Stanoje, „Studije o srpskoj diplomatici. VIII Ekspozicija (Naracija)ˮ, Glas SKA 96 (1920) 39–61]

Станојевић Станоје, „Студије о српској дипломатици. IX Диспозицијаˮ, Глас СКА 96 (1920) 62–74. [Stanojević Stanoje, „Studije o srpskoj diplomatici. IX Dispozicijaˮ, Glas SKA 96 (1920) 62–74]

Станојевић Станоје, „Студије о српској дипломатици. X Санкцијаˮ, Глас СКА 100 (1922) 1–48. [Stanojević Stanoje, „Studije o srpskoj diplomatici. X Sankcijaˮ, Glas SKA 100 (1922) 1–48]

Станојевић Станоје, „Студије о српској дипломатици. XI Короборацијаˮ, Глас СКА 106 (1923) 1–16. [Stanojević Stanoje, „Studije o srpskoj diplomatici. XI Koroboracijaˮ, Glas SKA 106 (1923) 1–16]

Стојановић Љубомир, „Датирање старих српских записа и натписаˮ, у: исти, Стари српски записи и натписи VI, Ср. Карловци 1926, 177–210. [Stojanović Ljubomir, „Datiranje starih srpskih zapisa i natpisaˮ, u, isti, Stari srpski zapisi i natpisi VI, Sr. Karlovci 1926, 177–210]

Тарановски Теодор, Историја српског права у Немањићкој држави, Београд 2002. [Taranovski Teodor, Istorija srpskog prava u Nemanjićkoj državi, Beograd 2002]

Тошић С. Вера, „Велики челник Радичˮ, Зборник МС за историју 13 (1976), 7–21. [Tošić S. Vera, „Veliki čelnik Radičˮ, Zbornik MS za istoriju 13 (1976) 7–21]

Трифуновић Ђорђе, Са светогорских извора, Београд 2004. [Trifunović Đorđe, Sa svetogorskih izvora, Beograd 2004]

Ћирковић Сима, „Допуне и објашњењаˮ, у: Стојан Новаковић, Историја и традиција. Изабрани радови, Београд 1982, 436–478. [Ćirković Sima, „Dopune i objašnjenjaˮ, u: Stojan Novaković, Istorija i tradicija. Izabrani radovi, Beograd 1982, 436–478]

Фотић Александар, Света Гора и Хиландар у Османском царству (XV–XVII век), Београд 2000. [Fotić Aleksandar, Sveta Gora i Hilandar u Osmanskom carstvu (XV–XVII vek), Beograd 2000]

Шкриванић Гавро, „Властелинство великог челника Радича Поступовићаˮ, Историјски часопис 20 (1973) 125–137. [Škrivanić Gavro, „Vlastelinstvo velikog čelnika Radiča Postupovićaˮ, Istorijski časopis 20 (1973) 125–137]

Шуица Марко, Немирно доба српског средњег века. Властела српских обласних господара, Београд 2000. [Šuica Marko, Nemirno doba srpskog srednjeg veka. Vlastela srpskih oblasnih gospodara, Beograd 2000]

AI Website Generator